Ferencváros, 2009 (19. évfolyam, 1-22. szám)

2009-01-09 / 1. szám

2 HÍREK Ferencváros 2009. január 9. HÍREK RÖVIDEN SzólóDuó táncfesztivál Három helyszínen, a fe­rencvárosi Mozdulat­művészeti Stúdióban, a lágymányosi MU Színház­ban és a budai Millená­ris Teátrumban már zajlik és még január 13-áig tart az - elsősorban a magyar mozdulatművészet száz­éves hagyományának meg­őrzésével és megújításával foglalkozó - Orkesztika Alapítvány 10. SzólóDuó táncfesztiválja és verse­nye. Erre a hazai verseny­zőkön kívül lengyel, cseh, német, svéd, mexikói, hol­land, belga, osztrák, kore­ai, izraeli, francia és török alkotók jelentkeztek. Az idei rendezvény újdonsá­ga, hogy estéről estére vendégtáncosokat láthat a közönség: a lengyel Anna Piotrowskát, a horvát-hol- land Bruno Isakovicot, va­lamint a magyar Bácskái Ildikót és Bajári Leventét. Szatíra lakótelepen Rendőrkézen van az a 32 éves, budapesti férfi, aki ellen a vád: kényszerítés, magánlaksértés, szemérem elleni erőszak és kifosz­tás. A gyanúsított 20-30 év körüli nőket követett a Pöttyös, a Határ úti és az Ecseri úti metrómegálló­tól, majd valamilyen csel­lel - többek közt biztosítási ügynöknek adva ki magát- bejutott a lakásukba, és ott követte el tetteit. A leg­utolsó kiszemelt áldoza­ta azonban nem engedte be a kapun a mögötte ha­ladó férfit, hanem értesí­tette a rendőrséget, akik a bekötözött fejű szatírt (ezt megelőzően ugyanis vere­kedésbe keveredett) hamar elfogták. Őrizetben a focista December 25-én a Mer- cedesével száguldó, s épp az mp3-as lejátszójával babráló, húszesztendős Jordan Robertson - aki a Fradiban folytatta volna a Sheffield United után pá­lyafutását - összeütközött egy szabályosan haladó személyautóval. A sze­rencsétlenségben a Ford vétlen sofőrje, egy öt­gyermekes családapa, aki gyermekeiért indult volna Londonba, olyan súlyosan megsérült, hogy kórházba szállítás után belehalt sé­rüléseibe. A fiatal támadó­játékost őrizetbe vette az angol rendőrség. Rongálóművész Ferencvárosban is elhelyez­te kézjegyét az a húszéves fiatal, akit tetten értek fal­firkálás közben, és el is is­merte, hogy a Belvárosban és a környező kerületekben hatvannégy falfirka fűződik nevéhez a körúton, a Nyu­gati és a Deák tér között, valamint a Bajcsy-Zsilinsz- ky úton. A BRFK Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztálya rongálás miatt indított eljá­rást ellene. A rendőrségen- a hasonló bűncselekmé­nyek felderítésére - már megalakult egy nyomo­zócsoport, s a graffitisek ellen küzd a civil kezdemé­nyezésre alakult Szeretem Budapestet Mozgalom is, amelyről lapunkban már többször írtunk. Botrányok kísérték az ajánlószelvény-gyűjtést Hárman már a rajtnál elvéreztek (folytatás az 1. oldalról) Ezzel a jogorvoslati lehető­ségek kimerültek, így e pár­tok jelöltjei nem indulhatnak a választáson. Más kérdés, hogy az MDF - provokáció­ra gyanakodva - feljelentést tett az ügyben ismeretlen tet­tes ellen. Hasonlóképpen cselekedett a választási bizottság is, en­nek eredménye, hogy a múlt héten a Budapesti Rendőr-fő­kapitányság minden ajánló­szelvényt lefoglalt, és folyik a vizsgálat.- Vajon ez érintheti a válasz­tás kimenetelét?- Elvben igen, ha a vizs­gálat olyan tényeket állapít meg, amelyek okot adhatnak a választás eredményének megtámadására. Nagyon ki­csi azonban az esély, hogy a vizsgálat befejeződhessen a választási eredmény esetle­ges megtámadására adott rö­vid határidő végéig. Azután pedig már csak a büntetőjo­gi, illetve a politikai felelős­ség marad.- Nem sérti-e a személyi­ségi jogokat, hogy az ajánlók - pártpreferenciára is utaló - adatait a választási bizottság kiadta egy külső cégnek a szak- vélemény elkészítéséhez?- Nem vagyok adatbiztonsá­gi szakember, de úgy gondo­lom, hogy az adatkezelés lé­nyege a célhoz kötöttség, és ez a választási bizottság döntése alapján egyértelmű. Adatvédelmi szempontból ennél sokkal súlyosabb kér­dés, hogy a hamis ajánlószel­vények készítői honnan jut­hattak a választók - személyi számot is tartalmazó - adata­ihoz.- A választási bizottság ha­mis ajánlószelvényekre bukka­nó tagját, Novák Elődöt a Job­, bik delegálta. Ő a hét elején az MTI-n keresztül a sajtóhoz eljut­tatott anyagában az SZDSZ-t és a Fideszt is azzal vádolta, hogy anyagi ellenszolgáltatást adtak ajánlószelvényekért, az MSZP-t pedig azzal, hogy a MIÉP-et se­gítette ajánlók adatainak át­adásával. Ezekben az ügyekben is hozott határozatot a válasz­tási bizottság?- A közleményben említett ügyekben a választási bizott­sághoz kifogás nem érkezett.- Végül csak negatív tapasz­talatokkal járt az ajánlószelvé­nyek körüli botrány?- Nem. Az események ugyanis rámutattak az ajánlá­si rendszer fogyatékosságaira, ezek kiküszöbölése a jogalko­tó feladata. Az ajánlási rendszer fogyatékosságainak kiküszöbölése a jogalkotók feladata VÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYEK Választási gyűlést tartott a Humanista Párt 2008. december 20-án választási gyű­lést tartott a Humanista Párt a Tompa utcában. Dr. Várady Tibor, a párt ferenc­városi országgyűlésiképviselő-jelöltje - aki foglalkozását és végzettségét tekintve jogász - hangsúlyozta, hogy sikerült ösz- szeszedni az induláshoz szükséges szá-1 mú kopogtatócédulát, ellentétben másf kisebb pártokkal, akik esetében a helyi ■§ választási bizottság visszaéléseket álla- | pított meg, ezért jelöltjük nem indulhat< a januári választáson. A szép számú je­lenlévőnek bemutatták az országgyűlésiképviselő-jelölt rövid kampányfilmjét, majd felszólalt Schiffer András ügyvéd, ismert jogvédő, valamint Tamás Gáspár Miklós filozófus, közíró is. A hallgatóság - so­raikban sok volt a fiatal és a nő - nagy érdeklődéssel hallgatta a filozófus fejtegetéseit, többek között a parlament hármas szerepéről. E szerepek közül - szerinte - ma csak a törvényhozási funkció működik, s azt is számos és jogos kritika érheti. Elsikkad a másik kettő: a szimbolikus funkció, mely szerint a ha­talom nem önkényes, gyakorlásához el kell érni a nép beleegyezését, valamint a példamutató funkció, azaz a közügyek önzetlen intézése. Véleménye szerint ezért lehet sikere egy olyan - ma parlamenten kívüli - pártnak és jelöltjének, amelyet/akit a humánum, az erőszakmentesség, a megkülönböztetés- ellenesség, a szociális érzékenység, a választókkal való közvetlen és szoros kapcsolattartás igénye és szándéka jellemez. Krivánszky Árpád Ötórai tea a házasságkötőben Zombory képviselő tíz éve hagyományt teremtett Salkaházi Sárára emlékeztek Erdő Péter bíboros áldotta meg az emléktáblát Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek örömmel vállalta az avatást A közigazgatási iroda vezető­helyettese és az anyakönyvi csoport vezetője volt a decem­beri esemény vendége. Zombory Miklós képviselő egy évtized óta sajátos módon em­lékezik meg családi ünnepe­iről, születés- és névnapja tá­ján - évente kétszer - felesége segítségével, saját költségén, teadélutánon látja vendégül a körzetében lakókat. Ezek­re az - utóbbi években immár rendszeresen a Bakáts téri há­zasságkötő teremben tartott - eseményekre mindig hív elő­adókat is, egyebek közt a hall­gatóságot leginkább foglalkoz­tató helyi ügyekben eligazítást adó szakembereket. Volt már vendége háziorvos, a rend­őrkapitány, az egészségügyi szolgálat és az okmányiroda vezetője is. A múlt decemberi ünnepsé­gen Cseppelyné Gébele Gab­riella, a polgármesteri hiva­tal anyakönyvi csoportjának vezetője adott nagy érdeklő­déssel kísért, gyakorlatias tá­jékoztatást arról, hogy mi a hivatalos teendő gyermek- születéskor, házasságkötés vagy egy hozzátartozó halá­la esetén, továbbá, hogy mi­ként lehet állampolgárság­hoz jutni. Emellett Járomi Ju­lianna, a közigazgatási iroda vezetőhelyettese ismertette az eljárást akkor, ha például elvész vagy a „mosógép mar­talékává válik” a személyi iga­zolvány, netán meg kell újíta­ni a jogosítványt. Az ötórai teákon hagyomá­nyosan kis kulturális prog­ramra is sor kerül, ezúttal a körzetben lakó Jávorkai csa­lád sarja, Sándor játszott hege­dűn, majd Zombory képviselő munkahelyének, az újbudai Teleki Blanka Általános Iskola gyerekkórusa adott elő kará­csonyi énekeket - s szavalatok is elhangzottak. A rendezvényen természe­tesen aktuális helyi témák is szóba kerültek, így például a templom veszélyeztetettsége a mélygarázs majdani építése során, a lakosság pluszköltsé­geinek növekedése a felszíni parkolás megszűnésekor, il­letve az, hogy a Bakáts tér sarkán, a zöldséges előtt ki­alakított parkolóhelyet ille­téktelenül elfoglalók miatt az áruszállítók visszakény­szerülhetnek a Tompa utcá­ba, a forgalmi sávok eltorla­szolásával újból óriási dugó­kat okozva. - k ­A múlt esztendő utolsó napján Erdő Péter bíboros avatta fel Boldog Salkaházi Sára szociá­lis testvér emléktábláját annak a Bokréta utcai háznak a falán, ahonnan a nyilasok 1944. de­cember 27-én hatodmagával elhurcolták, és még aznap a Fő- vámház előtt kivégezték. Olvasóink tudják - ha máshon­nan nem, a Ferencváros újság 2008. augusztusi, 32. számából -, hogy a Fővárosi Közgyűlés az Örökimádás-templom mögött ta­valy márciusban avatott pihenő­parkot a ferencvárosiak kérésére, és a ferencvárosi önkormányzat indítványára Salkaházi Sára szo­ciális testvérről nevezte el. Salkaházi Sára 1940-ben tett örök fogadalmat a Szociális Test­vérek Társasága rendjében, s csakhamar megbízták a Bokréta utcai Katholikus Nővédő Otthon vezetői teendőivel. A vészkorszak alatt közel száz zsidó üldözöttet bújtatott az otthonban. 1944. de­cember 27-én az otthon egy al­kalmazottjának árulása folytán a nyilasok razziát tartottak az épületben, s onnan nem csak a papírokkal nem rendelkezőket hurcolták el, hanem az értük bátran kiálló otthonvezetőt is. A Fővámház előtt, a Duna-par- ton végezték ki őket, emlékü­ket 2001 óta márványtábla őrzi (folytatás az 1. oldalról) A lapot rendszeresen megka­pok körében 68 százalék azok aránya, akiknek tetszik, s mind­össze 8,9 százalék azoké, akik­nek nem tetszik a lap bő egy év­vel ezelőtt megújult formátuma. (14,5 százalék az ingadozók ará­nya, s 8,5 százalék azoké, akik nem adtak választ.) Ami pedig a tartalmat ille­ti, alighanem ezen a téren sem járhatunk rossz úton, mert az olvasók 41 százaléka elégedett a lap jelenlegi összeállításával, akik pedig változtatnának, azok is pontosan azoknak a rovatok­nak a súlyát növelnék, amelyek már jelenleg is a legnagyobb ter­jedelmet foglalják el hasábjain­kon. így a hírek, információk, a pesti alsó rakpart falán (az em­léktáblát a metróépítés miatt ide­iglenesen levették). Erdő Péter bíboros, eszter­gom-budapesti érsek örömmel tett eleget a ferencvárosiak kéré­sének, s december 31-én ünne­pélyesen felavatta és megáldotta Salkaházi testvér emléktábláját a Bokréta utcai ház falán. A tábla így emlékeztet a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet által 1972-ben a Világ Igazai sorába választott, majd XVI. Benedek pápa által közéleti írások és a kultúra veze­ti a rangsort, ezzel szemben szin­te alig akad, aki bulvár irányba tolná el a lap struktúráját. 2006-ban boldoggá avatott szo­ciális testvérre: „Erről a helyről hurcolták el 1944. december 27-én Salkaházi Sára szociális testvért vértanú­ságának helyszínére. Boldog Salkaházi Sára a II. világháború alatt közel száz üldözöttet búj­tatott a Bokréta u. 3. sz. alatt működő Katolikus Nővédő Ott­honban. Állíttatta: Esztergom-Buda- pesti Főegyházmegye, 2008. de­cember 27.” Krivánszky Árpád Olvasóink észrevételeit ter­mészetesen hasznosítjuk to­vábbi szerkesztőségi mun­kánkban. (-) Az újbudai Teleki Blanka Általános Iskola kórusa adott elő karácsonyi énekeket Az olvasók döntő többségének tetszik a lap megújult formátuma A legfőbb kerületi hírforrás Olvasói felmérés a Ferencváros című lapról Ferencváros Ferencvárosi polgárok ingyenes hetilapja A Maraton lapcsoport tagja. Ferencváros • XIX. évfolyam 1. szám, 2009. január 9. • Budapest IX. kerület, Ferencváros hetilapja * A Maraton lapcsoport tagja • A lapot alapította és támogatja a Ferencvárosi Önkormányzat Főszerkesztő: Kocsis Kristóf • Szerkesztők: Benke Hunor, Krivánszky Árpád, Solténszky Kornélia, Steiner Gábor • Szerkesztőség: 1094 Budapest, Ferenc tér 11. Telefon: 323-0452 • e-mail: ferencvaros@maraton.plt.hu Kiadó: Maraton Lapcsoport Multivízió Kiadói Kft. • Felelős kiadó: Kázmér Judit ügyvezető igazgató * Heffler György ügyvezető igazgató • 8200 Veszprém, Házgyári út 12. • Telefon: 06-88-541-763 www.maraton.hu, e-mail: maraton@maraton.plt.hu • Lapigazgató: Uhercsák Barbara • Irodavezető: Molnár Eszter • Ügyfélszolgálai iroda: 1094 Budapest, Ferenc tér 11., Telefon: 299-04-92 e-mail: ferencvaros.uszi@maraton.plt.hu Hirdetésfelvétel: 323-12-38; 323-12-37; e-mail: ferencvaros.hirdetes@maraton.plt.hu • Nyomda: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ, Veszprém, Házgyári út 12. • Felelős vezető: Jens Dänhardt A lap ingyenes * megjelenik 37 000 példányban • Terjeszti a Pannon Lapok Társasága • ISSN 1789-7572

Next

/
Oldalképek
Tartalom