Ferencváros, 1964 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1964. március / 1. szám

2 A LAKOSSÁG SEGÍTSÉGÉVEL A FERENCVÁROS megjelentetését azért határozta el a kerületi tanács, hogy ezzel is segitséget kapjon a lakosságtól, államhatalmi, államigazgatási és tömegszerveze­ti tevékenységének fejlesztéséhez. A tanácsokról szóló törvény kimondja, hogy... "A szocializmus utján haladó Magyar Népköztársaság olyan államszervezetet épit, amely biztositja a dolgozók te­vékeny és állandó közreműködését az államhatalom gyakorlásában és az államigazga­tás munkájában} közelebb viszi az ügyintézést a dolgozó tömegekhez és következete­sen érvényesíti a szocialista törvényesség elveit.” Ennek megfelelően - állapítja meg a törvény - ...”’ a tanácsok, mint a lakosság legszélesebb tömegszervezetei, feladataik ellátásában a dolgozók egyéb tömegszer- v.ezeteivel szorosan együttműködve? a párt vezetésével mozgósítják a lakosságot a társadalmi, gazdasági és kulturális tevékenységben való fokozott részvételre." Váll váll melletti szorgos munkálkodás a szocializmus építésének előbbre vivője ezért kérem kerületünk lakóinak és dolgozóinak hatékonyabb közreműködését. Az eddigi közös munkánk eredményeiből hadd emlitsek néhányat. Közel két évtized alatt kerületünk nagy fejlődésen ment keresztül. A bölcsődék, ovódák, körzeti és üzemi orvosi rendelők, az állami és szövetkeze­ti kereskedelmi egységek hálózatát építettük ki. Javítottuk a közvilágitást. Némi eredményt értünk el a közterületek tisztasága terén is. Az állami tulajdonba vett elhanyagolt - közöttük sok elavult - épületek­ben nagy összegek ráfordításával segítettünk a lakosság helyzetén. A lakások ezreit újítottuk félj bevezettük a viz és gázszolgáltatást. Mindinkább javult a vendéglátó szolgáltatás is. Kerületünk dolgozóinak, lakosságának segitségével nagyszerű ut- törőházat építettünk gyermekeinknek. Az eredmények ellenére is az a valóság, hogy sokat kell még tenni a múlt minden - még meglévő * káros örökségének megszüntetéséért és az egyre növekvő igények jobb íielégitéséért. Javítanunk kell az egészségügyi, oktatási intézményeinkben az ellátást. El kell érnünk, hogy az állami és szövetkezeti kereskedelem,, a vendéglátóipar szocialista fejlődésünkhöz méltó egységekben, kifogástalan áruval és módon szolgálja a dolgozó­kat. Tovább kell javítanunk kerületünk kulturáltságát, közvilágitását, köztiszta­ságát. Még nagyobb gondot kell fordítani a gyermeknevelésre, a gyermek és ifjúságvé­delemre és a társadalom segitségével oda kell hatni, hogy a szocialista együttélés szabályai uralkodóvá váljanak az emberek egymáshoz való viszonyában. Munkálkodjunk valamennyien azon, hogy a lakosság tudatát, embertársainknak a boldogságáért, a közjó gyarapításáért, a köztulajdon védelméért való segítő szándék érzése hassa át. A FERENCVÁROS, kerületi tanácsunk híradója azzal az igénnyel lép a társadalom elé, hogy egyik szervezője legyen a feladatok megvalósításának s az összekötő ka­pocs szerepét töltse be a tanács, a végrehajtóbizottság és a lakosság között, a kerület életének vitafórumává váljék. Kérem az olvasókat, keressék meg a szerkesztőbizottságot ötleteikkel, javasla­taikkal, bírálataikkal és legyenek a lap rendszeres levelezői. A szerkesztőbizott­ság örömmel áll a lakosság, a tanácstagok, a lakóbizottságok rendelkezésére és egyetlen javaslatot, észrevételt sem hagy érdemi elintézés, vagy válasz nélkül. Bízom abban, hogy kerületünk dolgozói és lakói, - akik eddig is sok szép példá­ját mutatták a lelkesedésnek, a jó munkának és a társadalmi megsegítésnek - egész­séges patriotizmustól áthatva segítik a tanácsot községpolitikai programunk meg­valósításában, hogy a Ferencváros ténylegesen a "tiszta, virágos IX.kerület"legyen. Kerületünk lakosainak és dolgozóinak, tanácsunk híradójának és levelezőinek sok sikert kivánok. m Budapest-Ferencváro3, 1964. március hó DR. BOJTOR GYÖRGY a végrehajtóbizottság elnöke

Next

/
Oldalképek
Tartalom