Ferencváros, 1976 (1. szám)

1976 / 1. szám

FERENCVÁROS (Folytatás az 1. oldalról.) A kongresszusi munkaver­senyben jelentős sikereket ér­tek el vállalataink, intézmé­nyeink. A most lezárult két­éves versenyszakaszban ered­ményes munkájuk alapján több mint 30 vállalat, intéz­mény és sok szocialista brigád részesült kitüntető elismerés ■ ben. Szocialista brigádjaink élén kiváló munkásvezetők áll­nak. Irányító, szervezőkészsé­gük, értékes emberi tulajdon­ságaik, a közösségért végzett odaadó, tartalmas munkában teljesednek ki. A szocialista; brigádokban jelentős számban j vannak kommunisták, társa-1 dalmi szervezetek aktivistái,1 akik személyes példamutatá­sukkal is segítették a verseny- ! mozgalom sikerét. A szocialista brigádmozgalom jelentősen megerősödött és tartalmassá vált kerületünkben. [ Tisztelet és elismerés min­den kitüntetett vállalati kol­lektívának, szocialista brigád­nak. Azt kérjük, folytassák a nemes vetélkedést, érjenek el új munkasikereket az idei fel­adatok teljesítésében. A párt- szervezetek politikai, irá­nyító, segítő munkájuk fontos területének tekintsék a szocia­lista munkaversenyt, építsenek jobban annak közösségformáló erejére. Mit tesznek a ferencvárosiak kerületükért? — A kerület dolgozói, lakói magukénak érzik Ferencvá­rost, az egyre erősödő lokál­patriotizmus hatékony össze­fogásra készteti őket a lakó- és munkahelyükért. A kerület vá­rospolitikai céljaiért, az ifjú­sági tábor felépítéséért, a gyer­mekintézmények fejlesztésé­ért, a szép, tiszta, virágos Fe­rencvárosért sok ezer üzemi, intézményi dolgozó és a lakos­ság egy része kommunista mű­szakban dolgozott március 27-én. A kerületi pártbizottság, a tanács, a népfront és a KISZ együttes felhívására a dolgo­zók többsége csatlakozott a mozgalomhoz, hogy munkájá­val hozzájáruljon a kommu­nista szombat sikeréhez. A kommunista szombat al­kotó légköre, hangulata is azt bizonyította, hogy erősödik a szocialista közgondolkodás, s tartalmasabb politikai agitá- cióval. szervezettebb irányítás­sal még nagyobb feladatok el­végzésére is lehet mozgósíta­ni az embereket, erősítve a párt és a dolgozók kapcsolatát. Köszönet és tisztelet jár ezért a szép közösségi cseleke­detért minden részvevőnek. A ferencvárosiak közhangu­lata jó. Kerületünk kommu­nistái, párton kívüli dolgozói munkájukkal, helytállásukkal bizonyítják: értik, magukénak érzik pártunknak a szocialista építéssel kapcsolatos célkitű­zéseit — és készek e célokért cselekedni. Köszönjük a beszélgetést! TETTEK KELLENEK! A kerületi KISZ-isták küldöttgyűlése A ferencvárosi KlSZ-fiata- lok küldöttgyűlése 1976. ápri­lis 3-án reggel 8 órakor kezdő­dött, a pártbizottság nagyter­mében. Az elnökségben helyet foglalt Gál Lászlóné, az MSZMP IX. kerületi Bizottsá­gának első titkára; Orosz Éva, a KISZ Központi Bizottságának Amnykoszorús Az asszonyok, lányok fehér köpenyben, hajukat háló­val lekötve dolgoznak. Rend és tisztaság mindenütt. Mintha egy kórház műtőjében jár­nánk. Orvosságszag helyett itt édes illatok áradnak. Az egyik gépsor mellett ananász-, a má­siknál narancs-, a harmadik­nál kókusztöltelék készül. A Budapesti Csokoládégyárban naponta 6—8 vagon édességet állítanak elő. Tavasz van, de a pulncukor- ka-osztály már meist a kará­csonyt idézi. Márr egy "teljes műszakban szaloncukor készül. A gépsor elején még a folyé­kony nyersanyaggal dolgos­nak, a végén ’pedig a csokolá­déval bevont, kész szaloncukor bukkan elő nggy tálcákon. A gépek mellett alig három-négy asszony serénykedik. Kicsit tá­volabb csomagológépek zaka­tolnak. Fut a selyempapír, az arany, vagy ezüst sztaniol, és az ügyes szerkezetből a töké­letesen csomagolt áru hullik ki. Az asszonyok dobozokba rakják. Gyorsan gyűlnek a teli kartonok. Decemberig több száz vagon szaloncukrot kell gyártani. A tervet eddig mindig telje­sítették. A gyár gazdasági és mozgalmi vezetői szerint eb­ben nagyon nagy érdeme van az ott dolgozó szocialista bri­gádoknak, köztük a többszörö­sen »kitüntetett Kállai Éva bri­gádnak. Tizenkilenc asszony és lány dolgozik a Szekszárdi Sándor- né vezette brigádban. — Brigádunk 1964-ban ala­kult —, mondja. — Az alapító tagok és a fiatalabb brigádta­gok is szeretik ezt a munkát. A többség családos, tudjuk, milyen öröm az, amikor a gye­rek először látja meg a feldí­szített fenyőfát... Brigádunk eddig még minden évben túl­teljesítette néhány százalékkal vállalását. A brigádvezető által említett néhány százalék 1975-ben 8 va­gont jelentett. A többlet gyár­tása, csomagolása sok órát vitt el szabad idejükből. Tavaly nem múlt el úgy hónap, hogy egy-két szabad szombatot, va­sárnapot ne töltöttek volna az üzemben. — Nagyon vigyázunk a mi­nőségre is — mondta a brigád­vezető. — Minden dobozon szerepel egy szám, amely jel­zi, hogy ki készítette az árut. Ez is kötelez bennünket a jó munkára, örülünk, hogy eddig még nem érkezett hozzánk pa­nasz. Mivel a csokoládé alap­anyaga importcikk, amennyire tagja; Németh András, a KTSZ budapesti Bizottsága Politikai Képzési Központjának igazga­tója; Vég Tibor, az ifjú/.ági mozgalom, a párt régi harco­sa, a Szocialista Hazáért Ér­demrend kitüntetettje; Fábián András, a KISZ IX. kerületi Bizottságának titkára; Lakatos Erika, a kerületi úttörőtanács tagja; Oláh Annamária, a Te­leki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola küldötte; Öturai József, a Budapesti Húsipari Vállalat ifjúsági bri­gádvezetője. A küldöttértekezleten részt vett Szabados László, a XI. ke-

Next

/
Oldalképek
Tartalom