Ferencváros, 1978 (1-2. szám)

1978 / 1. szám

4 /K m p , f / \ Tl W /coKA«y />-*-/eil.- f *\JVUf '9W A IX. KERÜLETI TANÄCS FERENCVÁROS Kassák Lajos: Májusi igézet (RÉSZLET) REICH KAROLY rajza A riZóo négy tája felől ömlik az áradat a munka és a harc emlékeivel a szívben. Látjuk az emberi arcok szép vonásait a felszabadult izmok könnyű mozgását s a dalt, ami fennen szárnyal, nemcsak a tér visszhangozza népek ajkáról zeng fel újra, hogy csillapuljon a fájdalom s apadjanak ki a gonosz vágyak és a bús gondolatok forrásai. Akik előbbre jutottak segítő kezet nyújtanak az érkezőknek akik egyedül maradtak, társuk után kiáltanak. Ú zászlók, csillagszirmok, sugárzó tűzfészkek. Soha ilyen tavaszt, ilyen hangszerek játékát, a vadon gyom is felüti fejét és körülnéz. Századok óta a legjobbak álmodtak erről a napról és a terméketlennek látszó szikkadt talajon vérükkel öntözték gyökereit a fának mely a győzelem és remény lángjaival díszíti a világot. ÉS A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA ■ ■ Összhangban az országos feladatokkal Kerületünk a múlt évben a népgazdasággal szoros össz­hangban fejlődött. Idei gazda­sági célkitűzéseinkben is tük­röződnek az országos felada­tok. Tavalyi eredményeink­ben, a gazdasági tevékenység hatékonyságának növekedésé­ben döntő szerepük volt a kerület üzemeiben, intézmé­nyeiben dolgozó kommunis­táknak, akik példamutatásuk­kal másokat is lelkesítve se­gítették a tervcélok megvaló­sítását. Vállalatainknál, in­tézményeinknél a dolgozó kol­lektívák, a szocialista brigá­dok hatékony, termelékeny munkával segítették a helyi feladatok, s ezen keresztül az országos célok megvalósítását. A kerületi pártbizottság a múlt év végén kibővített ülé­sen tárgyalta az 1977-es év politikai és gazdasági felada­tainak teljesítését és az idei feladatokat. Megállapította a testület, hogy a kerület gaz­dasági fejlődése tervszerűbb, ütemesebb volt az előző idő­szakoknál, javult a munka szervezettsége, a legfontosabb területeken nőtt a. termelé­kenység, a hatékonyság. Az élelmiszeripari, építőipari és kereskedelmi vállalatok jelen­tős eredményeket értek el. Kiemelkedő munkájukért di­cséret illeti a Fegyver- és Gázkészülékgyér, a Konzerv­ipari Vállalatok Trösztje, a Budapesti Vegyi Művek, a ZÖLDÉRT, a Fővárosi 4. szá­mú Építőipari Vállalat, a Közmű- és Mélyépítő V., a Vas- és Edénybolt Vállalat és az ÁFOR dolgozóit. Vállalata­ink többsége eredményes éves tevékenysége mellett példa­mutatóan helytállt a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 60. évfordulója tiszteleté­re indított munkaversenyben. A szelektív-intenzív iparr fejlesztési politikának megfe­lelően a kerület üzemei jelen­tős eredményeket értek el a tőkésexport növelésében, a szocialista exportkötelezettsé­gek időben és jó minőségben történő teljesítésében. Az eredményeikben része van az új beruházások üzembe lé­pésének, a termékszerkezet korszerűsítésének, a műszaki fejlesztésnek. Az ipari terme­lés növekedésének fő forrása a termelékenység növekedése volt. A vállalatok többsége csökkenő létszám mellett érte el jó eredményeit. Előfordult viszont, hogy jelentős nagy­üzemek a munka szervezetlen­sége, az ütemtelen termelés miatt nem, vagy csak részben tudták növelni termelékeny­ségüket. Másutt a túlórák mértéktelen felfutása okozott jelentős feszültséget, akadá­lyozva az alapbérek tervszerű arányos fejlesztését. A kerületi intézmények és vállalatok dolgozói jelentős társadalmi munkával is segí­tették fejlesztési céljaink elé­rését. A múlt évi két kommu­nista szombaton mintegy 100 ezer ember dolgozott, befize­tett munkabérével támogatta balatonlellei ifjúsági és úttörőtábor, az Óbester utcai óvoda, a ráckevei úttörőtá­bor építését, amelyek 1977-ben megnyithatták ka­puikat. Kiemelkedő munkát végeztek a kerület KISZ-fia- taljai, akik csaknem 9000 tár­sadalmi munkaórával járul­tak hozzá a lellei, ráckevei táborok építéséhez. A kedvezőtlen lakáshelyzet változatlanul a kerület legna­gyobb gondja. A megoldására vonatkozó elképzelések csak (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom