Kelet-Magyarország, 2002. október (62. évfolyam, 229-254. szám)

2002-10-01 / 229. szám

Fotó: EPA Uj időszámítás Forrásokat kell tartalékolni a ter­melők számára./3. A szezon legizgalmasabb ralikrosszparádéja Parázs párviadalok, hatalmas bukások és peches pilóták a vasárnapi Pioneer Kupán a RabócsiRingen/11. IDŐJÁRÁS Napsütéses idő Nappal 15 °C és 19 °C Éjszaka O °C és 5 °C ÁRA: 59 Ft LIX. évf., 229. sz. FÜGGETLEN NAPILAPJA 2002. október 1., kedd Nyírségi kiadás Fontos az egészség. A tálibok buká­sa után, amióta viszonylag béke honol Af­ganisztánban, egyre többen térnek vissza az országba, hogy folytassák régi életvite­lüket. Iskolába is sokan beiratkoznak, ahol beoltják a gyerekeket a fertőzések ellen Nincs elnöke az MTV-nek Budapest (MTI) - Nem kapott elegen­dő szavazatot elnökké választásához Baló György, az egyetlen versenyben maradt je­lölt a Magyar Televízió Közalapítvány ku­ratóriumának hétfői ülésén. Az elnökség - több, magas színvonalú pályázatot be­nyújtó jelölt közül - titkos szavazással, kétharmados többséggel Baló Györgyöt vá­lasztotta ki, s az ő kinevezését terjesztet­te a teljes létszámmal ülésező kuratórium elé. A versenyben maradt jelölt a kurató­rium ülésén viszont nem kapta meg a szükséges számú szavazatot. A jelöltnek legalább kétharmados többséget kellett volna szereznie, a 30 tagú testületből azon­ban csak kilencen támogatták Baló Györ­gyöt, míg húszán ellene szavaztak, egy voks pedig érvénytelen volt. Az MTV Közalapítvány kuratóriumá­nak elnöksége október 7-én, hétfőn új pá­lyázatot tesz közzé a Magyar Televízió Rt. elnöki posztjának betöltésére. Erről a tes­tület képviseletében Bakó Lajos elnök és Kocsis András alelnök adott tájékoztatást hétfőn a kuratórium ülését követően. KELET-MAGYAR0RSZÁ6 ŰS 4401 Nyíregyháza, Postafiók 47 ® (42) 501-510 Tokió vezet Csökkenteni kell a vállalkozói terheket Ötmilliárd forintot különített el a kormány a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatására Nyíregyháza (KM - Ny. Zs.) - A kormány jövőre ter­vezett tehercsökkentő prog­ramja mintegy 250 milliárd forintos nagyságrendet kép­visel. Ezt Kiss Péter foglalkoztatás­politikai és munkaügyi minisz­ter jelentette be tegnapi sajtótá­jékoztatóján Nyíregyházán. A miniszter több megyei helyszínt és programot érintő látogatásá­nak első állomásán, a megye- székhely polgármesteri hivatalá­ban a sajtó képviselőit tájékoz­tatta a kormány foglalkoztatás­politikai elképzeléseiről. Ebben kiemelte: 2003. január 1-jétől 250 milliárd forintos tehercsökkentő program veszi kezdetét, amely főként a munkáltatói terhek mérséklésében testesül majd meg. Itt említette a 4500 forintos egészségügyi hozzájárulás 3450 forintra való csökkentését, ame­ly - a többi intézkedéssel együtt - 700 ezer vállalkozást érinthet. Lapunk kérdésére válaszolva a miniszter elmondta: a szaktárca megkülönböztetett figyelmet for­dít a hátrányos helyzetű munka- nélküliek foglalkoztatására, ezt jelzi az is, hogy az idei közmun­kaprogramok fedezetét megdup­lázva mintegy 5 milliárd forintot különített el a költségvetésben e feladatok elvégzésére. Kiss Péter ezt követően a nyír­egyházi ipari park legújabb be­ruházását, a Lanotte Kft. üzemét avatta fel. A társaság ügyvezető igazgatója, Trakperger Mihály cégismertetőjéből elismerésre méltó fejlődés képe körvonalazó­dott a vendégek előtt: a pehely ágyneműk készítésével foglalko­zó kft.-ét családi vállalkozásként alapították 1989-ben, s az első eredményes év 30 millió forint­jával szemben tavaly 800 millió forintos forgalmat produkált, mi­közben mintegy száz embernek ad munkát.- Már az ipari park létreho­zásakor az volt a cél, hogy a kül­földi nagybefektetők mellett a kis- és középvállalkozások, lehe­tőleg minél több helyi és megyei is érezze jól magát e területen. A Lanotte Kft. beruházása visszaigazolja az akkor hozott döntés helyességét - mondta Csa­bai Lászlóné, Nyíregyháza pol­gármestere. A miniszter tegnap a megye több pontján tartott fó- rumot./5. , » * Nyárutó. Az elmúlt néhány hét barátságtalan időjárása után ismét megtelnek délutánonként Nyíregy- Fotó: Balázs Attila háza parkjai Ma sorsolják a sorrendet Tovább nőtt a választásra a jelöltek száma A Zene Világnapjának előestéjén Szentpáli Roland tubamű­vész tartott koncertet vendégművész barátaival, a nyíregyházi Kodály Zoltán Iskola hangversenytermében Fotó: Balázs Attila Kossuthra emlékeztek Gyarmaton Nyíregyháza (KM - M. S.)- Tegnap a megyében lénye­gében befejeződött az októ­ber 20-ai önkormányzati vá­lasztásokra a jelöltállítás procedúrája: 8820 jelöltet fo­gadtak el a választási bizott­ságok. A Területi Választási Bizott­ság (TVB) tegnap délutáni ülé­sén jelölő szervezetként elfogad­ták a Magyar Vidék és Polgári Pártot. így a megyei közgyűlés tagjaira hét nagyvárosunkban 18, 222 tízezer lakosnál kisebb te­lepülésünkön 20 jelölő szervezet állíthat listát. A TVB ma délelőt­ti ülésén sorsolással döntik el, hogy e jelölő szervezetek (és ve­zető jelöltjeik) milyen sorrend­ben szerepelnek majd a szava­zólapokon.- A választási bizottságok és irodák a hét végén szinte az utol­só pillanatokig megfeszített mun­kát végeztek - tudtuk meg dr. Borbély Károly megyei főjegyző­től, a Területi Választási Iroda (TVI) vezetőjétől. - Több ezer je­lölt anyagát, ajánló szelvényeit, bejelentési okmányait kellett el­lenőrizni, az utómunkálatok még hétfőn is tartottak. Hamarosan elkezdődik a sza­vazólapok nyomtatásának előké­szítése: 646 féléből 1 750 000 da­rabot nyomtatnak - ezúttal első ízben nem központilag, hanem a megyében. A legfrissebb - hétfő 16 órai - statisztikában kisebb változáso­kat láttunk. így a megyében a polgármester-jelöltek száma 588, szemben a betölthető 229 tiszt­séggel. Negyvenkét helyen van egy jelölt, a legtöbb településen három-négy közül választhatnak majd október 20-án, de Geszte- réden, Kótajban, Nyírbogdány- ban, Ópályiban hat-hat, Piricsén hét jelölt pályázik a polgármes­teri székre. A tízezer lakosnál kisebb 222 településen 5485 jelölt méretteti meg magát; a képviselő-testületi helyek száma településenként 5- 13, összesen 1776. A tízezer lakos­nál nagyobb hét városunkban 80 egyéni választókerület van, a je­löltek száma 685. Figyelemre méltó, hogy a nagyvárosokban túlnyomó többségben vannak a pártok jelöltjei./2. Fehérgyarmat - A helyi mű­vészeti iskola Rézfúvós együtte­se muzsikájára gyülekeztek a fe­hérgyarmati városi parkban a Kossuthra emlékezők hétfőn dél­után. Ünnepi beszédet mondott dr. László Béla történész, a vá­ros alpolgármestere. Kossuth La­jos szobránál a Bárdos Lajos Mű­vészeti- és Általános Iskola 6. zeneis diákjainak dalcsokra, fu­rulyamuzsikája szerepelt a mű­sorban. Kossuth beszédéből Ster Anita adott elő részletet, Ábrá­nyi Emil: Nincs halál című ver­sét Baksa András adta elő. A szobornál a Rézfúvós együt­tes muzsikájára koszorúztak a város, az intézmények és tömeg­szervezetek vezetői.

Next

/
Oldalképek
Tartalom