Ferencváros, 2009 (19. évfolyam, 1-22. szám)

2009-01-09 / 1. szám

XIX. évf., 1. szám www.ferenc va ros. hu 2009. január 9. Ferencváros Ferencvárosi polgárok ingyenes hetilapja A Maraton-lapcsoport tagja Ha lapunk terjesztésével kapcsolatban észrevétele van, hívja díjmentes tele­fonszámunkat: Szerednyei szíve csücske A HÉT TÉMÁJA Nem jó ajánlólevél Pesti srác vagyok. Itt születtem a kerületben, Itt nőttem fel 06-80-180-533 AJÁNLÓ Salkaházi Sára emléktáblája A múlt esztendő utolsó napján Erdő Péter bíboros avatta fel Boldog Salkaházi Sára szociális testvér em­léktábláját annak a Bokréta utcai háznak a falán, ahon­nan a nyilasok 1944. de­cember 27-én hatodmagá­val elhurcolták. 2. oldal Oresztész a Nemzetiben Görög klasszikus drámát előadni nagy kihívás. Meg kell küzdeni magával a szö­veggel, leporolni a régi for­dítást - vagy újat készít­tetni a mai kor nyelvére írva. Élővé és átélhetővé kell tenni a konfliktusokat a mai ember számára, rá­adásul kezelni kell a mi­tológiai ismeretanyagot, emberek és istenek szerte­ágazó kapcsolatrendszerét, történetét. 6. oldal Tűz a tetőn karácsonykor Karácsony másnapján, 26-án, este fél hétkor szó­lalt meg a jelzés a Ferenc­városi Tűzőrségen. Mintegy 500 négyzetméteres terü­leten lángolt a Gát utca 20. számú ház tetőszerkezete. 11. oldal Péntek reggelre jelentős hőmérsékletcsökkenéssel kell számolni, az előrejel­zés szerint a hőmérő hi­ganyszála akár -17 fokra is süllyedhet. Bár a nappali felmelegedés hatására dél­utánra -3 fokra mérséklő­dik a zimankó, a folytatás­ban is igazi téli időjárásra kell berendezkedni. A nap­palok ugyan sok napsütést ígérnek, de fagyos marad az idő. Hétfőtől a magasban meginduló enyhülés hatásá­ra tartósan beköltözik a köd, borult, ám csapadékmentes, fokozatosan enyhülő, kemény fagyokra lehet számítani,-10 és -3 Celsius-fok között ingadozik majd a hőmérséklet. Csak a jövő hét végétől várható nulla fok körüli érték. Itt született, itt van otthon, bár ezt az utóbbi időben úgy kelle­ne módosítani: itt is. Merthogy a kerület ma is Szerednyei Béla színművész szíve csücs­ke, annak ellenére, hogy mára már inkább „kétlaki”. Erről ha­mar megbizonyosodhattunk, amikor leültünk beszélgetni a Ráday utca egyik hangulatos kávézójában.- Évtizedek óta a Madách Színház művésze, most viszont Győrben premierezett...- Túl vagyunk a bemutatón, amit nagyon jól fogadott a kö­zönség. Valahogy egészen más vidéken játszani. Az, hogy va­laki csak itt, a fővárosban játsz- szon, már inkább áldozatválla­lás, mint ésszerűség. Marhaság az a vélekedés, hogy nem sza­bad Pestről kimenni, mert vég­leg ott ragadsz. Régebben - jó régen! - a fővárosban még volt a rádió, a televízió, ahol hetven­nyolcvan tévéjáték ment évente. A filmgyárban magyar filmek­ben játszottak elég sokan, és ak­koriban még színészek szinkro­nizáltak. Mára megszűntek ezek a lehetőségek, és az ember már csupán a színházán belül tud egy mikroklímában dolgozni. A harmincadik évadomat töltöm a Madách Színházban rettenetesen nagy hűséggel, de örülök, hogy az idei évad lehe- „ tővé tette számomra, hogy el- -i mehettem vendégként Győr- | be. Egy olyan szerepbe, amit g korábban németül játszottam u- nyolcvanszor, és majdnem há- romszázszor magyarul a Ma- dáchban. Úgy mentem Győrbe, mint egy jutalomjátékra. Fan­tasztikus a díszlet, a közön­ség pedig elementáris szeretet­tel fogadta az előadást, az első bérletszüneti előadáson még Ferencváros lakói a kerületet érintő események legfontosabb hírforrásának lapunkat tartják - derül ki abból az önkormányzat megrendelésére készült, két­ezer megkérdezett véleményét tükröző, átfogó közvélemény-ku­tatásból, amelynek egyik blokk­ja a helyi média fogadtatását térképezte fel. A kerület lakói - minden más forrást messze megelőzve - több mint 90 százalékban la­punkból tájékozódnak a ke­rületet érintő eseményekről - derül ki a felmérésből. Ez már csak azért is figyelemre méltó, mert az országos na­pilapok is mindössze 15 szá­zalékkal szerepelnek az em­lítések között, egyéb lapokat a széksorok közötti lépcsők is zsúfolásig tele voltak.- Most tehát ingázik, de hol van inkább otthon?- Pesti srác vagyok. Itt szü­lettem a kerületben, itt nőt­pedig mindössze 9 százalékban neveztek meg a válaszadók. A sorban a második helyen - 28 százalékkal - a 9sTV szerepel, s ugyanilyen arányban jelölték meg az országos televíziós csa­tornákat is. A kutatók - a kerületet hat területre osztva - megvizsgál­ták a terjesztés színvonalát is. Jóllehet, a válaszok megoszlá­sa körzetenként meglehetősen szeszélyes, megnyugtató, hogy összességében a ferencvárosi lakosok mintegy 80 százaléka rendszeresen jut hozzá lapunk­hoz, s csupán 1,8 százalék azok­nak az aránya, akik úgy nyilat­koztak, hogy még soha nem kapták meg a Ferencvárost. (folytatás a 2. oldalon) tem fel. Laktam az Üllői úton, a Ráday utcában, jelenleg a Közraktár utcában van a la­kásom.- Korábban sosem vágyott el innen? A múlt év végén jószerével he­tente ülésezett Ferencváros képviselő-testülete, a decem­ber 4-ei rendes, majd a 10-ei rendkívüli ülés után 18-án új­ból összeültek a városatyák. Ez utóbbi esetben egyebek közt azért, mert a lapunkat kiadó Maraton Lapcsoport Multivízió Kiadói Kft. felmondta az önkor­mányzattal kötött szerződését a Ferencváros megjelenteté­sére. A kiadói feladatok ellá­tására tehát új pályázatot kell kiírni, ami sürgető, ha a köz- beszerzési eljárást a március­ban lejáró felmondási idő alatt be kívánják fejezni. Az előter­jesztéssel kapcsolatban az ülé­sen elhangzott módosító indít­ványok a verseny kiszélesítését célozták, s az ajánlattevőkkel szemben támasztandó követel­- De igen! Amikor nagyob­bacska lettem, arra gondol­tam, hogy elköltözöm otthon­ról, zöldebb övezetbe. Budán bóklászgattam. (folytatás a 3. oldalon) ményeket érintették. Ezek sze­rint a pályázaton nem csupán a helyi, hanem országos terjesz­tésű lap kiadásában tapasztala­tot szerzett kiadók is indulhat­nak, illetve mindössze ötezres példányszámú referenciát kell felmutatniuk, és csak három­éves gyakorlatot követelnek meg tőlük. A testület mind a pályázat kiírására, mind a mó­dosító indítványokra rábólin­tott, egyben úgy döntött, hogy a lap terjesztését a jövőben a Feszofe Kft.-re bízza. Az ülés összehívását azonban az Alkotmánybíróság december 15-én kihirdetett döntése is in­dokolta, amely visszamenőle­ges hatállyal megsemmisítette a luxusadó, illetve a helyi épít­mény- és telekadó számított ér­téken történő megállapítását. (folytatás az 3. oldalon) • Kocsis Kristóf A 12. számú országgyűlési egyéni választókerületben a hét végén sorra kerülő idő­közi országgyűlési válasz­tásokon már az ajánlószel­vény-gyűjtés szakaszában magasra csaptak az indu­latok. Sorra érkeztek a hí­rek „vásárolt” és hamisított ajánlószelvényekről, míg végül a múlt héten a rendőr­ség valamennyi beérkezett ajánlószelvényt lefoglalta, s vizsgálatukra szakértőt ren­delt ki. Dr. Horváth Pétert, a helyi választási iroda helyet­tes vezetőjét a beérkezett kifogásokról kérdeztük.- Hányán járulhatnak majd az urnákhoz a hét végén, s hány ajánlószelvény érkezett a jelöltekre?- A választókerületben mintegy 31 ezer a választás­ra jogosultak száma, s ösz- szesen 8626 ajánlószelvényt adtak le a tavaly december 19-ei határidőre.- Tisztes szám, ha nem lennének közöttük dupliká- tumok, illetve Ferencváros­ból rég elköltözöttek, eset­leg már elhalálozottak által „aláírt” ajánlások is. Hány kifogással foglalkozott a vá­lasztási bizottság?- Mindössze 10-12 kifo­gás érkezett, azonban a ha­misított ajánlószelvényekre nem ilyen panasz, hanem a rutinellenőrzés derített fényt. Az ajánlószelvények adatait ugyanis kötelező egy számítógépes program­mal ellenőrizni, amely azt hivatott kideríteni, hogy az ajánló személye szerepel-e A FIFA és az UEFA szabványai­nak mindenben megfelelő lesz a Ferencváros új stadionja, amely­nek látványterveit december 18-án - tavalyi utolsó lapzár­tánk után - mutatták be. Kevin McCabe tulajdonos bejelentet­te, egy 21 ezres, ám 30 ezer férő­helyig bővíthető, multifunkciós, teljesen fedett aréna épül majd az Üllői úton - csak ülőhelyek­kel ellátott nézőtérrel. A Ferencváros új stadionjá­nak építkezése 2010-ben kez­dődhet, és 2013-ig tarthat, csapatunk eközben várható­an a Puskás-stadionban ven­dégeskedik. Az új stadionban VIP-páholyok és 10 000 négy­zetméteren más kiszolgáló lé­tesítmények is helyet kapnak. a választási névjegyzékben, illetve, hogy valóban csak egyszer és egy jelöltre ad- ta-e le az ajánlását. A választási bizottság egyik tagjának viszont fel­tűnt, hogy miközben más je­lölő szervezetek esetében a gép mindössze 3-4 érvény­telen ajánlást talált, az MDF, a MIÉP és a Magyar Szociá­lis Zöldpárt esetében ugrás­szerűen, több százra nőtt az ilyen szelvények száma. Ezért indítványozta, hogy a bizott­ság vizsgáltassa meg e három párt által leadott ajánlószel­vények eredetiségét az azo­kat készítő Állami Nyomdá­val. Ezt a bizottság elfogadta, s az eredmény igazolta is a gyanút: a szelvények 73 szá­zaléka másolatnak bizonyult, a harmadikként említett párt esetében például a leadott 1150 ajánlásból mindössze 13 volt érvényes.- Mindez milyen következ­ményekkel járt?- A nyomda szakvéle­ménye alapján a bizottság megállapította, hogy az ajánlások többsége nem a hivatalos ajánlószelvényen érkezett, és - mivel az ér­vénytelen szelvények ki­emelése után nem volt meg a jelöléshez szükséges 750 ajánlásuk - az érintett há­rom párt jelöltjét nem vet­te nyilvántartásba. A MIÉP belenyugodott a döntésbe, az MDF, illetve - a Magyar Szociális Zöldpárt nevében - két magánszemély azon­ban fellebbezett, ám mind a Fővárosi Választási Bizott­ság, mind a Fővárosi Bíró­ság helybenhagyta a dön­tést. (folytatás a 3. oldalon) A vendégszurkolókat már a stadionon kívül elkülönített biztonsági zóna fogadja, és a belső biztonságtechnika is a nemzetközi normáknak meg­felelően épül ki. Az Üllői úti ingatlanon a stadion környe­zetében szórakoztató és ke­reskedelmi központ, hotel és irodaház épül. A megvalósítás során a stadionberuházás él­vez elsőbbséget. Az új Fradi-aréna zöldstadi­on lesz, vagyis a FIFA Green Goal szabálykönyve alapján épül, ezért tervezése során ma­ximálisan figyelembe vették a környezetvédelmi előírásokat, különös figyelmet fordítanak az energiahatékonyságra, így az esővíz újrahasznosítására is. (folytatás a 12. oldalon) A kerületi hírforrás A Budapest 12. számú országgyűlési egyéni választókerületben január ll~én sorra kerülő időközi országgyűlési választással kapcsolatos információk és a jelöltek bemutatkozása lapunk 4-5. oldalán található! Testületi ülés Jövőre kezdhetik A 90 fokban elforgatott arénában már nem süt majd a nap a kapusok szemébe A kerület lakói elsősorban lapunkból tájékozódnak a helyi eseményekről? Ha Ferencváros közterülete­inek rendjével, tisztaságával kapcsolatos észrevétele, pa­nasza van, hívja a parkőrség diszpécserszolgálatának díj­mentes telefonszámát: 06-80-204-904

Next

/
Oldalképek
Tartalom