Ferencváros, 1967 (1. szám)

1967-11-07

3 SORSFORDULÓ A T ÖRTÉNFLFM BEN ; 50 ÉV Pár nap múlva, november 7-én ünnepeljük a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50« év­fordulóját, Azt az eseményt ünnepeljük, mely 1917, októberében megnyitotta az emberiség legujabbkori történelmét, ötven évvel ezelőtt Lenin Útmutatásai alap­ján a kommunisták vezetésével az orosz mun­kások, parasztok és katonák elkergetik a korrupt burzsoá Kerens zki kormányt és lét­rehozzák a proletárdiktatúrát. Hosszú és áldozatos harcok árán a Lenin ve­zette bolsevik párt irányitásával győzött a forradalom, a föld egyhatodán megalakult a világ első szocialista állama, a Szovjetunió ötven évvel ezelőtt szólaltak meg a Néva- parton az Auróra cirkáló és a Péter-Pál e- rőd ágyúi, hogy Jelt adjanak a vörös gárda tagjainak és a Balti-flotta matrózainak a Téli Palota elfoglalására. A forradalmárok nemcsak a Kerenszki kormány megbuktatására és a szocialista forradalom kivivására in­dultak harcba, hanem a Szovjetunió népeinek szabadságáért is. Ezzel utat nyitottak az emberiség új korszakának, mivel céljaik egy­beestek a nemzetközi haladás, a haladó em­beriség céljaival. A napokban a Szovjetunióban, de a világ min­den részén a dolgozó emberek százmilliói a Nagy Októberi Szocialista Forradalomra emlé­keznek. Azóta a forradalom győzelme nyomán a szocialista eszméből valóság, az elméletből gyakorlat lett. A szocializmus felépülése, majd a kommuniz­mus győzelme a mi népünk szivében is az em­beri boldogság, a haladás és a béke záloga. Ezért köszönti ezen a napon a magyar nép is mély hálával, igaz testvéri érzelmekkel és a nagy történelmi tettek hőseit megillető tisz­telettel a baráti szovjet népet, a kommuniz­mus és a béke zászlóvivőjét. E rövid megemlékezés nem alkalmas arra, hogy kellő részletességgel méltassuk mindazt az eredményt, melyet a Szovjetunióban és szerte a világon az Októberi Szocialista Forradalom hozott, mégis meg kell, hogy emlékezzünk ró­la, hogy 50 év alatt a Szovjetunió a világ egyik legelmaradottabb országából világhata- lom lett. Ipara több mint hetvenszerese az 1913-as utolsó békeévinek, szocialista mező­gazdasága, agrókulturája az első a világon. A mérnökképzés, a tudományos munka és kutatás terén megelőzte Amerikát és az összes kapi­talista államot. Felhasználva a tudomány eredményeit, a Szov jetunió hadserege és haditechnikája ma a legerősebb és legkorszerűbb a világon. És ez a hadsereg a társadalmi haladás, a szabad­ságért harcoló népek és a békéért folyó küz­delem biztos támasza. Az Októberi Szocialista Forradalom nyomán megváltozott a föld térképe. Ma mér tizen­négy ország építi a szocialista társadalmat szerte a világon. A föld területének és la- kósainak egyharmada a szocialista társadal­mat építi. Amíg 50 évvel ezelőtt a föld területének 77 %-a, lakósainak több mint 65 %-a gyarmati sorban élt, ma területének alig 4 %-a, la­kósainak 1 %-a él gyarmati elnyomás alatt. Az utóbbi két évtized alatt több mint 80 volt gyarmati ország vált függetlenné, sokan közülük a szocializmus útjára léptek. Mindezt a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom, a Szovjetunió és az új szocialista vi­lágrendszer kialakulása tette lehetővé. A dicsőséges Magyar Tanácsköztársaság, majd a magyar népi demokrácia is Október gyermeke. Sokezer magyar internacionalista vett részt a harcokban a szovjet néppel vállvetve a for­radalom győzelméért. Es e közös harcok ered­ményeként valósult meg a második szocialista állam a Magyar Tanácsköztársaság. A magyar és szovjet nép félévszázados barát­ságát csak mélyebbé és szorosabbá tette az a mérhetetlen áldozat, melyet a szovjet nép ho­zott hazánk felszabadításáért és az ellenfor­radalom leveréséért. De a felszabadulás óta népünk hálánkon és ba­rátságunkon kivül tettekkel is bizonyított . Elmaradt mezőgazdasági országból fejlett szo­cialista mezőgazdasággal rendelkező ipari or­szággá lettünk. Mezőgazdaságunk közel duplá­ját termeli az 1938. békeévnek. - Ipari ter­melésünk közel ötszöröse a háború előttinek, az elmúlt 10 évben, az ellenforradalom óta termélésünk több mint 220 %-al nőtt. Ugyane­zen idő alatt termelékenységünk 60 %-al emel­kedett. Az elmúlt 10 év alatt az egy lakósra jutó nemzeti jövedelem mintegy 80 %-al, az egy fő­re jutó reáljövedelem közel 70 %-al, az át - lagkereset pedig 50 %-al növekedett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom