Ferencváros, 1989 (1. évfolyam, 1-7. szám)

1989. április / 1. szám

Ferencváros • Ferencváros • Ferencváros A szerkesztő jegyzete ÓkXkjfc Rjó ( Megszületett a Ferencváros első szá­ma. Tetszik, nem tetszik? Milyen lesz a fogadtatás? Mi tagadás, nem kevés izgalommal készült a premierre, s vár­ja őszinte véleményüket a felelős szerkesztő: Ferencváros. Még azoknak is mond valamit, akik soha nem jártak erre. A név mostantól - egy újságot is je­lent. A kerületiek lapját, amely remél­jük olyanra sikerül, hogy méltón vise­li a sok dicsőséget, hírnevet szerzett Ferencváros címet. Már megszületése sem volt mindenna­pi Azt senki nem vitatta, hogy valami­lyen újságra szükség van. Ahhoz, hogy a kerületben jól működjenek a dolgok, nélkülözhetetlen a tájékoztatás eme formája. A lakosság informálása - mai pénzben szegény, társadalmi-politikai változásokban gazdag világunkban - elemi érdeke a kerület életét irányító vezetőknek, testületeknek, intézmé­nyeknek, tisztán látni, mindenről tudni és a döntésekbe beleszólni pe­dig elemi igénye az állampolgárok­nak. Az újság feladata lesz kielégíteni ezt a két igényt, olyan fórum teremtésé­vel, ahol a párbeszéd kialakulhat, ahol nézetek ütközhetnek. Szerkesztőségünk - amely az MSZMP IX. kerületi Bizottságának székházá­ban (Köztelek u. 8.) működik, minden feltétellel rendelkezik ahhoz, hogy megfeleljen ennek a várakozásnak. Életre hívásának és működésének anyagi alapjairól a kerület vállalatai gondoskodtak. Szponzoraink: a Bu­dapesti Húsipari Vállalat, a Fegyver- és Gázkészülékek Gyára, a Budapest Cso­koládégyár, a Budapesti Likőripari Vállalat és a Ramovill, elsősorban azért adták pénzüket, hogy a kerület la­kosságának legyen színvonalas orgá­numa. A lap alacsony árának is ez a magyará­zata. Természetesen messze nem két forint 60 fillér egy szám előállítási költsége, a támogatók azonban úgy vélték, inkább csak jelképes összegbe kerüljön az újság, minthogy ne jusson el azokhoz, akiknek szánjuk. A kü­lönbözeiét állják, s nem szabnak más feltételt, csak azt, amit feltehetően az olvasó is vár: színes, olvasmányos, mindenki számára érdekes, sok in­formációt tartalmazó, kritikai hang­vételű, a legfontosabb ügyekről, s mindig nyíltan, őszintén szóló lapot készítsünk. Ezt a megbízatást a Ferencváros szer­kesztőbizottsága — amelynek tagjai a szponzoráló vállalatok, valamint a kerület különböző társadalmi szerve­zeteinek, intézményeinek hivatalból és személyes indíttatásból lokálpat­rióta képviselői - szíves-örömest vál­lalta. Közös szándékunk szerint a lap tartalmát minden esetben a ke­rületben élő, dolgozó emberek sorsa, az őket érintő, érdeklő, izgató témák határozzák meg. Ehhez - legyen bármily bölcs is a szerkesztőbizott­ság - szükségesek a közvetlen infor­mációk, a mindennapos kapcsolatok. Szerkesztőségünk nyitva áll, sőt, ki­fejezetten (el)várja a Ferencváros ol­vasót, titkárságunk a nap bármely szakában rendelkezésükre áll. Keres­senek fel bennünket levélben, telefo­non és személyesen, megszívleljük vé­leményüket, jó ötleteiket, javaslatai­kat figyelembe vesszük és felhasznál­juk. Olvasószolgálatunk kedden és csütörtökön délután este 7-ig külön is fogadja Önöket panaszos, vagy egyéb magán- és közügyekben. HALLOTTA MAR? NÉV NÉLKÜL DRÁGA- A magánorvosi tevékenység keretében szabályos, az orvos névbélyegzőjével is ellá­tott vényen rendelt gyógyszereket a társada­lombiztosítás támogatja. De: 1989. március 31-tói névbélyegző hiányé­ban a társadalombiztosítás a magánorvosi vényen rendelt gyógyszereket nem támogat­ja- ...................... DIÁK-SZÍNJÁTSZÓK- Április 13-án a Néphadsereg Művelődési Házában tartják a budapesti diákszlnjátszók gála műsorát. ___________ KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ELŐADÓI VERSENY- A budapesti középiskolások Kosztolányi Dezső előadói versenyének selejtezőit, ápri­lisban a költőről elnevezett művelődési ház­ban tartják. DEMOKRÁCIA- A Balázs Béla utcai 96 lakásos társasház­ban úgy döntöttek, inkább bérbe adták a közcélú helyiségeket, mint klubot rendezze­nek be. A ház gyerekei küldöttséget menesz­tettek az Intéző Bizottsághoz, és elmondták, a felnőttek az 0 megkérdezésük nélkül dön­töttek. Szerintük igenis szükség van a klub­ra. Mit lehetett tenni? A gyerekeknek igazuk volt... ^ FESTÉS-MÁZOLÁS A GYÓGYSZERTÁRBAN- Március 1-től előreláthatóan május 2-ig festés-mázolás miatt zárva tart az Üllői u. 39/43. szám alatti gyógyszertár. A legkö­zelebbi patikát a József krt. 64. sz. alatt találják, ahol a várhatóan nagyobb forga­lom miatt reggel 8-tól este 8-ig meghosz- szabbítják a nyitvatartási. ERDÉLY - ÖRMÉNYORSZÁG- Jótékony célú hangversenyt tartott az MSZMP IX kerületi székházában a Bakáts téri általános iskola kórusa és a IX. kerületi zeneiskola növendékei. A hangverseny be­vételét az örményországi földrengés gyer­mekkárosultjainak magyarországi kezelé­sén és a kerületekben tanuló erdélyi mene­kült gyermekek megsegítésére ajánlották fel. Kosztolányi Műv. Ház ajánlata MINDEN SZERDÁN 17-22°° Benkő Klub játszik: a BDB + videók, lemezbemutatók MINDEN KEDDEN: Rolling Stones Klub ÁPRILIS 4.: Rolling Stones koncertfilm - óriás ki­vetítőn ÁPRILIS 11: „Rolling Stones Fesztivál 1988 április 22-én a Petőfi csarnokban" — doku­mentumfilm — ÁPRILIS 18: A 100 tagú Palermo Boogie Gang kon­certje ÁPRILIS 25: Az első rendszeres magyar Rolling Stones történet VII. rész. Előadás - zenével, videóval, diavetítéssel Ferencváros A IX. kerület lapja Szerkeszti a szerkesztő bizottság FELELŐS KIADÓ: Csányi Klára FELELŐS SZERKESZTŐ: Osváth Sarolta TIPOGRÁFIA: Lukács Emőke SZERKESZTŐSÉG Budapest, IX. kér. 1092 Köztelek u. 8. Telefon: 183-100 KIADJA: A Népszava Kiadó Vállalat 1074 Budapest, VII. kér. Rákóczi út 54. Telefon: 224-810 FELELŐS VEZETŐ: Kiss Jenő vezérigazgató A LAP TÁMOGATÓI: IX. kerületi Tanács, az MSZMP IX. kerületi bizottsága, a Buda­pest Csokoládégyár, a Budapesti Húsipari Vállalat, a Budapesti Likőripari Vállalat, a Fegyver és Gázkészülékgyár és a Ramovill. A beküldött kéziratokat, fotókat nem őriz­zük meg, és nem küldjük vissza! KÉSZÍTI: Műszóig Print Budapest FELELŐS VEZETŐ: Sándor Gábor elnök SZE RK ESZTŐBIZOTTSÁG: Alaksza János Köbli Anikó Bence Péter Lukács István Csányi Klára Nánási Zsolt Gönczi Zsuzsa Székelyhídi Jánosné dr. Hargitai Károly Szoboszlay Gábor IlyésÁrpádné Farkas István Osváth Sarolta Kupái Sándor MÁSODSZOR ÁLLJ MEG, ROHANÓ EMBER! FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI NAPOK Május 13 és 20-a között második alkalommal kerül megrendezésre a Ferencvárosi Művelődési Napok rendezvénysorozat, amelynek célja az idén is, hogy bemutassa a IX. kerületi kollektívák és intézmények törekvéseit az emberi és környezeti kultúra területén. Nem reprezentatív, látványos fesztivál lesz, hanem összefog­lalója a sokszor a nagyközönség számára láthatatlan tevékenységeknek. A min­dennapok gondjai mellett környezetünk megszokottá válik, nem vesszük észre változásait. Nem figyelünk saját testünk kisebb jelzéseire sem, és művelődésünk, szórakozásunk is egyhangúvá, olykor unalmassá válik. A változó világ sok kihí­vása mellett talán nem is figyelünk eléggé a közvetlen környezetünk lehetősé­geire. A makróvilág folyamatai eltakarják a mikróvilágot. Ezen szeretne változ­tatni a szervező gárda. A közművelődés, az egészségvédelem, és a környezetvédelem egyidejű megje­lenítése, a kor három kihívásának megfogalmazása. A XX. század embere nem­egyszer fordul önmaga és környezete ellen. A ma eredményeiért képes a jövőt feláldozni. Rohanásunkban már csak ritkán pihenünk meg a zene, a képzőmű­vészet, vagy a sport által nyújtott élvezetekben. A Ferencvárosi Művelődési Napok másik célja ez, megállítani a rohanó embert egy pillanatra, és felhívni a figyelmét kultúránkra. Ezért kerülnek programok az utcákra, az aluljárókba. Természetesen a művelődési intézmények is kiveszik a részüket az események­ből. Lesz környezetvédelmi vetélkedő, és kórustalálkozó. Több mint 160 vers­mondó szeretné megnyerni a Kosztolányi Dezső vers- és prózamondó versenyt. Megmérkőznek egymással a IX. kerület amatőr sakkozói, és kiállításra kerülnek a gyermekek legjobb rajzai. Tehát amatőr és profi a kultúra minden területéről együtt mutatkozik be. A rendezvénysorozat végén pedig egésznapos sportprogrammal, Ferencváros köszönti a 90 éves Fradit. (v) Konzílium A Fővárosi István Kórház Rendelőintézet dolgozóinak közvéleményének kívánságára új laptársunk született: a Konzílium. Első száma márciusban jelent meg, nyolc oldalon, az Intézet életéről, terveiről, jelenéről, örömeiről és gondjairól szóló írásokkal. Köszöntjük a kerület újabb „üzemi újság­ját", s ajánljuk olvasóink figyelmébel A IX. KERÜLET LAPJA A IX. KERÜLET LAPJA AIX. KERÜLET LAPJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom