Ferencváros, 1986 (11. évfolyam, 1-4. szám)

1986. április / 1. szám

KOSZORUZASI ÜNNEPSÉG A FELSZABADULÁSI EMLÉKTÁBLÁNÁL ÚJ ELSŐ TITKÁRT VÁLASZTOTT A KERÜLETI PÁRTBIZOTTSÁG Budapest felszabadulásának 41-ik évfordulója alkalmából február 12-én a kerület párt-, állami és tö­megszervezeti vezetői, a fegyveres testületek képviselői megkoszorúz­ták az István Kórház és Rendelőinté­zet falán elhelyezett Felszabadulási Emléktáblát. A kerületi vállalatok, intézmé­nyek nevében az István Kórház és Rendelőintézet, az Országos Köz­egészségügyi Intézet, a Magyar Szabványügyi Hivatal és a Fővárosi Faipari Kiállítás Kivitelező Vállalat dolgozói helyezték el a hála és meg­emlékezés virágait az emléktáblá­nál, amely a szovjet csapatoknak a kerület földjére való lépését, a fel- szabadulásért hozott áldozatait örö­kíti meg. „NEGYVEN ÉVE ZENG A SZÓ - ÚTTÖRŐNEK LENNI JÓ!" Június 2-án ünnepeljük a Magyar Úttörők szövetsége megalakulásának 40. évfordulóját. Ferencváros kisdobosai és úttörői már szeptember óta készülnek a nagy eseményre, kutatják mozgalmuk és úttörőcsapataik történetét, az őrsök és rajok a „Születésnapi staféta” keretében érdekes, változatos feladatokat ad­nak egymásnak, melyeket közösen is értékelnek. Május 26 és június 2 között valamennyi úttörőcsapat „Úttörőhetet” szervez, amelynek programjaira várnak minden érdeklődőt, kicsiket és nagyokat egyaránt. Az ünnepségsorozat csúcspontja minden bizonnyal a május 30 és június 2 között megrendezésre kerülő Országos Úttörőtalálkozó lesz, ahová az ország valamennyi úttörőcsapatából érkeznek küldöttek. Somogyból — testvérme­gyénk — mi is várunk 244 pajtást és 12 felnőtt vezetőt. Szeretnénk, ha június 2-án a „Kerületek napján” valamennyi ferencvárosi és vendéggyerek nagy-nagyjátékkal ünnepelhetne. Tervezünk hajókirándu­lást, tréfás vetélkedőket, sport és ügyességi versenyeket, ünnepi koncertet és szeretnénk ha a gyerekek ezen a napon eljutnának a kerület üzemeibe, in­tézményeibe és ott a felnőttekkel közösen emlékeznének meg az Úttörőmoz­galom születésnapjáról. Ehhez kérjük a télnőttek az üzemek és intézmények támogatását. Sári Lajos MUSZ IX. kér. Elnökség elnöke IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA A PÖTTYÖS UTCÁBAN Kerületi Tanácsunk január 30-án ünnepélyesen nyitotta meg a IX. kerület, immár negyedik Idősek Napközi Otthonát a IX. Pöttyös u. 11. szám alatt. A csaknem száz négyzetméteres Napközi Otthonban hatvan idős ke­rületi lakosunk talál szárakozásra, hasznos időtöltésre. A kényelmesen berendezett otthon egy millió 200 ezer forintba került. Az MSZMP IX. kerületi Bizottsága Grósz Károlynak, az MSZMP Politi­kai Bizottsága tagjának, a Budapesti Pártbizottság első titkárának részvételé­vel február 26-án ülést tartott. A testület személyi kérdésekben is döntött. Hajdú Istvánt érdemei elismerése mellett felmentette első titkári funkciójá­ból, mivel a Budapesti Pártbizottság február 24-i ülésén a Budapesti Pártbi­zottság titkárának választotta meg. AIX. kerületi pártbizottság új első titkárának Csányi Klárát, a IX. kerületi pártbizottság eddigi titkárát választotta meg. * Csányi Klára 36 éves, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett, azt követően annak Számviteli Tanszékén dolgo­zott tanársegédként. 1977-től a ke­rületi pártbizottság munkatársa. 1982 és 1984 között az SZKP KB Társadalomtudományi Akadémiá­ján tanult. 1984-ben választották kerületi pártbizottság titkárává. 1985 óta a Közalkalmazottak Szakszervezete Központi Vezetősé­gének és elnökségének tagja. S így is lehet! KÖSZÖNET A RAMOVILLNAK! A Ramovill Vállalat már sok olyan nemes cél megvalósítását támogatta fővárosi és kerületi szinten, amely a mai napig is hasznos és értékes mind az egyének, mind a közösségek szá­mára. Ezek közé tartozik az egyik legu­tóbbi is: a Mester utca 19. szám alatt felújított és korszerűsített gyermek- fogászati rendelőben hangosító be­rendezést, hangszórókat helyezett el, hogy a rendelő dolgozói a fogá­szati kezelésre várakozó gyermekek figyelmét mesével, zenével lekös­sék, szorongásukat felszabadítsák. Mindezt önzetlenül, ellenszolgál­tatás nélkül, társadalmi munkában tették. Nemes cselekedetük nyilvános el­ismerést és köszönetét érdemel! LAKÓ BIZOTTSÁGI FÓRUMOK A lakóbizottságok IX. kerületi Vezetősége februárban és márciusban a la­kóbizottságok részvételével tájékoztató fórumokat szervezett. A politikai körzetenként megtartott tanácskozásokon szó esett a VII. ötéves terv kerületi koncepciójáról, valamint a lakóbizottságok idei terveiről, fela­datairól. LAKÁS-NÉVJEGYZÉK Az 1986. évi három vagy többgyermekes lakásigénylők és lakáscsereigény­lők végleges lakáskiutalási (lakásértékesítési), valamint az átmeneti elhelyezés­ben részesülők névjegyzéke 1986 április 1-től megtekinthetők, a Tanácsház portáján és a Bakáts tér 13. szám Ügyfélszolgálati Irodán, a Lakásügyi Osz­tályon. 2 FERENCVÁROS

Next

/
Oldalképek
Tartalom