Ferencváros, 1967 (1. szám)

1967-11-07

4 Hatalmasat fejlődött közoktatásunk és kultu­rális életünk is. Fiatalságunk nagyobb szá­zaléka jár középiskolába, mint a legfejlet­tebb nyugati kapitalista államokba. Több mér­nököt, közgazdászt, orvost stb. képezünk, mint a legfejlettebb nyugati országok. Ná lünk mintegy 20 orvos jut minden 10 ezer la­kásra, ugyanakkor az Egyesült Államokban csak 15» De ezek nagyrésze is a városokban a tőkések és a jómódú polgárság ellátását szolgálja. Bár sok még s jogos óhaj, mégis büszkék lehetünk rá, hogy kétszeresére emel­tük a családi pótlékot, megduplázódott a nyugdíjasok száma is, és négyszeresére emel­tük az országosan kifizetett nyugdíj össze­gét az elmúlt tiz év alatt, az anyasági se­gélyről és egyéb szociális intézkedésről nem is szólva. Számtalan szociális, kulturális, egészségügyi és egyéb közintézményen kivül mintegy 600 000 lakást építettünk az ország­ban az utolsó 10 év alatt. Mégis e területen van a legtöbb tennivalónk. Nézzük meg mit hozott nekünk, kerületünk dol­gozóinak a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom és hogyan éltünk a kapott lehetőséggel Kerületünk nagy munkásmozgalmi és forradalmi múlttal rendelkezik. Nem volt az ország dol­gozóinak egyetlen jelentős forradalmi megmoz­dulása sem, melyben a kerület dolgozói részt ne vettek volna. Kern egyszer ők a kezdeménye­zői. Most is e forradalmi hagyományoknak meg­felelően veszik ki részüket kerületünk dolgo­zói a szocializmus épitésében. Pártunk és kormányunk méltányolja dolgozóink helytállá­sát, igen sok támogatást adott a Ferencváros fejlődéséhez. Sok új közintézmény, egyetem, közép és általános iskola, napközi otthon létesült kerületünkben. Mi dicsekedhetünk az ország legkorszerűbb, legszebb uttőrőházával. Nagy beruházásokat kapott az ipar, több he­lyen most folyik a rekonstrukció. Itt léte­sül az ország legnagyobb technológiai hűtő- háza. A napokban kezdte meg próbaüzemét kerü­letünkben az ország legmodernebb házgyára.- Két technikum épül az Ecseri utón. Az egyik a külkereskedelemnek, a másik a vendéglátói­parnak képez szakembereket.- Épül a Kinizsi utca sarkán az új hárompaviUonos, 600 szemé­lyes diákotthon.- A meglévőn kívül három új 1000-1000 személyes munkásszálló épül, kettő­nek a munkáját mér meg is kezdik a Hámán Ka­tó ut és a Soroksári ut sarkán. A harmadikat mÉLr tervezik a Ferencvárosi csomópont dolgo­zói számára a Mester utca és Vágóhíd utca sarkán. A közelmúltban építetteken kivül újabb nagy textilanyagraktár épül a közeljövőben, új nagy autószerviz épül az Illatos utón. Ren­dezzük a Soroksári utat. S ujább egységeket és lakásokat kapcsolunk be a távfűtésbe a kerület nyugati oldalán is a Kelenföldi erő­műből. Végül ne feledkezzünk el fővárosunk egyik legnagyobb, legszebb, legkorszerűbb létesít­ményéről, kerületünk büszkeségéről, a József Attila lakótelepről. A telepen és a most é— pülö Hámén- Kató téri, valamint a kerület e- gyéb helyén épült új lakásaival együtt több mint 30 000 ember, kerületünk lakóinak közel 30 %-a él új korszerű lakásokban. Az elért eredmények, a célul kitűzött fela­datok mutatják, hogy népünk és ezen belül ke­rületünk dolgozói jól sáfárkodtak a kapott és kivívott szabadsággal. Ugyanakkor tudjuk, hogy szocialista hazánk függetlenségét, népünk szabadságát, az eddig elért eredményeinket csak akkor védhetjük meg, ha szorosan együttműködünk a szocialis­ta táborral és főként nagy és igaz barátunk­kal a Szovjetunióval. Az 50. évforduló a Szovjetunió népeinek nagy nemzeti ünnepe, de ünnepnapja a szocializmus, az emberi haladás minden öntudatos hívének is. Október csillaga a béke és a szocializmus csillaga, ma fényesebben ragyog, mint 50 év­vel ezelőtt és mutatja az utat az emberiség számára a szebb és boldogabb jövő felé.Ujább nagy sikereket, boldogságot és békét kívánunk a nagy szovjet népnek. Az évfordulón megfogadjuk, hogy a magyar nép is a Nagy Október szellemében folytatja har­cát a szocializmusért, s a világ haladó erő­ivel együtt kitartóan küzd az emberiség bé­kéjéért, a szocializmus megvalósításáért. Varga István országgyűlési képviselő, W5V'5'Ö 5Ö 5'C"5'ö 5'ö 5Ö 5OJtrwzzrwwW 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 A Magyar Szocialista Munkáspárt IX.kér. Bizottsága és a Hazafias Népfront IX.kér. Bizottsága ,a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50.évfordulójával kapcsolatos IX.kerületi központi ünnepséget november 3-án este a Műszaki Egyetem dísztermében tartotta. Ünnepi beszédet Duschek Lajosné első titkár mondott. Az ünnepi műsorban közreműködöttsKeres Emil Kossuth dijas,Bánki Zsuzsa érdemes művész, Radnay György érdemes művész,Moldován Stefá­nia.Lakatos Gabriella Kossuth dijas érdemes művész,Havas Ferenc Kossuth dijas és a Lász­ló kórház énekkara SapszOn Ferenc vezényle­tével, valamint a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola zenekara. 50 50 50 50 50 50

Next

/
Oldalképek
Tartalom