Ferencváros, 1983 (8. évfolyam, 1-2. szám)

1983. május / 1. szám

HOGY TETSZIK LENNI? Születési éve: 1882 Egy éve volt, de remélhetőleg jövőre I is lesz százéves évfordulót megért kö­szöntése kerületünkben. A tavalyi eseményen, melyet a József Attila-lakótelepen rendezett meg, Jóföldy Sándorné volt az ünnepelt. Talán nem is kell mondani, hogy 1882 óta sok jó és megannyi rossz kísérte élet­útját. Fiának édesanyjáról írt életrajzából idézünk, melyben jelenlegi állapotáról ír: . . szellemileg teljesen friss, telve élniaka- rássaL Még ma is ellátja - segítségünkkel — azt a szerény háztartást, melyet súlyosan be­teg menye már képtelen irányítani.” A Vöröskereszt üdvözletét és virágait Moór Ottóné, a Hazafias Népfront IX. kér. bizottsága jókívánságait Mócsainé Jakab Aliz tolmácsolta, de képviseltette magát a Hallás- sérültek Országos Szervezete is Tölgyesi László vezetésével. Az ünnepen a szép virág mellé szép szó is került. A József Attila-lakótelep KlSZ-szer- vezetének fiataljai - akik az egész ünnep­séget rendezték Dávid Ferenc vezetésével — verssel köszöntötték az ünnepeltet. A mű­sorhoz a Kápa együttes szolgáltatta a zenét. A kis terem, mely Surányi B. Pál szerve­zése nyomán eddig csak részvevőkkel volt (Folytatás az 1. oldalról) kezeteink, amelyek a nehéz körülmények között is képesek voltak tőkés exporttöbblet vállalására és teljesítésére. Ezek között is ki­emelkedő teljesítményt nyújtott a Fegyver- és Gázkészülékek Gyára, a Fővárosi Óra és Ékszeripari Vállalat, a Magyar Gyapjúfonó és Szö­vőgyár, valamint a Gála Szövetkezet. Másoknak, így pl. a Budapesti Likőripari Vállalatnak tőkés exportja több mint harminc százalékos csökkenését kellett megélnie. A kerületi üzemek és vállalatok ered­ményei és sikertelenségei figyelmeztetnek: az ipari termelés még min­dig rugalmatlan, nem képes mindenben követni a világpiac dinamikus változásait. Ez a tény fokozott figyelmet és erőfeszítéseket igényel a kerület gazdaságirányításától, valamint az érintett üzemek párt és ^zdasági vezetőitől Tavaly nőtt azoknak a kerületi üzemeknek a száma, amelyeknek komoly gazdálkodási és pénzügyi nehézségei keletkeztek. A gondok kiterjednek a tőkés exportban érdekelt vállalataink mellett az építő­ipari tevékenységet folytató gazdálkodó egységekre. Az építőipari kapacitások és az igények között némileg mérséklődött a különbség, de változatlanul fennáll a feszültség A felújítási, fenntartási tevé­kenység iránt megnőtt igényeket az építőipar nehezen, rugalmat­lanul követi. Lassan és nehézkesen készülnek el a falújítások - pl. a Vágóhíd utcai óvoda, bölcsőde — az új építkezéseken viszont nem csökken az építési idő, és nem javul az építmények minősége sem. Az 1982-es év nagy feladata volt az energiamérleg javítása. A behozatal megnehezedése miatt - az anyag- és energiatakarékossági kormányprogramnak megfelelően - a kerületi üzemekben és válla­latoknál energiaracionalizálási programokat dolgoztak ki. Ezek egy része azonban nem tárt fel minden lehetőséget, illetve a vállalatok egy részénél nem történt hatékony intézkedés a takarékosságra. Ennek ellenére eredményeink figyelemre méltóak és útmutatást jelentenek az 1983-as évre, hogy mely területeken kell további erő­feszítéseket tennünk. A gazdálkodásban mutatkozó jelentős nehézségek a kerületi párt­szervektől is fokozott erőfeszítéseket követeltek. A kerületi pártbi­zottság és testületéi az év során számos alkalommal foglalkoztak az időszerű feladatokkal és hoztak a helyzetnek megfelelő döntéseket, illetve adtak iránymutatást a gazdálkodó szerveknek a nehézségek megoldásának lehetséges útjáról, módjáról. A feladatoknak meg­felelően a vállalati, intézményi pártszervezetek munkájában je­lentős szerepet kaptak a gazdaságpolitikai, a gazdálkodással össze­függő különböző kérdések. Pártszervezeteink többsége jól oldotta meg feladatát és tevékenységével hozzájárult a nehézségek leküzdé­séhez, a rendkívüli feladatok sikeres megoldásához. E munkájuk kapcsán az elismerés mellett azt is meg kell azonban állapítanunk, hogy a szükségesnél kevesebb figyelmet fordítottak a szocialista munkaverseny-mozgalom segítésére, a társadalmi tömegszervezetek munkájának irányítására, szervezésére. Ez komoly erőtartalékokat hagyott feltáratlanul és csökkentette munkánk lehetséges hatékony­ságát, rontotta a feladatok jobb megoldásának esélyeit. Idén a korábban megkezdett úton kell tovább haladnunk. To­vábbra is fő célunk az ország fizetőképességének megőrzését szolgáló fizetési mérleg egyensúlyának biztosítása, valamint az elért életszín­vonal megvédése, a jelentős romlás megakadályozása. Céljaink eléré­séhez már az 1983-as esztendőben meg kell kezdenünk a tőkés adós­ságállomány csökkentését, hogy enyhítsük az országra nehezető ter­heket. Ez azt követeli, hogy csökkentsük a belső felhasználást, ami­nek ki kell terjednie a lakossági fogyasztásra is. Ez azonban csak átmeneti cél lehet és amint a körülmények kedvezően változnak, azonnal hozzá kell fogni a lakossági életkörülmények javításához. Az 1983. évi népgazdasági terv meg is fogalmazza ezeket a köve­telményeket. Az idei év újabb jelentős próbatétel a magyar gazdaság teljesítőképessége szempontjából, mivel a célokat olyan körülmé­nyek között kell elérni, amikor a tőkés behozatal nem növelhető, ugyanakkor a termékek értékesítési lehetősége nem javul, hanem várhatóan tovább romlik. A külkereskedelmi egyensúly megőrzésé­nek egyetlen járható útja ilyen körülmények között a termelési szer­2 FERENCVÁROS

Next

/
Oldalképek
Tartalom