Ferencváros, 1977 (1-2. szám)

1977 / 1. szám

ÜNNEPEK, DOLGOZÓINK A NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA FORRADALOM 60. ÉVFORDULÓJÁRA KÉSZÜLNEK Irta: DR. NÉMETH GYÖRGY, az MSZMP IX. kér. Bizottság alosztályvezetője (Folytatás az 1. oldalról) tős összegeket fordítunk a kerületi úttörő- és ifjúsági táborok fenntartására, építé­sére. A hűvösvölgyi tábort naponta 600—700 gyerek ve­heti igénybe. Az óvodák fel­újítása idején a gyerekek a Hűvösvölgyben üdülnek. Ta­valy megkezdődött egy tá­lalókonyhának és _ egy gond­noki lakásnak az építése. Idén ezek már segítik a kerület gyerekeinek kulturáltabb tá­borozását, a nyári napközis táborok sikeres lebonyolítását. A ráckevei tábor — amelyben 160 gyereket tudunk váltáson­ként elhelyezni — idén nyá­ron már teljesen készen vár­ja ifjú lakóit. A tervezettnél gyorsabban épült a balatonlel- lei tábor. Elfogadta a kerü­leti párt- és KISZ-bizottság javaslatunkat, és a tervezett kőépületek helyett acélvázas, fapanelos — 11x34 méteres — házakat építettünk. Július 1-ig elkészül a szociális léte­sítményeket magába foglaló téglaépület is, és így nem lesz akadálya annak, hogy már az idén megnyíljon a turnusonként 200 főt befogadó új tábor. A balatonlellei tá­bor építéséről szólva, el kell mondani, hogy a kerületi üze­mek, intézmények dolgozói­nak kommunista műszakjaiból származó tanácsi bevételek — 1974—1976 között mintegy 5,6 millió forint —, valamint a KISZ-fiatalok közvetlen rész­vétele az építési feladatok­ban, nagy lendítőerőt jelen- tettek,- amiért köszönet illet minden résztvevőt. Erre a tevékeny közreműködésre; tár­sadalmi feladatvállalásira, úgy gondoljuk, a jövőben is biz­ton számíthatunk, s ez újabb eredményekkel gazdagítja a kerületet. — Milyen fejlődés várható a kerület kereskedelmi és szolgáltatóhálózatában a kö­vetkező időszakban? — A kereskedelmi és szol­gáltatóhálózat fejlesztésénél is átgondoltságra, az anyagi eszközök leghatékonyabb fel- használására törekszünk, ame­lyek jelentős kerületrészek ellátási, szolgáltatási gondjait enyhítik. E törekvés je­gyében bővítjük a Gubacsi úti szolgáltatóház élelmiszer­üzletét. Az üzlethez csatoljuk a szomszéd bisztrót. A Ráday és a Kinizsi utca sarkán is új áruház létesül, különböző in­tézmények helyiségcseréi után. Hasonló elvek alapján bővít­jük a Ferenc körúti ház­tartási boltot, amely várha­tóan az év végére elkészül. A kereskedelmi és szolgál­tatóhálózat számos új léte­sítménnyel gyarapodik majd az V. ötéves terv során. A József Attila-lakótel epen és a Mihálkovics utcában épülő házakhoz új — kb. 800 négy­zetméter alapterületű _ A BC-áruházak csatlakoznak majd. A tervben ugyanitt új szolgáltató létesítmények is szerepelnek. Az új bevásárló- központok a metróállomáshoz közel, nagy forgalmú csomó­pontokon épülnek. A fejlesztési feladatok kö­zött szerepel számos korsze­rűtlen, környezetet rontó ven­déglátóipari egység átalakítá­sa. Átalakítjuk, szesz­mentessé tesszük a Csarnok éttermet, új ételbárt, meleg­konyhás sörözőt hazunk lét­re a Hámán Kató út 54. alatti italbolt helyén. Ezek a mun­kák csak jövőre készülnek el, akárcsak a Ferenc körúti ön- kiszolgáló étterem rekonstruk­ciója. Ezeken kívül még szá­mos italboltot korszerűsítürlk, illetve átalakítunk. — Mit vár a tanács a kerü­let lakóitól az ismertetett fej­lesztési feladatok eredményes megoldása érdekében? — Építsük, szépítsük együtt a Ferencvárost! Köszönet azoknak, akik a lakóterületek kommunista hónapjai során milliókat érő értékeket vará­zsolnak újjá áldozatos mun­kájukkal. Az ő áldozatválla­lásuk gyarapítja értékeinket, s pótolja a károkat, amiket mások gondatlanságukkal, szándékos rongálásaikkal okoznak. Köszönjük a kerü­leti vállalatoknak azt a jelen­tős anyagi támogatást, amit a fejlesztési tervek megvaló­sításához nyújtanak, köszön­jük a környezetük rendje és tisztasága érdekében végzett példamutató munkát. Kér­jük a kerület üzemeit, in­tézményeit, legyenek tovább­ra is kezdeményezői saját területük, közvetlen környeze­tük kulturált, esztétikus meg­formálásának, lendítői a ke­rület szépítését szolgáló tár- sadalmimunka-akcióknak. A tanácsi apparátus, min­den tanácstagunk igyekszik lelkiismeretesen elvégezni fel­adatát. Az érdekek egyezte­tése, a legjobb megoldás meg­találása sohasem egyszerű fel­adat. Nem lehet mindenütt élelmiszerbolt és nem fest­hetünk minden utcasarokhoz zebrát sem, mert ez az erők szétforgácsolását, az anyagi eszközök ésszerűtlen felhasz­nálását jelentené. Megértést kérünk mindenkitől, s dönté­seink támogatását. Bővítsük, tegyük tartalmasabbá együtt a szocialista demokráciát, ami nemcsak jogokat, de kötelessé­geket is ró mindannyiunkra. Ki-ki a maga lakóhelyén óvja, gyarapítsa az értékeket! Ké­rünk minden ferencvárosit, hogy ezután is — mint eddig — mondjanak véleményt el­képzeléseinkről, terveinkről. A különböző tanácsi fórumok le­gyenek a lakóterületek pezsgő közéletiségének fejlesztői, for­málói. — Köszönjük a beszélge­téstI NÉMETH TIBOR Az 1977-es esztendőben több, történelmi jelentőségű szüle­tésnapot ünnepel az ország. Az elmúlt három hónapban emlé­keztünk meg a munkásőrség húsz évvel ezelőtti megalaku­lásáról és a KISZ újjászerve­zéséről. Tisztelegtünk azok­nak a munkásoknak az emlé­ke előtt, ákik 100 évvel ezelőtt megalakították a Vas- és Érc­munkások Szakegyletét, a mai vasasszakszervezet elődjét. Va­lamennyi évforduló közül ki­emelkedik világtörténelmi je­lentősége miatt a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom 60. évfordulója. Ennek a forrada­lomnak a győzelme tette le­hetővé népünk számára is, hogy az 1848-as az 1919-est követő harmadik, 1945-ös for­radalmi tavasz után véglege­sen szabadságban, kizsákmá­nyolásmentes társadalomban éljen. Néhány nappal ezelőtt, amikor felszabadulásunk 32. évfordulóját ünnepeltük, erre is emlékeztünk, aláhúzva azt a tényt, hogy az 1917-es győ­A ligha panaszkodhatnak a kerület fiataljai: az idei év is rendkívül mozgalmas számukra. A „KISZ-es naptár” bővelkedik eseményekben: ünnepi prog­ramok, mozgalmi és munka­feladatok váltják egymást. A forradalmi ifjúsági na­pok, a három tavasz ünnepe ezúttal is gazdag volt méltó, szép megemlékezésekben; a kerület KISZ-esei a főváros fiataljaival együtt köszöntöt­ték a márciusi forradalom, a Tanácsköztársaság és felsza­badulásunk évfordulóját. Már­cius 15-én háromszáz ifi kép­viselte a Ferencvárost a Nem­zeti Múzeum kertjében s a Petőfi-szobomál rendezett ko- szorúzási ünnepségen. Már­cius 21-én mintegy 400 ke­rületi fiatal vett részt a nagy­szabású fáklyás felvonuláson, április 4-én pedig kerületünk 1200 ifjúkommunistája volt részese a gellérthegyi Jubi­leumi Parkban rendezett ün­nepségnek. Kerületünkben is ünnepi megemlékezések sora követte egymást; a KISZ-esek már­cius 15-én megkoszorúzták Táncsics Mihály emléktáblá­ját, a Tanácsköztársaság év­fordulóján koszorút helyeztek el az első vörös gyalogezred zelem méltó megünneplését sa­ját ügyünknek, belső politikai kötelességünknek is tekintjük, egész évben készülünk erre. A nagy október szellemében végezve munkánkat, a munka­verseny lendületesebb folyta­tásával, az eddiginél is ered­ményesebb munkával tiszte­leghetünk forradalmár előde­ink emléke előtt.’ Ezért ki­emelkedő jelentőségű a Csepel Vas- és Fémművek kollektívá­jának országunk határain is túlnőtt kezdeményezése, felhí­vása az 1977. évi termelési fel­adatok tervszerű teljesítésére, a munka minőségének és haté­konyságának javítására, a cse­peli munkások kezdeményezé­se internacionalista meggyőző­désüket, a magyar—szovjet ba­rátság nagyrabecsülését bizo­nyította. Ugyanezt a politikai állásfoglalását fejezte ki kerü­letünkben is a vállalatoknál, szövetkezeteiknél, intézmények­ben több tízezer dolgozó csat­lakozása a jubileumi munka- versenyhez. emléktáblájánál, április 2-án pedig elhelyezték a kegyelet virágait a Mező Imre úti te­metőben s a szovjet hősöknek az István kórház falán le­vő emléktáblájánál. E ren­dezvénysorozat részeként március 25-én a kerületi KISZ-bizottság ünnepi ülésén a részvevők megemlékeztek a három évfordulóról, a KISZ és a munkásőrség huszadik születésnapjáról, majd mele­gen köszöntötték azokat az „ifi-veteránokat”, akik 20 éve tagjai a KISZ-nek, s a kerü­letben alapítói voltak a Kom­munista Ifjúsági Szövetség­nek. A három tavasz ünnepe után — ugyancsak rangos esemény­ként — megkezdődtek a fe­rencvárosi ifjúsági napok. A kerület fiataljait mozgósító — április végétől a nyár köze­péig tartó — ifjúsági napok változatos programjában poli­tikai, kulturális, sportrendez­vények, pályaválasztási hét és számos társadalmimunka- akció szerepel, Közülük — mutatóban — íme néhány ran­gos esemény: a fiatalok a „hogyan éljünk?” sorozat ke­retében megvitatják a szo­cialista életmód követelmé­nyeit; az ifjúsági klubok ve­zetői módszervásáron cserél­iiimiHiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiifiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiimmi FERENCVÁROS 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom