XIII. Kerületi Hírnök, 1998 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1998. január / 1. szám

Szomszédolás Cserna Ildikó énekesnőnél Bővülnek a művészi tevékenység keretei Angyalföldről Bergamóba - és tovább a siker útján Napfény a galériában A „szőkébb haza” fogalma túlságosan tág, ha azt mon­dom: „budapesti”. Az, hogy „angyalföldi”, még mindig az ország legnépesebb városai­hoz hasonló nagyságrend. Cserna Ildikó Katalinnal vi­szont itt lakunk egyazon an­gyalföldi házban, s ez mind­össze egy kis magyar falunyi lakosság tömegének felel meg. És még így is egy barát­ságos kutya, név szerint Pici segítő közreműködése kellett hozzá, hogy kialakuljon ben­sőségessé érő viszonyom Ildi­kó édesanyjával, a három szakorvosi diplomás mentő­szolgálati főorvossal, dr. Ló- ránd Mariannái A család em­lített négylábú tagját ugyanis gyakran ő sétáltatja, ezen a ré­ven ismerkedtünk meg. S persze az édesanya időről időre szólt kislánya kis sikereiről. Aztán már a nem is olyan kicsikről. Az elsők között arról hal­lottam, hogy Ildikót - korábbi általános zeneiskolai eredmé­És miért mondta volna? Csakugyan. (Az esetre hama­rosan visszatérek.) Mert tavaly is történt egy és más. Főiskolásunk sikeres volt (és ugyancsak középdön­tős) a budapesti Falstaff Nem­zetközi Énekversenyen, Alice szerepében. És már számotte­vő szakemberek irányították a figyelmet Sass Sylvia nyári sajátos, fiatal szereplőkkel lét­rehozott Don Giovannijának Donna Elvirájára, akit ugyan­csak Ildikó formált meg zené­ben és karakterben. Megtisz- telőbb feladatot meg aligha kaphat egy ilyen „gyerek”, mint hogy a jubileumi Schubert-év dalszólistái közé emelték. Magánéletének egy szeren­csés fordulata is szorosan té­mánkhoz kapcsolódik. Egyik akadémiai dal-irodalom órá­jában egy ifjú zongoraművész (korrepetitor szakon hallga­tó), Sándor Szabolcs kapta a feladatot, hogy Ildikót kísérje. Cserna Ildikó Katalin énekművész és kísérője, Sándor Szabolcs zongoraművész az estremozi énekversenyen, ahonnan Ildikó győztesként tért haza nyék után - egyből felvették a „Íconzi”-ba (Bartók Béla Ze­neművészei Szakközépisko­la). Három évvel ezelőtt meg­nyerte az I. Országos Ádám Jenő Énekversenyt. Szinte már egy kicsit „családtag­ként” örültem, amikor ugyan­csak első nekifutásra bekerült a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola ének tanszakára {Ónody Márta növendéke lett). Ekkor tájt ismerkedtünk meg személyesen az immár végképp nem gyermek, ha­nem megjelenésben is szép drámai hősnőt idéző Ildikóval (s rövidesen módom kínálko­zott meggyőződni róla, hogy nemcsak a megjelenése, ha­nem zenei megszólalása is drámai és hősi, ami - kivált ebben az életkorban - nem mindennapos adottság). Ek­kor kezdtem gyanítani, hogy „valami készül” itt, a mi „fa­lunkban”. Pontosabban a ma­gyar énekművészet „valaki­je”. Tavaly, tanárnője, Ónody Márta jeles tanítványai, ope­raművészeink - Bokor Jutta, Murár Gyöngyi, Sánta Jolán, Sümegi Eszter - bemutatkozó estjén a Fészek Művész Klub­ban fiatal főiskolásként már ő is ott lehetett. Nos, ez sem minden nap van így. Kevéssel ezután indult Bil- baóban a nemzetközi ének­versenyen, és középdöntős lett. Amikor legközelebb itt­hon találkoztunk, kicsit szo­morkásán számolt be elért he­lyezéséről, de azért hozzátet­te:- A verseny igazgatója, Antonio Amann úr felfigyelt a hangomra. Legalábbis azt mondta. Ha nem dalról lett volna szó, hanem operaáriáról, azt mon­danám: „A végzet hatalma”. Azóta ugyanis állandó kísérő­je itthon és külföldön, koncer­teken, versenyeken - és mind­ettől függetlenül. És most a visszatérés - mint a zeneművekben. Tavaly nyár végén Ildikó levelet ka­pott Bilbaóból. Tartalma: ok­tóber 3. és 12. között a portu­gáliai Estremozban a híres te­nor, Tornáz Alcaide emlékére nemzetközi énekverseny lesz. A levelet Antonio Amann úr adta fel, a bilbaói verseny igazgatója, aki, lám ugyan­csak felfigyelt az akkor is egyetlen magyar induló hang­jára, és akit ezúttal meghívtak az estramozi verseny nemzet­közi zsűrije egyik tagjául. A két fiatal - az énekesnő és kísérője - elmentek (ezúttal is egyedüli magyarokként) a Lisszabontól kétszáz kilomé­terre keletre fekvő portugál városba. Rövid leszek: a nem­zetközi bírálóbizottság, amely itt nem értékel külön hangfaj­tánként, hanem abszolút ér­téksorrendet állapít meg, 3 földrész 17 országa 62 ver­senyzője közül Ildikót hirdet­te ki győztesnek. Jelenleg az izgalmas főis­kolai vizsgáira készülés köti le leginkább. Tanulási képes­ségeiről is elárul valamit, hogy azóta itthon mindemel­lett Beethoven IX. szimfóniá­jának szoprán szólamát éne­kelte kimagasló énekművé­szeink szólamtársaként, és márciusra a Missa Solemnis szólójára készül. És még más­ra is. Mert bár korát megha­zudtoló dalrepertoár birtoká­ban van, mégis gyakorolnia kell Donizetti szülővárosának, Bergamónak a meghívására. A város nagy zeneszerző fia születésének 200., s ugyanitt történt korai halálának 150. évfordulójára változatos kon­certprogrammal készül. Ildikó önálló dalestjén az olaszok igényeinek megfelelően, Richard Strauss, Brahms, Schubert, Schumann és Alban Berg dalaiból énekel majd, Sándor Szabolcs kíséretével. Minderről decemberben beszélgettünk. Ifjú „szom­szédasszonyom” minden va­lószínűség szerint elindult Angyalföldről a pálya magas csúcsai felé.- Most, hogy a világ kezd rád figyelni - kérdeztem zá­rásképpen. - Nem volna érde­mes tenni róla, hogy legszű­kebb hazád is megismerjen? Mármint hogy Angyalföld.- Nagyon szívesen elősegí­tem, ha megmondod, mit te­gyek ennek érdekében.- Semmit. Biztos vagyok benne, hogy megkeresnek majd. Más jeles személyisé­gek is élnek a kerületben. Jó lenne, ha olykor megmutat­koznának a kerületi „Ki ki­csoda?” szervezésében. Ne­ked nem is kell sokat töpren­gened, hogy mit mondjál. Énekelj! Rajk András Klub-Galéria Tátra utca 20/B Január 7-23. Paulikovics Iván szobrászművész, január 6-23. Az Ars Hungarica Művészeti Szakközépiskola festő szakos növedéinek, január 28. -február 13. Gáli József, Kopasz Ta­más, Majoros Gyula, Káplár Éva és Káplár Fe­renc képzőművészek kiál­lításai. Mulatozó társaság halállal - kép a háború ellen. Kóka Ferenc festménye (1984) Az Újlipótvárosi Klub- Galéria minden harsány hír­verés, agresszív tolakodás nélkül szinte észrevétlenül nyeri el a környék polgárai­nak érdeklődését. Változatos művészeti stílusokat bemuta­tó kiállításai, jazz-koncertjei, irodalmi akciói bátran számít­hatnak a „Tisztelt Nagyérde­mű” kíváncsi közeledésére. Barátságos presszójában ká­véházi hangulat lengi körül a sustorgó pletykák és csattogó kártya-partik ráérősebb kor­osztályokhoz tartozó résztve­vőit. Jómagam is természetes kí­váncsiságom révén kerültem lassan mindennapinak mond­ható kapcsolatba e meghitt, polgárbarát műintézménnyel. Tágas, függönytelen abla­kai előtt nem lehet megállni, hogy pikáns művészeti lát­ványélményre számítva be ne tekintsen az arra elhaladó. Hasonlóképpen történt ez egy kora esti sétám alkalmá­val, mikor a kiállítóterem ab­lakán benézve a falakon füg­gő keretekből szikrázó fények kápráztatták el az esti szürkü­lethez szokott látásomat, ere­deti úticélomat feledve, uta­mat megszakítva tértem be e varázslatos látvány megtekin­tésére a kiállítóterembe.. Ekkor találkoztam először Kóka Ferenc képeivel és egy kicsit magával a Mesterrel aki - mindannyiunk vesztesége ­már nincs az élők sorában. Nem va­gyok műértő, de mint minden ember, vonzódom a szép­hez, a harmonikus­hoz. A szépség relatív és eléggé szubjektív kategória, mégis le merem írni, ezek a képek elsősorban szépségükkel hatot­tak rám. Zömében nonfiguratív alkotá­sok és mégis él- ményszerűen szé­pek. A látvány annyi jókedvet, me­legséget, barátságot és fényt sugároz, hogy önkéntelenül is mosolyogni kezdtem és amúgy borongós hangulatom tovatűnt. Nem volt elég az egyszeri látogatás, többször visszatértem. Az első benyomás - az ab­lakon keresztül szerzett - nem hagyott nyugodni. Ezek a ké­pek sugároznak, ezeknek a képeknek önálló fényük van. A festőművészetet régóta foglalkoztatja a napfény köz­vetlen megfestése. Ezt a fel­adatot megoldani még igazi­ból senkinek sem sikerült, legalábbis senki sem volt elé­gedett e téren elért eredmé­nyeivel. A Nap szerelmese, maga, Van Gogh is számos nekifutás ellenére kielégítet­Kóka Ferenc (1934-1997) len maradt próbálkozásaival. A Balaton szenvedélyes festő­je, Egri József szintén nem járt maradéktalan sikerrel. Nem tudom, hogy Kóka Ferenc munkássága során tett-e tudatos kísérletet e probléma megközelítésére, de megítélé­sem szerint tudva vagy tudat­lanul nagyon közel került hozzá. A nagy elődök a nap­fényt mint pillanatnyi imp­ressziót igyekeztek megfogal­mazni. Kóka harmonikus színvará­zsa, a rendezett és rendezetlen vonalak, különleges folthatá­sok mozgalmas alkalmazása a fény mozgáslényegét vetíti elénk. Tudjuk, hogy a kiál­lításon bemutatott al­kotások Kóka Ferenc munkásságának csak a hetvenes évekhez kötő­dő kisebb keresztmet­szete. Szívesen találkoz­nánk műveinek retro­spektív bemutatásával, hiszen egy izgalmas kor nem kellő mérték­ben elismert, de sors­fordulóiban is töretlen hittel küzdő művész­ember mindannyiunk számára példamutató életével ismerkedhet­nénk meg. Kohár László Kóka Ferenc képei a kiál­lítás bezárása után megtekinthetó'k a Luttár Galériában: XIII., Hegedűs Gyula u. 24. Megjelent a KIPE 13 album és a Sarokház Kellemes, sőt lélekvidító meglepetésben volt részük azoknak, akik részt vettek az Újlipótvárosi Klub-Galéria ó- év-búcsúztató összejövetelén. Stílszerűen, mivel ez a kerület leglátogatottabb állandó kiállí­tóterme, itt mutatta be a KIPE, azaz a XIII. kerületi Képző- és Iparművészek Egyesületének elnöke, Szathmáry József fes­tőművész és titkára, dr. Aradi Zsoltné közművelődési főtaná­csos az újonnan megjelent KIPE 13 albumot, amely az Egyesület 50 művésztagját és egy-egy reprezentatív alkotá­sukat mutatja be színes nyom­dai úton. Öröm a szemnek vé­giglapozni ezt az értékes gyűj­teményt, amely a XIII. kerüle­ti önkormányzat és a Nemzeti Kulturális Alap támogatása nélkül nem jöhetett volna létre. Megtetézte az örömet, hogy rögtön ezután kézbe ve­hettük a galéria háromhavonta megjelenő folyóiratának, a Sarokháznak az 1998. évi l. számát is. Az újonnan induló orgánumot a felelős szerkesz­tő, Ligay Csilla galériavezető mutatta be. A lap szerves ki­egészítő része kíván lenni a Klub-Galéria élő - és egyre elevenebb - munkájának, hogy még érdemesebb legyen felkeresnünk a Tátra és Rad­nóti utcai sarokházban helyet foglaló vendégváró közintéz­ményt. A Sarokház első számában látott napvilágot Kohár Lász­ló Napfény a galériában című írása, amelyet - mivel megíté­lésünk szerint szélesebb nyil­vánosságra is méltán számot tarthat - fentebb a mi lapunk is közread. A további tartalomból: Az Újlipótvárosi Klub-Galéria 1998. I. félévi kiállítási prog­ramja - Kiállítási ajánlások - Köves István professzor be­mutatása - Gáli Ádám versei - Lengyel János írásai - Marosits István: Levél a párt­fogóhoz - Pelle János: Kará­csonyi Johanna. h Artner Margit grafikája Jan Vermeer emlékére (a KIPE 13 albumból) Engel Tevan István grafikája (Illusztráció a Sarokház első' számából)

Next

/
Oldalképek
Tartalom