Kelet-Magyarország, 2002. december (62. évfolyam, 280-303. szám)

2002-12-02 / 280. szám

2002. december 2., hétfő MINDENFELŐL /2 HÍREK 0 Nyolc iraki meghalt, húsz pedig meg­sebesült vasárnap nyugati repülőgépek rakétatámadása következtében az or­szág déli részén fekvő Bászra városá­ban. Egy állami kézben levő olajvállalat irodái voltak a két rakétával végrehajtott támadás célpontjai. 0 A kenyai hatóságok vasárnap újabb tíz, Szomáliából érkezett személyt tar­tóztattak le a kettős Izraelellenes me­rénylettel kapcsolatban. A csütörtökön végrehajtott és tizenhat áldozatot köve­telő támadások nyomán korábban tizen­két személyt tartóztattak le Kenyában. Lemond az ŐRIT elnöke Távozik posztjáról Körmendy-Ékes Judit Budapest (MTI) - Körmendy-Ékes Judit, az ORTT elnöke vasárnap este A Hét című televíziós műsorban beje­lentette, hogy lemond posztjáról. Hangsúlyozta azonban, még nem írta meg lemondását, és még azt sem dön­tötte el, hogy milyen hatállyal köszön el tisztségétől. Körmendy-Ékes Judit közölte: a jelen­legi körülmények között többet árt, ha ma­rad, mint használ. Amikor a kormányon lévő, a parlamentben többséget élvező po­litikai erők - először az ORTT történeté­ben - odáig vetemednek, hogy magát az in­tézményt támadják meg csak azért, hogy az élén álló elnök eltávozzon onnan, vagy nagyon meggyengüljön - fogalmazott az ORTT elnöke. Körmendy-Ékes Judit elmondta: végig kellett gondolnia, hogy van-e esélye érdem­ben küzdelembe bocsátkozni, vagy el kell menni és esélyt kell nyitni valami újra. Az ORTT elnöke lemondását indokolva kije­lentette: nagyon sok szempont szólt az el­menetel mellett.- Többek között az, hogy a parlament indokolatlanul nem fogadta el a testületi beszámolókat, mert végképp nem lehet el­fogadni azt, hogy egy nagyon fontos al­kotmányos intézmény költségvetése csak azért, hogy onnan az elnök elkerüljön, vagy gyengébb pozícióba ke’Kiljön, olyan fokig legyen megkurtítva, amely ennek az intézménynek az ellehetetlenülését bizto­san jelenti - jelentette ki Körmendy-Ékes Judit. A KSH ELEMZÉSEIBŐL Decemberben összeírás az egyéni gazdaságoknál Nyíregyháza (KSH - Barabás Iván­ná) - A mezőgazdaság helyzetének, a gazdaságok tevékenységének figye­lemmel kísérése érdekében a Közpon­ti Statisztikai Hivatal rendszeres meg­figyeléseket végez a gazdálkodó szer­vezetek és az egyéni gazdaságok köré­ben. Az utóbbiakat évente négy alkalommal összeírok keresik fel. A soron következő összeírás december első felében a szántó­földi és kertészeti termelés, állatállomány­változás, állati termék termelés- és a me­zőgazdasági termelés ráfordítás adatait tu­dakolja, de sor kerül állatállomány felmé­résére is. Az összeírás nem érint minden egyéni gazdálkodót, mivel reprezentatív (mintavételes) módszerrel történik. Sza- bolcs-Szatmár-Bereg megyében a közel százezer gazdálkodó közül mintegy hat és fél ezer címet jelöltek ki, akik reprezentál­ják a megye egészét. Az adatszolgáltatás a kijelölt körre néz­ve kötelező, a kérdőíven szerepel az adat­gyűjtést elrendelő kormányhatározat szá­ma. Az összeirt adatokat tilos a KSH dol­gozóin kívül más személynek kiadni vagy betekintésre átengedni. Az összeírt adatok kizárólag statisztikai célt szolgálnak, egyedi adatok illetéktelen kézbe nem kerülhetnek, azok csak össze­sített formában közölhetők. Pénzügyről egyeztettek a visegrádi négyek A még nyitott kérdések jelentős részéről hamarosan meg lehet állapodni az EU-val Budapest (MTI) - A viseg­rádi együttműködésben résztvevő négy ország, Ma­gyarország, Csehország, Len­gyelország és Szlovákia mi­niszterelnöke vasárnap buda­pesti találkozóján megállapo­dott abban, hogy pénzügyi­költségvetési kérdésekben egyeztetett álláspontot, tár­gyalási technikát képvisel az EU-csatlakozási tárgyalások végső szakaszában. Ez a Medgyessy Péter magyar, Vladimír Spidla cseh, Leszek Miller lengyel és Mikulás Dzurinda szlovák miniszterelnök tárgyalását követő közös sajtó- konferencián hangzott el. A politikusok az európai uniós csatlakozási tárgyalások végső szakasza előtt tartottak megbe­szélést. Közös nyilatkozat A V4 vezetői elmondták: nagy­ra értékelik a dán EU-elnökség javaslatait és erőfeszítéseit a csatlakozási tárgyalások sikeres lezárása érdekében. Medgyessy Péter a sajtó előtt arról beszélt, hogy sikerült egyeztetni azokról a fő kiinduló elemekről, amelye­ket a négy ország a következő napokban-hetekben képviselni fog a csatlakozási tárgyalásokon. Az egyeztetett álláspontok rész­leteiről a kormányfők nem kí­vántak beszélni. A magyar kor­mányfő kifejtette: a még nyitott kérdések jelentős részéről hama­rosan meg lehet állapodni az EU- val, így például a földtulajdon­szerzésre javasolt magyar védzáradék és az európai parla­menti helyek számának kérdésé­ről is.- Közel a megállapodás a me­zőgazdasági kvóták kérdésében. Úgy gondoljuk, hogy a közvetlen kifizetések ügye is rendezhető A visegrádi együttműködésben részt vevő négy ország képviselője: Leszek Miller lengyel, Medgyessy Péter magyar, Mikulás Dzurinda szlovák és Vladimír Spidla cseh miniszterelnök Fotó: mti kellő rugalmassággal úgy, hogy a csatlakozó országok nemzeti érdekeit figyelembe vegyék - fo­galmazott Medgyessy Péter. A négy kormányfő közös írá­sos nyilatkozatában kiemeli: a közvetlen agrárkifizetések össze­gét növelni, az EU által javasolt átmeneti időszakot pedig csök­kenteni lenne szükséges. Medgyessy Péter a sajtókonfe­rencián külön megemlítette a közvetlen kifizetések nemzeti kiegészítésének lehetőségét is. A költségvetési pozíciók kapcsán a visegrádi kormányfők úgy lát­ják, hogy az 1999-ben Berlinben elfogadott keretek a jelenleg ajánlottnál nagyobb mozgásteret biztosítanak az EU számára. Leszek Miller lengyel kor­mányfő közölte: akár az utolsó pillanatban, a december 12-13-i koppenhágai európai uniós csúc­son is meg lehet állapodni úgy, hogy senki ne érezhesse vesztes­nek magát. A lengyel kormány­fő szerint mindent meg kell ten­ni annak érdekében, hogy a strukturális és kohéziós támo­gatások nemrég 2,5 milliárd euróval lecsökkenteti összegét visszaállítsák az eredeti 25,5 mil- liárdra. Sikeres tárgyalás- Csak spekulációk azok a hí­rek, amelyek szerint Lengyelor­szág nem fogadná kedvezően a dán javaslatokat, hiszen azokhoz kedvezően állunk hozzá - mond­ta Leszek Miller. Vladimir Spidla azt mondta, hogy a V4 hasznos mechanizmu­sának a csatlakozást követően is fenn kell maradnia. A cseh kor­mányfő szerint a most kialakí­tásra kerülő koordinációs és kommunikációs csatornákon ke­resztül a négy ország folyama­tosan informálja egymást az EU- csúcsig terjedő időszakban. Mikulás Dzurinda szintén azt hangoztatta, hogy a dán javaslat alapot jelent a sikeres tárgyalás­lezáráshoz. A kedvezmény tör­vénnyel kapcsolatos magyar­szlovák vitákkal összefüggő kér­désre válaszolva a szlovák mi­niszterelnök csak annyit mon­dott: vasárnap a V4-találkozó miatt jött Budapestre, ám mindig örömmel folytat kétoldalú megbe­szélést magyar partneré vél, ha azon szép kilátás kínálkozik. Papcsák balesete Nyíregyháza (MTI) - Balesetet szenvedett Papcsák Ferenc országgyűlési képvi­selő szombaton. A Fidesz képviselőjét könnyebb sérü­lésükkel megfigyelésre a miskolci kórházba szállítot­tak a mentők. Siket Tibor, a honatya szemé­lyi titkára elmondta: Papcsák Fe­renc az egyéni 5-ös számú me­gyei választókerületébe utazott gépkocsival egy rendezvényre, amikor autója a hármas számú főúton Bükkábránynál a vizes úttesten megcsúszott. A képvise­lő, hogy elkerülje a vele szem­ben érkező gépjárművel az ütkö­zést, félrerántotta a kormányt, emiatt lesodródott az útról és fel­borult. A rendőrség megállapítá­sa alapján a kis sebesség és az, hogy Papcsák Ferenc biztonsági öve be volt kapcsolva, megmen­tette a képviselőt a súlyosabb sé­rüléstől. Ünnepeltek Romániában Bukarest (MTI) - Katonai díszszemlékkel, hálaadó isten­tiszteletekkel, koszorúzásokkal emlékeztek meg Romániában va­sárnap az ország nemzeti ünne­péről, amely annak állít emléket, hogy 1918. december 1-én Gyu­lafehérváron kimondták Erdély egyesülését Romániával. A köz­ponti katonai díszszemlét Buka­restben tartották. Kolozsváron különleges jelentőséget adott a rendezvényeknek, hogy vasár­nap reggel ott tartózkodott a Bu­dapestre tartó Adrian Nastase miniszterelnök. Világbéke. Árva muzulmán gyerekek a világbékéért imád­koztak vasárnap az indonéziai Dzsakartában. A világ legna­gyobb muzulmán országában pénteken ér véget a szent hó­nap, a ramadán Fotó: EPA Nő a kedvezmény Budapest (MTI) - December 1-jétől a kormány megemeli a la­kásépítési kedvezmény összegét, a döntés értelmében a két gyer­mek után járó kedvezményt megelőlegezik a fiatal házaspá­roknak. A kormánydöntés sze­rint egy gyermek után 500 ezer, két gyermek után már 1 millió 600 ezer, három gyermek után 2 millió 700 ezer, négy gyermek után pedig 3 millió 200 ezer fo­rint lesz a kedvezmény összege. Az intézkedés mintegy 25 ezer család számára könnyíti meg a lakáshoz jutást. Hirdetés A 48. hét eseményei a Budapesti Értéktőzsdén Az elmúlt héten az átlagosnál ma­gasabb forgalom mellett 2,0%-kal emelkedett a BUX, a hét első három napján 8000 forint felett zárt, ami jú­nius óta nem fordult elő. A nemzet­közi piacokról érkező kedvezőtlen hí­rek nem befolyásolták a tőzsdeindex alakulását, úgy tűnik megérkezett az év végi optimista hangulat a buda­pesti börzére is. A vezető részvények közül a MÓL árfolyama 6,3%-os erő­södéssel 5675 forintra jutott. Az olaj­ipari társaság vezetősége november 25-én hozta nyilvánosságra a cég új stratégiáját, amelyet kedvezően fo­gadtak a befektetők, továbbá a Slov- naftban részvénycserével és kész­pénzzel 67,8%-ra emelte a részese­dést. A MATÁV a nemzetközi telekom szektorral együtt 6,2%-ot erősödött, záróára megközelítette a 900 forintot. A blue chipek közül az OTP teljesített a leggyengébben hé­ten, 2,4%-os veszteséggel zárta he­tet. A legnagyobb hazai bank árfolya­mát a CD Hungary áron aluli eladá­sával kapcsolatos információk gyen­gítették. A gyógyszeripari részvények ellentétesen mozogtak a héten, a Richter 1,9%-ot veszített értékéből, az Egis 5,6%-kal zárt magasabban, mint egy héttel korábban. A szárnya­lás hátterében a Deramcicline nevű gyógyszer fejlesztésének kedvező ki­menetele állhat, előreláthatólag idén nyilvánosságra hozzák a kutatás eredményeit. A közepes és kis kapitalizációjú cé­gek közül az Antenna lett a hét nyer­tese, a felgyorsuló privatizációs fo­lyamat hírére 12%-os emelkedéssel reagált az árfolyam. A vesztesek kö­zött a TVK (-4,3%) alacsony forga­lom mellett esett. Úgy tűnik, hogy a nemzetközi piaco­kon elkezdődött a szokásos év végi rally, így elképzelhető, hogy az opti­mista hangulat a BÉT-en is megma­rad az év hátralévő részében. Amennyiben az év végi rally a ma­gyar piacon is folytatódik, vélemé­nyünk szerint ebben első sorban a MÓL és a Matáv részvények vehet­nek részt. A gyógyszeripari papírok alulértékeltsége is reménykeltő lehet, azonban az erős forint miatt ezen részvények rövid távon kimaradhat­nak egy esetleges emelkedés első hullámából. Véleményünk szerint a fundamentálisan legstabilabbnak te­kinthető magyar blue-chip, az OTP a korábbi hónapok emelkedése után közel került a fair értékéhez, így egy esetleges év végi rally esetén ez a részvény alulteljesítheti a piacot. Technikai elemzők szerint az optimiz­must az támasztaná alá, ha a BUX tartósan meghaladná 8000 pont kö­rüli relatív erős ellenállást, majd 8200 pont körül kitörne az emelkedő csa­tornából. Értékor betét éves kamat: jelenleg: 9,00% EBKM: 9,13% (változó kamatozás BUBOR -0,65%) 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. Tel.: 42/314-450, fax: 42/313-118 Kjadóvezetó. felelős kiadó: Szabó Miklós (szabo@inform.hu). Főszerkesztő: Angyal Sándor (angyal@inform.hu). Értékesítési vezető: Némethné Fórizs Erzsébet (nemethne@inform.hu). Terjesztési vezető: Matyasovszkiné Buri Adrienn (buri@inform.hu). Marketingvezető: Kereső Magdolna (kercso@inform.hu). Előfizethető a 06-80/203-655 ingyenesen hívható telefonszámon, vagy e-mailen: keletteri@inform.hu Az előfizetés díja: egy hónapra 995 forint, negyedévre 2890 forint, fél évre 5490 forint, egy évre 10 590 forint. Kézbesítési észrevételek: 06-40/424-424. Hirdetésfeladás - keretes hirdetés: telefon: 06-42/501-510, telefax: 06-42/501-970, e-mail: kelethird@inform.hu - apróhirdetés feladása telefonon: 06-90/494-949 (a hívás az apróhirdetés árát tartalmazza), személyesen. Szerkesztőség telefon: 06-42/501-510, telefax: 06-42/501-973. E-mail: kelet@inforrrf.hu Kiadja az Inform Média Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4-6. Postacím: 4401 Nyíregyháza, Postafiók 47. Hírügynökségek: MTI, EPA. Lapunk eladott példányszámát rendszeresen vizsgálja és auditálja a MATESZ. Nyomás: Inform Média Kft., Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Felelős vezető: Szilágyi László. Telefon: 06-52/526-626. ISSN 0133-2058

Next

/
Oldalképek
Tartalom