Kelet-Magyarország, 2002. július (62. évfolyam, 151-177. szám)

2002-07-01 / 151. szám

2002. július 1., hétfő Ketet*llag?&imzég MINDENFELŐL /2 HÍREK 0 Öngyilkos robbantó Robbanást és tü­zet okozott a Pest megyei Sóskút egyik családi házában egy öngyilkos férfi. Az elsődleges jelentések szerint a rendőr­ség azt valószínűsíti, hogy a férfi, aki életét vesztette, gázpalackot robbantott fel. Budapesten, a második kerületben feltehetőleg elektromos hiba miatt lob­bant lángra egy családi ház, amely tel­jesen kiégett. Abban a tűzben senki sem sérült meg. 0 Ariel Sáron izraeli minisz­terelnök Simon Perez kül­ügyminiszterrel tárgalt va­sárnap Jeruzsálemben George Bush amerikai el­nök Közel-Keleti béketervéről. 0 Halál az autóban Az egyesült államok­beli Southfield városában meghalt két kisgyermek, mert anyjuk több mint há­rom órára az autójában hagyta őket a nagy melegben. Michigan rendőrsége kö­zölte: emberölés miatt vádat emeltek a 25 éves asszony ellen, aki elismerte: fodrásznál volt, s mire visszatért, három­éves kisfia és tíz hónapos kislánya már halott volt. Bomba robbant a vasúton Budapest (MTI) - Izraelben hárman könnyebben megsérültek, amikor vasár­nap reggel bomba robbant egy vasútvona­lon. A merénylet a közép-izraeli Lód vá­rosától északra történt. A pokolgépet a sí­neken helyezték el a merénylők és akkor hozták működésbe, amikor a reggeli csúcs- forgalomban egy személyvonat haladt el fölötte. Az izraeli rendőrség a merénylet helyszínének közelében őrizetbe vett egy palesztin férfit. Előzőleg izraeli páncélosok lőtték a Gázai övezetben lévő Hán-Júnisz menekülttábort. Több házat találat ért, de a támadásnak nem voltak áldozatai. A pa­lesztinok szerint legalább hat ágyúlövedék csapódott a házakba. Az izraeliek azt kö­zölték, hogy csak gépfegyverrel lőttek, miután palesztinok aknavetőkkel tűz alá vettek egy katonai őrposztot. Két rendőr könnyebben megsebesült szombaton Belfastban a katolikusok és a protestánsok újabb összecsapásában, akik | a város egyik katolikusok lakta negyedé- f ben estek egymásnak Fotó: EPA ÖN SZERINT... Legutóbbi kérdésünk: Büntetné-e a drogfogyasztást? A leadott voksok aránya: igen: 68,38% ggÉjj Mai kérdésünk: Ön elégedett-e a VB színvonalával? Szavazatát leadhatja: www.5zon.hu Feszültség A dél-koreai haderő megerősítését ígérte vasár­nap Kim De Dzsung állam­fő, miután az észak-koreai haditengerészet szombaton elsüllyesztette a dél-koreai parti őrség egyik hajóját a Sárga-tengeren lezajlott fegyveres összetűzésben. A lövöldözésben - amely az elmúlt három évben a leg­súlyosabb fegyveres inci­dens volt a két ország kö­zött - négy dél-koreai ten­gerész meghalt, tizenkilenc megsebesült, egy eltűnt és legalább harminc észak-ko­reai tengerész is meghalt vagy megsebesült Fotó: EPA Megerősítették bennem az elszántságot- nyilatkozta vasárnap a televízióban Medgyessy Péter miniszterelnök Budapest (MTI) - Az embe­reket nem az érdekli, mi volt 20 évvel ezelőtt, hanem az, hogy a miniszterelnök demokratikus, hozzáértő, akarja és képes a javukat szolgálni, vagy sem. így vélekedett Medgyessy Pé­ter vasárnap az egyik kereske­delmi televíziónak adott inter­jújában a kémelhárítói múltjával kapcsolatos politikai támadások­ról szólva. Mint mondta: az őt ért támadások nem ingatták meg sőt, inkább megerősítették ben­ne az elszántságot, hogy végigvi­gye programját. Hozzátette: jóle­sett neki, hogy az SZDSZ döntő többségétől is bizalmat kapott. A kormányfő szerint a bot­Hétfőtől új gyógyszerár Budapest (MTI) - Hétfőn életbe lépnek a társadalombiztosítás ál­tal nem támogatott gyógyszerek új árai, ami átlagosan mintegy 12 százalékos növeke­dést jelent. Hamvas József, az Egész­ségügyi, Szociális és Csa­ládügyi Minisztérium főosz­tályvezetője elmondta: a háromezer támogatotti kör­be nem tartozó gyógyszer közül megközelítőleg hat­száz ára változik július else­jétől. A főosztályvezető szerint a készítmények hétfőtől ér­vényes termelői árai a 20 százalékosnál nagyobb csökkenéstől az 50 százalé­kot meghaladó növekedésig, a legkülönbözőbb mérték­ben mozognak, még azonos gyógyszercsoporton belül is. Utalt arra, hogy a szak- miniszter a nem támogatott gyógyszerek esetében ártár­gyalásra nem jogosult, ezekről a gyártók saját gaz­dasági szempontjaik szerint döntenek, az árak kihirde­tése pedig negyedévenként történik meg. Hamvas József hangsú­lyozta: a társadalombiztosí­tás által támogatott gyógy­szerek körében megtalálha­tók a betegségek kezelésé­hez szükséges legfontosabb készítmények. rány azért nem a választási kam­pány idején robbant ki, mert az ellenzék rendkívül elbizakodott volt, nem gondolta, hogy elve­szítheti a választásokat. Úgy vél­te, hogy most viszont az ellenzék ideges, egyrészt a kormány kez­deti sikerei, másrészt pedig az el­múlt négy évben történtekkel kapcsolatban megindított vizsgá­latok miatt.- Ez a történet arról szól, ho­gyan lehet elterelni a figyelmét a magyar lakosságnak arról, ami szerintem mindannyiunk számá­ra fontos - jelentette ki a minisz­terelnök. Hozzáfűzte: ameddig valaki a régebbi múltról beszél, addig nem esik szó az elmúlt négy év történetéről, amivel kap­csolatban pedig igazán volna mit elszámolni. Medgyessy Péter megismételte, hogy amit ő kém­elhárító tisztként tett, az az or­szág érdekét szolgálta, és ezt ki­zárólag szakmai feladatnak te­kintette. Megjegyezte, hogy ő ak­kor is hazájának tartotta ezt az országot. Sokan vagyunk még ez­zel így - tette hozzá. A nyüvánosságra került doku­mentum forrását firtató kérdés­re válaszolva a miniszterelnök kijelentette: nem hiszi, hogy a kormányoldalon bárkinek is ér­dekében állt volna a botrány ki­robbantása. Mint mondta: sze­rinte nem fog újabb olyan doku­mentum előkerülni a múltjával kapcsolatosan, amely megrázná a közvéleményt. Úgy vélte, hogy az európai uniós országok veze­tőit sem érdekli ez a botrány. Az unió azt várja el, hogy a magyar kormány a demokrácia és a piac- gazdaság szabályait betartsa. A kormány a jogszabályok és az ügyészi, bírói függetlenség tiszteletben tartása mellett min­den ügyet ki fog vizsgálni. Az ügynöktörvény módosítására ki­térve elmondta, hogy a kormány három elv alapján tette meg ja­vaslatát. Eszerint a közéleti kép­viselők múltja legyen átlátható, zsarolhatóságuk elkerülése érde­kében vallják be, ha a III-as fő­csoportfőnökségnél tevékenyked­tek, ne sérüljenek nemzetbizton­sági érdekek, a kisembereket pe­dig hagyják békén, legyenek ku­tathatók a dokumentumok, de ne tegyék ki azokat közszemlére. Határon túli díjeso Kisvárdán A kisvárdai Várszínház és Mű­vészetek Háza által a fiatal alko­tók elismerésére alapított Teplán- szky Díjat ez évben a marosvá­sárhelyi Nemzeti Színház Tom­pa Miklós Társulatának tagja, Katona László színművész kapta. Az egyéni művészi teljesítményt is jutalmazták a vendéglátók. Eb­ben a díjazásban az idén ketten részesültek, a kassai Fabó Tibor és a kolozsvári Hatházi András színművészek. A Várszínház szí­nészi különdíját az újvidéki szí­nésznő, Szorcsik Kriszta kapta meg. A közönségzsűri díját a Ko­lozsvári Egyetem Színházművé­szeti Tanszék IV. éves színinö­Hirdetés vendékei a Kék, kék, kék című előadásért érdemelték ki. Kisvár- da város díját a legjobb női ala­kításért a marosvásárhelyi B. Fii- lop Erzsébet, a legjobb férfialakí­tásért a temesvári Balázs Attila érdemelte ki. A megye díját a sepsziszentgyörgyi Tamási Áron Színház kapta az Ilja próféta cí­mű előadásért. A Nemzeti Kul­turális Örökség Minisztériumá­nak fődíját, egy klasszikus ma­gyar regény kiváló színpadi adap­tációjáért, a különleges színpadi nyelvért, a magas színvonalú csa­patmunkáért, a fesztivál legjobb díszletéért az Újvidéki Színház nyerte el a Pác című előadásért. A másik minisztériumi díjat a te­mesváriak A lecke című előadá­sa kapta meg. Az Illyés Közala­pítvány Kuratóriumának megosz­tott díját a marosvásárhelyi Pél­dás történet című előadás és a szabadkai társulat által bemuta­tott Titanic vízirevű című elő­adás érdemelte ki. A díjazottak az elismerő oklevelek és a pénz­jutalom mellett Bábásné Lakatos Erika, a kisvárdai várat ábrázo­ló tűzzománc alkotását is maguk­kal vihették. A díjkiosztó ünnep­séget követően kilenc nagyszerű fiatal színésznő A nő kilencszer című zenés estjét tekinthették meg a záróünnepség résztvevői. A 26. hét eseményei a Budapesti Értéktőzsdén A tengerentúlról induló WorldCom-bot- rány hatása Európán keresztül begyűrű­zött a magyar piacra is. Az amerikai be­fektetői bizalom megingását követően az előző hét végén megtört zuhanás tovább folytatódott a magyar piacon is, így a BUX-index 7200 pontig esett, elveszítve ezzel az idei évben május közepéig rea­lizált 25%-os nyereséget. A világszerte érezhető pánik egy napot tartott, így a csütörtöki emelkedés után a BÉT irány­adó indexe csupán 2,5%-os veszteség­gel zárta a hetet. A pánikszerű eladások élénkítették a forgalmat, így az előző he­tekben 4-5 milliárd torintra csökkenő napi átlagforgalom a hét végén 7-8 milliárd forintra emelkedett. A nemzetközi hangulat a blue chipek kö­zött a leginkább az OTP-t viselte meg. Ez részben azzal magyarázható, hogy a számviteli csalások miatt megugró koc­kázatok következtében a nemzetközi piacokon is a legnagyobb vesztesek kö­zött a bankszektort képviselő részvények voltak. A néhány hete még a külföldi be­fektetők kedvenc magyar célpontjának minősülő banki részvény 6,3%-ot veszí­tett értékéből, ami a nemzetközi hatások mellett a részvény korábbi túlértékelt­ségével is magyarázható. Ez utóbbi té­nyező a hét végére érvényét veszítette, hiszen az elemzők szerint a részvény fair értéke 2000-2200 körülire tehető. A nemzetközi botrányok másik hazai vesztese a Matáv volt, amelynek a hé­ten elért 775 forintos mélypontja a ta­valyi októberi szintnek felel meg. USA második legnagyobb vonalas távközlési szolgáltatójával kapcsolatos botrány mel­lett a héten az Alcatel által közzétett pro­fitfigyelmeztetés és a France Telekom leminősítése is kedvezőtlen hatással volt a telekom szektorra. A blue chipek között a Mól árfolyama az általános piaci tendenciával szemben 1,8%-ot emelkedett. A befektetői megíté­lés pozitív fordulata a gázüzletággal kap­csolatos kedvező híreknek köszönhető. A piac reménykedve tekint a kormány­zati árpolitika változására, melynek jelei az ipari fogyasztók számára jóváhagyott áremelés és az új gáztörvény kapcsán született megegyezés voltak. A Mól szempontjából kedvezően alakultak a nemzetközi devizapiacok is, hiszen a dollár gyengüléséből a magyar tőzsdén szereplő cégek között (a gázimport és a dollárhitelek miatt) a legtöbbet a Mól profitálhat. Ezzel szemben a dollár erősödése ked­vezőtlenül érinti az exportjuk nagy részét dollárban elszámoló társaságokat. Ilyen társaságok a gyógyszeripari ás a gép­ipari cégek, amelyek veszteségeit csök­kenti, hogy részben fedezik a dollár- exportjukat. Bár az egyes cégekkel kapcsolatos ne­gatív hírek rövid távon éreztetik hatásu­kat, a befektetői bizalom megingása hosszabb távon nyomja a piacokat, hi­szen nem lehet kizárni újabb botrányok előbukkanását. Az amerikai befektetésekbe vetett biza­lom megingása még érződik a deviza­piacokon (a dollár gyengül), így tovább­ra sem látunk okot túlzott optimizmus­ra a nemzetközti részvénypiacokat il­letően. 2002. június 10-től 3 hónapos futamidőre lekötött betét 8,00% (EBKM 8,00%) 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. Tel.: 42/314-450, fax: 42/313-118 ittet»lltOTH«raág Kiadóvezető, felelős kiadó: Szabó Miklós (szabo@inform.hu). Főszerkesztő: Angyal Sándor (angyg|@infornrhú)- Értékesítési vezető: Némethné Fórizs Erzsébet (nemethne@inform.hu). Terjesztési vezető: Matyasovszkiné Buri Adrienn (buri@inform.hu). Marketingvezető: Kereső Magdolna (kercso@inform.hu). Előfizethető a 06-80/203-655 ingyenesen hívható telefonszámon, vagy e-mailen: keletteri@inform.hu Az előfizetés díja: egy hónapra 995 forint, negyedévre 2890 forint, fél évre 5490 forint, egy évre 10 590 forint. Kézbesítési észrevételek: 0640/424424. Hirdetésfeladás - keretes hirdetés: telefon: 0642/501-510, telefax: 0642/501-970, e-mail: kelethird@inform.hu - apróhirdetés feladása telefonon: 0690/494-949 (a hívás az apróhirdetés árát tartalmazza), személyesen. Szerkesztőség telefon: 0642/501-510, telefax: 0642/501-973. E-mail: kelet@inform.hu Kiadja az Inform Média Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4-6. Postacím: 4401 Nyíregyháza, Postafiók 47. Hírügynökségek: MTI, EPA. Lapunk eladott példányszámát rendszeresen vizsgálja és auditálja a MATESZ. Nyomás: Inform Média Kft., Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Felelős vezető: Szilágyi László. Telefon: 0652/526626. ISSN 0133-2058 x ^AWTESZ

Next

/
Oldalképek
Tartalom