Ferencváros, 1986 (11. évfolyam, 1-4. szám)

1986. április / 1. szám

Ferencváros A IX. KERÜLETI TANÁCS ÉS A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1986. ÁPRILIS Kerületünk jövője a tervek tükrében SZÉLESKÖRŰ TÁRSADALMI ÖSSZEFOGÁST! Minden tervezési időszak kezdete ünnepi esemény. Természetesen ez az ünnep felelősséggel jár. Kerületünk VII. ötéves tervének előkészítése ezt az ünnepet, s ezt a felelősséget jelenti valamennyiünknek. Okosan és jól kell terveznünk, hiszen minden terv annyit ér, amennyit megvalósíthatunk, amennyit megvalósítunk belőle. Ha a IX. kerületi Tanács Végrehajtó Bizott­ságának tervjavaslatát röviden akarnánk jellemezni, így fogalmazhatunk: a kerület egészének arányos fejlesztését szem előtt tartva pénzügyi lehetősége­ink reális számbavételével, s tegyük hozzá, mély felelősségtudattal készült. Hangsúlyoznunk kell, az előző mondatból két meghatározó gondolatot: „arányos fejlesztés”, „reális számbavétel”. Kerületünk lakói előtt ismertek a Ferencváros gondjai, s ezeket a gondokat nem lehet egyik napról a másikra megszüntetni. Úgy kell terveznünk, hogy lehetőség szerint az elkövetkező öt esztendő hasznos gyarapodásaiból vala­milyen módon a kerület minden lakója részesüljön. S ehhez szükséges a reá­lis, elsősorban a pénzügyi lehetőségeink számbavétele, de csaknem ilyen súllyal kell, hogy szerepeljen a javaslatban a feladatok megjelölése is. A VII. ötéves terv javaslatáról beszélünk, de mielőtt tovább lépnénk a konkrét feladatok részletes ismertetése előtt szólnunk kell a javaslat kialakítá­sának mély politikai tartalmáról. Arról, hogy terveink sikeres megvalósításá­nak alapfeltétele a tervezés demokratizmusa. Kerületünk lakossága, s a kerü­letben levő intézmények dolgozói akkor tudnak sokat tenni, s akkor tesznek a terv megvalósításáért, ha azok a tervek megegyeznek a többség elképzelése­ivel, vágyaival, terveivel. Természetesen a kerület VII. ötéves tervjavaslatának elkészítéséhez első­sorban nem is a megoldandó feladatok sorának bővítése, sokkal inkább a mindenki által ismert feladatok közös rangsorolása kellett. Vagyis ebben kel­lett a segítség, hiszen abban kellett dönteni, hogy a kerület számára egyaránt fontos feladatok közül melyek élvezzenek elsőbbséget, melyek azok a halasz­tást nem tűrő feladatok, amelyekkel ebben a tervciklusban feltétlenül foglal­kozni kell. Bár kerületünk lakóinak száma az 1985 végi 81 ezer főről 1990 végére a demográfiai mozgások révén jelentősen csökken, változatlanul első számú, legfontosabb feladatunk a lakásépítés, a lakásgazdálkodás, a lakásfelújítás. A tervidőszakban folyatódik és befejeződik a telepszerű magánerős lakásépí­tés a Telepy utcai lakótelepen, ahol 204 lakás felépülésével számolunk, s ugyanígy a Drégely utca 11—19. szám alatti lakótelep is befejeződik, ahol csaknem száz új lakás épül. Foghíjbeépítést tervezünk a Balázs Béla u. 39., a Márton u. 36—38., Berzenczey u. 33., a Márton u. 22—24. és a Liliom u. 60. szám alatti telkeken. (Folytatás a 3. oldalon) 41 ÉVE SZABADULT FEL HAZÁNK! A Hazafias Népfront VIII. kongresszusa előkészítésének időszaká­ban — 1985 őszén — megnövekedett aktivitás mellett zajlottak le kerületünk­ben is a körzeti értekezletek, majd a kerületi népfrontértekezlet. A körzeti értekezletek arról tettek tanúságot, hogy tovább növekedett a népfrontaktivisták hite, meggyőződése az általuk végzett munka jelentőségé­ben, az állampolgárok pedig növekvő bizalmukról biztosították a mozgalmat. A konstruktív szellemű értekezletek a közmegegyezés, a szocialista nem­zeti egység erősítését szolgálták. Mind a 12 újonnan megválasztott körzeti bizottság vállalta, hogy becsülete­sen teljesíti megtisztelő megbízatását, nemzeti programunk eredményesebb megvalósítását. A körzeti értekezletek választották meg a saját tagjaikon és tisztségviselői­ken kívül — a mozgalom új választási rendjének megfelelően — a kerületi bizottság tagjait. A körzeti bizottságok továbbra is a körzeti pártszervezetek székházaiban működnek. HNF Dí/l-es Körzeti Bizottsága Bp. IX. Ráday u. 52. Titkár: TÓTH ZOLTÁN Elnök: BÁCSKAI LÁSZLÓNÉ HNF IX/2-es Körzeti Bizottsága BP. IX. Gubacsi u. 89. Titkár: FOLTÁN ISTVÁN Elnök: DEÁK LÁZÁRNÉ HNF IX/3-as Körzeti Bizottsága BP. IX. Füleki u. & Titkár: KOVÁCS ISTVÁNNÉ Elnök: VERHOVAY ANDRÁSNÉ HNF IX/5-ÖS Körzeti Bizottsága Bp. IX. Hámán Kató u. 26. Titkár: SZABADY DOROTTYA Elnök: CSIKÓS GYULÁNÉ HNF IX/6-os Körzeti Bizottsága Bp. IX. tompa u. 17/a Titkár: POLGÁR ISTVÁNNÉ Elnök: MOLNÁR LÁSZLÓNÉ HNF IX/7-es Körzeti Bizottsága Bp. IX. Tűzoltó u. 79. Titkár: HEGEDŰS ISTVÁNNÉ Elnök: BOKÁN ILDIKÓ (Folytatás a 3. oldalon) Lévay László kerületi titkár beszámol a mozgalom ötéves, IX. kerületi tevé­kenységéről FERENCVÁROS 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom