Ferencváros, 1978 (1-2. szám)

1978 / 1. szám

segítőtársak — Ha nem végezném ezt a társa­dalmi munkát, szakmailag beszűkülnék — magyarázza Lakatos Béláné. — Em­berileg érthető, hogy kirekeszteném ma­gamat azokból a gondokból, amelyek nem tartoznak rám. A népi ellenőri munka ébrentartja szakmai érdeklődése­met, komplex, népgazdasági „látásmód­ra” szoktat. Így én minden vizsgálattal gazdagodok... — Nyugdíjasként csak ezt az egy társadalmi funkciót tartottam meg — így Achácz Lehel. — Nekem kikapcso­lódást jelent egy-egy vizsgálat. A Ferencvárosban az elmúlt két év­tizedben nemcsak a népi ellenőrzés tö­megbázisa szélesedett. Egy sor vállalat — a TÜZÉP, a MIM Labor 2. számú gyára, a Budapesti Húsipari Vállalat, a Bizományi Áruház Vállalat, a Posta Központi Javítóüzeme, a Centrum Áru­ház, a Vas- és Edénybolt — sokat segí­tett a népi ellenőri feladatok megoldá­sában. Például úgy is, hogy az ellenőrét küldte népi ellenőrnek. — Engem a szakmai gyakorlatom nagyban segít a munkámban — mondja Mesterházy Mária, a Posta Központi Javítóüzemének el­lenőrzési osztályvezetője, tíz éve aktív népi ellenőr. — Az ellenőr népi ellenőrként nem válik „hibakeresővé”. Pél­dául: egy vállalat szociális ellátottságát vizsgáltuk, az ét­keztetést, az orvosi ellátást, az emberekről való gondos­kodást. Sok hiányosságot fedtünk fel. Mégis, higgye el, a „keményszívű” ellenőrnek nagyon tetszett, hogy a nehéz körülmények között milyen nagy gonddal figyelnek a dol­gozókra. A hibák sem tudták velem feledtetni a mindig érezhető nagy erőfeszítést. S ennek tud igazán örülni a népi ellenőr... FÓTI PÉTER Mesterházy Mária ZasElavik Ervin Lázár elvtárs látogatása kerületünkben Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a kormány elnöke, Király Andrásnénak, az MSZMP Budapesti Bizottsága titká­rának társaságában március 31-én egé«z napos látogatást tett kerületünkben. Lázár György és kísérete délelőtt a Marx Károly Köz­gazdaságtudományi Egyete­met kereste fel, ahol Berend T. Iván, az egyetem rektora és Szarvas László, az egyete­mi pártbizottság titkára fo­gadta a vendégeket. A kor­mány elnöke az egyetem ve­zetőinek tájékoztatása alap­ján megismerkedett az intéz­ményben folyó oktató-nevelő munkával, majd az ezt kö­vető beszélgetésben szó esett az egyetemi oktatással, a pá­lyázati rendszerrel összefüg­gő kérdésekről. A vendégek délután meg­tekintették az Iparművészeti Múzeum centenáriumi kiál­lítását (képünkön), majd be­szélgetést folytattak a múze­um párt-, gazdasági és tö­megszervezeti vezetőivel. A múzeumlátogatás után Lázár György és Király Andrásné a kerületi pártbizottság épü­letében találkozott a ferenc­városi nagyüzemek, intézmé­nyek, a társadalmi és tömeg­szervezetek vezetőivel, más meghívott személyiségekkel. A kormány elnöke elöljá­róban tolmácsolta Kádár János elvtársnak, az MSZMP KB első titkárának, s a kor­mány tagjainak a ferencvá­rosiakhoz szóló üdvözletét. Ezután az elvtársi eszme­csere első részében Gál Lász- lóné, a kerületi pártbizott­ság első titkára tájékoztatta a vendégeket a pártbizottság és a pártszervezetek tevé­kenységéről, a politikai irá­nyító munka tapasztalatai­ról. A kerületi pártbizottság első titkárának tájékoztató­ját követő több órás. jó han­gulatú beszélgetésen a kor­mány elnöke számos — poli­tikai és gazdasági életünket érintő — kérdésre válaszolt. '/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////SS/////////////////////////////////////, észrevétel hangzott el, ame­lyek a tervek jobb megvalósí­tását segítik. A pártszerveze­teknek és a gazdasági veze­tőknek állandóan elemezniük kell a gazdasági folyamatot, s az átmeneti feszültségeket, ellentmondásokat feltárva időben kell kidolgozniuk a megoldás módozatait, figye­lembe véve a dolgozók javas­latait. Termelőmunkánk haté­konyságának növelését szol­gálja a szocialista brigádmoz­galom, amelynek kezdemé­nyezései a munkaverseny- mozgalom lendítői. A Nagy Októberi Szocialis­ta Forradalom 60. évforduló­jának tiszteletére hirdetett munkaverseny folytatására hívó Láng gépgyáriak kezde­ményezéséhez csatlakoztak a kerület vállalatai és intéz­ményei. A Fegyver- és Gázkészü­lékgyár szocialista brigádjai a KMP megalakulásának és a fegyvergyári felkelés 60. év­fordulójának tiszteletére ver­senyre hívták ki a kerületi brigádokat és munkáskollek­tívákat. A FÉG-brigádok felhívása nyomán széles körű munka- verseny-mozgalcfm bontako­zott ki a termékszerkezet to­vábbfejlesztésére, a gazda­ságtalan termelés csökkenté­sére. Nagy a visszhangja az „Egy brigád, egy újítás” mozgalomnak, akárcsak a FÉG KISZ-esei által tett 2000 órás társadalmi munka­felajánlásnak. A verseny­mozgalmat színesíti a Fővá­rosi Vegyesipari Javító Vál­lalat Zrínyi Ilona Szocialista Brigádja által kezdeménye­zett „Többet hibátlanul, gaz­daságosan” mozgalom. A szo­cialista brigádok mozgalmat- indítottak a 8 általánost nem végzettek továbbtanulására, a szervezett szakmunkásto­vábbképzés, a betanított munkások szakvizsgára való felkészítése érdekében. A kerület KISZ-fiataljai tevékeny munkával segítik a gazdasági célok megvalósítá­sát. A KISZ kerületi bizottsá­ga akcióprogramjában szá­mos feladatot jelölt meg a hatékonyabb és jobb minősé­gű termelőmunka érdekében. A szocialista munkaverseny­be bekapcsolódó ifjúsági bri­gádokat és KISZ-tagokat ar­ra ösztönzik, hogy elsősorban a munka minőségének javí­tására tegyenek felajánlást. Számos politikai rendezvény­nyel, így az ifjúsági brigád­vezetők és brigádtagok fóru­mának megrendezésével se­gítik a fiatalok hatékony köz­reműködését a gazdasági munkában, ösztönözve a szo­cialista demokrácia munka­helyi fórumain való részvé­telüket. A kerületben dolgozó, az itt élő kommunisták tisztában vannak a feladatok nagysá­gával, ez tükröződik a tuda­tos. szervezett, fegyelmezett munkavégzésükben. A párt- szervezetek ä helyi feladatok jobb megoldását segítő cse­lekvési programokat készítet­tek. amelyek az egész társa­dalom számára jelentős kér­déseket és a helyi feladato­kat összekapcsolva összhan­got teremtenek országos és kerületi feladataink között. Idei terveink a Ferencváros további gyarapodását, szelle­miekben és anyagiakban való gazdagodását ígérik. Mun­kánk feltételei nem lettek könnyebbek. Terveink mara­déktalan teljesítéséhez első­sorban az emberi tevékeny­ség minőségét kell javíta­nunk. önmagunkét és kör­nyezetünkét egyaránt. SZABÓ CSABANÉ, AZ MSZMP IX. KERÜLETI bizottságának titkára '///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////^^

Next

/
Oldalképek
Tartalom