Ferencváros, 1978 (1-2. szám)

1978 / 1. szám

MUNKAVERSENY — Korszerűsítsük együtt az iskolák világítását! Akik a legtöbbet tették az Ifjúmunkás utcai iskola új világításáért: Szabó Béla gépkocsivezető. Bujáki Ferenc szerelő, Horgos Péter mű­szaki ellenőr, Makai János kezelő, Adamecz Péter tervező. FÜSI GYÖRGY felvétele A RAMOVILL Szolgálta­tó Szövetkezet 260 dolgozója vesz részt a brigádmozga­lomban, ez a szövetkezet lét­számának 80 százaléka. Te­vékenységük tavaly csaknem Ő0 millió forint túlteljesítést hozott. A brigádmunka eredmé­nyei közül sok szép példát lehetne felsorolni, de most csak az évenként kétszer szervezett kommunista szom­batokra utalunk. E szomba­tok eredményei — az anya­giakon túl — elősegítik egy- egy brigád baráti, emberi kapcsolatainak, közösségi magatartásának formálását. A tavaszi kommunista szombat ellenértékét a mun­kabért a tanács kerületfej­lesztési alapjára utaltuk át, az őszit szövetkezetek lakás­építését segítő alapjára. Az utóbbiból évente egy-egy dol­gozónk 25 éves, kamatmen­tes hitelt kaphat. 1977-ben a brigádok össze­fogásával a szövetkezet az If­júmunkás utca 1. szám alatti iskola világításának korsze­rűsítését vállalta. A szövet­kezet elnöke, Karlovits Já­nos, a kerületi pártbizottság ülésén tette meg a dolgozók nevében ezt a felajánlást, és kérte a kerület üzemeit, in­tézményeit, csatlakozzanak kezdeményezésükhöz. Tavaly augusztus 19-én, a kerületi tanács elnökének és az iskola igazgatójának je­lenlétében adtuk át az Ifjú­munkás utcai iskola korsze­rűsített világítását. A munka nem volt köny- nyű, hiszen csak a nyári hó­napokban dolgozhattunk, de brigádjaink lelkes, odaadó munkájával időre végeztünk. (A lámpatestek gyártásával sok segítséget kaptunk a Fénycső Világítástechnikai Szövetkezettől.) Ebben a munkában 60 emberünk vett részt, 974 óra fizikai munkát teljesítettek. E munka értéke megközelítette az 500 ezer fo­rintot. Brigádjaink az idén újabb iskola világításának korsze­rűsítését vállalták. A szerve­zési, anyagbeszerzési, terve­zési munkát már elkezdtük. Az iskolák világításának korszerűsítése mindannyi­unk ügye, ezért örülnénk, ha kerületünk más brigádjai is vállalnák egy-egy iskola vi­lágításának átépítését. BERTELE OSZKÁR a RAMOVILL szövetkezet pártszervezetének titkára II segítség mindig jókor jön A Koppány utcában van a Fővárosi Szerelőipari Válla­lat központja, mintegy ezer­kétszáz ember munkaadója. Mi a teendője ennek a vál­lalatnak? A fővárosi középü­letek, kórházak, iskolák, óvó­dák, bölcsődék elektromos és épületgépészeti munkáinak elvégzése: a fűtés-, szellőzés-, gáz- és vízszerelés, valamint a lakótelepek villamos háló­zatának építése, javítása. Jenes Pál versenyfelelős kimutatást tesz elém, amely­ből az első pillanatra is meg­állapítható a fejlődés: 1964- ben 9 brigád versenyzett, négy évvel később 59-et ér­tékeltek, 1974-ben pedig 108- at. A múlt esztendőben 113 brigáduk csatlakozott a cse­peliek felhívásához. — Nehéz közülük bárme­lyiket kiemelni, valamennyi példamutatóan dolgozott, a társadalmi munkában is ki­tűntek — mondta Énekes László elektromos építésve­zető, a vállalat pártalapszer­vezetének szervezőtitkára. — A kerület többi üzeméhez hasonlóan mi is évente két alkalommal szervezünk kom­munista műszakot. Tavaly például 183 ezer forintot utalhatott át a vállalat a ke­rületi tanács napközi és óvó- dafejlesztési alapjára. Két évvel ezelőtti ese­ményt idéz fel a versenyfe- lelös. A Soroksári út 72-ben levő hetes bölcsőde kazánja felmondta a szolgálatot. Se vállalat, se kisiparos nem vállalta a javítást. Azt mondták: helyrehozhatatlan újat kell venni. De a tanács­nak akkor nem volt pénze erre. A legjobbkor jött Ba­lázs Árpád fűtésszerelő bri­gádjának bejelentése: meg­nézik a kazánt, hátha tud­nak valamit kezdeni vele. Szabad időben, szombaton és vasárnap addig bütykölték, hogy teljesen rendbehozták, azóta is karbantartják. A Soroksári úti bölcsőde KÖRZETI NÉPFRONTBIZOTTSAGOK ALAKULTAK EGYRE TÖBBEN I A népfront VI. kongresszusának állás- foglalásai hosszú időre megszabták ten­nivalóinkat, amelyeket társadalmunk és közéletünk fejlesztésének érdekében kell elvégeznünk. Egy mondatban összegez­ve: a legszélesebb társadalmi összefogás­sal kell segítenünk a szocialista építés munkáját! Feladataink — tartalmilag és minősé­I gileg is — úgy megnőttek, hogy szüksé­gessé vált népfrontcsoportjainak átala­kítása az ott dolgozók számának növelé­se. Kerületünkben hét területre osztot­tan hét népfrontcsoport működött, álta­I Iában 7—8 vezetőségi taggal, a többség nyugdíjas. Alapvető célunk volt a fiata­lítás, az. hogy a bizottságok összetétele a lakosság rétegződését is megfelelően tükrözze. Kerületünk lakossága az utób­bi években 8—9 százalékkal csökkent, az átlagéletkor és a nyugdíjasok aránya vi­szont nőtt. A lakóterületi pártalapszervezetek és a társadalmi szervezetek ajánlásai elve­zettek bennünket azokhoz, akik felkéré­sünkre közénk álltak. A IX. kerületben tizenkét körzeti bizottságot szerveztünk, ezek átlagos létszáma 21-re gyarapodott. A József Attila-telepen például 55 tagú bizottság működik, hozzájuk tarto­zik négy 11 fős csoport. Ez együttesen mintegy háromszáz aktívát jelent, ami ötszöröse az előzőnek! Több mint 70 szá­zalékuk dolgozó, a nők aránya megha­ladja az egyharmadot, az egyötöd negy­ven évnél fiatalabb. Foglalkozás szerint régi kívánságunkat látjuk megvalósulva: van esztergályos, hírlapárus, óvónő, üz­letkötő, mérnök, boltvezető, gépkocsi­vezető. Van olyan körzet — a Mester utca, Bokréta utca, Üllői út, Thay Kálmán ut­ca határolta IX/ll-es — ahol- a tizenhét bizottsági tagból tizenöt dolgozó, tizen­egy negyven éven aluli. A körzeti bizott­ságok titkárai között van mérnöknő, szo­bafestő. eladónő, valamennyien harmin­con aluliak. Természetesen továbbra is vannak nyugdíjasaink, hiszen gazdag ta­pasztalatukat nem nélkülözhetjük. Ezek a tények jól érzékeltetik, hogy elértük, amit a népfront új működési szabályza­ta célul megjelölt. o

Next

/
Oldalképek
Tartalom