Ferencváros, 1982 (7. évfolyam, 1. szám)

1982. augusztus / 1. szám

Ferencváros A IX. KERÜLETI TANÁCS ÉS A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­V II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1982. AUGUSZTUS Mi is a béke? Ha hirtelen felelnünk kell a kérdésre, zavarba jövünk. Aztán szép las­san összeillesztjük a mozaikot: a béke az, amit közel negyven éve megszoktunk. A béke az, hogy csak a rádióból, televízióból, az újságokból értesülünk a más földrészeken dúló háborúkról. Látjuk, halljuk, olvassuk, mégis nehezen hisszük el, hogy máshol em­berek halnak meg bombáktól, fegyverek golyóitól. Ezek a háborúk olyan távoliak és olyan valószínűtlenek a számunkra, hogy kételkedünk benne: egyszer nálunk is meg­történhet hasonló. És érezzük, nem lehetet­len. Nemzedékek élnek egymás mellett, akik nem ugyanazt tudják a háborúról. Akik megélték a legutóbbi vüágháborút már sokat felejtettek a szörnyűségekből, de a csontja­ikban, a szemük recehártyáján örökre ott maradt a pusztulástól való rettegés, az iszo­nyat a halál látványától. A gyermekeiknek, unokáiknak csak emlékeikről tudnak mesél­ni, de nem adhatják át a közvetlen élményt. Talán jobb is így. ök, a felnövekvő nemze­dékek már beleszülettek a békébe, az új nyugalom állapotába. Másként gondolkod­nak a múltról, amiről csak hallottak, olvas­tak. Ök a jelenre, a jövőre összpontosítják figyelmüket és hiszik: megépül, létrejön mindaz, amit közösen elterveztünk, amit ők maguknak elképzeltek. Ez a kor olyan, hogy minden lehetséges. Az emberiség mérhetetlenül nagy léptekkel haladhat előre a természet törvényeinek Békés életet akarunk! megismerésében, de el is pusztíthatja önma­gát néhány óra alatt. Ennek a pokoli ellent­mondásnak az árnyékában élünk közel négy évtizede, miközben a fegyverek egyre nagyobb tömege halmozódik fel körülöt­tünk. A világban több mint húszmülió kato­na áll fegyverben, ötvenmillió tudós, kato­nai szakember és politikus dolgozik a kato­nai eszközök felhasználásának kitervelésén. A már meglévő fegyverekkel az emberiség tizenhétszeresen képes önmagát és a föld tel­jes élővilágát kipusztítani. Riasztó lehetőségek ezek. Mindennapi beszélgetéseinkben gyakorta szóba kerül: vajon képesek leszünk-e megállítani az em­beriséget a katasztrófa felé vezető úton! Mit tehet egy-egy ember a maga helyén a veszé­lyek elhárításáért? Az első és legfontosabb dolog az, hogy mi nem vagyunk egyedül. A szocialista or­szágok mindegyike azonos célért: a nukle­áris világháború megakadályozásáért dolgo­zik. Sok szövetségesünk van a vüágban. El­sősorban azoknak a munkásoknak a segítsé­gére számíthatunk, akik a fejlett tőkésorszá­gokban békemeneteket szerveznek, százezré­vel tüntetnek az atomhalál, a fegyverkezés ellen. Számíthatunk azokra a polgári reálpo­litikusokra, értelmiségiekre, akik felismer­ték, mekkora veszélybe sodródhat az embe­riség, ha nem tud megálljt parancsolni a fegyverkezés híveinek. Velünk vannak a fej­lődő világban élő százmilliók, akiknek jövő­je attól is függ, mennyivel kevesebbet költ a világ fegyverkezésre, mennyivel többet élel­miszer termelésre, tiszta ivóvíz előállítására, járványok és népbetegségek leküzdésére. Sokan vagyunk és nagyon sokat tudunk tenni. Nem szabad hallgatnunk, szembe kell szállnunk a pusztulásra spekulálókkal, a fegyvereken meggazdagodni akarókkal. Az egyes ember akkor tesz a legtöbbet a célok­ért, ha a maga helyén, a maga munkájában helyt áll, ha segít növelni az erőnket. Ez az erő nemcsak fegyvert, hanem jobb termé­ket, eredményesebb munkát is jelent a mi oldalunkon. A mi erőnk az egységes fellépés­ben is rejlik. Ha szorosan együttműködünk a testvérországokkal és más szövetségeseinkkel a világban, meg tudjuk védelmezni önma­gunkat és az emberiséget a legrosszabbtól. Ezért emeltek szót kerületünkben nagyon sokan a májusi békehónap rendezvényein. A világ országainak többsége legutóbb az ENSZ II. Rendkívüli Leszerelési Ülésszakán a béke, a fegyverek megsemmisítése mellett szállt síkra. Akaratuk az emberiség többségé­nek kívánságát fejezte ki. Hisszük, hogy va­lóra is tudjuk váltani! _ „éti _ Együtt a ferencvárosiakkal beszélgetés Varga J. Lászlóval a kerületi pártbizottság titkárával — A pártbizottság tapasztalatai szerint a munkahelyeken folyó politikai nevelő­munka elég eredményes és hatékony-e ah­hoz, hogy minden dolgozó ember pontosan értse a saját feladatát és szerepét? — Komoly, sokoldalú kérdés ez ahhoz, hogy válaszomban csak az egyéni ismerete­imre építsek. De van kollektív tapasztalat és értékelés, amit a kerületi PB fogalmazott meg. Ez a kiindulópont biztosabb az olvasó számára is. — Az üzemi, intézményi pártszerveze­tek egyre eredményesebb politikai nevelő­munkát végeznek területükön. A gazdasági vezetőkkel, más politikai szervezetekkel együttműködve sikerrel dolgoznak azért, hogy egyre többen ismerjék fel az egyéni érdekeik és a nagy társadalmi célok közötti összefüggéseket. Munkájukat dicséri, hogy mind többen tudnak kapcsolatot teremteni a politikai cél és a gyakorlati feladatok kö­zött. Ezzel természetesen nem akarom azt állítani, hogy már mindenki mindent ponto­san ért. Az eredmények ellenére is azt mon­dom, hogy még sokat kell dolgozni azért, hogy az egyes emberek, csoportok, munka­helyi kollektívák világosan felismerjék a ma­guk szerepét, lehetőségét és kötelességét a nagy egészben, megtalálják a helyüket a gazdasági folyamatokban és ezek a felisme­rések határozzák meg a cselekvésüket. Manapság szinte már rutinszerűen ismé­telgetünk olyan közgazdasági fogalmakat, amelyek döntően befolyásolják az életün­ket. Intenzív fejlődés, mérsékelt növekedési ütem, takarékosabb gazdálkodás, jobb mi­nőségű termék, helytállás a piacokon, az életszínvonal megőrzése . . . Mindezek szoro­san összetartoznak. Tudjuk is mindannyian, mégis, mikor a napi gyakorlatban szembe kerülünk egyik vagy másik összetevőjével kiderül rólunk, nem egészen értjük, mind­annyiunknak személy szerint miért kell nagyobb erőfeszítéssel dolgoznunk, amikor még nem is olyan régen a korábbi tempónk is jó volt. Szóval: a napi cselekvéseinkben azért mindannyian olyanok vagyunk még, amilyenné egy korábbi - kicsit ,.kényelme­sebb” — korszakban formálódtunk. Ezért is töpreng azon a kerületi pártmozgalom, hogy az az elméletben régen ismert kölcsön­hatás, ami a gazdaság, a politika és a tuda­tunk között működik, a napi dolgainkban is jól szuperáljon. — Mit tart a jelenlegi időszak legfonto­sabb feladatának a politikai munkában? — Az emberek megnyerését, meggyőzé­sét. Persze, ez így nagy leegyszerűsítés. Min­den esemény, eredmény vagy kudarc meg- tervezői és végrehajtói az emberek. Minden munkahelyen gondolkodnak, döntenek, dol­goznak és elfáradnak. Az eredmények még­sem egyformák. Meggyőződésem, hogy az egyes emberek, csoportok felkészültségétől, helyzetfelismerő képességétől, adottságaitól, és lelkiismeretétől, valamint az objektív tényezőktől együttesen függ, hogy kinek (Folytatás a oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom