Ferencváros, 2003 (13. évfolyam, 1-12. szám)

2003. november / 11. szám

2003■ november „ Rozsda marja, nem ragyog” W:k....................j P edig ragyoghatna. Fővárosunkban - és eb­ben kerületünk az élmezőnybe tartozik - igen nagy kiterjedésű, volt iparterületek várnak ar­ra, hogy a városfejlesztők, a beruházók felfe­dezzék, rehabilitálják, vagyis funkciójukat megváltoztassák. Vannak jó példák: irodák, lakások épültek, kereskedelmi, logisztikai, ipari beruházások valósultak meg a „rozsdate­metőkben”. Állami-önkormányzati finanszírozás (pl. a Nemzeti Színház), infrastrukturális fejlesztés (pl. a Lágymányosi híd) jut eszünkbe, de a magánbefektetők sem tétlenkedtek (pl. a Lurdy Ház). A rozsdaövezetek megközelítőleg felén la­kóépületek, másik 50%-án irodák, kereske­delmi, ipari, épületek létesültek. A jó példák ellenére, a mintegy 5700 hektárnyi terület je­lentős része még kihasználatlan. Jó közleke­dési feltételek mellett nagyobb, más esetben csekély a beruházó kedv. A Ferencvárosban a Lágymányosi híd és a Könyves Kálmán körút rekonstrukciója után, a Lurdy-beruházás volt az első jelentős lépés, de máig folytatódik a „rozsdátlanítás”. Polar Center, Bajor Center, Nemzeti Színház, és be­látható közelségben a Millenniumi Városköz­pont kulturális tömbje. Jó példák az állam és a magán szektor közös szerepvállalására. Hogy a kép még véletlenül se legyen rózsa­szín - sőt maradjon „barna” annak kézen­fekvő okai vannak. Rendezetlenek a tulajdon- viszonyok, a különböző résztulajdonosoknak eltérő fejlesztési elképzelései vannak és/vagy a talaj különlegesen szennyezett. Reményeink csak arra alapozhatok, hogy a rozsdafoltok bekapcsolása a város vérkeringé­sébe elemi, környezeti érdek, s középtávon is megtérülő üzlet. -i-s (Cikkünk a Studio Metropolitana Urbanisz­tikai Kutató Kht. megbízásából készített, átfo­gó kutatás megállapításait tartalmazza.) Élete során bárkivel megtörténhet - baleset, vagy műtéti beavatkozás alkalmával hogy vérre van szüksége. A vér szó hallatán egy pi­ros, folyékony, kissé sűrű masszára gondo­lunk, amit a magasabb rendű élőlényekkel szokás társítani, míg a biológia a zárt keringé­si rendszerben áramló folyadékot nevezi vér­nek. Mennyisége egy átlagos ember tömegé­nek megközelítően az 1/12-ed részét teszi ki. Bizonyos vérveszteséget gond nélkül elvisel a szervezet, de a jelentősebb mennyiséget sür­gősen pótolni kell, mert hiánya az életet ve­szélyezteti. A Magyar Vöröskereszt 1939. óta szervez térítésmentes véradást. Dr. Morzsányi Éva főtitkár szerint a biztonságos hazai ellátáshoz évente 500 000 egység vérre van szükség. Azért, hogy az említett mennyiség rendelke­zésre álljon, ugyanennyi önkéntes segítségét várják. Napjainkban új módszereket alkal­maznak a véradás szervezésében. Már nem lepődünk meg, amikor azt halljuk, hogy egy bevásárlóközpontba, vagy nagy tömegeket mozgósító szabadtéri rendezvényre vonulnak ki a szakemberek. Vért csak teljesen egészsé­ges emberek adhatnak, nők évente három­szor, a férfiak négyszer. Egy alkalommal át­lag 4 dl vért vesznek le, amit rövidesen pótol a szervezet. Itthon több évtizedes múltja van a szerve­zett vérellátásnak. Az Országos Vérellátó Központ „gazdálkodik”, ahonnan időben el­juttatják az életmentő vért a rászorulóknak. Már a XVII. század második felében kísér­leteztek vérátömlesztéssel. Feljegyzések sze­rint birkavért adtak a jelentős vérveszteséget elszenvedett betegeknek. Az „akciót” két em­ber élte túl az ötből, mire a pápa betiltotta a to­vábbi kísérleteket. A XX. században is csak akkor vált sikeressé a transzfúzió, amikor fel­fedezték a vércsoportokat és az Rh faktorokat. Nem vitás, hogy a vérátömlesztésnek van kockázata. A donor vére „idegen anyag”, ami­re a befogadó szervezet immunreakcióval vá­laszolhat. Tudjuk azt is, hogy vannak olyan betegségek, amelyek bizonyos lappangási idő után fertőznek, így a levett vér szűrésekor még nem kimutathatók. A véradónak különö­sen ügyelni kell egészségére, mert gondatlan­ságával másokat is megbetegíthet. A többszö­rös véradók tisztában vannak felelőségükkel. A megelőző kivizsgálásoknak, a levett vér alapos szűrésének köszönhetően a magyar vérkészítmények megbízhatóak. Jövőre nézve ígéretes az új magyar talál­mány: az ún. művér, de mindennapos haszná­latához még jó néhány év ku­tatómunkára van szük­ség. Addig is, az ön­kéntes segítők és a véradás tiszteletére - 1986. óta - no­vember 27-ét a vér­adás napjaként tartjuk szá­mon. Bartha o:­£ 3 Ferencváros □ Tájékoztató folyószámla-kivonatról Az adózás rendjéről szóló törvény ren­delkezése szerint a gazdálkodó szervezetek október 31.-ig kézhez kapják folyószámla kivonataikat. Ezt azok a szervezetek kapják meg. ame­lyeknek egyenlege túlfizetést, vagy tartozást mutat, illetőleg késedelmi pótlékkal tartoz­nak. Amennyiben a folyószámla kivonat tételes egyeztetését követően eltérést tapasz­talnak, kétjük, hogy észrevételeiket - a szük­séges bizonylatok, dokumentumok egyidejű csatolásával - írásban küldjék meg igaz­gatóságunkra. A beérkező reklamációkra - a feldolgozás sorrendjében - írásban válaszol­unk. Soron kívüli folyószámla egyeztetésre kizárólag telefonos egyeztetést követően tudnak munkatársaink időpontot biztosítani, ha ezt egyéb eljárások - például adóigazolás kérése, fizetési könnyítési kérelmek - indokolják. APEH Dél-budapesti Igazgatósága Ingyenes jogi tanácsadást nyújtunk az Európai Unió adta kibővült lehetőségekről, pályázatok elkészítéséhez ferencvárosi lakosoknak és vállalkozóknak minden csütörtökön 17.00-18.00-ig a Ráday utca 50. alatti irodánkban. Dr. Labányi Péter, dr. Hojfmam Lilla és Tamai István Meseíró pályázatot hirdetünk általános iskolás gyerekek számára. Várjuk saját műveiket, meséiket, téma és hosszúság megkötése nélkül. A beküldési határidő: november 15. Cím: Ilii Budapest Aga u. 10. Minden pályázatot értékelünk, és szeretnénk a legjobb meséket könyv formájában megjelentetni. Programunk fővédnöke Göncz Árpád, támogatónk a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium. Rogers Személyközpontú Iskola

Next

/
Oldalképek
Tartalom