Kelet-Magyarország, 2003. március (63. évfolyam, 51-75. szám)

2003-03-05 / 54. szám

2003. március 5., szerda lelet v» Magyarország ÉGTÁJ / 7 Nyírségi kiadás ................................."_________ j HÍREK 0 Nőnapi ünnepség. Március 8-án nő­napi ünnepséget rendeznek 16 órától Ib- rányban a közösségi házban. Juhász Fe­renc honvédelmi miniszter köszönti a lá­nyokat és az asszonyokat, majd a ma- zsorettcsoport és a Rocktársulat műso­rát tekinthetik meg az érdeklődők korra és nemre való tekintet nélkül. 0 Jegyzőváltás. A kemecsei önkormány­zat március 1-jétől dr. Gábor Pált bízta meg a jegyzői feladatok ellátásával. A község korábbi megbízott jegyzője, Daj­ka Imre a tiszarádi önkormányzatnál he­lyezkedett el jegyzőként. 0 Tüdőszűrés. Vasmegyeren március 6-án, 7-én és 10-én lesz tüdőszűrés a művelődési házban. A megyei komplex szűrőszolgálat dolgozói 8 órától 12 órá­ig várják a helybelieket. Gálaműsor hellén hangulatban Űjfehértó (KM) - A Zorba, a görög című színházi előadással folytatódik már­cius 6-án Űjfehértón a Nők hete elnevezésű rendezvénysorozat a művelődési központ színháztermében. A Kassai Thalia Színház előadására a felnőtt bérletek érvényesek, de jegyek is válthatók. A legtöbb program március 7-én, pénte­ken vár a leányokra és a nőkre, hiszen ezen a napon lesz a Nők hetének a gálá­ja. Vásárlási akció keretében 9 órától 16 óráig női ruhák között válogathatnak az érdeklődők. Kozmetikai termékekből 16 órától lesz bemutató és vásár a művelődési központ aulájában. A háziasszonyok klub­ja 16.30 órakor kezdődik. Görög édességek, saláták, desszertek készítésével, tárolásá­val és tálalásával ismerkedhetnek meg az érdeklődők, a bemutatót Morvainé Szabó Edit tartja. Görögös sültek és italok kóstolására is lesz lehetőség 17.30 órától 18 óráig. A Könyvtárkertben szabadtűzön készülnek a finomságok az újfehértói férfiak jóvoltá­ból, akik ezzel kedveskednek a hölgyeknek nőnap alkalmából. A Nők hete gálája 18 órakor kezdődik, ekkor rendezik meg a tombolasorsolást is. Mivel az egész heti programsorozatot a görög kultúra jegyé­ben rendezték meg, természetes, hogy pén­tek este is hellén hangulat uralkodik majd a művelődési központ színháztermében. Görög zenét hallhatnak, illetve görög tán­cot láthatnak az érdeklődők a budapesti Pirgos zenekar közreműködésével. Gazdára lel az Arany Habverő Kálmánháza (KM) - Az Arany Fakanál és az Arany Habverő minden bizonnyal gazdára talál majd csütörtök este Kálmán- házán. Március 6-án ugyanis a táplálkozási és a főzési ismeretek kerülnek a Nők hete programsorozat középpontjába. A műve­lődési házban 17 órától 20 óráig tartó ren­dezvényen Mitől magas a koleszterinszin­tem, a vérnyomásom? címmel dr. Tóth Zsuzsanna belgyógyász tart előadást. Utá­na a Hogyan főzök én? kérdésre felelnek meg a leányok és az asszonyok sütemé­nyek, saláták, húsok - s azok receptjei­nek - felszolgálásával. A megkóstolt fala­tok alapján dönti majd el a zsűri, hogy ki kapja a bevezetőben említett Arany Faka­nál- és Arany Habverő-díjat. Csak nőket várnak március 7-én a 18 órától 24 óráig tartó nőnapi bulira, amelyen lesz zene, tánc, tombolasorsolás, terített asztal. Talán minden barát, vőlegény és férj megbocsátja majd a péntek esti kirucca­nást kedvesének, hiszen szombaton, már­cius 8-án már együtt mehet a család Ba­lázs Pali műsorára, amely 18 órakor kez­dődik a művelődési házban. A hét minden napján a vendégeket egy lezárt persely várja, amelybe adományo­kat gyűjtenek egy beteg kislány orvosi ke­zeléséhez. Tanyagondnok segít majd a külterületeken A gázberuházásokhoz tervezett önkormányzati támogatást megduplázták a képviselők Az elmúlt év legnagyobb beruházása az egészségház felújítása volt Nyírtelek (KM) - Egy tele­pülésfejlesztési cég létrehozá­sát határozta el a nyírteleki önkormányzat az idei költ­ségvetés elfogadásakor. A létrehozandó cég községgaz­dálkodási feladatokat látna el, összefogná a közmunka programot. Mint oly sok helyen megyénk­ben, Nyírteleken is osztottak, szoroztak a képviselők, hogy minden fontosra jusson az idei költségvetésből. A számtani mu­tatványoknak meg is lett az eredményük, ugyanis forráshi­ány nélkül fogadták el a kép­viselők a 2003-as évi költség- vetést. Nincs adóemelés Az önkormányzat kiadási és bevételi főösszege 703 millió 281 ezer forint. A bevételek döntő többsége az állami normatív hoz­zájárulásból, valamint a szemé­lyi jövedelemadó átengedett ré­széből származik. (Az összes ál­lami támogatás tervezett össze­ge 504 millió forint.) Ez az összeg a 2002. évi tervezett bevételek­hez képest jelentős emelkedést mutat. A személyi jövedelemadó áten­gedett része több mint 57 millió forinttal növelte meg az önkor­mányzat erszényét a 2002. évihez képest. Az önkormányzat saját bevételei között az adóbevételek a legfontosabbak. Ebben az év­ben az adóterheket nem emelik, ennek ellenére jelentős a terve­zett bevétel összege, a számítá­sok szerint 96,8 millió forint. Ez egyrészt a gépjárműadó község­ben maradó részének, másrészt az iparűzési adó 2002. évi tény­leges teljesítésének növekedésé­vel függ össze. A saját működési bevételeket növeli továbbá a ter­vezett étkezési és egyéb hozzá­járulási díjak növekedése, csök­kenti viszont az ellátásban ré­szesülők számának kismértékű visszaesése. Bevételként jelenik még a költségvetésben a gázköz­mű vagyon után kapott 14,5 mil­lió forint, amelyből 5 millió fo­rint a készpénz. Az elmúlt évről származó felhalmozási pénzma­radvány (32 millió forint) az el­maradt (pályázaton nem nyert) útberuházás, konyhaberuházás, rendezési terv, egyéb elkülöní­tett tartalékból kerül az ez évi bevételek közé. Gépkocsira pályáznak A kiadások fedezeteként az előbb említett bevételek szolgál­nak. A kiadások tervezésénél a jelenlegi intézményi struktúrát vette figyelembe az önkormány­zat. Új elemként a tanyagondno­ki hálózat kiépítésének megkez­dése szerepel. A költségvetés a pályázati önerőt tartalmazza egy gépkocsi vásárlásához. A 2002- 2006-os gazdasági program elfo­gadásakor egy településfejleszté­si cég létrehozását határozta el az önkormányzat. A létrehozan­dó cég községgazdálkodási fel­adatokat látna el, összefogná a közmunkaprogramot. A cég jel­legét, tevékenységi körét, s az ez­zel összefüggő kérdéseket hama­rosan meghatározza az önkor­mányzat. Az alapításához 3 mil­lió forint törzstőkét és 2 millió forint pénzeszközt különített el a testület. A törzstőkéből a létrehozandó cég egy kisteherautó megvásár­lását, illetve a vezető bérét fedez­heti. Szintén új elem a Család­segítő és Gyermekjóléti Szolgá­lat elhelyezésének tervezése a felújítások között. Ezt a célt egy szolgálati lakás átalakításával kí­vánják elérni. A felújításoknál tervezték be a görögszállási kö­zösségi ház átalakításának pályá­zati önerejét. Konyhai ésszerűsítés Ezt a pályázatot már elbírálták, nyert, s így összességében erre az átalakításra közel 3,5 millió forint áll rendelkezésre. A 21 millió fo­rintos felújítási összegben 6,2 mil­lió forint az előző évről áthúzódó feladatokhoz kötődik. Az idei be­ruházásoknál a legjelentősebb összeget az intézmények konyhái működésének ésszerűsítésére fordítja az önkormányzat. Erre a célra a beruházások között egyelőre tízmillió forintot külö­nítettek el, amely a tervezési költségeket és az önerő egy ré­szét tartalmazza. A gázberuházásokhoz az el­múlt évben tervezett 400 ezer fo­rint önkormányzati támogatást megnövelték, így 800 ezer forint az idei támogatás összege Szek­eresbokor, Jakusbokor, Ferenc- tanya és a Veres Péter-lakótelep gázellátásához. Bontani kell a tanoda egy részét Felújításra szorulnak az ön- kormányzat intézményei. A Királytelek Általános Iskolá­nál az életveszélyessé vált Lab- bay-épület hátsó szárnyának bontását sürgősen el kell vé­gezni. Az iskolai tornaterem padlózatának felújítása csak akkor lehetséges, ha a kony­haberuházáshoz rendelkezésre áll a fedezet. Indokolt egy igaz­gatóhelyettesi iroda kialakítá­sa is. Ä Herman Ottó Általá­nos Iskolában a főbejárati aj­tót szükséges kicserélni, vala­mint fontos egy igazgatói szo­ba kialakítása is. Rendezvényekre 800 ezer fo­rintot különített el az önkor­mányzat. A társadalmi szer­vezetek támogatására 5 millió forintot kívánnak fordítani. A fejlesztések között szerepel egy életmentő defibrillátor beszer­zése is az orvosi ügyelet szá­mára. Fórumot rendeztek a mezőgazdaságról Az agrárfórum résztvevőinek egy csoportja Fotó: a szerző Nyírbogdány (N. L.) - Sok a rosszul művelt föld me­gyénkben. A gépvásárlási tá­mogatások ügyintézése ha­marosan elkezdődik. Ősszel a tavalyinál kevesebb, de jobb minőségű bor termett. Mindez a hétvégén a Nyír- bogdányban megrendezett agrár­fórumon hangzott el. Radios Mi­hály, a nyírbogdányi gazdakör elnöke nyitotta meg a fórumot. Ezt követően Tálas György ag­rármérnök a talaj művelésről tar­tott előadást. Elmondta: fontos növelni a talajok aszály tűrő ké­pességét. A talaj felső rétegének lazítása is fontos - mondta. Béresné Bánszki Zsuzsa gazdasá­gi szakmérnök, mezőgazdasági szaktanácsadó a pályázati lehe­tőségekről, a családi gazdálko­dók támogatásáról közölt infor­mációkat. Azt is elmondta, hogy a gépvásárlások támogatására az elmúlt napokban írták ki a pá­lyázatot. A fórum után borminősítő versenyt rendeztek. Sallai Pál kertészmérnök, a zsűri elnöke a bortemelők erényeire és hibái­ra is felhívta a figyelmet. Végül kihirdette az eredményt, amely szerint a fehérborok kategóriá­jában Jakab László bizonyult legjobbnak. A vörösbort ter­melők közt két első díjat is oda ítélt a zsűri: Szabó Antal és Var­ga Lajos megosztva kapta az első dijat. Emlékezett a népdalkor Nyírpazony (KM) - A második „emberöltőjét” töl­ti a Nyírpazonyi Népdalkor. A negyvennyolcadik szüle­tésnap alkalmából, március 3-án összegyűlt az egész tag­ság. Az ünnepségen az em­lékezésé volt a főszerep. Emlékeztek ez egykori ta­gokra, előkerült az a tér­kép, mely mutatja az eddig bejárt útvonalakat, állomá­sokat. Visszagondoltak a rengeteg hazai és külföldi fellépésre, kirándulásra az együtt töltött órákra. Ter­mészetesen szó esett az idei programról is. Hétvégi orvosi és készenléti ügyeletek térségünkben BAKTALÓRÁNTHÁZA: - Az állatorvosi ügyeletes március 8- án és 9-én dr. Horváth Zoltán (Baktalórántháza, Szent Ist­ván u. 7/a., tel.: 352-325, 06-20/ 9539-687). TIGÁZ-ügyelet: Nyír­egyháza, Debreceni út 102., tel.: 460-764. DEMECSER: - Az állatorvosi ügyeletes a hét végén dr. Szepe­si András (Nyírbogdány, Fő út 29., tel.: 232-467, 06-30/2299-649). IBRÁNY: - Orvosi ügyelet az egészségügyi központban (Árpád u. 25.) van a hét végén (tel.: 200- 118). A gyógyszertárban (Árpád u. 20.) is folyamatos az ügyelet. TIGÁZ-ügyelet: Nyíregyháza, Debreceni út 102., tel.: 460-764. A TITÁSZ nyíregyházi hibaellá­tó ügyeletének telefonszáma in­gyenesen hívható éjjel-nappal: 06-80/210-310. A Nyírségvíz Rt. ibrányi alközpontjában hibabeje­lentés, ügyfélszolgálat, bekötés­megrendelés munkaidő alatt (7 órától 15.20 óráig) a 200-688-as te­lefonszámon. A kótaji vízmű szá­ma: 06/20/964-1743. A tiszateleki vízmű telefonszáma: 06/20/964- 1714. Munkaidő után a minden­kori készenlétes dolgozó a 06/20/964-1713-as számon érhető el. A központi hibabejelentő szá­ma: 310-456. Az ibrányi körzetben az ügye­letes állatorvos a hét végén dr. Tári László (Nagyhalász, Kos­suth Út 6„ tel.: 202-384, 06-20/352- 7018). MÁRIAPÓCS: - Orvosi ügye­letet az egészségügyi központban (tel.: 385-780) tartanak a hét vé­gén. Áramszünet esetén a máté­szalkai kirendeltség hívható a 06/44/311-211-es számon, gyógy­szertári ügyeletet Nyírbátor­ban tartanak. TIGÁZ-ügyelet: Nyíregyháza, Debreceni u. 102., tel.: 460-764, 460-400. Az ügyeletes állatorvos dr. Molnár Csaba (Nyírbátor, Ady út 8., tel.: 06- 30/9762-661). RAKAMAZ: - Az ügyeletes há­ziorvos dr. Bagoly Albert Barna (Tímár, Árpád u. 17., tel.: 720-508, 06-30/229-9525). A rakamazi gyógyszertár az ügyeletes (Raka- maz, Szent István út 59., tel.: 371- 116). A rakamazi körzetben az ál­latorvosi ügyeletes dr. Türk Fe­renc (Rakamaz, Szent István űt 34., tel.: 371-763, 06-20/994-0117). NAGYKÁLLÓ: - A központi orvosi rendelőben (Szabadság tér 2., tel.: 263-408) folyamatos az ügyelet. TIGÁZ-ügyelet: Nyíregy­háza, Debreceni u. 102. tel.: 460- 764, 460-400. NYÍREGYHÁZA: - A nagy- cserkeszi ügyeleti kör állatorvo­si ügyeletese dr. Hortobágyi Bé­la (Nyírtelek, Váci M. u. 4., tel.: 210-251, 06-60/356-121). TISZA VASVÁRI: - A közpon­ti orvosi rendelőben (Kossuth u. 10.) folyamatos a hétvégi ügye­let. TIGÁZ-ügyelet: munkaidőben az (52)381-964-es, munkaidőn túl az (52)476-444-es számon lehet a hibát bejelenteni. Az állatorvosi ügyeletes dr. Kokas Gyula (Tiszavasvári, Kossuth út 35/c., tel.: 372-138, 06-20/4142-880). ÚJFEHÉRTÓ: - Orvosi ügye­letet tartanak az orvosi ren­delőben (Bartók B. u. 16.). A Fe­hér Kígyó gyógyszertár az ügye­letes. TIGÁZ-ügyelet: munkaidő­ben az (52)372-409-es, munkaidőn túl az (52)476-444-es számon lehet a hibát bejelenteni. t

Next

/
Oldalképek
Tartalom