Ferencváros, 2010 (20. évfolyam, 2-23. szám)

2010-02-19 / 2. szám

XX. évfolyam, 2. szám 2010. február 19. Ferencváros A ferencvárosi polgárok ingyenes lapja www.ferencvaros.hu jíÜJÜ)2jl3í]!‘ uJuliul AJÁNLÓ Nem szabályzat: bizalom Tavaly júniusban alakult meg a ferencvárosi képviselő-testü­letben a függetlenek frakciója. A négyfős társaság tagjai - a polgármester kivételével - ko­rábban az MSZP oldalán fog­laltak helyet. Függetlenedésük okáról és az eltelt bő fél év tapasztalatairól Timár Gábor frakcióvezetővel beszélgettünk fogadóóráján. 3. oldal A szerelem határai Február 5-én mutatta be a Pinceszínház Leonyid Zorin Varsói melódia című lírai játé­kát. A darab 1966-ban szü­letett, azóta rendszeresen jelen van a hazai és külföl­di színpadokon. Most Kőváry Katalin rendezte a Török Pál utcai színházban, a szereplők: Gryllus Dorka és Simon Kornél. 4. oldal Keleten a helyzet... ...változatlan? Éppen hogy változott, ahogy azt a Ludwig Múzeum új kiállítása is bizo­nyítja. A videózás hőskorában felbomló baloldali rendszerek­nek az egyes emberekre és közösségekre gyakorolt hatá­sait bemutató mozgóképtárlat izgalmas kordokumentuma az elmúlt húsz évnek. 5. oldal Pestisz-Budaikosz A görög kultúra veri le a lakatot a parlagon heverő mozi épü­letéről. Hosszas vajúdás után végre eldőlt a valaha szebb na­pokat látott Pest-Buda mozi épületének sorsa: a görög ki­sebbségi önkormányzat meg­vásárolta az ingatlant, s három éven belül komplett kulturális központot alakít ki benne. 8. oldal Városrehabilitáció A ferencvárosi önkormányzat a rendszerváltás után nem adta el a lakóknak a nagyon rossz állapotú házakban található lakásokat, hanem tervszerűen felújítja azokat - anyagi lehe­tőségei függvényében. Február 11-én a Balázs Béla és Viola utca sarkán álló házat adták át ünnepélyes keretek közt. 9. oldal IDŐJÁRÁS Enyhül az idő a következő két hétben. A hét végén erős fel- melegedés várható, a hajnali fagy helyett szombaton már +4 Celsius-fokos lesz a legala­csonyabb hőmérséklet, igaz, a délutáni 6 Celsius-fok nem a százéves melegrekord, de nem kell majd vacogni sem. Min­den jelentősebb változás nélkül ezt a képet mutatja az elkö­vetkezendő időszakban az idő­járás: hajnalban 0-3, nappal 6-8 Celsius-fok várható. Csak csütörtök tájékán számítha­tunk csapadékra, viszont akkor megindulnak az égi csatornák. Az előrejelzés szerint elérheti a 9 millimétert is a lehullott eső mennyisége. A következő hét már szárazabb lesz. Másodszor is nagy sikerrel rendezte meg a Ferencvárosi Kulturális Fórumot a Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesü­let. Az idei fórum résztvevői arra ke­resték a választ, miként erősíthető a kerület kulturális és oktatási intéz­ményeinek együttműködése, hiszen az iskolák tudnak a leghatékonyabban közreműködni a jövő „kultúrafogyasz- tóinak" nevelésében. A tavalyi Ferencvárosi Kulturá­lis Fórumhoz hasonlóan ismét nagy érdeklődés mutatkozott a rendezvény iránt, az érdeklődők zsúfolásig megtöltötték a Goethe Intézet előadótermét. A fórumot Gegesy Ferenc polgármester és Zubomyák Zoltán, a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézmé­nyei igazgatója, a fórum ötletgaz­dája nyitotta meg, majd átvette a szót Losonczi Júlia, az Oktatási és Kulturális Minisztérium veze­tő tanácsosa, előadó-művészeti referense. Vitaindítónak bemu­tatta a január végén megjelent íj Támop (Társadalmi Megújulás 1 Operatív Program) 3.2.11 Neve- ,o lési-oktatási intézmények tanórai, 8 tanórán kívüli és szabadidős te- < vékenységeinek támogatása című európai uniós pályázatot. Ennek célja az iskolák és kulturális in­tézmények közötti hosszú távú kapcsolat megteremtése és fenn­tartása. Losonczi Júlia elmondta, a pályázat benyújtásához szüksé­ges kitöltőprogram február végén lesz elérhető a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján (www.nfu. hu), ahol a pályázati kiírás részle­tes információi is megtalálhatók. (Az Oktatási és Kulturális Minisz­térium Támogatáskezelő Igazga­tóságának honlapja - www.okmt. hu - szintén tartalmaz a pályázat­ra vonatkozó információkat.) A pályázatot a közoktatási és a kulturális terület közösen dol­gozta ki. Célja, hogy a közoktatá­si intézmények megrendelőként léphessenek fel a kulturális intéz­ményekkel szemben, és a tanórán kívüli nevelés minden szegmensé­be beépíthessek ezek programja­it, amelyre egyébként az oktatási intézményeknek nincs vagy csak igen szűkös keretük van. A pá­lyázaton elnyerhető támogatás biztosítja, hogy anyagi okok mi­att egyetlen gyermeknek vagy is­kolának se kelljen lemondania a kultúráról, legyen az színház-, művészmozi-, galéria- vagy mú­zeumlátogatás vagy könyvtári és levéltári programok. A pályázati kiírás szerint az iskola megrendelőként lép fel, maga dönt arról, hogy a kultu­rális intézmények kínálatából mit tart fontosnak tanulói szá­mára, és maga lehet a pályázó is. Ez azonban csak az egyik le­hetőség, pályázatot nyújthat be az a nonprofit kulturális szerve­zet is, aki programo(ka)t kínál az iskoláknak, és vállalja, hogy egy teljes tanéven át, az iskola közoktatási, nevelési program­jába integrálva, szolgáltatja is azt számára. E pályázat bizto­sítja valamennyi magyar köz­oktatási szereplő számára, hogy pusztán anyagi okokból ne lehe­tetlenülhessen el az iskolák kul­turális igénye. Az elmúlt időszakban érezhe­tően csökkent a kultúra iránti kereslet, hiszen a polgárok haj­lamosak először a kultúrán spó­rolni. A pályázat ezen segíthet, hiszen így nem az anyagi meg­fontolás határozza meg, hogy a gyerekek eljutnak-e színházba, és a színházi vagy művészetpe­dagógiai programok is köny- nyebben válnak elérhetővé, ami forradalmi változást hozhat a kultúrára nevelésben. A Kulturális Fórum vitaindí­tónak szánt pályázatbemutatója rengeteg gondolatot ébresztett a vendégekben. Sok kérdés és ész­revétel hangzott el a részletekkel Oktatás és kultúra összhangja Lakásban marad? Az autók még csak-csak kiálltak, de a parkolóhelyeken ott maradt a temérdek hó Mint azt a tavaly év végi testületi ülé­sek beszámolójában megírtuk, mó­dosult a lakásrendelet. A változtatás azoknak jelenthet segítséget, akik az elmúlt húsz évben az önkormányzat­tól vásárolták lakásukat, de pillanat­nyi anyagi gondok miatt nem tudják fizetni a törlesztőrészleteket. Bár az új rendelet lassan két hónapja ha­tályba lépett, a felkínált lehetőség­gel még nem élt senki. Vajon miért? Mielőtt belemennénk a kérdés megválaszolásába, röviden tisz­tázzuk, miről is szól a decem­berben elfogadott módosítás. A történet tavaly ősszel kez­dődött, amikor Veres László képviselőt megkereste egy la­kástulajdonos, aki elvesztette munkahelyét, és haszonélvező édesanyja nyugdíjából voltak kénytelenek fizetni a törlesztő részleteket. Ideig-óráig persze, egy idő után már nem futotta rá, nőtt a tartozás. Ekkor ült asztal­hoz a Vagyonkezelési Bizottság, hogy megvizsgálja, milyen for­mában lehetne segíteni azokon, akik hasonló helyzetbe kerültek. A tanácskozás végeredménye egy kétpontos megoldási javas­lat volt - ez került két forduló­ban a képviselők asztalára. Az első variáció szerint azok, akik 15 évre vásárolták az önkor­mányzattól lakásukat, kérhetik a futamidő meghosszabbítását tíz évvel. A másik lehetőséggel azok élhetnek, akik eleve 25 vagy 35 évre vették ingatlanju­kat. (folytatás a 3. oldalon) A röpködő mínuszok ellenére forró a helyzet a parkolás terén: a Fővárosi Önkormányzat kiszáll a Budapes­ti Önkormányzati Parkolási (BÖP) Kft.-bői, Ferencváros önkormányza­ta koncessziós közbeszerzési pályá­zatot írt ki a kerületi parkolóhelyek üzemeltetésére, a Fővárosi Önkor­mányzatnak pedig júliusig új parko­lási rendeletet kell alkotnia, mert a régi az Alkotmánybíróság szerint al­kotmányellenes. 0> A magas hó miatt az autók egy 1 része nem tudott a parkoló- o helyre be- vagy onnan kiállni | a kerületben sem, ezért a BÖP < felfüggesztette a parkolójegyet nem váltó autósok megbünte­tését február 3-án délután 2-től február 15-én reggel 8 óráig. Az autósok többsége - azért, mert érezte, hogy amennyiben ké­pes parkolni az autóval, akkor fizetnie is kell, vagy mert nem értesült a BÖP intézkedéséről - bedobta a megfelelő tarifát a perselyekbe, így a BÖP Kft. ve­zetője arról tájékoztathatta a parkolási társaságban résztu­lajdonos IX. kerületet is, hogy nem jelentős az ebből származó bevételkiesés. A Fővárosi Önkormányzat ki­nyilvánította azt a szándékát, hogy a BÖP helyett a Parking Kft.-t kívánja megbízni a fővá­ros útjain található parkolóhe­lyek üzemeltetésével. Az csak a sajtó ferdítése, hogy ennek köze lenne ahhoz, hogy a BÖP nem takarította el a parkolóhelyek­ről a havat - mondta újságunk kérdésére Bánsághi Tamás, a közlekedési ügyekért is felelős alpolgármester. Valójában a fő­város kiválási szándéka a BÖP- ből korábbi, s az is egyértelmű, hogy az utak tisztítása - bele­értve a parkolóhelyeket is - az utak tulajdonosának a feladata (a főútvonalak esetében a Fővá­rosi Önkormányzaté, a kerületi utaknál a ferencvárosié). A fővá­ros hozott ugyan olyan döntést, hogy április 1-jétől mondja fel a szerződést a BÖP-pel, erre azon­ban minden valószínűség szerint csak a következő év elejétől van jogszerűen módja. Kivétel ezalól, ha az időpont előrehozásáról a kft.-ben szintén részes két kerü­let - IX., XIII. - minősített több­séggel döntene erről. Bánsághi alpolgármester a kiválási dön­tést tartalmazó fővárosi közgyű­lési előterjesztéshez többpontos módosító indítványt terjesztett be, elsőnek mindjárt arról, hogy a kilépésről tárgyaljon a főváros a kerületekkel. Mivel e javaslati pontot a közgyűlés elutasította, tárgyalás hiányában a kerüle­tek nem fognak döntést hozni az időpont előrehozásáról. (folytatás a 3. oldalon) Csak azok vehetik igénybe a kedvezményt, akiknek semmilyen más adósságuk nincsen t Már a fórum ideje alatt kiderült, szép számmal akad - Dobszay Ambrus szavaival - „menyasszony” és „vőlegény” egyaránt a kerületben kapcsolatban, hiszen a pályázat projektszemlélete komplexen ke­zeli az intézmények együttműkö­dését, és fő célja, hogy minden gyermeknek elérhetővé váljon a kultúra, anyagi helyzettől füg­getlenül. A tanácsnok asszony elmond­ta: pályázó csak devizabelföl­di, nonprofit szervezet lehet. A pályázat lényege a hosszú távú együttműködés, amelynek részt­vevői közül bárki lehet a beadó, így a profitorientált kulturális in­tézmények helyett az iskola, a fenntartó önkormányzat vagy egy civilszervezet is benyújthatja azt. (folytatás a 2. oldalon) Hideg tél, forró parkolási helyzet

Next

/
Oldalképek
Tartalom