Ferencváros, 1981 (6. évfolyam, 1-2. szám)

1981. június / 1. szám

Mit csinál a kerületi lakóbizottsági vezetőség? Folytatás az 1. oldalról A kerületben sok a nyugdíjas. A kisjöve­delmű idős emberekről csak a legszélesebb társadalmi összefogással gondoskodhatunk megfelelően. A „Ferencváros az idősekért” mozgalom eddigi szép eredményei jelzik: kerületünk lakossága mindenkor kész csele­kedni e célokért. A fő cél a már meglévő nyugdíjas klubok, napközi otthonok még vonzóbbá, kedveltebbé tétele. A tervidő­szakba n újabb klub, napközi otthon, illetve nyugdíjas ház épül. Kereskedelem, szolgáltatások A terv számos új létesítmény építését tar­talmazza. Új ABC épül a Mihálkovics utcai és a kibővült József Attüa lakótelepen, vala­mint a Hámán Kató úton. A Ráday u. 32-ben a jelenlegi fűszerbolt átalakításával építenek ABC-áruházat. Új üzletekkel bővül a szolgáltató hálózat. Új iparigazolványokat adnak ki javító kisiparosoknak. Fejlődik a vendéglátás is. A VI. ötéves tervben befejeződik a kerületi italboltok át­alakítása. Ezzel kulturált körülmények te­remtődnek a vendéglátás egy olyan terüle­tén is, amely a korábbi években sok jogos panasz forrása volt. Kommunális ellátás Társadalmi - elsősorban vállalati — erők bevonásával folytatódik az alapközművek, járdák építése a kerületben. Folytatódik a korábban megkezdett világítás korszerűsítés. A belső-Ferencváros a Soroksári és a Gu­bacsi út környéki utcák kapnak a jelenlegi­nél korszerűbb, jobb világítást. Később az Aszódi telep és a Vágóhíd utca környéke is sorra kerül. A járdák, a közvilágítás korszerűsítése mellett parkok, erdősávok is létesülnek. A védőerdőt a Határ út mentén telepítik. A Mihálkovics utcai lakótelepnél befejezik a parképítést, a környezetrendezést. Tovább épül, szépül a Határ út- Kén utca közötti Duna-parti sétány is. A tanács ebben az ötéves tervben is nagy figyelmet fordít a kerület rendjére, tisztasá­gára. A társadalmi erők mozgósítása mellett a tanács is fokozott szigorral lép majd fel a rend és tisztaság szabályainak megsértőivel szembe. Az igények nagyobbak, mint most a le­hetőségek. A tervcélok jelentős része csak társadalmi összefogással érhető el. A kerület lakói és az itt dolgozók egyaránt sokat tet­tek már Ferencvárosért. A következő évek­ben még nagyobb szükség lesz erre a közre­működésre. Az óvodák, bölcsődék és isko­lák felújításánál, korszerűsítésénél a tanács számít a vállalatok, intézmények cselekvő közreműködésére, dolgozóik személyes rész­vételére. A következő évek feladatai is itt várnak ránk. A parkok védelme, szépítése, a sport- létesítmények karbantartása, illetve új spor­tolási lehetőségek teremtése olyan közös fel­adatokat kínál minden ferencvárosi számára, ami otthonosabbá, szebbé teszi majd kerü­letünket. A VI. ötéves terv céljai biztosítják kerü­letünk további fejlődését. Közös munkával, új erőforrások bekapcsolásával eredmé­nyeink túlszárnyalhatják a célokat. Németh Tibor Lakóbizottság. Ezt a fogalmat még min­dig nem egészen illesztette a helyére a köz­tudat, hiszen a szó hallatán ilyemi jut az em­ber eszébe: piszkos lépcsőház, házirend, csö­pögő vízcsap. Hogyan működnek e sajátos érdekkép­viseleti szervek, s az őket irányító, koordi­náló kerületi vezetőség? Erről beszélgettünk dr. Karasszon Dénesnével, a vezetőség tit­kárával.- Minden házban háromtagú lakóbizott­ság működik, tanácstagi körzetenként egy felelős fogja össze őket. A kerület 15 poli­tikai körzetének élén ugyancsak egy-egy fe­lelős áll. A 21 tagú kerületi vezetőség 1973 óta működik, s munkaterv szerint végzi fel­adatát. Hogy mit? A lakóbizottságok nem ki­sebb feladatot vállaltak, mint például a la­kók szocialista együttélésének segítését, a társadalmi tulajdon védelmét, a közéleti ak­tivitás fejlesztését, a társadalmi célkitűzé­sek végrehajtásának segítését. Ez utóbbi törekvésből kiderül, hogy ténykedésük korántsem merül ki a házbéli gondok, ba­jok, perpatvarok felszámolásában, a társa­dalmi tulajdon feletti őrködésben. A lakó­bizottságok tagjai — ha komolyan veszik feladatukat - rendszeresen felhívják a szak- igazgatási szervek figyelmét a környék prob­lémáira, legyen az kereskedelmi, szociális, vagy éppen közlekedési gond. Mindezen túl társadalmi munkára buzdítanak, hasznos ak­ciókat kezdeményeznek, s különféle politi­kai rendezvényekre, fórumokra, tanácstagi beszámolóra mozgósítanak.- A tanácstag jó munkájához elengedhe­tetlenül szükséges a lakossággal való kapcso­lattartás. Ebben többnyire a lakóbizottság elnöke a partnere — mondja dr. Karasszon Dénesné. A kerületi vezetőség munkaterve tartalmazza mindazokat az aktuális érdek- képviseleti, szervező, tájékoztató, egészség- ügyi és szociális feladatokat, amelyekre a lakóbizottságok tevékenységét rá akarjuk irányítani. Üléseinken - amelyeken rend­szeresen részt vesznek a tanács tisztségvise­lői, a kerület társadalmi szerveinek vezetői - a legváltozatosabb témákat tárgyaljuk meg. Területfelelőseink rendszeresen beszámol­nak a lakóterületen végzett munkáról, kap­csolatukról a lakóbizottságok felelőseivel, továbbá a Hazafias Népfront körzeti bizott­ságával. — Mi foglalkoztatja a ferencvárosi embe­reket? A lakóbizottságokon keresztül miféle gondok jutnak el a kerületi vezetőség, illetve a tanács illetékesei elé? — Más foglalkoztatja a József Attila lakó­telepeiket, más a belső és más a középső Fe­rencváros lakóit. A belső Ferencváros igé­nyes terület. Lakói idősebb emberek, külö­nösebb anyagi gondok nélkül. Ezek az em­berek háborognak azért, ha átépítik a Borá­ros teret, s személyes sértésnek veszik, ha a lakásukban kicserélnek egy csövet. A közép­ső Ferencváros öreg házaiban élők boldo­gok, ha mondjuk megjavítják a düledező ké­ményüket. Igényeik is mások, közel sem pa­naszkodnak annyit. A József Attila lakótelepi lakóbizottsá­goknak - a kerületi vezetőség titkára sze­rint - megint csak más gondjuk van. A la­kásviszonyok jók ezen a területen, de idő­közben felnőtt itt egy új nemzedék, amely bizony nemigen fér már el az egykor oly boldogan elfoglalt lakásban. Egy valamiben azonban majdnem min­den ferencvárosi hasonlít egymásra. Szívesen indulnak társadalmi munkába, ha a lakóbi­zottság hívja őket. S hogy mi lesz panaszaik, felvetéseik sorsa? — Valamennyi indokolt felvetés eljut a tanács szakigazgatási szerveihez - mondja dr. Karasszon Dénesné. - Az itt dolgozók lelkiismeretesen kezelik a lakossági bejelen­téseket, panaszokat, amelyek többsége or­voslást is nyer. Magam is fogadok ügyfele­ket. Épp az előbb járt nálam a 83 lakóbi­zottsági felelős közül az egyik. „Csak” eny- nyit mondott: a Mester utcában valaki tele­ragasztotta hirdetéssel a fákat a limonádé­port egyötvenért adják a közértben, holott ennek olcsóbb az ára, továbbá egy szociál­politikai kérdést is felvetett az illető... Előt­te egy úszó pince ügyében kerestek... S dr. Karasszon Dénesné, a sajátos ér­dekképviseleti szervek vezetőségének titkára intézkedik e sajátos ügyekben. A limonádé­port is komolyan kell vennie. H , KÖSZÖNET A LAKÓBIZOTTSÁGOKNAK A IX. kerületi Népi Ellenőrzési Bizottság a kerület lakóbizottságaihoz fordult azzal a kéréssel, hogy jelezzék a működési területükön lévő üresen álló lakások címét és fontosabb adatait, a megüresedett tanácsi bérlakások kiutalásának és az ezzel kapcsolatos ügyintézés elhúzódásának utóvizsgálatához. A lakóbizottságok ennek a kérésnek példamutató módon eleget tettek és ezzel nagymértékben segítséget nyújtottak a vizsgálat eredményes elvégzéséhez. Segítségükért és fáradozásukért a kerületi Népi Ellenőrzési Bizottság ezúton is köszönetét és elismerését fejezi ki. Ócsai Pál s.k. IX. kér. NEB elnöke 2 FERENCVÁROS

Next

/
Oldalképek
Tartalom