Ferencváros, 1980 (5. évfolyam, 1-2. szám)

1980. február / Különszám

KÜLÖNSZÁM A KERÜLETI PÁRT­ÉRTEKEZLET TISZTELETÉRE KÖSZÖNTJÜK A KERÜLETI KOMMUNISTÁK TANÁCSKOZÁSÁT Ferencváros A IX. KERÜLETI TANÁCS ÉS A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA * ___________________________________________________________________________ .. J elenünk, jövőnk alapja a munka XII. kongresszusára készül a Magyar Szocialista Munkáspárt. Ez alkalommal a párttagság és egész dol­gozó népünk véleményt mond a megtett útról, pár­tunk által vázolt további fejlődésünk irányáról, a fela­datokról. Ezt a számvetést a IX. kerület pártszervei­ben és alapszervezeteiben is elvégezték. A 9 ezer párttag és jelentős számú pártonkivüli dolgozó reális mérlegeléssel, önkritikus elemzéssel já­rult hozzá az eredmények felméréséhez, a politikai feladatok kimunkálásához. Az elmúlt időszakban a politikai munkában na­gyobb hangsúlyt kapott a gazdaságpolitikai és kerület fejlesztési kérdésekkel való foglalkozás, a közvetle­nebb és még felelősségteljesebb cselekvő hozzájárulás Ferencváros jelenének alakításához, a holnap formá­lásához. A párt- állami és tömegszervezetek, a munkahelyi és lakóterületi fórumok jelentős mozgósító szerepet töltöttek be a különböző kerületi mozgalmak, társa­dalmi akciók szervezésében. A kerületi társadalmi összefogás szép és felemelő példái az óvoda- bölcsőde-építés, a Ferencváros az idősekért mozgalom, az üzemek, iskolák sokoldalú tartalmas kapcsolata. A jelen időszakban pedig a XII. kongresszus és hazánk felszabadulásának 35. év­fordulója tiszteletére indított munkaversenyekhez, való széleskörű kapcsolódás. Mindez jelzi a kerületün­kért érzett felelősséget, a ragaszkodást és szeretetet. Az összesített mérleg, a kerületi pártbizottság be­számolója február 23-án a pártértekezleten kerül meg­vitatásra. A Ferencváros ünnepi számával, amely a párt­értekezlet alkalmával jelenik meg a város rész társa­dalmi- politikai életéről alkotott kép teljesebbé tételé­hez kívántunk hozzájárulni ízelítőt szeretnénk adni a munkás hétköznapokról, a gondokról, eredményeink­ről és a holnapot alapozó tervekről: abban a hitben, hogy mindaz, amit elértünk, szilárd alapot ad a to­vábbifeladatok megoldásához. 35 ÉVF SZABADULT FfL HAZÁNK FŐVÁROSA, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom