Ferencváros, 1983 (8. évfolyam, 1-2. szám)

1983. május / 1. szám

tele, most megtelt a szeretet virágaival, s a jókívánságokat legjobban talán az előzőek­ben említett életrajzból idézhetnénk: „Mély­séges hite és veleszületett optimizmusa se­gítette őt eddigi életútján. Nagyon szeret­nénk, ha a sors további kegyeltjeként még sok éven át, jó erőben, egészségben köztünk lehetnek mint a régi idők egyik krónikása.” Kép és szöveg: Koppány Csaba Szeretettel köszöntjük kerületünk 1983. január 29-én megválasztott új tanácstagjait Krizsák István anyagbeszerző 10. sz. tanácstagi választókerület dr.Tallóssy Frigyes jogász 18. sz. tanácstagi választókerület Hübner István munkavédelmi vezető 47. sz. tanácstagi választókerület Munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk! kezet további jelentős módosítása, aminek elsősorban a kis anyagigé­nyű, nagy szellemi ráfordítással készülő, gazdaságosan előállítható és jól értékesíthető termékekben kell testet öltenie. A tőkés kivitel növelésére való törekvés minden érdekelt vállalattól és üzemtől az eddigieknél offenzívebb üzletpolitikát és termelési magatartást kö­vetel. A feltételek és lehetőségek egyenlőtlensége várhatóan magával hozza majd a vállalatok differenciált fejlődését is, amire a gazdaság- irányítás ezévi változásai ösztönöznek is. Céljaink elérése érdekében - mint arról már szóltunk - mérsé­kelnünk kell a belső felhasználást, s ez érinti a lakossági fogyasztást is. Tavaly jóval több bér áramlott ki a tervezettnél, ami növelte a fizetőképes keresletet és csökkentette az exportálható árualapokat. Az 1983-as évben éppen ezért módosítani kellett a bér- és jövede­lemszabályozás rendszerét, hogy a kereslet-kínálat egyensúlyát meg tudjuk őrizni. Az a cél, hogy országos átlagban 3,5%-os nominálbér­növekedés valósuljon meg. Ez a szerény növekedés - összehasonlítva az árindex várhatóan 1-1,5%-os növekedésével- mindenképpen arra ösztönzi a gazdálkodókat, hogy a bérek növelésével a hatékony­ságot, a vállalati jövedelmezőséget növeljék. Az idei év jelentős - a lakosság nagy többségét érintő - intéz­kedése lesz a lakbérek 1983. július 1-től történő emelése. Ennek előkészítése jelenleg is folyik. Az érintettek többsége már kézhez kapta az új lakbérközlést és megkezdődtek a fellebbezési eljárások is. A lakbérek emelésének célja a társadalmi teherviselés igazságo­sabbá tétele, a költségvetési kiadások csökkentése. Államunk az érin­tettek terheinek csökkentésére a lakbérek emelését ötéves időszak alatt valósítja meg és évenként csökkenő mértékű támogatást biz­tosít a költségvetés terhére. Az alacsony összegű nyugdíjjal rendel­kezőknek, más szociális indokok alapján rászorulóknak államunk fix összegű támogatást biztosít. Az 1983. évi terv más szociálpolitikai intézkedéseket is előirá­nyoz, a leginkább rászorulók életkörülményeinek védelme érdeké­ben. Július 1-től emelik az egy- és kétgyermekes családoknak adott családi pótlékokat. Szeptember 1-től emelkednek a régebben meg­állapított, alacsony összegű nyugdíjak. A tanácsok szociális segély­keretét jelentősen felemelték az egyedül élő idős emberek segítése érdekében. Mindezek az intézkedések az életszínvonal differenciált megőr­zését, a leginkább rászorulók társadalmi támogatásának erősítését szolgálják. Ennek megfelelően ebben az évben a korábbinál jobban nőnek az átlagosnál magasabb jövedelemmel rendelkező rétegek ter­hei, ami szintén a nagyobb társadalmi igazságosság megvalósulását szolgálja. Ez az esztendő jelentős változásokat hozott az élet más terüle­tein is. Módosult a vállalatirányítási rendszer és változott a munka­helyi demokrácia fórumrendszere is. Megnövekedett a kerületi ta­nács önállósága, új jog- és hatáskörökkel gyarapodott igazgatási munkája. Mindezek az eddigieknél jobb és szélesebb cselekvési lehe­tőséget biztosítanak számunkra ahhoz, hogy a kerület előtt álló fela­datokat színvonalasan,képességeíknek és céljainknak megfelelően oldjuk meg. Nagyok az idei feladataink. Céljaink eléréséhez nemzeti egységre, közös cselekvésre van szükség. Minden lépésünket alaposan meg kell fontolnunk és a döntéshez — a döntések előtt — ki kell kérnünk a kollektívák véleményét. Ez ma a legfontosabb feladata minden párt­testületnek és pártszervnek, minden alapszervezetnek és párttagnak. Olyan politikai légkört és feltételeket kell műiden munkahelyen teremteni, ami lehetővé teszi az előrevivő gondolatok, kezdeménye­zések tömeges megszületését, ami segíti a gondok megoldását, és kiváltja a vállalatok kedvező gazdasági magatartását, vállalkozási készségét. Ezt csak úgy érhetjük el, ha minden munkahelyen, intéz­ményben a kollektívák erejére támaszkodunk. Körültekintő, min­dennapos politikai munkával magunk mellé kell állítanunk a dolgozó embereket, hogy közös erőfeszítésekkel jussunk túl jelenlegi nehéz- ségeinkea N. T. FERENCVÁROS 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom