Ferencváros, 1977 (1-2. szám)

1977 / 1. szám

FERENCVÁROS A IX. KERÜLETI TANÁCS ÉS A HAZAFIAS NÉPFRONT IX. KERÜLETI BIZOTTSÁGÁNAK HÍRADÓJA ÁTGONDOLT KÉR ÜLETFEJLESZTÉS Beszélgetés Szabados Lászlóval, a IX. kerületi tanács elnökével — Milyen feladatok állnak a kerület 1977-es fejlesztési ter­vének középpontjában? — Egy százezres lélekszámú kerületben rengeteg megvaló­sításra váró feladat van. Az anyagi lehetőségeinket, az igé­nyeket figyelembe véve a fel­adatokat rangsorolni kell. A kerület tanácsa azt a felfogást vallja, hogy a fejlesztési és felújítási tervet néhány fonto­sabb feladatra összpontosítva kell összeállítani. Erinek szel­lemében járunk el most már több éve, és úgy gondoljuk, a kerület lakossága ennek gya­korlati hasznát látja. 1977-ben — mint a korábbi években is — a kerület lakás­gondjainak enyhítését tekint­jük legfontosabb feladatunk­nak. Ferencváros a főváros egyik legrégibb munkáskerüle­te. A lakásállomány nagy ré­sze elöregedett, korszerűtlen. Ezt jelzi a nyilvántartott la­kásigénylők igen nagy száma is. A nyilvántartott 13 860 la­kásigénylő 70 százaléka fizikai, vagy a termelést közvetelnül irányító dolgozó. Mintegy két­ezer Igénylőnek van két vagy több gyereke. Kerületünkben csaknem tíz éve nem épült új lakás. A la­káshoz jutott igénylők a fővá­ros új lakótelepein, más kerü­letekben kaptak új otthoni Emiatt, valamint a korszerűt­len lakáskörülmények miatt a Ferencváros lakossága évről évre csökken. Ezt a kedve­zőtlen folyamatot minél előbb szeretnénk megállítani. Ezért is határozott úgy a ke­rületi pártbizottság és ta­nácsunk, hogy minden lehetsé­ges eszközzel támogatnunk kell a kerületi munkáslakás­építést. A kerületben mintegy 1500 új lakás épül az V. öt­éves tervben. Négy helyen folynak majd az építkezések. A Hómán Kató út 32—40. szám alatt 123 lakásos ház épül. Az új munkáslakások beruházási programja és ki­viteli terve már elkészült, Az év elején lebontották az utol­só útban levő épületet is, és a Prosperitás Építőipari Szövetkezet hozzákezd a ki­vitelezéshez. A terület köz­művesítését a Fővárosi Ta­nács saját költségvetéséből fedezi. A Drégely utcai mun­káslakások második ütemének beruházási programja való­színűleg az év közepére ké­szül el. Kerületünk ez év­ben végleg búcsút mond a Mária Valéria telep még meg­maradt részének. A 433 kis lakást idén felszámoljuk, s megkezdődik — a Fővárosi Tanács beruházásaként — az új lakóházak közműveinek építése. Már tavaly- meg­kezdtük, idén valószínűleg befejezzük a Mihálkovics ut­cai régi lakótelep szanálását, hogy ez a terület is felszaba­duljon az új építéshez. A lebontásra ítélt — rész­ben már lebontott — régi há­zak helyén új, korszerű ma­gas- és toronyházak épülnek. Sikerült a szanálásokat is a lakosság megelégedésére lebo­nyolítanunk. Az érintettek jó előre értesítést kaptak, részle­tesen megbeszéltük minden­kivel a tennivalókat. Ennék köszönhettük, hogy megér­téssel fogadták intézkedé­seinket, sőt többen felaján­lották a segítségüket, hogy minél gyorsabban végezhes­sünk a szanálással összefüg­gő adminisztratív teendők­kel. Örömmel mondhatom el a kerület lakóinak, hogy en­nek a jó együttműködésnek köszönhetően 1978. január 1- én mind a József Attila-tele- pen, mind a Mihálkovics ut­cában megkezdődhet az új lakások építése. Kerületünkben idén — a szanálásokat is .beleértve — mintegy 1670 lakásigényt tu­dunk kielégíteni. A végleges kiutalási listára felkerültek közül több mint 80 százalék a fizikai, illetve a termelést közvetlenül irányító dolgozók részaránya. Az idén lakás­hoz jutóknak mintegy 70 szá­zaléka fiatal házas. Ügy ér­zem, jogos elégedettséggel állapítjuk meg: sikerült ele­get tennünk a központi irány­elveknek, a kerületünk ar­culatának megfelelően a munkásembereket juttatjuk új, a mai követelményeknek és igényeknek megfelelő ott­honhoz. — A költségvetésben a mű­velődésügyi kiadások a leg­nagyobbak. Mire költik a csaknem 25 millió forintot? — A kerület 13 iskolája közül 8 — akárcsak a lakó­házak — igen öreg, korsze­rűtlen. Felújításuk, korsze­rűsítésük központi feladat A régi, elavult intézmények felújítása rengeteg pénzt és építőipari kapacitást igényel, ami nem áll rendelkezésünk­re. Korábban már említettem: az a törekvésünk, hogy a költségvetési eszközöket lehe­tőleg egy-két feladat megoldá­sára összpontosítjuk. Az is­kolák felújítása ilyen fel­adat. Gyakorlati tapasztala­tok tanítottak meg rá ben­nünket, hogy ugyanabban az épületben tanítani és fel­újítást végezni, nem szeren­csés dolog, áldatlan viták for­rása. Ezért is törekszünk ar­ra, hogy az iskolafelújításhoz előbb teremtsük meg a tár­gyi feltételeket, s csak azután fogjunk hozzá a munkához, így az építők is gyorsabban haladnak és kevesebb pénz megy veszendőbe különbö­ző mellékmunkák miatt. A művelődési ágazatra for­dítandó 25 millió forint va­lóban nagy összegnek tűn­het, de nagyon sok az építeni-, javítanivaló is. Kerületünkben a gyermekintézmények fej­lesztése és bővítése szintén központi feladat. Az V. öt­éves tervben mintegy 400 óvo­dai és 160 bölcsődei helyet kell létrehoznunk, hogy a gondokat megoldhassuk. A feladatok nagyok, az anyagi lehetőségek végesek. Nagy szükségünk van a társadalmi összefogásra, hogy haladni tudjunk. A kerület üzemei mindenben támogatnak ben­nünket. A Húsipari Vállalat­tal közösen új óvoda létesí­tését tervezzük a Vágóhíd ut­cában. Az Óbester utcai óvo­da nemrég készült el Még az idén szeretnénk befejezni a régi óvodaépület átépítését, a parkosítási munkát. Ehhez nélkülözhetetlen a társadal­mi erők segítsége. Költségvetésünkből jelem­(Folytatás a 2. oldalon) A kerület egyik óvodájában

Next

/
Oldalképek
Tartalom