Ferencváros, 1989 (1. évfolyam, 1-7. szám)

1989. április / 1. szám

Ferencváros Ferencváros • Ferencváros A lakásépítéshez, illetve vásárláshoz igényelt kamatmentes tanácsi támogatást kérvényezni kell. Odaítéléséről a végrehajtó bizottság dönt, 30—40 igény össze­gyűltekor, általában negyedévenként. A támogatás keretösszege a tanács hitel- képességétől függően növelhető... TANÁCSÜLÉS UTÁN Mire költi az idén a tanács az adófizető polgárok pénzét? Megkérdeztük Aczél Zoltánt, a pénzügyi és tervosztály vezetőjét A rehabilitációval párhuzamosan jól halad az új ABC áruház építése és a Ferenc téren, a 13. számú épület földszintjén és alagsorában. Az 540 négyzetméteres áruház 24 millió fo­rintba kerül, üzemeltetője a Budapesti Húsipari Vállalat lesz, reméljük még az idén elké­szül. A Lőwey Klára Gimnázium rekonstrukciója összesen 100 millió forintba kerül, ebből az idén 18,7 milliót költünk rá. A Napfény utcai bölcsődéből iskola lesz, négy tantermet, tornatermet és ebédlőt alakítanak ki belőle. A demográfiai hullám elérte az iskolás-kort, erre van inkább szükség. A Friss utcai óvoda három éve zárva volt már, az idén szociális célokra alakítják át. Az öregek napközi­otthona, családsegítő és szociális gondozó központ kap ott helyet. A tanácsülésen a legnagyobb vitát egyébként az a téma váltotta ki: a Pöttyös utcai öregek napköziotthonát szerenénk ugyanis ide áthelyezni. A József Attila lakótelep tanácstagjai kezdetben nagyon tiltakoztak. A Pöttyös utcai helyiség kisebb, mint amekkorára szükség lenne. Úgy tűnik, el tudjuk jó áron adni - 4 millió forintért - pénzintézetek érdeklődnek iránta. Ebből a pénzből a Friss utcai 340 négyzetméteres óvodából kényelmes, kulturált, ideális napközi otthont és szociális központot tudunk létrehozni. A tanácsatagokkal meg­néztük az épületeket, s a helyszínen sikerült meggyőzni őket, végül is elfogadták ezt a ter­vet. A költségvetés fejlesztési rovatában szerepel a lakásépítés és vásárlás támogatása is. Az idén 35 millió forintot terveznek erre költeni, a fővárosi tanács állja az összeg felét, a másik felét pedig a tanács - bankhitelből. A támogatás kamatmentes, törlesztése 15 évre szól, összege átlagosan 200-250 ezer forint. Az idén is 100-110 család számíthat rá.- osváth —----- - HOL A TEHO? --------------­A TEHO bevezetését a kerületben a 63 tanácstagi körzetből csupán 11-ben szavazták meg. Figyelemre méltó, hogy viszonylag egy összefüggő területen, a Középső-Ferencvárosban. Természetes, hogy a TEHO befizetéseihez kapcsolódó célok is főként e területhez és vonzás- körzetéhez kötődnek. A TEHO-t 1986. július 1-n vezették be. A tanács négy feladatot határozott meg, amelyeket a lakossági pénzeszközök bevonásával kívánt megoldani. Ezek: tornacsarnok és uszoda épí­tése, öregek napközi otthonának létesítése, valamint a Leövey gimnázium rekonstrukciója. A TEHO bevezetésekor éves szinten mintegy 2 millió forint befizetéssel számoltak. Az el­múlt 2 és 1/2 év alatt folyamatosan csökkent a lakossági hozzájárulás. Természetesen ez összefügg a szociális helyzettel és az életszínvonal romlásával. Tavaly nem érte el a félmil­liót, az idén ennyit terveztek, de nem valószínű, hogy befolyik. A célok közül megvalósult az idősek klubja, 60 hellyel, az Üllői út 97. szám alatt. A Leővey Klára Gimnázium re­konstrukciója az 1989-1990-es tanév kezdetéig befejeződik. Még ez évben megkezdődik - a tervek szerint - a tornacsarnok építése a gimnáziumhoz kapcsolódóan. Az uszoda csak a VIII. ötéves terv során épülhet meg, de nem a TEHO-ból...- Szegényebb az idén a tanács, mint tavaly volt?- Igen. Várhatóan kisebb bevételből, 906,2 millió forintból gazdálkodhatunk. Csökken­tették - mint közismert - az IKV-nak nyújtott központi támogatást, tavasz ez 532 millió forintot tett ki, az idén csupán mintegy 380 millió lesz. A társadalombiztosítási járulék megemelése viszont növeli a központi forrásból származó bevételünket - 52,4 millió fo­rinttal. A lakossági adókból 7 mUlió forintra, az úgynevezett működési bevételekből - ezek például az étkezési díjak -— csaknem 27 mülió forintra számítunk. A magánszemélyek jö­vedelemadója a legnagyobb tétel, 188 mülió forint. Egyéb bevételeinkből - például a köz­területhasználati díjból 9 mülió forint, a telekhasznosítási és vevőkijelölési jog értékesítésé­ből 18,5 mülió forint jön be, de vannak még különböző kisebb összegű ár- és díjbefizetések. A személyi és a lakossági adók a költségvetési bevételnek körülbelül a 20 százalékát teszik ki. összességében 3,6 százalékkal kevesebb az idén a rendelkezésünkre álló pénz. — Ez azért nem tűnik nagyon tragikus csökkenésnek...- A puszta számok alapján talán nem. De ha azt nézzük, hogy mire elég? Sajnos, ez az összeg az idén már nem fedezi az alapvető fenntartási, működési költségeket sem. A leg­súlyosabb gondunk a felújításokkal, karbantartásokkal van.- Miért?- Vannak eleve adott költségek: az intézmények üzemeltetése, a vülany, a fűtés, a vízdíj - és a bérek. A tanácsi rezsi elviszi a költségvetés túlnyomó részét - 70-75 százalékát. A min­denképpen elvégzendő karbantartási feladatokra a szabályok szerint a vagyon értéke alapján képezhetünk forrást, ez az idén 10 mülió forint. Felméréseink szerint legkevesebb 40-45 mülióra lenne szükség. Felújításra szintén vagyonarányosan képezzük az alapot, ez 21,5 mU­lió forintot tesz ki - holott 150-200 mülió kellene ahhoz, hogy a legégetőbb teendőket el­végezhessük. Nagyon szűkösek a források a beruházások, fejlesztések terén is. Az idén 64 mülió forintot fordíthatunk erre a célra, ami jórészt lakásépítést jelent. A Drégely utcai lakótelep az év vé­gére várhatóan elkészül 101 — 36-100 négyzetméter közötti — lakással.- Ezek tanácsi bérlakások?- Nem. Az OTP értékesíti őket. A tanács mintegy 40 lakás bérlőkijelölési jogával rendelke­zik, illetve azért, hogy a bevételeinket növelhessük, elsősorban a kerület vállalatainak eladjuk ez a jogot. A helyi vállalatok 150 ezer forintért kapják meg, az „idegenek” 200 ezerért. Folytatódik az idén a középső Ferencvárosban a tömbrehabilitáció, ebben az ötéves tervidő­szakban - mint ismert - 39 épület, a 7-es, a 10 és a 13. tömb kerül felújításra. A bontásnak és építésnek 441 új lakás az eredménye, azokat pedig, amelyeket még érdemes, komfortossá alakítja át az IKV. Az utóbbi hónapokban felgyorsultak a munkálatok, a területelőkészítés többé-kevésbé megtörtént. Csak jellemzésként említem: 219 lakást kellett kiüríteni, hét magántulajdonban lévő épületet kisajátítani, 15 vállalati, szövetkezeti bérleményt felszá­molni. Az építési munka jó ütemben folyik, a tervek szerint 1990-re befejeződik a területen a tömbrehabüitáció. Az idén a rekonstrukcióra - a fővárosi tanács támogatásával együtt - a tanács 64,5 mülió forintot költ. A Drégely utcai lakótelepen az új laká­sok 38 százaléka kisméretű, egy- vagy másfél szobás. Az igények felmérése alapján építették így a házakat, mivel a nagyobb alapterületű lakások iránt — fizetőképesség híján — nincs akkora kereslet. Az OTP irányára ugyanis 34 ezer forint négyzetméterenként. A IX. KERÜLET LAPJA A IX. KERÜLET LAPJA A IX. KERÜLET LAPJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom