Kelet-Magyarország, 2003. március (63. évfolyam, 51-75. szám)

2003-03-05 / 54. szám

2003. március 5., szerda feleíwMtgfarország KÖZBIZTONSÁG /6 HÍREK E Betört, beosont. Március 1-jén délután 14 óra és március 2-án 14 óra között ismeretlen tettes benyomta egy nyíregy­házi lakás ajtaját, és onnan arany ék­szereket zsákmányolt 600 ezer forint érték­ben. Március 2-án hajnalban ismeretlen tettes a nyitott ajtón keresztül bement egy nyíregyházi presszóba, és onnan 50 ezer forint értékű váltópénzt lopott. El Ruhatárból lopott. Március 2-án haj­nalban ismeretlen elkövető egy nyíregyházi szórakozóhely ruhatárából ellopta egy raka- mazi fiatalember bőrkabátját, benne a tele­fonjával és 70 ezer forint készpénzzel. A kár összesen 184 ezer forint. 0 Telefonbetyárok. Február hónapban - pontosabban meg nem határozható időben - ismeretlen tettesek a Kisar-Nagyar községek közötti útszakaszon, valamint Túristvándi belterületén lévő üzemen kívüli telefonhálózatból 95 db faoszlopot és 1300 méter légkábelt tulajdonítottak el, mellyel 66 ezer forint kárt okoztak. Nagy érdeklődéssel hallgatták az előadást Mit tegyen a pedagógus? Nyíregyháza (KM - P. S.) - Háromtagú holland rendőri delegáció vendégeskedett azon a tanácskozáson, amit Nyíregyházán, a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezet- védelmi Vízügyi Szakközépiskolában tartot­tak meg a Városi Rendőrkapitányság előadó­jával. Az előadásban elhangzott, hogy a diák­ság körében még egy jól sikerült házibuli is végződhet garázdasággal, lopással. A „nyugodtabb“ napokon is előfordulhat a hiányzás hamis igazolása, vagy egy el­lenőrzőben szereplő jegy „javítása“. Ivaskin Attila rendőrhadnagy korábban tanár volt, így az életből merített példákon keresztül oldott légkörben beszélt napjaink aggasztó problémájáról, a drogról is. Ezek a bűncse­lekmények idővel összekapcsolódva már sú­lyos következménnyel járó törvénysértéshez vezetnek. Mi a tanár lehetősége, illetve kö­telessége? Hogyan, ismerhető fel a különb­ség a részeg és a drogos fiatal közt? Ezek nagyon fontos kérdések, mert az időben felismert változások jelzik, hogy a fiatal tév­úton jár, aminek a vége sajnos a halál. A holland vendégek azért érkeztek megyénk­be, hogy egy kisebbséggel foglalkozó projekt kapcsán tapasztalatot cseréljenek, emellett az EU-csatlakozást követő együttműködés kereteit bővítsék, valamint egy ott már be­vált integrált biztonsági projekt megvalósít­hatóságáról tárgyaljanak. Közlekedésből jeles Nyíregyháza (KM - F. A.) - A megyei Balesetmegelőzési Bizottság Nyíregyházán a Pedagógiai Intézettel karöltve az intéz­mény székházában rendezte meg a Közle­kedésismereti Tanulmányi verseny megyei döntőjét. A megyei fináléban közel hatvan negye­dik és huszonöt nyolcadik osztályos diák vett részt. Eredmények Negyedik osztályosok: I. Bégányi Krisz­tina Nyírcsaholy Általános Iskola, felké­szítő tanár Nagy Zoltán. Nyolcadik osztá­lyosok: Soós Béla Ajak Általános Iskola, felkészítő tanár Varga István. Mindkét diák jogot szerzett arra, hogy részt vegyen az április 17-18-án Kecskeméten megren­dezendő országos döntőben. Gazdag József őrnagy, a verseny egyik fő szervezője elmondta, hogy az utóbbi évek legnehezebb „összecsapását” érték meg a gyerekek. A felkészültségüket iga­zolja, hogy közel kilencven százalékos teljesítményt nyújtottak, ami biztató le­het az országos döntő várható sikerét il­letően. A TÁRGYALÓTEREMBŐL IELENTJÜK Nyolc évet kapott a diszkés baleset okozója Mintegy nyolcán préselődtek össze a kétütemű járműben és így indultak haza a diszkóból Fullajtár András Rozsály, Nyíregyháza (KM) - Halált okozó ittas járműveze­tés bűntette miatt nyolc év börtönbüntetésre ítélte kedden délután a Nyíregyházi Városi Bíróság B. Barnabás 25 éves kishódosi fiatalembert, aki va­sárnap hajnalban halálos köz­lekedési balesetet okozott. A példás gyorsasággal bíróság elé vitt ügyet dr. Ördögh László bűntetőtanácsa bírálta el úgy, hogy nem jogerősen, ennél a bűn­cselekménynél kiszabható törvé­nyi maximumot alkalmazta a vád­lottal szemben. A súlyos ítéletet az ügyész és a vádlott is (!) tudomásul vette, míg a vádlott védője három nap gondolkodási időt kért. így az íté­let nem jogerős. A közvéleményt is felkavaró tragédia március 2-án hajnalban történt Rozsály község belterüle­tén. A vádlott ittasága, felelőtlen­Fotó: a szerző jén (szombat) este. A probléma az­zal kezdődött, hogy B. Barnabás - engedve a csábításnak - öt üveg sört és egy deci rövid italt fo­gyasztott (saját bevallása szerint is), amitől enyhe fokú ittas álla­potba került. A vádlott vasárnap hajnalban a barátokkal elindult Az ítélet súlyos, de nem Jogerős sége és halmozott KRESZ-szabály- szegése egy 17 éves lány és egy 18 éves fiú halálát okozta. Egy fia­tal súlyosan, kettő könnyebben megsérült. A vádlott, főként falubeli (kis­hódosi) fiatalokkal a rozsályi disz­kóba ment szórakozni március 1­Újabb két hónap előzetesben Baktalórántháza (KM - F. A.) - A bíróság újabb két hónappal meghosszabbította a volt baktai önkormányzati vezetők előzetes letartózta­tását. Mint arról korábban a Kelet- Magyarország hasábjain beszá­moltunk, megyei rendőr-főkapi­tányság január 22-én este különö­sen nagy értékre elkövetett sik­kasztás bűntettének alapos gyanú­jával őrizetbe vette Vida Károly volt baktalóránházi polgármestert, másnap Nagy Lajos volt jegyzőt is, majd egy hónapos időtartam­ra a bíróság elrendelte az előzetes letartóztatásukat. Az ügy újabb fejleménye, hogy a két volt önkormányzati vezető előzetes letartótatását további két hónappal meghosszabította a Nyíregyházi Városi Bíróság. Erről dr. Bodnár Zsolt, a me­gyei bíróság elnökhelyettese tájé­koztatta lapunkat. Elmondta: az elsőfokú bíróság határozata ellen a gyanúsítottak és védőik felleb­bezést jelentettek be. A megyei bí­róság nem találta alaposnak a fel­lebbezéseket. Rámutatott arra, hogy a gyanúsításban szereplő bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára, törvényi fenyegetettségé­re figyelemmel az elsőfokú bíró­ság helyesen állapította meg, hogy a gyanúsítottakkal szemben - ked­vező családi körülményeik ellené­re - szükséges az előzetes letartóz­tatásuk két hónappal történő meg­hosszabbítása. Hirdetés A téli álomnak vége. A Mitsubishi márkakereskedések ragyogó tavaszi ajánlattal várják! Az extra felszereltségű Carisma modellt, a kedvezményre jogosító Tavaszi csekkel, most 400 000 forint árelőnnyel vásárolhatja meg! A Carisma a márka legnépszerűbb modellje, egyszerre családi autó és elegáns limuzin, amely családosoknak és üzletembereknek egyaránt tökéletes választás. Keresse fel Ön is a legközelebbi Mitsubishi kereskedést, és ragadja meg a tavasz legszebb pillanatát! Autó Sz & B Kft. 4405 Nyíregyháza, Debreceni út 231 Tel.: (42) 437-164 MITSUBISHI MOTORS Paratlan vezetési élmény. Mitsubishi haza Wartburg típusú személygép­kocsijával, mintegy nyolcán pré­selődtek össze a kétütemű jármű­ben. A község végénél egy balra ívelésű kanyar vonalvezetését nem tudta követni autójával, le­hajtott az útpadkára, majd 75-88 kilométeres sebességgel az autó jobb elejével egy beton villanyosz­lopnak csapódott. A jobb oldali ülésen utazó két fiatal a helyszí­nen életét vesztette. Mindez úgy történt, hogy a vádlott nem féke­zett és nem próbálkozott azzal sem, hogy a kocsit visszakormá­nyozza a szilárd útra. Ennek oka volt az is, hogy néhány pillanat­ra elszunyókált. A baleset idején éppen arra járó határőrök kértek segítséget. A bíróság az ítélet kihirdetésé­nél jóformán csak súlyosító körül­ményt talált. Ezek többek között, hogy ketten meghaltak, többen megsérültek, a hasonló jellegű, it­tasan elkövetett, továbbá a „disz- kós” közlekedési balesetek elsza- porodottságát, a halmozott KRESZ- szabályszegést. □ismerések Budapest, Nyíregyháza (KM) - A Polgári Védelmi Nap alkalmából elismerése­ket adtak át a kimagasló munkát végzetteknek. A Belügyminiszter taná­csosi címet adományozott Kallós István pv. alezredes­nek. Ezüst emléktárgyat, Var­ga Béla alezredesnek. Az Országos Katasztrófa- védelmi Főigazgatóság fő­igazgatója dicséretben része­sítette Magyar János alezre­dest. A megyei közgyűlés elnö­ke elismerésben részesítette Istenes Sándor ezredes, me­gyei igazgatót, Tóth Zoltán alezredest, Háda Irént, és Ba­logh Ferencet. A Magyar Köztársaság mi­niszterelnöke a dunai árvíz elleni védekezésben részt vett megyei szakemberek közül emléklapot adományozott Papp Sándor, Nagy László, Tóth Béla, Tóth Sándor, Tóth Zoltán, Dányi Béla, Fekete Gyula, Medgyesi János, Plagár István alezredeseknek és Császári Zsolt zászlósnak. Az Országos Katasztrófa- védelmi Főigazgatóság em­lékérmét kapta Szanyi Lász- lóné, Berencsi Béla, Hajnal András, Lipők Sándor, Pirint Frigyes, Juhász Imre, Kovács Gábor, Hopka András, Sar- kady Pál, Harbula István polgármesterek. Solymosi László, Kelemen Csaba veze­tőségi tagok és Diczkó József aktivista. A megyei katasztrófavé­delmi igazgató ajándéktár­gyat adományozott: Nagy Sándor polgármesternek. Dicséretben és jutalomban részesítette Csécsi Antal, Oláh Mátyás, Orosz László- né, Kómár Csaba, Fecskovics Miklós, Taligás József köz- alkalmazottakat. A megyeszékhely polgár- mestere Csabai Lászlóné di­cséretben és jutalomban ré­szesítette Papp Sándor alez­redest, Bodnár Mihály, Mohácsiné Nagy Csilla, Nagy Lajos közalkalmazottakat. Sulyok József Tiszavasvá- ri város polgármestere elis­merésben részesítette Dányi Béla alezredest, Szakács Fe- rencné közalkalmazottat. Bíró Miklós Mátészalka város polgármestere elisme­résben részesítette Nagy László alezredest és Fülöp Károlyné közalkalmazottat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom