Ferencváros, 1986 (11. évfolyam, 1-4. szám)

1986. április / 1. szám

Bejelentés után intézkedtek A LAKOSSÁG ÉRDEKÉBEN Gépkocsik a lakók által gondozott pázsiton. Taksonyi Boldizsárné lakóbizottsági elnök kérte az Ingatlankezelő Vállalatot, hogy a lakóház udva­rán a gépkocsik parkolását szüntessék meg. A panasz intézkedés hiányában a tanács elnökéhez került. A kivizsgálás eredménye, hogy a lakóbi­zottság kérése jogos volt és a gépkocsik parkolását a lakóház udvarán megszüntették. Az ellenőrző mérleg hiánya, a vásárlók megkárosítása Sorozatos panaszok érkeztek a Ferenc körúti Zöl­dért üzlet vezetője ellen, hogy a déligyümölcs mé­résekor súlycsonkítást és többletszámolást követ el, valamint hogy az üzletben nincs ellenőrző mérleg. A panaszok jogosak voltak, ezt a társadalmi elle­nőrök próbavásárlással is igazolták. Az üzlet vezetőjét a Zöldért Vállalat leváltotta és intézkedett az ellenőrző mérleg elhelyezéséről. Az idős emberek segítése. K.G. és felesége idős, beteg állandó orvosi fel­ügyeletre és ápolásra szoruló IX. kerületi lako­sok. Részben megüresedett társbérleti lakrészük­ből költöztek át a ház azonos emeletén lévő egy szoba komfortos lakásba a tanács lakásügyi osztá­lyának határozata alapján. Az IKV a házaspár kö­rülményeire tekintettel, a leadott lakás helyreállí­tását — megfelelő térítés ellenében — átvállalta, sőt 24 havi részletfizetési kedvezményt is — bizto­sított. Azonban a két lakás méretkülönbsége miatt járó 1.640,— Ft kifizetését visszatartotta, a részletfize­tés időtartamára. Az idős házaspár ezért a Népsza­va szerkesztősége útján panasszal fordult a tanács elnökéhez, aki a panaszt megvizsgálta és intézke­dett az 1.640,— Ft visszafizetésére. Ezenkívül a házaspár anyagi körülményét is figyelembe véve — a havi szociális gondozáson kívül, — rendkívü­li segélyt is kiutalt. Nemcsak zsíros a sertés oldalas Cs. Lajosné kerületünk lakója a 9117 számú, hen­tesüzlet vezetője ellen tett panaszt, az Ipari­kereskedelmi Osztálynál, mert vásárlása során 37,90 Ft-tal megkárosította, sőt amikor a vásárlók könyvét kérte, durva szavakkal illette. A panasz nyomán a Józsefvárosi Közért Vállalat igazgatója hentesüzlet vezetőjét azonnal leváltot­ta és a panaszosnak a visszajáró pénzt megté­rítette. »,* A Ferencváros című lap a nevére, a kerületi tanács címére (IX. Bakáts tér 14.) beérkező közérdekű bejelentésekre következő számában közli az illeté­kesek válaszát. Egységes rendszerben, társadalmi összefogással FERENCVÁROS AZ IDŐSEKÉRT A pártbizottság 1985-ben a XIII. kongresszus határozatai végrehajtását szol­gáló feladatai között tűzte ki egy — több állami és társadalmi szerv összefogá­sára alapozott — kerületi szociálpolitikai elgondolás kialakítását és megvaló­sítását. Ez a politikai elgondolás természetes módon alapoz az aktívabb tanácsi tevékenységre, de ezen túlmenően — mint említettük — feltételezi a társadalmi erők széleskörű bevonását; igényli a kezdeményező, a helyi lehe­tőségeket feltáró és megragadó magatartást az átlagosnál rosszabb helyzetben levő csoportok, a nyugdíjasok és a fiatalok egyes rétegei helyzetének javítá­sára. A munkát egy, a pártbizottság mellett működő társadalmi bizottság ko­ordinálja, szervezi a feladatok közös kerületi végrehajtását. Elképzeléseink között 1985-ben prioritást kapott az időskorúak szociális ellátásának javítása, melynek érdekében mintegy másfél-két év alatt megva­lósítható közös munkaprogramot dolgoztunk ki. A munkaprogram különbö­ző súlyú, de együttesen érzékelhető elmozdulást eredményező konkrét fela­datokat tartalmaz. Alapelemei egységes rendszert alkotnak. 1. A Fővárosi István Kórház és Rendelőintézet KISZ Bizottságának segítsé­gével kidolgoztuk az egészségügyi és szociális szemponntból rászoruló idős emberek körültekintő felderítésének módszerét, mely összekapcsol­ja a gondozás tanácsi és egészségügyi lehetőségeit, s a legszélesebb kör­ben vonja be a társadalmi erőket. 2. Elhatároztuk a rászoruló idősek komplex, ún. „forgó rendszerű” geriát­riai kezelésének megvalósítását, mely egy már részben kialakult és mű­ködő egészségnevelési rendszerből kiindulva geriátriai ambuláns kezelés közvetítésével biztosítja a rászoruló idősek kórházi szakápolását. A Fővá­rosi István Kórház és Rendelőintézet kezdeményezéseként a járóbeteg­ellátás és a kórházi szakápolás feltételeinek kialakítása, s ezzel együtt a fővárosi szempontból is jelentős geriátriai módszertani központ megvaló­sítása megkezdődött. 3. Tovább folytatjuk a kerületi idősek napközi otthona hálózatának fejleszté­sét. A korábban üzemelő három otthon mailé intézményeink kommunista műszak felajánlásaiból 1986 januárjában átadásra került egy új létesít­mény a József Attila lakótelepen, a Pöttyös utcában; és megkezdődött az Üllői út 97. szám alatt egy következő otthon megvalósítása. Természete­sen tovább folytatjuk az ilyen célra igénybe vehető — egészen kis létszám­ra is — helyiségek felkutatását. A Ráday utcai öregek napközi otthonában kísérletképpen „átmeneti otthon” létesítését tervezzük; azaz egésznapos, folyamatos térítéses elhelyezés megoldását tűztük célul időszakosan rá­szoruló idősek részére. A technikai és a személyi feltételek (a részletesen 6 kimunkált terv már kész) minimális fővárosi segítséggel, alapvetően tár­sadalmi erők bevonásával biztosíthatók. 4. 1986. február 4-én 112 részvevővel megkezdte működését az , .Idősek Fe­rencvárosi Szabadegyeteme”. Tematikája az új ismereteket adó progra­mok mellett szórakoztató, színes elemeket is tartalmaz, a cél elsősorban hasznos közösségi időtöltés nyújtása idős elvtársainknak, barátainknak. A programokhoz, a szabadegyetem kiadványaihoz értékes és pótolhatat­lan segítséget nyújtanak szakemberek, közéleti személyiségek, kerületi intézmények. Valamennyi elképzelés megvalósításában aktív részt vállalnak a kerületi tanács tagjai, a körzeti pártszervezetek, a népfront bizottságok, a vöröske­resztes aktivisták. Javaslatukra és közreműködésükkel a karácsonyi és újévi ünnepek előtt 500 egyedül élő idős embert látogattunk meg baráti szavakkal és a kerületi intézmények szerény ajándékaival. Sok elgondolás, kiegészítő elképzelés megoldásának első lépéseit is meg­tettük. Bővült a tanács családvédelmi ügyintézői és gondozói hálózata; keres­sük az idősek napközi otthonában a napi háromszori étkeztetés lehetőségét: szervezetté tesszük az idős, rászoruló, de munkaképes emberek munkához, ezáltal kiegészítő jövedelemhez jutását. 1986-ban tovább folytatjuk az időskorúak helyzetének javítására irányuló program végrehajtását, s ezzel párhuzamosan bővítjük szociálpolitikai tevé­kenységünket a többoldalúan hátrányos helyzetű gyermekekkel való intenzí­vebb foglalkozással. A munkának eddig még csak néhány eleme körvonala­zódott. Kezdeményezzük az eddiginél hatékonyabb családvédelmi hálózat megteremtését. Kiindulásként az eddiginél hatásosabb jelzőrendszert alakí­tunk ki, mely jobban bekapcsolja a munkahelyeket és a társadalmi szervek aktíva gárdáját. Megvizsgáljuk a hátrányos helyzetű, közöttük értelmi fogyatékos gyerme­kek hetes iskolai elhelyezésének lehetőségét; még a tervciklus során kezde­ményezzük számukra egy 20—25 férőhelyes kollégium létesítését. Ugyan­csak keressük az e csoporthoz tartozó gyermekek szünidei táboroztatása kibővítésének és fokozottabb anyagi támogatásának lehetőségét. Az alapállásunk az, hogy mindenekelőtt saját kerületi lehetőségeinket kell a korábbinál kezdeményezőbb magatartás révén felhasználni, s eredménye­inkre alapozva, konkrét célok birtokában — a kormányzati szervek jelenleg érvényesülő támogatási politikájának megfelelően — pályázni központi fej­lesztési eszközöket. Takács Istvánná — Csányi Klára FERENCVÁROS

Next

/
Oldalképek
Tartalom