Ferencváros, 1978 (1-2. szám)

1978 / 1. szám

em hibakeresők, hanem A népi ellenőrzésről szóló 1957. évi VII. törvényt az esz­tendő decemberében fogadta el az országgyűlés. Húsz év­vel ezelőtt a Ferencváros is legjobb elvtársait küldte az új szervezetbe dolgozni. Osváth, Mező, Turba, Harangozó- né, Vitéz elvtárs látott hozzá az első vizsgálatok végrehaj­tásához. Hogyan is kezdődött? — Én sohasem tapasztaltam ellenszenvet, mert nem hibát kerestem. Mindenütt támogattak, akár férfi, akár nő volt a vezető — vallja Lakatos Béláné, a Centrum Nagy­kereskedelmi V. szállítási osztályvezetője. — Talán ez el­sősorban annak köszönhető, hogy minden vizsgálatra fel­készültem. — Ugyanígy mint most, kaptunk egy megbízólevelet, s elindultunk — emlékezik Tóth József, nyugdíjas főköny­velő, kiváló népi ellenőr, aki húsz éve végzi ezt a társadal­mi munkát a kerületben. — Az időben különösen nem örültek a megjelenésünknek. Egy ipari szövetkezetben a társadalmi tulajdon védelmét vizsgáltam. Kiderült, hogy portai ellenőrzés nélkül hozták-vitték az anyagokat. Bi­zonylati fegyelem sehol. Jelentésünk nyomán a rendőrség és az ügyészség is bekapcsolódott az ellenőrzésbe... Balázs, Achácz, Ruffy és Sarok elvtárs az elsők között indult és dolgozott már 1958-tól. Az egyik az állományon kívüli béralapot, a másik az újításokat, Achácz elvtárs a társadalmi tulajdon védelmét vizsgálta. — Senki sem örül az ellenőröknek, hálátlan felada­tok várnak rájuk. Hogyan tudnak tájékozódni? — Tudja, úgy jutottam a legjobb információkhoz, ha az irodában „felejtettem” a vezetőket — mosolyog Tóth József —, a munkások őszintén, bizalommal elmondtak mindent. De az is tény, ma már nem „rettegnek” tőlünk, segítőkészségünkért segítőkészséget kapunk cserébe. — Hálátlan szerep is előfordult — mondja Achácz Lehel nyugdíjas, aki 20 éve népi ellenőr. — Ki mer meg­fúrni egy rendkívül okos javaslatot? Egy ilyen újításról volt szó: ingyen összegyűjtik a pincékben halmozódó szén­port, elszállítják, és kitűnő brikettet állítanak elő belőle. Vizsgálatunk kiderítette, hogy ez így drágább, annyiba kerül, mintha a szenet újra kibányásznák. Hiába minden, vállalnunk kellett, hogy az újítást „leminősítsük” ... A IX. kerület 200 fős népi ellenőri gárdájából minden negyedik 35 éven aluli, heten 25 éves kort sem érték el. Előny-e, ha a népi ellenőr csinos fiatalasszony? Tóth Józief Achácz Lehel — Mi elsősorban akkor örülünk, ha segíteni tudunk — így Achácz elvtárs —, ha vizsgálataink nyomán a na­gyobb közösség jár jól. Egy alkalommal az exportból visz- szamaradt tartalékokat vizsgáltuk. (Természetes, hogy a vállalatoknak az exportmegrendelésből nagyobb tételt keli legyártaniuk!) Nagy mennyiségű és értékű árura találtunk, ezért javasoltuk, hogy olcsóbb áron értékesítsék a hazai vásárlóknak. A vállalat és a fogyasztó is jól járt. A népi ellenőrzés politikai feladatokat lát el: erősíti a vállalati, a közéleti demokratizmust. A IX. kerületi bi­zottságnak széles a tömegkapcsolata: tavaly 99 írásos, 40 szóbeli bejelentést kaptak. Hogy bonyolult feladataikat megoldhassák, ellenőreiknek sokrétű tudással kell rendel­kezniük. Hogyan válhat a népi ellenőr univerzális ellen­őrré? ’• — Megkapom a vizsgálati megbízást, először a rende­leteket nézem át — avat be a munkamódszerébe Lakatos Béláné. — Amikor a gyárba érkezem, már nem idegen a helyszín. Amikor a húsipart vizsgáltuk, először tájékozta­tót kértünk, aztán végignéztünk egy teljes vágóvonalat, s csak aztán kezdtük a „papírokat” ellenőrizni. Így lehetett olyan javaslatokat tenni — a kereskedelemmel való jobb együttműködésre, szállítóeszközök korszerűsítésére, a mi­nőségi ellenőrzés erősítésére —, amelyeket az érdekeltek is jogosnak tartottak... ' , — Szakértelem-értékű az is, hogy mi befolyásmente­sen, „új szemmel” nézzük a dolgokat, így olyasmiket ve­hetünk észre, amely fölött a bennfentes átsiklik — toldja meg Zaszlavik Ervin ZÖLDÉRT-művezető, aki 15 éve népi ellenőr. A Ferencváros népi ellenőri gárdájából kilencen 20 éve, tízen 15 éve, nyolcán 10 éve végzik munkájukat. Va­jon miért vonzó ez a feladat? ////////////////SS//////////////////////////*'S///////////////////////////////////////////////////////////////////////,/„/„j (Folytatás az 1. oldalról) részben valósulhattak meg a múlt évben. A Mihálkovics utcai lakótelep, az Üllői úti kislakások szanálása egyaránt befejeződött. A Pöttyös utcá­ban megkezdődött az új la­kások építése. Az idei év az V. ötéves terv döntő esztendeje. A párt és az állam vezető szervei által ho­zott gazdaságpolitikai dönté­sek a népgazdasági egyensúly, a hatékonyság további javítá­sát szolgálják, elősegítik terv­céljaink maradéktalan meg­valósulását. A kerületi párt- bizottság ennek jegyében fo­galmazta meg az 1978. évi cse­lekvési programját, s jelölte meg a feladatokat. A pártbizottság cselekvési programjában kiemelt szere­pet kapott a párt- és állami határozatok, döntések végre­hajtásának hatékony szerve­zése, ellenőrzése. Folytatni szükséges a termékszerkezet átalakítását, a gazdaságos tő­késexport lehetőségeinek ku­tatását, az államközi szerző­désekbe foglalt szocialista ex. port minőségi teljesítését. A szocialista oszágokból szár­mazó anyagok, valamint ha­zai termékek révén csökken­teni kell a tőkés importot. A fogyasztói igényeknek jobban megfelelő termékstruktúra kialakítása érdekében javíta­ni szükséges a vállalatok kö­zötti együttműködést. Az anyag- és energiatakarékos­ság, az eszközök ésszerű fel- használása, hatékony működ­tetése minden vállalat egyik fontos feladata. A gazdasági célok a munka- és üzemszervezés, a munka minőségének javításával való­síthatók meg maradéktalanul. A gazdasági munka hatékony­ságának, a termelékenység növekedésének előfeltétele a folyamatos anyagellátás, a ki­eső munkaidő csökkentése, a munkafegyelem javítása. Az 1978-as feladatok megvalósí­tását szolgálhatják az átgon­doltabb beruházások, az át­futási idők csökkentése, a már megkezdett építések befejezé­se. Céljaink és feladataink egyaránt megkövetelik a ha­tékonyság növelését. Ezért is szükséges a létszámarányok felülvizsgálata, a fizikai, al­kalmazotti létszám optimális viszonyának kialakítása, a teljesítmények növelése mind­két munkaterületen. A bére­zés és a bérfejlesztés olyan ösztönző formáit kell kiala­kítani, amelyek alkalmasak a termelékenység és a minő­ségi színvonal, a munkafe­gyelem javítására. Feladataink eredményes megoldásának elengedhetet­len feltétele a cselekvési egy­ség kialakítása, az érdekek összhangjának megteremté­se, a társadalmi érdek elsőd­legességének érvény re juttatá­sa. Növelni kell a kommunis­ták — vezetők és beosztottak — szemléleti, cselekvési egy­ségét, a párt vezetőtestületei- nek és alapszervezeteinek irányító-, szervező és ellen­őrző munkáját a feladatok jobb megértetése és megoldá­sa érdekében. Idei gazdasági terveink megvalósítása körültekintő munkát, gondos és folyamatos helyzetelemzést igényel a helyi politikai és gazdasági vezetőktől. A jobb végrehaj­tás érdekében kerületünk minden üzemében és vállalatá­nál széles körben megvitatták az 1978-as gazdasági terve­ket. 1978. évi tervnél első al­kalommal került sor arra, hogy a vállalati szakszerve­zeti tanács és a bizalmi kül­döttek együttesen ítéljék meg a tervcélokat. A külön­böző fórumokon— brigádta­nácskozásokon. műszaki kon­ferenciákon — számos értékes / Lakatos Béláné

Next

/
Oldalképek
Tartalom