Ferencváros, 1975 (1-2. szám)

1975 / 2. szám

A szocialista építés eredményei Budapesten A X. ÉS A XI. KONGRESSZUS KÖZÖTT 1975 a számvetés éve ha­zánkban: harminc éve kezd­tünk új, szabad életet, s az idén került sor a Magyar Szo­cialista Munkáspárt XX. kong- reszusára, amely amel­lett, hogy megszabta egész népünk jövőbeni tenniva­lóit, egyben számvetést is végzett szocialista építő­munkánk eddigi eredményei­ről, a X kongresszuson meg­fogalmazott tennivalók, célok megvalósulásáról. Hazánk fejlődésében, gyara­podásában természetesen je­lentős részt vállalt a főváros is. Az alábbi összeállításban Budapestnek a szocialista épí­tésben elért eredményeiről adunk vázlatos összefoglalót. A számok, adatok több mint két­millió ember munkáját, életét tükrözik. S ebben a tükörben gazdagodó, egyre szebb éle­tünk látható. Az ország iparának egyharmada A főváros ipara annak el­lenére, hogy a területfejleszté­si céloknak megfelelően az el­múlt években fokozatosan csökkent, részesedésében még mindig csaknem az egész or­szág iparának egyharmadát teszi ki. A csökkenés oka köz­ismert: a viszonylag egyszerű munkát igénylő üzemeket vi­dékre telepítették, ezzel is csökkentve a budapesti mun­kaerőhiányt. Az elmúlt négy év alatt a fővárosban az ipar termelése csaknem 14 százalékkal nőtt. Annak ellenére, hogy ez a nö­vekedés elmaradt az országos átlagtól, figyelemreméltó, hogy a termelés emelkedése a fog­lalkoztatottak számának csök­kenése ellenére történt, sőt néhány ágazatban az átlagos­nál gyorsabban nőtt a terme­lés. Ezek között első helyen szerepel a közlekedési eszkö­zöket, autóbuszokat gyártó vál­lalatok termelésemelkedése. Fővárosunkban él az ország lakosságának több mint 20 százaléka lemreméltó adat: 1974-ben az ország ipari termékekből kike­rülő exportjának több mint a felét a budapesti vállalatok és szövetkezetek adták. Nőtt a termelékenység A fővárosban jelenleg több mint félmillióan dolgoznak az iparban. Ez a szám 10 éve fo­lyamatosan csökken, ezt jelzi az a tény, hogy 1960-ban pél­dául még csaknem 650 ezren dolgoztak az iparban. A' csök­kenés valamennyi iparágat érintette, legjobban a textil­ipart és a gépeket és gépi berendezéseket gyártó ipart. Mindez a terveknek meg­felelően történt, bár az a tény nem kedvező, hogy a létszámcsökkenés mint­egy 90 százalékban a munká­Megnuvekedelt a termelékenység az iparban delem például az elmúlt négy év alatt mintegy 30 százalék­kal emelkedett. 11 500 lakás évente Lehetetlen az összes iparág fejlődését, eredményeit felso­rolni, ezért csupán egyetlen, de jellemző iparágat emeljünk ki. Közismert az építőipar fon­tossága a szocialista építésben. A lakásépítésről szólva közis­mert fogalom mindenki szá­mára a korszerű technológia, az építési módok fejlesztése, a kivitelezési idő csökkentése. Az építőipar rendkívül fontos szerepet tölt be az ország munkájában, s különösen így van ez a fővárosban, hiszen itt van az ország építőipará­nak több mint 40 százaléka, Hasonlóan dinamikus a fej­lődés a műanyag félkésztermé­kek, a félvezető híradástech­nikai eszközök, a szintetikus szálak gyártásában. A számok felsorolása helyett néhány is­mert és jellemző tény is jelzi Budapest iparának korszerűsö­dését, fejlődését: bővült a kor­szerű anyagokból gyártott tex­tíliák és textilruházati cikkek köre és választéka, gyarapo­dott a licencek alapján gyár­tott korszerű termékek száma, fokozódott a nemzetközi mun­kamegosztás alapján előállított termékek, alkatrészek aránya. A termelés növekedése rend­kívül jelentős volt az export­ra gyártott termékeknél. Az elmúlt négy év alatt a buda­pesti vállalatok és a szövet­kezetek exportja csaknem 40 százalékkal nőtt. Elsősorban a gépiparban, a vegyiparban, a textiliparban emelkedett a ki­vitel. És még egyetlen figye­A napról napra szépülő, gazdagodó Budapest új értéke, a Császár fedett uszoda itt még csak épült Az ország teljes lakosságának tizennyolcszorosa utazik éven­te a metrón Q FERENCVÁROS sok számának csökkenéséből származott. Közismert a jelentősége a termelékenység alakulásának. Nos, ebben a tekintetben ki­tűnő eredmények születtek a fővárosban, hiszen 1974-ben a főváros iparában az egy fog­lalkoztatottra csaknem 30 szá­zalékkal nagyobb termelés ju­tott, mint 1970-ben. Természe­tesen ehhez is hozzájárult, hogy fejlődött a munka tech­nikai felszereltsége. Ezt vi­szont a vállalatok, szövetke­zetek jó gazdasági alapjai biz­tosíthatták. És itt érdemes megemlíteni azt is, hogy a fő­városi vállalatok gazdálkodá­sukban a beruházási eszkö­zeiknek lényeges hányadát, csaknem a felét vidéki ipar- telepítésre, új munkahelyek létesítésére fordították. Nem kevés segítség ez a főváros részéről a vidéki ipar megho­nosodásában. Mindehhez tartozik még az is, hogy a főváros ipara — a vállalatok, szövetkezetek — az elmúlt négy évben gazda­godtak, biztos anyagi alapo­kat teremtettek a munkahelyi közösség számára. Az egy fog­lalkoztatottra jutó tiszta jöve­termelésük részaránya az or­szág egészéből pedig megha­ladja a 45 százalékot. Ismerve a lakásépítés hatal­mas tempóját, nem is meglepő az adat, hogy o fővárosi épí­tőipar termelése négy év alatt csaknem 30 százalékkal nőtt. Négy házgyár termel jelenleg a fővárosban, s összesen éven­te 11 és fél ezer lakást ké­szítenek. Megnőtt a panelból készült lakások száma is, ma már az elkészülő otthonok 88 százaléka készül panelból. A hatalmas fejlődést jól segítik az egyre korszerűbb gépek, be­rendezések is. Egyetlen példa: az egy munkásra jutó gépi tel­jesítőképesség az elmúlt négy év alatt mintegy 20 százalék­kal emelkedett. A betonozást már 1973-ban szinte teljesen géppel végezték, a földmun­káknál 90, a habarcskeverés­nél több mint 70 százaléké volt a géppel végzett munkák aránya. Egyre inkább tért hó­dít a gép a vakolásnál, a fes­tésnél, a meszelésnél. Hogyan él 2 millió 58 ezer ember? Hogyan élnek a pestiek? Ha csupán az anyagi jólétről be­szélünk, akkor elegendő a jö­vedelmek növekedéséről szól­ni. Nem közömbös persze az sem, hogy a megnövekedett jövedelem milyen módon kerül felhasználásra. És természete­sen az élethez, a mindennapi élethez hozzátartozik a foglal­koztatottság, a lakáskörülmé­nyek, az egészségügyi ellátás színvonala, a kulturális igé­nyek megfelelő kielégítése. Budapesten 1975. január 1-én 2 millió 58 ezer ember élt, az ország lakosságának 19,6 százaléka. Ez a szám a jövő­ben is emelkedni fog, hiszen a népesedéspolitikai határozatok eredményeként csupán 1974- ben hatezerrel több gyermek született a fővárosban, mint egy évvel korábban. A népes­ség számának alakulásához tartozik az a tény is, hogy csökkent az elmúlt években a vidékiek felvándorlása, évi át­lagban ez 10 ezer embert je­lentett, fele annyit, mint a 60-as évek második felében. Nem kedvező a helyzet a fővárosban munkaerő-gazdál­kodás szempontjából. A mun­kaképes korúak 80 százaléka rendszeresen dolgozik, és ez az arány a következő években is megmarad. Gondot jelent viszont, hogy a munkaképes korba lépők száma évről év­re elmarad a nyugdíjkorhatárt elérőkétől. Emellett továbbra is emelkedik a gyermekgondo­zási tartós szabadságon levők száma is. A megoldást a fő­város környéki települések je­lenthetik, • honnan munkaerő­utánpótlás várható, ök viszont nem csupán munkaerejüket hozzák Pestre, hanem vásárlá­si, szórakozási igényeiket is. Személygépkocsi minden ötödik családban Szó volt már az emberek anyagi helyzetéről, az életszín­vonalról. A fővárosban az el­múlt négy évben a háztartá­sok átlagjövedelme átlagosan 8 százalékkal emelkedett. A nyugdíjasok átlagos anyagi helyzete is javult, de itt fi­gyelembe kell venni, hogy fo­kozatosan növekszik a maga­sabb alappal nyugdíjba me­nők száma. És azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a nagy létszámú, több gyer­mekes családok, a nyugdíjasok a járadékosok még jelenleg is A «I 4 i

Next

/
Oldalképek
Tartalom