Ferencváros, 1983 (8. évfolyam, 1-2. szám)

1983. május / 1. szám

Ferencváros A IX. KERÜLETI TANÁCS ÉS A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1983. MÁJUS Mérleg és előretekintés A korábbi évek hagyományainak megfelelően a kerületi pártbi­zottság 1983-ban is kibővített aktívaértekezleten készítette fel a pártszervezetek titkárait, a vállalatok, intézmények gazdasági veze­tőit az év feladataira. Az aktívaértekezleten dr. Németh György, a kerületi pártbizottság titkára tájékoztatta a résztvevőket a pártbi­zottság munkaprogramjáról, a városrész 1983. évi céljairól és felada­tairól. Előadásából emeltük ki az alábbi gondolatokat Nehéz gazdasági év van mögöttünk és semmivel sem ígérkezik könnyebbnek az idei esztendő a tavalyinál. A tőkés vüággazdasági válság tovább tart. Ennek kedvezőtlen hatásai érződnek a magyar gazdaság helyzetén is. A külső gazdasági feltételek romlása tavaly és az idén egyaránt jelentősen rontotta és rontja a magyar pozíciókat a tőkés világpiacom Ez visszahat belső feltételeink alakulására és an­nak ellenére, hogy a párt és az állam legfelsőbb szerveinek elhatáro­zott szándéka a kedvezőtlen következmények kiszűrése, bizonyos hatásokat azonban nem tudunk a lakossági szférától távol tartant Az 1982-es év rendkívül nehéz volt számunkra. A magunk elé tűzött kettős feladat: a fizetési mérleg egyensúlyának megőrzése, va­lamint az életszínvonal megvédése a politika irányítóira és a gazdál­kodó szervezetekre egyaránt nagy terheket rótt A párt hangsúlyo­zottan mutatott rá arra, hogy a két cél együttes elérésének biztosí­téka a termelésben, a magyar áruk világpiaci versenyképességének növelésében, a termelési szerkezet gyors korszerűsítésében lelhető meg, s minden érdekeltnek erre kell törekednie. Az elmúlt évben tovább nőtt a nemzetközi feszültség is. A tőkés világ a diszkriminatív intézkedések sorozatát alkalmazta a szocialista országokkal szemben. A gazdasági kapcsolatok tudatos visszafejlesz­tése, a hitelfeltételek szándékos rontása a korábbiaknál is nagyobb terheket róttak a magyar gazdaságra és növelték a teherbírásával szembeni amúgy sem kicsi követelményeket. A tőkés országok tavaly közel egymilliárd dollárnyi betétállo­mányt vontak ki a Magyar Nemzeti Bankból. Ez igen kedvezőtlenül érintette devizakészleteinket. Ezzel párhuzamosan csökkent a szo­cialista piacokról beszerezhető energiahordozók és nyersanyagok mennyisége is. A magyar gazdaságnak ilyen körülmények között kellett több százmillió dolláros külkereskedelmi aktívumot elérnie ahhoz, hogy az ország fizetőképességét megőrizhessük. Mindez a világgazdaság mozgásainak állandó nyomon követését, gyors és hat­hatós intézkedések sorozatát követelte a gazdaságirányításban dol­gozóktól és megfeszített munkát a termelés részvevőitől. Az összes nehezítő körülményt figyelembe véve mindenképpen figyelemre méltó eredménye gazdaságpolitikánknak és gazdaságirányításunk­nak, valamint az üzemek és vállalatok helytállásának, hogy az év végére sikerült megteremteni a népgazdaság viszonylagos egyensúlyi állapotát és teljesült a két alapvető cél: a fizetési mérleg egyensúlyá­nak és az elért életszínvonalnak a megőrzése. Az 1982-es év nagy feladatainak megoldásából — különösen a tőkés fizetési mérleg aktívumának gyarapításából — a kerület üze­mei, vállalatai is kivették részüket. A kerületi vállalatok jelentős része közvetlenül került szembe a tőkés világpiac által támasztott tudatos és spontán nehézségekkel. Több vállalatnak kellett meg­küzdenie a tőkés megrendelők igényének csökkenésével, az árak le­szorítására irányuló törekvésével. Voltak vállalatok, üzemek, ame­lyeknek politikai okból jelentkező szállítási nehézségeket kellett át­hidalniuk, míg másoknak a tőkés partner fizetésképtelensége miatt kellett váratlanul új partner után nézniük a világpiacon. Ebben a kiélezett gazdasági küzdelemben a kerületi gazdálkodó egységek váltakozó sikerrel álltak helyt. Voltak vállalataink, szövet­(Folytatás a 2-3. oldalon) Fotó: Kaiser Ottó

Next

/
Oldalképek
Tartalom