Kelet-Magyarország, 2002. október (62. évfolyam, 229-254. szám)

2002-10-01 / 229. szám

Fotó: EPA 2002. október 1., kedd Szilét1 MINDENFELŐL /2 0 A miniszterelnök szerint az Európai Unió a magyar jövő, vagyis az az esély, amit elszalasztani nem lehet. Medgyessy Péter a Munkaadók és Gyáriparosok Or­szágos Szövetségének jubileumi közgyű­lésén elmondta, a csatlakozásnál óriá­si a politikai felelősség, ez teremti meg ugyanis az esélyt arra, hogy az emberek képességeiket valóra válthassák. 0 Jasszer Arafat palesztin elnök az új pa­lesztin kormány mielőbbi kinevezésére ké­szül és hétfőn megerő­sítette: nem halasztják el a januárra tervezett palesztin választásokat. A kormányalakítás szán­dékáról Arafat főtanács­adója beszélt hétfőn új­ságíróknak a palesztin vezető rámalláhi székházában, amelynek ostromát előző nap oldotta fel az izraeli hadsereg. 0 Az Egyesült Államok továbbra is ak­tívan részt akar venni a magyar gazda­ság fejlődésében - jelentette ki a bu­dapesti amerikai nagykövet. Nancy Good­man Brinker, a Vállalkozók és Munkál­tatók Országos Szövetségének elnök­ségi ülésén. Támadás után. Tegnap nyitották ki először az indiai Akshardham-templomot Gandhinagarban, ahol a múlt heti terror- támadásban 31 embert megöltek VÁLASZTÁSI MINDENTUDÓ 20. Tagokat választunk Nyíregyháza (KM) - Október 20-án általános helyhatósági választások lesznek hazánkban. Sorozatunkban gyakran feltett kérdéseket gyűjtöt­tünk egybe; a válaszokat az Országos Választási Irodától szereztük be. Hogyan választjuk a megyei közgyűlés tagjait? A megyei közgyűlés tagjainak jelölésé­hez a választópolgárnak a fehér színű ajánlószelvényt kellett valamelyik párt vagy más jelölő szervezet nevére kitölte­nie és átadnia a szervezet megbízottjának. Listát az a jelölő szervezet állíthatott, amelynek sikerült összegyűjtenie a válasz­tókerületben lakó választópolgárok 0,3%- ának ajánlását. Megyénkben a 10 ezernél több lakosú településeken 18, a kisebb te­lepüléseken 20 jelölő szervezet tudott ele­get tenni a fenti feltételnek. A megyei közgyűlés tagjainak válasz­tásához a választópolgárok a pártok vagy más társadalmi szervezetek által összeál­lított listákra szavaznak. A szavazólap az összes, megfelelő számú ajánlást össze­gyűjtő jelölő szervezet listáját tartalmaz­za, melyek közül a választópolgároknak egyet kell kiválasztaniuk. A listák a lea­dott szavazatok arányában jutnak man­dátumhoz, feltéve, hogy az összes érvényes szavazat több mint 4%-át elérték. A jelö­lő szervezetek egy megyében két listát ál­líthatnak: egyet a 10 ezernél több lakosú települések, egyet a 10 ezer vagy ennél ke­vesebb települések számára. A megyei jogú városok választópolgárai nem küldenek képviselőt a megyei köz­gyűlésbe. Konfliktus Elefántcsontparton Elköltöztették a külföldieket az Elefántcsontparton tíz napja kitört lázadás helyszí­néről, Korhogo városból hétfőn. A francia külügymi­nisztérium a hét végén lo­gisztikai segítséget ígért a lázadás ellen küzdő kor­mányzatnak, de egyelőre nem világos, hogy a kilátás­ba helyezett szállítóeszközö­kön és élelmiszersegélyen túl a volt gyarmattartó mi­lyen mértékben hajlandó feladatot vállalni a jelenlegi konfliktusban Ma sorsolnak Figyelemre méltó, hogy a nagyvárosokban túlnyomó több­ségben vannak a pártok jelöltjei mind a polgármesteri, mind a képviselői helyek esetében; a kis településéken ez éppen fordított: a függetlenek mellett csak elvét­ve vannak pártok jelöltjei. A megyei közgyűlésben betölt­hető helyek száma 48, amelyből kilencet ad majd a hat nagyobb város (Nyíregyháza megyei jo­gú város nem delegál), harminc­kilencet pedig a 222 tízezernél kevesebb lakosú település. A két listán 130, illetve 370 jelölt neve szerepel. Ma újabb határidő jár le: ha a választópolgárt egy jelölési faj­tán belül több helyen is jelöltnek ajánlották, október elsején 16 óráig nyilatkoznia kell arról, hogy melyik jelölést fogadja el. Program az élhetőbb faluért Medgyessy Péter a helyi önkormányzatokról Budapest (MTI) - A nemze­ti közép kormánya segíteni szeretné a helyi közösségeket helyi programjuk megvalósí­tásában. Minderről Medgyessy Péter miniszterelnök a helyi önkor­mányzatok napja alkalmából rendezett konferencián beszélt hétfőn, Budapesten. Szeptember 30-át, az 1990. évi első helyható­sági választások napját 2000-ben nyilvánította a helyi önkormány­zatok napjává az Országgyűlés. A szakmai tanácskozáson a mi­niszterelnök hangsúlyozta: a kor­mány programja a decentrali­zált, depolitizált önkormányza­tiság mellett tesz hitet. A kor­mány fontos tennivalói közé so­rolta a települési önkormányza­tok méreteihez és funkcióihoz igazodó hatáskörök bővítését.- Már a jövő évi költségvetési tervben is szerepeltetni kívánjuk azokat a pénzügyi ösztönzőket, amelyek arra sarkallják a helyi önkormányzatokat, hogy üzemel­tetési és fejlesztési feladataikat to­vábbi összefogással, kistérségi társulással valósítsák meg - mondta a kormányfő. Közölte: a kormány a következő évi költség- vetés összeállításánál már figye­lembe veszi a kampányidőszak­ban tett vállalásait, ezért a szemé­lyi jövedelemadóból a jelenleginél nagyobb mértékben részesülnek az önkormányzatok, a gépjármű­adóból származó bevétel pedig egészében náluk marad. Három tárca A miniszterelnök közlése sze­rint a vidék fejlesztésében új elemként jelenik meg az élhe­tőbb faluért program, melynek keretében három tárca működik együtt közmunkaprogramok beindításában, az alkalmi mun­kavégzés összefogásában és olyan támogatási formák kiala­kításában, amelyek a legszegé­nyebbek életkörülményeinek ja­vítását célozzák. Lamperth Mónika belügymi­niszter a konferencián közölte: egy tudósokból, szakértőkből ál­ló testület megkezdte a közigaz­gatás átalakítási koncepciójának kidolgozását, melynek egyes, már hasznosítható elemei a 2003- as költségvetésben megjelennek. A belügyminiszter a közigazga­tás átalakításának elemei között sorolta az önkormányzati és az állami feladatok megosztásának elővizsgálatát. Két hét múlva második forduló Kostunica és Labus maradt versenyben Belgrád (MTI) - A szerbiai elnökválasztás első, vasárnapi fordulójának két győztese, Vojislav Kostunica jugoszláv ál­lamfő és Miroljub Labus szövet­ségi miniszterelnök-helyettes felszólította a szavazópolgáro­kat, hogy a választás második körében, október 13-án nagy számban menjenek el szavazni. Labus álláspontja Kostunica szerint ha a má­sodik forduló érvénytelen len­ne, ez azt jelentené, hogy nincs stabil Szerbia. Az államfő sze­rint a választások első fordu­lója megmutatta, hogy Szerbiá­nak nem kellenek indulatosko- dók és szélsőségesek. Általá­ban Vojislav Seselj radikális pártvezért tartják szélsőséges­nek, de Labus álláspontja is szélsőséges, mert számára min- denekfelett állnak a nemzetkö­zi pénzügyi szervezetek köve­telései, és nincs tekintettel az ország szociális helyzetére, a demokratikus és intézményes keretek hiányára - mondta Kostunica. Az államfő a választások má­sodik körében mindazon polgá­rok támogatását várja, akik úgy értékelik, hogy Szerbiának jogi­lag szilárd és stabil államnak kell lennie. Kostunica ismét ke­ményen bírálta a szerbiai kor­mánykoalíciót, mondván, fele­lőtlenség volt kiírni idő előtt a választásokat. Miroljub Labus elégedetten nyilatkozott saját szerepléséről a választások első körében, mert nulláról indult és egymil­lió szavazatot gyűjtött össze, mi­közben a választási kampány­ban egyedül szállt szembe a töb­bi, tiz jelölttel, akik megkísérel­tek visszaélni a reformfolyamat kezdeti nehézségeivel. Labus ko­molyan hisz abban, hogy Szer­bia a Balkán vezető országa le­het, és ezt a polgárok azzal bi­zonyíthatják be, hogy október 13-án nagy számban elmennek szavazni. Sok szavazat Rámutatott arra, hogy Kos- tunicára csak százezerrel töb­ben szavaztak mint rá. A poli­tikus úgy látja, hogy ő azért ka­pott sok szavazatot a Vajdaság­ban, mert ott jobb eredménye­ket hoztak a reformok. Nagyon jó kis ország, szeretem Magyarországot A Francia Idegenforgalmi Hivatal vezetőjének véleménye hazánkról és Franciaországról Kovács Éva Budapest, Nyíregyháza (KM) - Hetedhét ország bemu­tatkozik volt a címe annak a nyíregyházi rendezvénynek, amelyen hét ország hazánkba települt idegenforgalmi szak­emberei mutatták be saját or­szágaikat, az ott található ne­vezetességeket. A sok érdekes beszámoló kö­zött az egyik legérdekesebb a Francia Idegenforgalmi Hivatal vezetőjének, Elisabeth Pallagh Patakinak a beszámolója volt, aki nemcsak saját országáról, de ha­zánkról is tanulságos dolgokat mondott. Őt kértük beszélgetésre.- A külföldi utazási irodák idén először mutatkoztak be a Nyírsé­gi Ősz rendezvénysorozatának ré­szeként. Miért volt fontos Önöknek a nyíregyházi találkozás?- Szeretnénk az országainkról minél több infomációt eljuttatni az emberekhez, hogy megismer­jék nevezetességeinket, felkeres­sék a mi hazánkat. Meggyőződé­sem, erre a Nyírségi Ősz rendez­vényei kitűnő alkalmat nyújtot­tak, az információs sátrakban megtalálható prospektusok, infor­mációk sok segítséget adtak. Elisabeth Pallagh Pataki- A statisztika szerint Fran­ciaország a világ leglátogatottabb országa, az elmúlt évben 76 mil­lió turista kereste fel. Szükség van ezek után további reklámra?- Természetesen. Az érdeklő­dés pedig érthető, hiszen Frani- ciaország változatos, szebbnél szebb tájakban, műemlékekben, világörökségekben gazdag. Ötezer kilométernyi tengerpartja van, itt találhatóak ugyanakkor a világ legjobb és legjobban felszerelt sí­terepei, az ország kitűnő lehető­séget kínál a téli sportok kedve­lőinek. Mindezt ráadásul semmi­vel sem kínálja drágábban, mint bármely más ország teszi. Ezzel együtt Franciaország mind a 22 régiója szinte más-más ország, más hagyományokkal, más építé­szettel, más szokásokkal. Minde­nünk van tehát, ami az utazót ér­dekelheti, mindenféle pénztárcá­hoz vannak ajánlataink, s meg­teszünk mindent azért, hogy mi­nél többen jöjjenek.- Szokták a franciákat egyfaj­ta sovinizmussal vádolni...- Nem azok, illetve egy picit valóban azok. Mentségükre vál­jon, kizárólag a saját országuk iránt elfogultak. Tudom, szokták azt is mondani, hogy az idegen­nel nem elég kedvesek. Jelentem, most már azok, mert megnevel­tük őket, és tudják, a vendégfo­gadásban, a turizmusban a ked­vesség nagyon fontos, nélkülöz­hetetlen kívánalom. Remélem, akik mostanában jönnek hoz­zánk, azok már tapasztalják mindezeket.- Ön tizenkét éve él Magyaror­szágon, félig magyarnak, félig franciának tartja magát. Mit ta­pasztal, mi változott ez idő alatt?- Számtalan dolog. Annak ide­jén, amikor a határok megnyíl­tak, nagyon sokan mentek Fran­ciaországba, hiszen mindenki örült, hogy utazhat. Akkoriban az olcsó utak voltak a kelendőek, ol­csó szállással, buszos utazással. Mostanra változott a helyzet, megnőttek az igények. Ma már a minőség felé tart a tendencia. Évente kétszázezer magyar uta­zik Franciaországba. Egyre több az üzleti út, és azok vannak töb­ben, akik repülővel utaznak, akár egy hosszú hétvégére is, jó szál­lodában laknak, és többet költe­nek. Meggyőződésem, a magyar még jobb utazó lesz, ha pénze lesz, hiszen szeretnek és tudnak is jól élni, az életet élvezni.- Milyennek lát bennünket, ma­gyarokat?- Nagyon jó kis ország ez, na­gyon szeretem Magyrországot. Van valami bája, amit nem lehet megmagyarázni. Ezért is szeret­ném, ha továbbra is olyan ven­dégszerető, olyan vidám lenne, mint amilyennek eddig megis­mertem. Mostanában ugyanis azt látom, mintha ezek a tulajdonsá­gok fogyóban lennének: az embe­rek hajszolják, hajtják magukat, hogy minél több pénzt keresse­nek, hogy úgy éljenek, mint nyu­gaton. Pedig ez helytelen, és higy- je el, a franciák között sincsenek olyan sokan a gazdagok: az or­szág felének annyi a jövedelme, amely után nem kell adót fizet­nie. Azt javaslom a magyarok­nak, ne csak sírjanak, de vigad­ni se felejtsenek el. .... - Kladóvezetó. felelős kiadó: Szabó Miklós (szabo@inform.hu). <J -J*J Főszerkesztő: Angyal Sándor (angyal@inform.hu). Értékesítési vezető: Némethné Fórizs Erzsébet (nemethne@inform.hu). Terjesztési vezető: Matyasovszkiné Buri Adrienn (buri@inform.hu). Marketingvezető: Kereső Magdolna (kercso@inform.hu). Előfizethető a 06-80/203-655 ingyenesen hívható telefonszámon, vagy e-mailen: keletteri@inform.hu Az előfizetés díja: egy hónapra 995 forint, negyedévre 2890 forint, fél évre 5490 forint, egy évre 10 590 forint. Kézbesítési észrevételek: 06-40/424-424. Hirdetésfeladás - keretes hirdetés: telefon: 06-42/501-510, telefax: 06-42/501-970, e-mail: kelethird@inform.hu - apróhirdetés feladása telefonon: 06-90/494-949 (a hívás az apróhirdetés árát tartalmazza), személyesen. Szerkesztőség telefon: 06-42/501-510, telefax: 06-42/501-973. E-mail: kelet@inform.hu Kiadja az Inform Média Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4-6. Postacím: 4401 Nyíregyháza, Postafiók 47. Hírügynökségek: MTI, EPA. Lapunk eladott példányszámát rendszeresen vizsgálja és auditálja a MATESZ. Nyomás: Inform Média Kft., Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Felelős vezető: Szilágyi László. Telefon: 06-52/526-626. ISSN 0133-2058 ^ATESZ

Next

/
Oldalképek
Tartalom