Keleti Ujság, 1943. augusztus (26. évfolyam, 172-196. szám)

1943-08-01 / 172. szám

/&épviaeiöh(Í2 könyvtára / V ul.Tir SUDiPSSÎ V. Vasarnáp RL EXTBRí, 1943. augusztus I Alt a 30 fillér ELŐFIZETÉSI ARAK: 1 HÖR A 4.30, NE- I . I SZERKESZTŐSÉG, KIADÓHIVATAL ÉS GYED ÉVRE 12.40, FÉL ÉVRE 24.80, EGÉSZ I HUSZONHATODIK ÉVFOLYAM 172. SZÁM I NYOMDA: KOLOZSVÁR, BRASSAI-U. 7. ÉVRE 49.60 PENGŐ. — POSTATAKARÉK- | KIADJA A LAPKIADÓRÉSZVÉNYTARSASAG ! TELEFON: 15-08. — POSTAFIÖK: 71. SZ. PÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA SZAMA 73148. I I KÉZIRATOKAT NEM ADUNK VISSZA A KELETI ARCVONALON ÉS SZICÍLIÁBAN ÖSSZEOMLOTTAK A FRISS ERŐKKEL megindított uj ellenséges támadások Pénteken Németország s a nyugati területek felett 60 repülőgépet vesztettek az angolszászok Badoglio előreláthatólag átalakítja kormányát Ciano gróf lemondott a 'vatikáni nagyköveti állásról Ángol és kommunista ügynökök sztrájkokat szítottak Portugáliában Éjszakai tanácskozást tartott az angol háborús kormány VILÁGOSAN MEGMUTATTÁK az olasz eseményekkel kapcsolatban tett legújabb angolszász nyilatkozatok, hogy Londonban és Washingtonban az európai nagyhatalmak és szövetségeseik nemzeti megsemmisítésére törnek — állapította meg a német külügyminisztérium szószó­lója. Az ellenséges oldalon állandóan azt hangoztatták, hogy Anglia és Amerika harcának célja a fascizmus és a nemzeti szocializmus megsemmisítése. Most, hogy az olasz belpolitikai események Mussolini visszalépéséhez és a fasciszta párt felosz­latásához vezettek, az lett volna a logi­kus, hogy London és Washington jelent­se ki, Olaszországgal szemben elérték há­borús céljaikat és most már készek vele tárgyalásokat kezdeni. Ehelyett az an­golszászok továbbra is a feltétel nélkül kapitulációt követelik az olaszoktól, vagy is Olaszország nemzeti létének megsem­misítésére törekednek. A világos követ­keztetés tehát az, hogy a harc csak vagy teljes győzelemmel, vagy teljes pusztu­lással végződhetik. Londonban ezt úgy fogalmazzák meg, hogy a szövetséges - nemzetek nem haj­landók olyan megegyezéses békére, mely megfosztaná őket a teljes győzelemtől. Az angolszászok — mondják, — meg­egyeznek abban, hogy „csak népi kormá­nyokkal“ köthető bármilyen megállapo­dás. Úgy látszik, a Badoglio-kormányt nem tartják ilyennek, mivel vele szem­ben továbbra is „hűvös a légkör“. Külö­nösen rossznéven vették Badogíionak azt a kijelentését és azt a tényt, hogy Olasz­ország részéről a háború tovább folyik. Az „Italia“ cimü lap a következőket írja: „Az utóbbi napok eseményei nem feledtetik el velünk a háborút. Erről ta­núskodik a hadseregnek az utcákon és tereken való éltetése. A háború folytató­dik földünkön, városainkban és tenge­reinken. Hadseregünk minden rendelke­zésre álló eszközzel védelmezi a megtá­madott Szicíliát. A háború bennünk él és mi mindnyájan háborúban élünk“. Az olasz sajtó, amint a Nemzetközi Tá­jékoztató Iroda jelenti, szigorúan azokat az utasításokat követi, amelyeket Rocco népművelési és propaganda miniszter ad. Az olasz lapok egyelőre nem bocsátkoz­nak fejtegetésekbe a politikai mult fö­lött, nem támadják Mussolinit, vagy a fascizmust, nem dicsérik túlságosan az uj kormányt sem s hangsúlyozzák a há­ború tovább folytatásának szükségessé­gét. Arra a kérdésre, hogy végeredmény­ben milyen lesz Olaszország külpolitiká­ja az uj kormány alatt, a sajtóhangOK nem adnak semmiféle felvilágosítást. A külföldi lapok tudósítói is csak tartózko­dóan nyilatkoznak a kérdésről. A „Pester Lloyd“ római tudósítója a | következőket írja: A helyzetet mindenek j előtt az a tény jellemzi, hogy Olaszor­szág jelenleg átmeneti állapotban van. Egy nap a jelenlegi háborús és kivételes állapot bizonyára megszűnik. A Badog- lio-kormány számára csak az a kérdés, hogy hogyan tudja ezt az állapotot az olasz nép számára lehetőleg fájdalom és veszteségmentes módon előidézni. Az an­golok és amerikaiak célja is bizonyára a békekötés Olaszországgal, de sokkal ke­vésbé aggódnak az olasz nép javáért és éppen ezért merev magatartásuak. Köz­ben a világban erőteljes, részben nyilvá­nos, részben titkos diplomáciai sürgés­forgás indult meg Olaszország körül. Churchill, Roosevelt és Eisenhower az olasz népet békekötésre szólították fel, fenntartva a föltétel nélküli kapituláció jelszavát. Guariglia, az uj olasz külügy­miniszter egy sajtónyilatkozatában kije­lentette, hogy az uj olasz korm.any poli­tikáját nem elméletek, hanem a valóság és Olaszország nemzeti érdekei vezetik. Reámutat a tudósitó a Vatikán erőteljes diplomáciai tevékenységére. A megbe­szélések annyira igénybe veszik Maglio- ne bíboros államtitkárt, hogy még napi pihenő sétájáról is le kellett mondania. Az olasz lapok közül a „Popoio di Ro­ma“ azt írja, hogy Olaszországnak rend­kívül sok energiára és bölcsességre lesz szüksége ahhoz, hogy a háborúból becsü­lettel és komoly veszélyeztetés nélkül kerüljön ki. Azokat a hireket, hogy a Vatikánvá- rosban már állítólag megbeszélések foly­nának angol-amerikai diplomaták és a Badoglio-kormány kiküldöttei között, an­gol illetékes helyen, amint a Transconti- nent Press Bernből jelenti, határozottan megcáfolták. Kijelentették, hogy Chur­chill keddi alsóházi beszéde óta semmi változás nem történt a diplomáciai hely­zetben. Ennek ellenére az angol fővárosban is élénk politikai tevékenység tapasztalha­tó. Pénteken hajnali fél 1 órára sürgősen összehívták a háborús kormány tagjait. A hajnali minisztertanács két órán át tartott. Arról, hogy mi volt a sürgős ta­nácskozás tárgya, egyelőre semmit sem lehet tudni. * MIT VARHATNA EURÓPA AZ ANGOL­SZÁSZOKTÓL győzelmük esetén? — ezzel a kérdéssel foglalkozik Göbbels dr. német miniszter, a „Reich“ cimü lapban megjelent legutóbbi cikkében., Európa számára — Írja — a döntés csak a következő lehet: Német­ország, vagy a Szovjetunió. Anglia és az Amerikai Egyesült Államok megtagadták Európát, amikor a Szovjettel szövetkeztek. Am« Németország és Európa ellen tesznek, az mind a Szovjet érdekében történik. Min­den tervük bármilyen öntudatosan is hirde­tik, végeredményben a bolsevílták jóakara­tától függ s Moszkva ezt a „jóakaratot“ még a papiroson sem kötötte le. Az angol­szászok által hirdetett „jobb világ“ jelszó mögött ott emelkedik a bolsevizmus réme. A harcoló Európa számára nincs semmi kü­lönbség angolszász, vagy bolsevista célok között, ezek egyaránt pusztulást, rabszolga­ságot, rombolást jelentenek. Az összes angol- ozasz tervek tartalmazzák a szövetségesek ellen harcoló európai nemzetek lefegyverzé­sét és jogtalanitását s ezek mellett a fő­szándékok mellett az „emberbaráti“ szóla­moknak nincs semmi jelentőségük. Német­ország egyszer hitt a Wilson-féle ígéreteknek és ezt a hiszékenységét keserűen fizette meg. Reámutat a cikk a Szovjetunió döntö helyzetére a szövetségesek között. Szövetsé­ges győzelem esetén elsősorban a bolsevis­ták érvényesítenék Európára vonatkozó igé­nyeiket. Göbbels dr. végkövetkeztetése: a konti­nens sorsa a mi kezünkben van. Katonáink hideg elhatározottságán meg fognak hiúsul­ni az ellenség összes tervei. Róma, julius 31. (MTI) A Ştefani Iroda jelenti: Badoglio miniszterelnök kijelentette, hogy kormányában még bizonyos változások kö­Róma, julius 31. (MTI) Mint a Ştefani Iroda jelenti, behívták katonai szolgálatra valamennyi volt fascista tartományi párttit- kártf s helyettes titkárt, valamint az úgyne­vezett quadristákat. A hivatalos lap közli a belügyminiszter rendeletét, amely szerint az olasz vasút, posta, táviró és a rádió személyzetét kato- násitják. A rendelet pénteken lépett életbe. Róma, julius 31. (MTI) A Ştefani Iroda jelenti: A népnevelésügyi miniszter Amadero Tosfi tanárt az olasz sajtószolgálat főigaz­gatójává nevezte ki. Tosti eddig az olasz rádió-adó szolgálatának a felügyelője volt. Az olasz napilapok terjedelmét korlátoz­ták. A lapok a mai naptól hetenként négy­A KELETI ARC VON ÁLON az átmeneti lanyhulás után újból erősebbé vált a harci tevékenység. A bolsevisták ismét nagy erők­kel támadtak mind az oreli szakaszon, mint a 2000 kilométeres arcvonal szélső szár­nyain, a kubáni hídfőnél és a Ladoga-tónál. A német hivatalos jelentés valamennyi tá­madás visszaveréséről ad hűd;. Szicíliában nagy elhárító sikert értek él a tengelycsapatok. Az angolok és az ameri­kaiak friss erőket vetettek küzdelembe, de az olasz és német erők kemény harcok árán feltartóztatták az ellenséget. Az angolszász léglhaderö tovább folytatja terrortámadásait Németország és a nyugati megszállt területek ellen. Kassel és Rem­scheid városát bombázták s mindenütt a pol­gári lakosság szenvedett nagy károkat. Az erősen megélénkült légi bombázással kap­csolatban egyes berlini körökben felvetődött az a gondolat, hogy esetleg partraszállási kísérletet akarnak ellenséges részről előké­szíteni. A feltevést, illetve lehetőséget a né­met katonai magyarázók azonban lehetet­lennek mondják. A német tengeralattjárók az Atlanti- Óceánon tevékenykednek és három hajó el­süllyesztésével 15.000 tonna hajótér-veszte- séget okoztak az ellenségnek. vetkezhetek be, mert az a szándék vezeti, hogy ily módon kormányának olyan jelleget adjon, amely jobban megfelel a nemzet ér­zelmeinek. szer 2 oldalon, kétszer pedig 4 oldalon je­lennek meg. Milánóban mégsem dolgozik minden üzem Chiassó, julius 31. (Búd. Tud.) Mila/nóban tegnap nyugalom volt. Az utcákon katonai járőrök teljesítettek szolgálatot. A munka még nem indult meg minden üzemben teljes mértékben. A villamosforgalom a katonaság ellenőrzésével rendesen folyik. Egyes üzletek még zárva vannak, azonban ezek főként fényűzés! cikkeket árusítanak. A Milánóban lévő külföldi újságíróknak pénteken délelőtt óta ismét megengedik, hogy hireket a ható­sági elöidások keretében továbbítsanak táv­beszélőn. Újabb változások lesznek az olasz kormányban Katonai szolgálatra Vsiriák be a volt fasiszta párt fit Kár okát

Next

/
Oldalképek
Tartalom