Kelet-Magyarország, 2002. július (62. évfolyam, 151-177. szám)

2002-07-01 / 151. szám

Hiányoznak a forintok Alapítvány a leukémiás gyerekek gyógyulása ér- dekében./3. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Közönségsikert aratott a Tempo-Loki A több mint nyolc órán át tartó látványos viadalt végül a fővárosi tűzoltók nyerték./6. IDŐJÁRÁS Eső nem várható Nappal 25 °C és 29 °C Éjszaka 9 °C és 12 °C Nyírségi I kiadás Évforduló Ma öt éve került kínai ura­lom alá Hongkong. Az ünnepségre már teg­nap az országba érkezett Csiang Cö-min kí­nai elnök és felesége Fotó: EPA V4: a jelen és a jövő teendői Esztergom (MTI) - A visegrádi együtt­működésben új szakasz kezdődött: folyta­tódhat minden korábbi kedvező folyamat, és szeretnénk elkerülni, hogy a múlt sé­relmeivel foglalkozzunk, ehelyett a jelen és a jövő teendői számítanak - jelentette ki Medgyessy Péter miniszterelnök a V4 kormányfőinek szombati esztergomi csúcs- találkozóját követő sajtóértekezleten. Medgyessy Péter magyar, Milos Zeman cseh, Leszek Miller lengyel és Mikulás Dzurinda szlovák miniszterelnök egyetér­tett abban, hogy a négy ország koordinál­ni fogja álláspontját az EU-csatlakozási tárgyalások befejező, legnehezebbnek ígér­kező szakaszában egyes kérdésekben. Le­szek Miller a közvetlen agrárkifizetések ügye kapcsán megjegyezte: egyetlen új EU- csatlakozó sem lehet az unió nettó befize­tője. 9 770133 205016 KELET-MAGYARORSZAG El 4401 Nyíregyháza, Postafiók 47 © (42) 501-510 ÉLÉNKÜLŐ LAKÁSÉPÍTÉS Kiadott engedélyek a megyében Kiadott l.ik<*«ppitCM engedetv I n z 2 Félidőben a felvételi a főiskolán Tízezer jelentkezőből három-négyezer fiatal számíthat arra, hogy felveszik Nyíregyháza (KM - B. J.) - Huszonnegyedikén kezdődtek és július 4-ig tartanak a fel­vételi vizsgák a Nyíregyházi Főiskolán. A 140 szakra és szakpárra tízezernél többen jelentkeztek. Rövid két hét alatt több, mint tízezer ember fordul meg itt: ki írásbelin, ki szóbelin, ki mind­kettőn, vagy pontszámításon a Rákóczi úton - mondja Szikora Ildikó, az intézmény felvételi iro­dájának vezetője. A hét végén az írásbeli vizsgák eredményeit dol­gozták fel, ezeket függesztik ki a Sóstói úti főbejáratnál ma (hét­főn), vagy holnap. A kifüggesz­téssel egy időben az interneten a főiskola honlapján is megtalál­hatók lesznek az írásbeli ered­mények. Július 18-án következik a köz­ponti ponthúzás, s azon a héten szombaton az országos napila­pokból mindenki megismerheti a kialakult ponthatárokat, s ez­zel egy időben meghirdetik a pótfelvételiket is. Arról csak a ponthatárok ismeretében szüle­tik döntés, hogy Nyíregyházán milyen szakokon lesz pótfelvé­teli. (Tavaly a gazdálkodási, a kommunikáció, a művelődés­szervező és a nemzetközi kapcso­latok szakon volt.) Átlagosan 140 szakon és szak­páron indul képzés, köztük talál­ható néhány olyan, ami tavaly indult. Ami az esélyeket illeti, Szikora Ildikó elmondta: általá­ban kétszeres a túljelentkezés minden szakon. A jelölt által felállított sorrend szerint az első olyan helyre jut be, ahol elérte a felvételi ponthatárt, vagy vala­milyen mentességi feltételnek megfelelt. A július 18-án kialakult pont­határok után 23-tól kezdődik a postázás, mindenki levélben kap­ja meg az értesítést, ha felvételt nyert, ha nem. Egy hét alatt szinte biztos, hogy nem tudnak mindenkit értesíteni, de augusz­tus elejére igen. Ezért telefonon nem adnak felvilágosítást. A pontos adatok még nem ismer­tek, de 1700-1800 állami finanszí­rozású, s nagyjából ugyanennyi költségtérítéses elsőéves hallga­tója lesz szeptembertől a Nyír­egyházi Főiskolának, bár ez utóbbi szám emelkedhet, mert az intézménytől függ, hogy egyes szakokra hány hallgatót tud fel­venni. Piacon Az elmúlt napok dinnyeérlelő kánikulai forrósága után elöntötte a piacokat a kedvelt gyümölcs, pedig még nincs is itt a dinnyeszezon Fotó: Sipeki Péter ■ .íj Határon túli díjeső Kisvárdán Az idén ketten részesültek Életmű Díjban Kisvárda (V. P.) - Tíz for­ró nappal ezelőtt kezdődött el a nagyszerű élményekben, nagy sikerekben, jóízű be­szélgetésekben és szép talál­kozásokban bővelkedő Hatá­ron Túli Magyar Színházak XIV. Fesztiválja. A tíz nap után a szombati zá­róünnepség az égiek könnyeivel kezdődött, s rövid ideig jéggel is verte a kisvárdai Várszínház sá­torral fedett nézőterét. Mintha siratta volna az elmúlt tíz nap eseményeit. A fanfárok most már a feszti­vál befejezését jelentették. Első­ként felolvasták Görgey Gábor kulturális miniszter levelét, amelyben méltatta a nagykörö­södé fesztivál múltját jelenét, és felvázolta jövőjét, kiemelve: „...a magyar dráma írás hangsúlyos jelenléte erősíti a határon túli magyar kisebbségeknek az anya­nyelvi színjátszásért, az anya­nyelvű kultúráért viselt felelő­ségét és teljesítményét. Ez év őszére szeretném együtt gondol­kodásra, útkijelölésre felkérni a határon túli magyar színházak vezetőit. Tisztelettel hívom Önö­ket egy beszélgetésre, amelyen szakmai, színházpolitikai, támo­gatáspolitikai kérdésekről ejte­nénk szót.” Ezt követően a város polgár- mestere, dr. Oláh Albert, majd Devich János, a Nemzeti Kultu­rális Örökség Minisztériumának főosztályvezetője köszöntötte a megjelenteket. A zsűri elnökének, Fodor Ta­másnak a rövid értékelését kö­vetően megkezdődött a díjeső. Az idei évben ketten részesültek több évtizedes színházi mun­káért Életmű Díjban, amelyet a Nemzeti Kulturális Örökség Mi­nisztériuma Mende Gaby szín- művésznőnek, a marosvásárhe­lyi Nemzeti Színház Tompa Mik­lós Társulata tagjának és Nagy Dezsőnek, a kolozsvári Állami Magyar Színház színművészének adományozott. Több helyi vállalkozó, szerve­zet, gazdálkodó egység jutalma­zott színészeket, társulatokat az előadásokban nyújtott alakításu- kért./2. A díszelgő alegység sorfala között az Ifjú pár Fotó: vincze Péter Díszelgés az Hiú párnak Kisvárda - Az elmúlt hét végén katonai diszelgés mel­lett tartotta esküvőjét Kisvár­dán a kékesei Nyistyák István, aki Tapolcán szolgáló hívatá­sos törzsőrmester és a dögéi Szilágyi Viktória. A fiatal pár a polgári esküvőt követően a díszalegység sorfala és a népes násznép kíséretével vonult át a római katolikus templomba az egyházi szertartásra. A ta­polcai díszalegységet Cser- venák Arnold főtörzsőrmester vezényelte. A katonai tiszteletadással zajlott esküvőt a szemerkélő eső ellenére sok kíváncsi szempár kísérte végig a város főterén. Forrás: KSH írásunk a 4. oldalon. Grafikon: KM

Next

/
Oldalképek
Tartalom