Ferencváros, 1991 (2. évfolyam, 1. szám, 1. évfolyam, 1-5. szám)

1991. augusztus / 1. szám

A Ferencváros történetéből II. 1770-től a majdani Fe­rencváros fejlődése új szakaszába lép, megkez­dődik a házak, tömbök, utcák építkezései, ezzel együtt az új lakosság, az új városkép kialakulása. Át­gondolt tervek nélkül ez már természetesen akko­riban is elképzelhetetlen lett volna, más kérdés, hogy mennyire volt ereje és pénze Pest városának, hogy az előzetes elképze­léseket betartassa. Ekkor már száz éves az a tör­vény, amely a külvárosok státuszáról, rendezésük­ről, fejlesztésükről szól, de ez érdemben csak Er­zsébet-, Teréz- és József­várost érintette, a Ferenc­városban - mint fentebb leírtuk - nemigen moz­dult semmi. II. József - összhangban politikai elképzeléseivel - létrehozta az Építési Bi­zottságot, mely azután a császár halálával (1790) a többi rendelet sorsára ju­tott: élete utolsó pillana­tában maga vonta vissza. Pedig ez az Építési Bizott­ság egy korabeli modern urbanizáció alapjait vet­hette volna meg. Mindez nem azt jelenti, hogy Fe­rencváros nem növeke­dett, de jobbára alkalom- és ötletszerűen folyt a „városfejlesztés”. Mielőtt a XVIII. szá­zadvég felgyorsult építke­zései nyomába erednénk, nézzük meg, hogy az 1780-as években hogyan is nézett ki az utcaháló­zat, a házak, hogyan kezd­tek el fogyni a kertek, a szántók, a majorsági terü­letek. Ekkor még álltak a vá­rosfalak, és állt a Kecske­méti kapu. (Majd 1794- ben bontják le.) A Duná­tól a kapuig egy kátyúkkal teli, széles utca vezetett, melynek a városfalak felé eső oldalán piaci kofák, vá­sározó iparosok kínálták portékájukat, a bal oldalon kisebb mészárszékek és húsárusok bódéi sorakoz­tak. Később rendeletben szabályozta a „város”, hogy egyetlen nagy mészárszé­ket kell fenntartani, melyet az utca dunai végén helyez­tek el a mai Közgazdasági Egyetem területén. Az utca innen kapta a nevét, előbb Fleischer Gassan- nak, később, magyarul Mészáros utcának nevez­ték el. (A mai Vámház körút.) a Kecskeméti Ka­pu előtti téren volt a szé­napiac, a mai Kálvin tér is ezt a nevet viselte. Az ál- latvásár és az úgynevezett parasztvásár a városfal mentén, a mai Tanács körút és Marx tér helyén volt. A Szénapiac téren két fogadó is állt, a „Négy Sarok” és a „Két Arany­oroszlánhoz”. A térről, il­letve a városkaputól há­rom utca - lényegében há­rom országút indult dél felé. A Soroksági utca (ma Ráday) közelített leginkább a városias kül­sőhöz, házak már mind­két oldalán álltak, de leg­alább öt házból összefüg­gő utcasor csak egy-két helyen épült, - másutt ha­talmas kertek szakították meg az épületek sorát. A másik a Belgrád utca, a tu­lajdonképpeni belgrádi országút volt, a mai Ló- nyay utca. Csak a keleti felén épült be, vele szem­ben továbbra is kertek vi­rágoztak, sőt a mai Zsil utca után még megműve- letlen pusztaság volt. A Belgrád utcát a század vé­gén egy itt működő kocs­ma cégére után Két Nyúl utcának keresztelték. In­dult még egy kis utca is a térről a Duna irányában, a Csillag utca (Gönczy Pál utca). A harmadik ország­út a Körösi út (Üllői őt), de itt is csak gyéren álltak há­zak. Aránylag sűrűn beépí­tett rész volt a dunaparti vágóhíd alatti Molnár-tó (ez is a mai egyetem terü­letén) mögött. A telepü­lés már-már zártnak is fel­fogható, egybefüggő töm­böt alkotott az Egyetem­től délre a mai Mátyás ut­cáig. További telekosztás­sal utcát is nyitnak benne, ez lesz a mai Pipa utca, amely egy ideig zsákutca, majd meghosszabbítják és bekötik a Csillag utcá­ba. 1790 után, még mindig egyéni elképzelések és kezdeményezések nyo­mán, érdekes módon, a ma Középső-Fcrencvá- roshoz tartozó területen indul meg komolyabb fej­lődés. Felosztották a Ma­lom utca (mai Ferenc kör­út), Flórián utca (Tűzoltó utca). Liliom és Mester utca határolta területen fekvő szántóföldeket. A mai Thaly Kálmán utcától- Gyep utca - délre temető volt, a Mester utca is ide vezetett. A már említett vonalá­rok (Haller utca) vonalá­ban ekkoriban egy tégla­égető, mellette egy mész­égető működött. A Lili­om utcától délre, koráb­ban még szántóföldek és majorságok terültek el, a vonalárkon túl pedig egy katonai tábori kórház és gyakorlótér zárta le a mai Ferencváros területét. A lakosság összetételé­re kevés adatunk van. II. József idején volt egy összeírás, ha annak adata­it összevetjük egy másik statisztikával, mely sze­rint az egy házra jutó la­kások száma a Ferencvá­rosban a legkisebb, 2,4 - akkor feltételezhetjük, hogy itt a zsellérek voltak a legtöbben, megőrizve régi, falusias településszer­kezetüket A másik hitelt érdemlő adat szerint a ko­rabeli Ferencváros belső részében a Pestről kiszo­rult iparos réteg lakott. A valószínűsíthető adato­kon túl ezt bizonyítják a Mészáros, az Ipar és a Mester utcák elnevezései is. Horváth F. Miklós SZDSZ HÍREK A nyári szünet alatt az ügyeleti idő csü­törtök du.17-19 óráig. Az SZDSZ gazdasági válságkezelő programjának tézisei korlátozott számban az érdeklődők rendelkezésére . állnak a Ráday u. 52. szám alatti irodá­ban, a fenti időben. 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom