Ferencváros, 2011 (21. évfolyam, 1-6. szám)

2011-01-07 / 1. szám

XXI. évfolyam, 1. szám 2011. január 7. Ferencváros A ferencvárosi polgárok ingyenes lapja www.ferencvaros.hu AJÁNLÓ Szilveszteri testületi ülés Az elmúlt év utolsó napján tar­totta évzáró ülését Ferencvá­ros képviselő-testülete. Döntés született a helyi idegenforgalmi adó bevezetéséről és a Kerületi parkolási kft. tőkeemeléséről. 3. oldal A vadőr Tamási Zoltán színész-rendező Pokoli kamaradarabok című tri­lógiájának harmadik, befejező része, A vadőr D. H. Lawrence Lady Chatterley szeretője című híres-hírhedt regényének szín­padi feldolgozása, amelyet a Stúdió „K”-ban mutattak be. 4. oldal Hinni - mindhalálig A hetvenes évek egyik emblematikus irodalmi alko­tása, majd színpadi műve volt Fejes Endre Jó estét nyár, jó estét szerelem című regénye, illetve a belőle készült musical Presser Gábor zenéjével. So­kan emlékeznek az 1972-es tévéfilmre is Harsányi Gábor­ral és Tordai Terivel a fősze­repekben. A magát görög diplomatának kiadó szélhámos munkásfiú története negyven év elteltével is aktuális lehet? 5. oldal Segítő szándék Nagy János kilencvenévnyi ta­pasztalata ellenére sem veszí­tette el érzékenységét mások bajai iránt. A festőművész most a vörösiszap-károsul- takon segít, saját alkotásai­nak felajánlásával, amelyeket egész életében a maga kedv­telésére festett. 8. oldal Mesélő házak -Üllői út 11-13. Az ötemeletes ház tekintélyes tömbje szinte uralja az Üllői útnak ezt a szakaszát. A ház eredetileg háromemeletesnek készült 1901-ben, Jakabffy Ferenc tervei szerint, eklekti­kus stílusban, a lépcsőházban szecessziós részletekkel, majd 1927-ben húztak még rá két emeletet Vágó István tervei szerint. Itt működött az Euró­pai Iskola. 9. oldal IDŐJÁRÁS Már érezhető az enyhülés, amely a hét eleji farkasordí­tó hideg után érkezik. A mai napon még a hajnali órákban -5, délutánra pedig 3 Cel- sius-fokot mutatott a hőmérő higanyszála. Ez az elkövetke­zendőkben jelentősen enyhül, amelyet a melegfrontra érzé­kenyek már bizonyára érez­nek. A hétvégén, szombaton és vasárnap a hajnali hőmér­séklet is magasabb lesz, mint 3 Celsius-fok, a nappali fel- melegedés pedig elérheti a 7 Celsius-fokot is. A jövő hét napi átlaga 4 Celsius-fok kö­rül mozog majd, csak a hajna­li lehűlések jelzik, hogy lassan visszatér a fagy. Helyi érdekű bilincsek Több parkolóőr, szigorúbb ellenőr­zés, kerékbilincselés - ezek a leg­fontosabb változások, amelyek a kerületi fizetős parkolást illetően életbe léptek január 3-ától. Mint ar­ról már korábban több ízben is be­számoltunk, idéntől a ferencvárosi parkolási rendszer üzemeltetését teljes mértékben önkormányzati tu­lajdonú cég végzi. A bevételek növe­lésén túl a cél az, hogy rend legyen a közterületeken. Tavaly ilyenkor már látható volt, hogy nem húzza sokáig a Buda­pesti Önkormányzati Parkolási Társulás (BÖP Kft.), legalábbis ami a ferencvárosi fizetős parko­lók rendszerének üzemeltetését illeti. A fővárosi, a XIII., vala­mint a IX. kerületi önkormány­zat közös tulajdonában lévő cégen belül ugyanis sorra derül­tek ki - finoman szólva - műkö­dési visszásságok, Ferencváros érdekei egyre kevésbé érvénye­sültek, így a testület 2010 tava­szán döntött arról, hogy kiválik a társulásból, és a kerületi par­kolást 2011-től saját hatáskörben oldja meg. Ennek megfelelően szeptem­berben az önkormányzat létre­hozta saját cégét, a Ferencvárosi Parkolási Kft.-t, amely januártól át is vette a rendszer üzemelte­tését a kerülethez tartozó terü­leteken. A fővárosi fenntartású utak mentén a főváros - szintén saját cégével - a Parking Kft.- vel látja el ezt a feladatot. Ha tehát a tulajdonviszonyokat és az üzemeltetést nézzük, tovább aprózódott a rendszer, ám ez az autósok szemszögéből vajmi ke­veset számít: a fizetős övezetek­ben eddig is és ezután is fizetni kell a parkolásért. Ami az egész főváros tekin­tetében továbbra is abszurdnak számít, hogy számos kérdésben a kerületek saját hatáskörben hozhatnak döntést a parkolási rendszerről. Az elmúlt években a BÖP-höz hasonlóan sorra ala­kultak cégek e feladat ellátásá­ra, amelyek az egyes területeken különböző órákat telepítettek, így például a fizetési módok és lehetőségek sem egységesek. Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy Ferencváros nagyon is jól döntött, amikor létrehozta saját parkolási cégét. Általa ugyanis nem csupán a működtetés válik egyszerűbbé, hatékonyabbá és átláthatóbbá, hanem vélhetően a bevételek is növekedni fognak, amelyeket a kerület kimondottan közterü­let-fejlesztésre kíván fordítani. Eddig a BÖP Kft. haszonbérle­ti díjat fizetett az önkormány­zatnak - éves szinten 150-200 millió forintot -, a Ferencváro­si Parkolási Kft. azonban becs­lések alapján mintegy 700-750 millió forintos bevételre tehet szert évente, miközben műkö­dési kiadásai 500 millió forint körül mozognak majd.- Január 3-án tizenhat parkolóőrrel kezdtük meg a munkát, a közeljövőben nagy­jából húszra duzzasztjuk a lét­számot. Bár pontos adataim nincsenek, de ez jóval több, mint ahányan a BÖP Kft. ré­széről dolgoztak a kerületben - tudtuk meg Hardi Róberttól, a Ferencvárosi Parkolási Kft. ügy­vezető igazgatójától. A nagyobb létszám önmagá­ban az ellenőrzés szigorodását jelenti, ám emellett a kerület idéntől él kerékbilincselési jo­gával is, amelynek a feltételeit - a törvényi szabályozás értel­mében - a közterület-felügye­lettel közösen teremtette meg. A jogszabályok szerint ugyanis kerékbilincselésről csak közte­rület-felügyelő dönthet. Bár ily módon leláncolni, mozgáskép­telenné tenni egy járművet elég drasztikus lépésnek tűnhet, az ügyvezető szerint ahhoz, hogy a közterületeken uralkodó „balká­ni állapotokat” fel lehessen szá­molni, igenis szükség van rá.- Az egyszerű büntetésekkel adott esetben évekig peresked­nek bíróságon, nehéz behajtani őket, a kerékbilinccsel azonban azonnal behajtható a büntetés, mindazonáltal visszatartó ereje is van - mondta Hardi, hozzá­téve, hogy természetesen nem céljuk úton-útfélen kerékbilin­cseket dobálni tilosban parkoló vagy nem fizető autókra. - Nem is lenne erre kapacitásunk. A kerékbilinccsel azokra a te­rületekre koncentrálunk, ahol nagyon nagy a káosz, ilyen pél­dául a Csarnok tér és környéke. Bilincset lehet tenni negyed­órán túli nemfizetés, valamint súlyos parkolási szabálysértés esetén, ezekről azonban min­den esetben a közterület-fel­ügyelő dönt. (folytatás a 3. oldalon) Még drágább az életünk! Pörög a társasházi gázóra, érkeznek a vaskos gázszámlák Az évkezdet szokásosan az áremel­kedések időszaka is, amely a mai, gazdasági válsággal terhelt világban még fájdalmasabb az emberek szá­mára. Néhány termék vagy szolgál­tatás árába több-kevesebb sikerrel beleszól az állam vagy a helyi önkor­mányzat, a legtöbb esetben azonban szabad árakról van szó, amelyeket elvileg a kereslet-kínálat szabályoz. Kormányzati szabályozási kör­be tartozik a lakossági áram és gáz ára, amelyre 2010. év végéig ármoratórium volt érvényben (egyébként negyedévente lehet változtatni az árat). Az áram árá­ról nincs még hú; az tehát január­tól egyelőre változatlan marad. Megjegyzendő, hogy vásárlóerő­paritáson számolva - azaz a la­kosságjövedelmét, vásárlóerejét is figyelembe véve - Európában ná­lunk a legmagasabb az áramtarifa: évi 1320 kilowattóráig 45,40, afe­lett 47,07 forint küowattóránként, áfával együtt. Ember legyen a talpán, aki el­igazodik a gázárak dzsungelében (a tarifák köbméter helyett mega- joule-ra vonatkoznak, az alapdíjon és a fogyasztásarányos gázdíjon túl is akad néhány díjtétel, mint pél­dául a biztonsági készletezésé). Ami biztos, az évi 12 ezer forintos gázalapdíj nem változik. A gázmé­rővel rendelkező lakások esetén évi 1200 köbméter fogyasztásig marad az eddigi gázát; e felett pe­dig egy 16,7 százalékkal magasabb díjtétel lép be. A Központi Statiszti­kai Hivatal kimutatásai szerint egy áüagos lakás éves gázfogyasztá­sa 1500-1600 köbméterre tehető. Számításaink szerint ennek közép­értékénél, 1550 köbméternél min­den díjtényezőt figyelembe véve 3,4 százalék az emelkedés mérté­ke. A nagycsaládosok (3 vagy több gyermek) kedvezménye abban áll, hogy többet számolhatnak el az alacsonyabbik tarifával, mégpedig az első 3 gyermek után összesen évi 600, minden további gyermek után 300-300 köbméterrel. (folytatás a 2. oldalon) Lehet, hogy a kerékbilincs riasztóan hat az autósok számára, de mindaddig, amíg le nem kerül az autóról, konzerválja a szabálytalanságot

Next

/
Oldalképek
Tartalom