Ferencváros, 1975 (1-2. szám)

1975 / 2. szám

viselő. Számos állami kitün­tetés, köztük a Munka Ér­demrend arany fokozatának birtokosa. ★ Tóth István, a Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szak- szervezetének főtitkára rá­szolgált választói bizalmára. 1971-ben a ferencvárosi 26-os választókerületben vá­lasztották meg országgyűlési képviselőnek, és az elmúlt négyéves ciklusban többször is felszólalt a parlamentben. Hozzászólt a kormányprog­ramhoz. Kérte a gépkocsive­zetők szakmai elismerését, és a közlekedési dolgozók nyug­díj-korkedvezményét. Sürget­te a József Attila-lakótelep közlekedésének megoldását, s meg is gyorsult a metró e szakaszának építése. Az új választási ciklusra választókerülete — a József Attila-lakótelep — megnőtt az Aszódi úti és az Illatos úti lakótelepekkel. Már a jelölőgyűlésen szóba hozták az Aszódi úti MÁV-lakóte- lep vízellátási problémáit. Régi körzete, a József Attila- lakótelep sem mentes a prob­lémáktól. A sok tízezres lé­lekszámú lakosság változat­lan panasza a szennyezett le­vegő. Hat évig volt — 1962—1967 — a kerületi pártbizottság első titkára, jól ismeri a gondokat, a fejlődés örö­meit ... — Ügy érzem — mondja —, hogy legjobban az embe­reket sikerült megismernem. — Milyennek ismerte meg őket? — őszinték. Szájukon van, ami a szívüket nyomja. A jelölőgyűlésen huszonöt felszólaló jelentkezett, de idő hiányában csak 13 kapott szót. Érződött, hogy az embe­rek számítanak a képviselő­jükre, és arra is, hogy már a jelölés időszakában tesz valamit a kerület fejlesztése, a zavartalan közösségi együtt­élés érdekében. — őszinte örömömre szol­gált — mondja —, hogy a jelölés utáni napon felkere­sett egy férfi a választókerü­letből. Tudom, hogy az emberek­nek a saját problémájuk a legnagyobb dolog. Gondjaikat félvállról venni, vagy közö­nyösen elmenni mellette, vé­tek ... Tóth István országgyűlési képviselőjelölt ajtaja mindig nyitva fog állni az emberek előtt. van, mint amennyi az elin­tézetlen dolog. Sok nő dolgo­zik a kerületben ... Van mit megoldani... — Jó lenne, ha a kisma­mák nem szakadnának el a munkahelyüktől az anyasági segély ideje alatt. Időnként össze kellene hívni őket, el­beszélgetni velük. Ismertetni a gyári eredményeket, az új termelési technológiát. Ven­dégül látni őket a gyerme­keikkel együtt, hogy emberi kapcsolatban maradjanak a munkahellyel.., — Az idősekért is többet kéne tenni. Olyan megható volt a jelölőgyűlésen egy nyugdíjas kérése, hogy a kerület vezetői látogassák meg őket a nyugdíjasok sze­rény napközijében, és léte­sítsenek még klubokat a ré­szükre ... A 25-ös választókerületnek két jelöltje van. Két fiatal munkásasszony. Tele tervek­kel, gondolatokkal, segítökész- séggel. Kettőjük közül az egyik országgyűlési képviselő lesz. S bármelyikük lesz is az, a választók bizonyosak lehet­nek benne: nem érdemtelen­re adják a szavazatukat. tulajdonosa, a „Belkereskede­lem kiváló dolgozója”. Ta­nácstagsága elhalálozás követ­keztében szűnt meg. Reznicsek József az új jelölt. A legutóbbi tanácstagi választás óta kerületünkben elhalálozás és lemondás következtében nyolc tanács­tagi választókörzet maradt gazdátlan. A körzetekben a Hazafias Népfront IX. kér. Bizottsága új jelölteket ál­lított és a jelölőgyűl ésekcn a Hazafias Népfront javas­latait elfogadták. szőr, jelenleg az asztal itenisz- válogatottnál tevékenykedik. Ismeri körzete problémáit, három éve lakóbizottsági tag. if Dr. Pöstyényi Márton: 1958— 1974 között a 28. választókör­zet tanácstagja volt. Koráb­ban a tanács terv állandó bi­zottságának, majd pedig ügy­rendi bizottságának elnöke. A Hazafias Népfront elnökségé­nek tagja, a HNF alkotmány- jogi bizottságának elnöke. A Népköztársasági Érdemérem arany, továbbá a Munkaér­demrend ezüst fokozatának és az Igazságügy Kiváló Dolgozó­ja kitüntető jelvény tulajdo­nosa. A tanácstagi körzet el­halálozása következtében üre­sedett meg. - Helyére a Haza­fias Népfront kerületi bizott­sága Kiss Miklóst jelölte. Balassa Mária: 1973—75 kö­zött az 5. választókörzet ta­nácstagja volt Tisztségéről le­mondott. Helyette Vály Elek- nét jelölték tanácstagnak. VÁLY ELEKNÉ: Miskolcon született 1927. augusztus 26-án. Gyermek­éveit Mezőcsáton töltötte. Édesapja gépkocsivezető volt, édesanyja a miskolci kórház­ban dolgozott Iskoláit vidéken végezte 1942-ig, akkor szüleivel Buda­pestre költöztek, a IX. kerü­letbe. 1945 óta párttag, megkapta a Jubileumi Emlékérmet. Munka mellett érettségizett 1949-ben. Két évig járt az Or­vostudományi Egyetemre, majd fájó szívvel abbahagyta. Elvégezte viszont 1952-ben a laboratóriumi szaktanfolya­mot. A Fehérvári úti rendelő­ben dolgozott 1953-tól. Egy év múlva férjhez ment. Férje fogtechnikus. Ö is párttag. Két gyermekük van, mind­kettő fiú. Az idősebb 19 éves, fogtechnikusnak készül, isko­lai KISZ-titkár. A fiatalabb 15 éves. és a Leövey Gimná­ziumba jár. Vályné legfonto­sabb társadalmi munkájának az iskolai szülői munkaközös­ségben végzett munkáját tart­ja. Gyermekei miatt nem dol­gozik állandóan. Szerződéses munkaviszonyt vállal, a gya­korlatban is képezi magát. Az MSZMP IX./1. pártkör­zetének tagja, ahol társadalmi megbízatásait örömmel és szí­vesen végzi. Vályné 1949 óta lakik a Ki­nizsi utcában. Lakóbizottsági elnökhelyettes és tanácsi ösz- szekötő a házban. ★ Acs István: 1967—1974 kö­zött a 9. választókörzet ta­nácstagja volt. Mindvégig a végrehajtó bizottság tagja, 1970-től tanácselnök-helyettes. A „Belkereskedelem kiváló dolgozója” és kétszeresen a szakma kiváló dolgozója. Más munkakörbe került, ezért tanácstagságáról leköszönt. A Hazafias Népfront kerületi bi­zottsága a helyére Veréb Zol­tánt jelölte. VERÉB ZOLTÁN: Pedagógusszülők gyermeke­ként született 1938-ban Bu­dapesten. Apja Budafokon, anyja a Szamuely utcai álta­lános iskolában tanított. Ö maga is a pedagóguspályát vá­lasztotta, és Budapesten szer­zett tanítói oklevelet. Szabolcs megyében, Omboly községben kezdte pályáját 1957-ben, ahol 4 éven át oktatta és nevelte az ezer lakost számláló, vasúttól és akkor még kövesúttól is tá­voli falu gyermekeit. Sza­bolcsból — az első munkahe­lyéről — 1961-ben került fel Budapestre. Ismét olyan isko­lában tanított, az Illatos úton, ahol az előzőhöz hasonlóan sok hátrányos helyzetű gyer­mekkel kellett foglalkozni. 1964-ben, három Illatos úti tanév után lett a Ferencváros megbízott úttörőtitkára. Még ugyanabban az évben a bu­dapesti KISZ úttörőosztályá­nak munkatársa, majd 1968-ig ismét kerületi úttörőtitkár. A pártnak 1967-től tagja, az 1968—69-es évben egyéves pártiskolát végzett. Az iskola elvégzése után bízta meg a kerületi pártbizottság 1969- ben a köznevelési felelősi teendők ellátásával. Három évvel később, 1972-ben került az MSZMP KB Politikai Fő­iskolájára, ahol ez év júniusá­ban fejezi be tanulmányait. Felesége is pedagógus, aki az Ifjúmunkás u. 1. sz. alatti iskolában tanít. Egy hétéves leánygyermekük van. „Kiváló Űttör ővezető”, „Aranykoszorús KISZ-” és az „MSZBT Aranykoszorús” ki­tüntető jelvényeinek és a KISZ-érdemérem tulajdonosa. ★ Rajczy Kálmán: 1971—1974 között a 21. választókörzet ta­nácstagja volt. Nyugdíjas, a „Szocialista hazáért” érdem­rend, a Munka Érdemrend ezüst fokozatának, a Jubileu­mi Emlékéremnek a tulajdo­nosa. kiváló dolgozó. Betegsé­ge miatt tanácstagságáról le­mondott. Az új jelölt Kazin­czy Ferenc. KAZINCZY FERENC: Budapesten született 1942. január 14-én, munkáscsalád­ban. Édesanyja korán meg­halt, édesapját nem ismerte. Húgával együtt idős nagynén­iénél nevelkedett. Nehéz gyer­mekkora következtében, az ál­talános iskola 8. osztályát le­velező tagozaton végezte el, közben dolgozott. Szerény, halk szavú , ember. Jelenleg is első munkahelyén, a Volán Tröszt Szabolcs utcai telepén dolgozik karosszérialakatos­ként. A Lőwy Sándor tizen­hétszeres szocialista brigád tagja. Szakmunkás-továbbképző tanfolyamon tanuL Fiatalabb korában KISZ-tag volt, s az Ifjú Gárda tagjaként tevé­kenykedett a mozgalomban. Nős, egy kétéves kislány édes­apja. Felesége a gyermek ne­velése mellett bedolgozást vál­lal. Kazinczy Ferenc sportmasz­KISS MIKLÓS: Ferencvárosi bennszülött, jelenlegi lakhelyén, a Páva u. 32/b. sz. házban született ér­telmiségi családból 1943 ta­vaszán. Szülei már neméinek. Egy nővére van, aki vegyész­mérnök. Gimnáziumot végzett, most mindennapi munkája mellett a Bánki Donát Gép­ipari Műszaki Főiskola levele­ző tagozatos növendéke. A Csőszerelőipari Vállalat dol­gozója 1971 óta. 1974. április 4-e alkalmából „Kiváló Dolgo­zó” kitüntető jelvényt kapott. Szakmáját nagyon szereti. Ál­landóan képezi magát, sok szakirodalmat olvas. Nős 1972 óta. Felesége KST- ügyintéző, 1974 elején szüle­tett a kislányuk. Kiss Miklós eddig lakóbi­zottsági tagként dolgozott a közösségért ★ Készéi Pálné dr.: 1967—74 között a 30. választókörzet ta­nácstagja volt. Mindvégig a tanács elnöke. A Munka Ér­demrend arany fokozatának kétszeres kitüntetettje, továb­bá a Szocialista Munkáért Ér­demérem és az Ügyészség ki­váló dolgozója kitüntető jel­vény birtokosa. Nyugállo­mányba vonulása miatt ta­nácstagságáról lemondott. A körzet új jelöltje: Alpár Péter. ALPÁR PÉTER: Abban az Angyal utca 12. sz. alatti lakásban született 1946- ban, amelyben feleségével és nyolchónapos Gábor nevű kis­fiával ma is él. Szülei alkal­mazottak volltaik, már mind­ketten nyugdíjasok. Édesapja Alpár Géza, az ismert nóta­költő. Iskolai végzettsége techni­kumi érettségi, a VBKM Ganz Kapcsolók és Készülékek Gyá­rában technikusként dolgozik. KISZ-tag, az ifjúsági mozga­lom aktív és tevékeny részese. Édesapjától örökölte a mu­zsika szeretetét, szenvedélyes hamglemezgyűjtő. A házban helyettes lakóbi­zottsági elnök, szeret az em­berek gondjaival, problémái­val foglalkozni. Felesége az Egyesült Izzó dolgozója, ugyancsak KISZ- tag. •k Vincze István: 1973—1975 között a 35. választókörzet ta­nácstagja. Tisztségéről lak­helyváltoztatás miatt lemon­dott. Helyette Szabó Csabánét jelölték tanácstagnak. SZABÓ CSABÁNÉ: A Vas megyei Kisrákos köz­ségben, az őrségben született 1938-ban. Édesapja útőr volt, később a Vas megyei Útfenn­tartó Vállalat igazgatója, ké­sőbb tsz-elnök, onnan ment nyugdíjba. A Maxim Gorkijról elneve­zett magyar—orosz iskolában tanult, az iskola az ellenfor­radalom alatt megszűnt, így a második félévtől a körmendi gimnáziumban tanult és sze­rezte meg az érettségi bizo­nyítványt. Tanulmányait ez­után a Marx Károly Közgaz­daságtudományi Egyetem bel­kereskedelmi szakán folytatta. A diploma elnyerése után a munkahelyi vendéglátó szak­mában helyezkedett el mint előadó, később osztályvezető, majd pedig a Csepel Vendég­látóipari Vállalat igazgatója. Vezetése alatt a vállalat két ízben — 1973-ban és 1974-ben — nyerte el a KPVDSZ és a Belkereskedelmi Minisztérium oklevelét. A Magyar Szocialista Mun­káspártnak 1966-tól tagja. A KPVDSZ Központi Vezetősé­gének és a Vendéglátóipar Szakmai Titkárságának 1967- től tagja, a KPVDSZ Orszá­gos Ifjúsági Bizottságának el­nöke. Háromszoros vállalati ki­váló dolgozó, 1971-ben és 1974- ben megkapta a „Belkereske­delem Kiváló Dolgozója” ki­tüntetést. A szakszervezetben végzett munkáért „arany” fo­kozatú jelvényben részesítet­ték. A IX. kér. Tanács meg­bízott általános elnökhelyet­tese 1975. január hó 1-től. Férje a Vasért Vállalat szál­lítási osztályának vezetője. Három leánygyermekük van. ★ Váradi Árpád: 1954—:1975 között a 64. tanácstagi körzet- tanácstagja. A Hazafias Nép­front IX. kerületi Elnökségé­nek tagja. A Munka Érdemrend arany és ezüst fokozatának REZNICSEK JÓZSEF: A Balassagyarmathoz tar­tozó és ma is csak mintegy hatszázötven lakost számláló Patvarc nevű kis falucská­ban született 1932-ben. Szü­lei a felszabadulás előtt gaz­dasági' cselédek voltak, a he­lyi termelőszövetkezeti cso­port megalakulásával belép­tek a csoportba. Édesapja időközben elhalálozott, édes­anyja ma is tsz-tag. Munkás, szakképzettsége géplakatos, jelenleg a Hír­adótechnikai Vállalat TMK- mflhelyében szerszámgépja­vító. Munkaviszonya a segéd­levél megszerzésével 1950- ben kezdődött. 18 évig a Te­lefongyár, 2 éven keresztül a Csepeli Papírgyár dolgozója volt. Iskolai végzettsége a mai 8 általános iskolának megfe­lelő 4 polgári, az elmúlt évek során elvégezte a marxista középiskolát is. 1964 óta párttag. A vasas szakszervezetnek 25 éve tag­ja. Egy időben — 8 hónapig — üzemegységi szb-titkár volt. Kiváló dolgozó kitün­tetést kapott. Házas, a fele­sége házfelügyelő. Fiúk 19 éves, szakmmkás. Dr. Szabó Imre: 1963—1975 között a 70. választókörzet ta­nácstagja. Tanácstagsága ide­jén előbb a végrehajtó bizott­ság tagja, majd pedig az egész­ségügyi és szociálpolitikai bi­zottság elnöke. Tragikus autó­baleset következtében meg­halt. Dr. Balázs Bélát jelölték a megüresedett választókör­zetben tanácstagnak. DR. BALÁZS BÉLA: Budapesten született 1932- ben, parasztszülők gyermeke­ként. Munkáját adminisztrá­torként kezdte, majd a villany- szerelő szakmában átképezte magát és 1960-ban segédleve­let szerzett. Esti egyetemen folytatta jogi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudomány- egyetem jogtudományi karán, 1968-ban avatták doktorrá. Kétévi megszakítással (1969— 71 között a Vörös Csillag Trak­torgyárban dolgozott) 1963 óta áll a Csepel Művek alkal­mazásában, jelenleg a Csepel Kerékpár- és Varrógépgyár jogügyi osztályának a vezető­je. Házas, felesége a Csepel Fémműben könyvelő. Egy leánygyermekük van. A belső karhatalomnál tel­jesített katonai szolgálatot Az MSZMP-nek 1972 óta tagja. Kitűnő sportoló volt. Az „örö­kös magyar bajnok” Csepel kézilabda-csapatának volt a tagja, I. osztályú jégkorongo- zó, a BKV, illetve az Építők jégkorongozó együttesében sportolt Tanácstagot is választunk nyolc körzetben

Next

/
Oldalképek
Tartalom