Ferencváros, 1981 (6. évfolyam, 1-2. szám)

1981. június / 1. szám

Ferencváros A IX. KERÜLETI TANÁCS ÉS A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA VI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1981. JÚNIUS KERÜLETÜNK FEJLŐDÉSE 1975-TÓL 1985-1G Mérlegkészítése és az új feladatok meghatározása volt a feladata a május 26-án megtartott kerületi tanácsülésnek, amely meghallgat­ta az V. ötéves terv fejlesztési feladatainak megvalósításáról, a VI. ötéves terv előirányzatairól szóló előterjesztéseket. Az V. ötéves tervben 24,2 millió forinttal többet fordíthattunk kerület fejlesztésre, mint amit a terv előirányzott. A többlet a ke­rületi vállalatok fejlesztési hozzájárulásaiból, a lakosság és az itt dolgozók társadalmi munkájából, kommunista műszakjaiból szárma­zik. Növelte a bevételeket a Fővárosi Tanács 5 milliós céltámogatása is, amit kerületi célokra fordíthattunk. Az V. ötéves tervben új óvodák, bölcsődék, napközis és ifjú­sági táborok épültek, korszerűsödtek, illetve épülnek a VI. ötéves tervidőszakra áthúzódóan. Jelentős összegeket fordított a tanács az idősekről való gondoskodásra. Két öregek napközi otthona és egy klub épült az elmúlt években. Az utóbbi öt évben több iskolát kel­lett felújítani, átalakítani. Javultak az iskolai, lakóhelyi sportolási lehetőségek. Uj sportpályák, kondicionáló termek épültek. Az V. ötéves terv fővárosi beruházásai közül kiemelkedik az új metróvonal, a Könyves Kálmán körúti felüljáró, az Üllői és Sorok­sári út korszerűsítése, a Petőfi és a Szabadság híd felújítása, öt év alatt 1578 lakás épült a Ferencvárosban. 5269 család lakásgond­jai oldódtak meg. A következő öt évben kerületünk kevesebb központi beruhá­zásból részesül. A kerület vezető testületéi a lehetőségek figyelembe vételével tűzték ki a célokat, határozták meg és rangsorolták a fel­adatokat. Lakásgazdálkodás, felújítás, építés A lakásgazdálkodás kulcskérdése a lakáscserék számának növe­lése. A tanácsi szervek sokat tesznek a cserék gyors bonyolítása ér­dekében. A helyzetet nehezíti azonban, hogy nagyon sok az elavult, komfort nélküli lakás, amelyeket nem lehet figyelembe venni a cseréknél. Ezek a lakások legfeljebb átmeneti elhelyezésre alkal­masak. Minden nehézség ellenére is biztosítják azonban, hogy a négy és annál több gyermekes családok és a 3 gyermekesek 1 éven belül, a 2 gyermekesek 5 éven belül lakáshoz jussanak, figyelembe véve a Fővárosi Tanács legújabb rendelkezését. A fejlesztési terv egyik fő feladata a lakóházak felújítása, kor­szerűsítése. Erre a célra a VI. ötéves tervben 200 millió forinttal több jut, mint korábban. A felújítási, korszerűsítési munkáknál a tanács számít az érdekelt lakók részvételére is gondjaik megoldá­sában. Kerületünkben már korábban jelentős erőfeszítések történ­tek a komfort nélküli, illetve félkomfortos lakások korszerűsítésére. Ez a munka most tovább folyik. A tervfeladatok megoldásában nagy munka vár a kerületi Ingatlankezelő Vállalat szakembereire. A lakásépítés változatlanul fontos feladat. A VI. ötéves tervben nagyrészt többszintes, magánerőből készülő házak épülnek. Ezek többsége másfél szobánál nagyobb lesz. Számos emeletráépítés, műszaki átalakítás, leválasztás gyarapítja majd a kerületi lakásál­lományt. Oktatás-közművelődés, sport A tanácsi költségvetésből 375 új óvodai férőhelyet építenek a VI. ötéves tervben. Fittől a növekedéstől remélik, hogy csökken a je­lenlegi zsúfoltság, és jobb körülmények között lehetnek a gyerekek. A tervidőszak másik fontos feladata az V. ötéves tervben meg­kezdett iskola-rekonstrukció folytatása. Az elő regedet t iskolák fel­újítása, korszerűsítése rengeteg munkát és pénzt igényel. Tervezik a Mester utca 19. szám alatti iskola teljes rekonstrukcióját, bővítését és korszerűsítését. Az iskolaépület felújításával együtt új konyha, étterem és központi fűtés épül. A tervidőszakban megkezdődik és a VII. ötéves tervben befejeződik a Leövey Klára gimnázium teljes korszerűsítése. Befejezik a Szamuely utcai általános iskola fűtésének korszerűsítését. A Gát utcai kisegítő iskolában 3 új tanterem, kony­ha és étterem épül. A közművelődési intézmények fejlesztésére, átalakítására több mint egymillió forintot költenek a tervidőszakban. A fő cél a meg­lévő létesítmények, könyvtárak jobb kihasználása, munkájuk tartal­masabbá, jobbá tétele. Ennek érdekében jobban igénylik a vállalati közművelődési bizottságok, az iljúsági klubok közreműködését a kerületi feladatok megoldásában. Jelentősen megemelik a könyv­táraknak nyújtott anyagi támogatást annak érdekében, hogy kor­szerű technikai eszközökkel gyarapíthassák állományukat. A sportban az iskolai testnevelés javítása a fő tennivaló. A külön­böző sportági szövetségek és az iskolák kapcsolatának erősödése lendítője lehet a tömegsport fejlődésének kerületünkben. A lakosság tevékeny közreműködését igényelve jelentős mértékben szeretnék fejleszteni a lakóhelyi sportolási lehetőségeket. A munkahelyi és lakóhelyi sportoknál természetesen a kevésbé költséges ágazatok fejlesztésére helyes törekedni. Egészségügy, szociális ellátás A meglévő intézményhálózat, az integrált betegellátás lehetősé­geinek jobb kihasználása a legfontosabb feladat. Az üzemorvosi ren­delőhálózat munkájának színvonalát a betegellátás körülményeinek javításával kívánják elérni. Az üzemi balesetek megelőzése, a foglal­kozási ártalmak csökkentése, továbbá a sérültek rehabilitációskeze­lése is az időszerű kérdések közé tartozik. Folytatás a 2. oldalon ÜNNEPEK A tavaszi ünnepek sorát a FIN rendezvényei nyitották meg. Már­cius 14-én a Markusovszki téren a Forradalmi Ifjúsági Napok nyitó­ünnepélyére gyűltek össze a kerület diákjai. Az ünnepség a KISZ X. kongresszusára való készülődés jegyében zajlott. Erről beszélt az ünnepi szónok, Rácz Attila, a Vendéglátó­ipari Szakmunkásképző Iskola KISZ-titkára is. A küldöttgyűléseken zajló vitákról, a Kongresszusi Levélről beszélt a hallgatóság előtt. Mindenkit felhívott arra, hogy bátran és nyíltan mondjon véleményt Folytatása 7, oldalon

Next

/
Oldalképek
Tartalom