Kelet-Magyarország, 2002. június (62. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-01 / 126. szám

2002. június 1., szombat Kelet« Magyarország HÁTTÉR / 3 HÍREK 0 Lelki elsősegély A Telefonos Lelki El­sősegély Szolgálat szombaton és vasár­nap 18-tól 23 óráig hívható a 06- 80/505-555 telefonszámon. 0 Toronyszentelés A „Pőcspetri Esemé­nyekre" emlékeznek ma 10 órától a pőcspetri templomban, ahol dr. Veres András püspök celebrál misét és felszen­teli a templom új tornyát. NÉZŐPONT Angyal Sándor e-mail: angyal@inform.hu Legszívesebben műbalhénak nevezném azt az újabban felmelegített ellentétet, amit Nyíregyháza és Debrecen között az autópálya ügyben vélnek látni egyesek. A bulvárlap még ennél is tovább megy, mondván, akár egymásnak is eshetnek a nyíregyházi és a debreceni polgárok, ha a cívis város polgármestere az utcára szólítja híveit. Történne mindez azért, mert az M3-as autópálya mégsem tenne kitéró't Debrecen felé, hanem az első változat szerint egyenesen Nyíregyházának venné az irányt Polgártól. Tökéletesen igaza van Kosa Lajos pol­gármesternek, amikor arról szól, hogy Debrecen 210 ezer lakosú nagyváros és megérdemli az autópályát. Ám igaza van megyénk két közismert vezetó'jének is. Helmeczy László éppen lapunk tegnapi számában nyilatkozta: még nincs kormány által elfogadott útvonal, továbbá amikor a mi megyénk számára négyszer módosítot­ták kedvezőtlenül a terveket, a szabolcsi önkormányzat a tiltakozás törvényes útját választotta és ezt ajánlja Debrecennek is. Csabai Lászióné hasonlóan gondolkodik, de még azt is hozzáteszi: idő előtti a szomszédvár első emberének kirohanása. „Természetesen nem akarunk ellenséges­kedést Debrecen és Nyíregyháza között, a célunk, hogy mindkét városba eljusson az autópálya, vagy az autóút." Nem baj persze, hogy jó célokért - például munkahelyek teremtéséért, a zenei élet fejlesztéséért, a jobb egészségügyi el­látásért - rivalizálnak székhelyvárosaink, hiszen ezeknek az előnyét a lakosság érzi. Polgármester asszonyunk nem először nyilvánítja ki véleményét, hogy egy or­szágban élünk, és az autópálya nem lehet egy-egy város hitbizománya (mint sajnos az utóbbi években akadtak kedvezménye­zett települések, elsők az egyenlők között), hanem az a tisztességes cél, ha minél töb­ben élvezik előnyét. A most hatalomra lé­pett új kormány több ízben kinyilvánította: a jövőben nem lesznek szocialista és nem szocialista városok, hanem csak települé­sek, amelyek fejlesztése nem képviselő- testületi pártállásától függ majd. Ezért sem indokolt idő előtt kongatni a vészharangot. Az igazi baj különben sem a városok színe volt eddig, hanem az, hogy nem épült az út. Sokan várjuk, ha kitérővel is, de végre ráhajthassunk a pályára! A szalmonellától a piaci vásárlásig Olvasóink kérdéseire a fogyasztóvédelem megyei vezetője válaszolt telefonon Holló Jánosné szerkesztőségünk telefonjánál A szerző felvétele Lefler György e-mail: lefler@inform.hu Nyíregyháza (KM) - Legutóbb Holló Jánosné, a Megyei Közigazgatási Hiva­tal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének vezetője volt szerkesztőségünk vendé­ge. Olvasóink neki tehettek fel kérdéseket telefonon, fa­xon és e-mailen. A válaszo­kat itt szedtük csokorba.- Mindenekelőtt köszönöm a Kelet-Magyarország Olvasóinak érdeklődését a fogyasztóvédelem iránt. Azokra a kérdésekre és észrevételekre kívánok a nyilvá­nosság előtt válaszolni, amelyek telefonon, az élő kapcsolatot megelőzően és e-mailen érkeztek, illetve közérdeklődésre tarthat számot az érintett téma - kezd­te Holló Jánosné. Szalmonellafertőzés- Többen érdeklődtek és fejtet­ték ki véleményüket a Korona cukrásztermelő üzeméből szár­mazó, több személyt megbetegí- tő, feltételezhetően az Amorettó és Szent Honor torták által előidézett szalmonellafertőzésről. Tájékoztatnom kell az érdeklődő­ket, hogy az élelmiszer-forgalma­zás, -előállítás területén három hatóság lát el élelmiszer-ellenőr­zési feladatokat. Mindhárom ha­tóság jogosult mintavételre, és rendelkezik akkreditált élelmi­szer-vizsgáló laboratóriummal, kivéve bennünket, nálunk e feladatot a Főfelügyelőség labo­ratóriuma látja el, illetve megbí­zás alapján a társhatóságok me­gyei laboratóriumai végzik. Az ominózus szalmonellafertő­zésben a vizsgálatot - közegész­ség- és járványügyi érdekből - az ÁNTSZ Nyíregyháza Városi In­tézete folytatta le, és intézkedett a cukrásztermelő üzem működé­sének ideiglenes felfüggesztésé­ről, melyről bennünket is tájé­koztattak. Ilyen esetekben a ha­tóságok a következőkről intéz­kedhetnek: megtilthatják, illetve feltételhez köthetik az adott élel­miszer-előállító, vendéglátó és közétkeztető hely, élelmiszer-for­galmazó egység (továbbá gép-be­rendezés, stb.) működését; a ki­fogásolt élelmiszer forgalmazását korlátozhatják, feltételhez köthe­tik, megtilthatják, megsemmisít­hetik, közfogyasztásra alkal­matlannak, illetve csökkent mi­nőségűnek nyilváníthatják; sú­lyosabb esetekben javasolhat­ják a működési engedély vissza­vonását, illetve maguk is vissza­vonhatják azt. Mindezen túlme­nően szabálysértési bírságot vet­hetnek ki. Tudatos vásárlók Nagyon súlyos jogkövetkez­ménnyel jár, és a tapasztalatok szerint visszatartó hatású a „mi­nőségvédelmi bírság” alkalmazá­sa, amelynek mértéke 20 ezertől 1 millió forintig terjed. A fo­gyasztóvédelmi felügyelőségek a fogyasztói érdekeket sértő súlyos jogsértések esetén „fogyasztóvé­delmi bírságot” szabhatnak ki. Szóvá tette egy olvasó, hogy az elmúlt évi nyári tapasztalatokról csak késő ősszel olvashattak a Kelet-Magyarországban. Ez igaz, de talán elkerülte az illető figyelmét, hogy a médiákban, így a megyei lapban is már a sze­zon előtt felhívtuk a figyelmet azokra a negatív jelenségekre, melyekkel számolhatnak a ven­déglátás-szolgáltatás keretében. De a Kelet-Magyarország július végi számában is jelent meg cikk „Fókuszban az idegenforgalom” címmel. Nem kívánunk a piaci folya­matokba beavatkozni. Tájékozta­tásunk célja ráirányítani a fi­gyelmet azokra a jelenségekre, jogsértő magatartási formákra, amelyekkel a fogyasztó vásárlá­sai, szolgáltatás igénybevétele során találkozhat, illetve segítsé­get nyújtani abban, hogyan le­hetséges e negatív hatások ellen védekezni, fellépni, jogorvoslatot keresni. Súlyosabb jogsértések esetén a gazdálkodó szerv, hely, üzlet nevesítésével is megjelen­nek ezek az információk. A mos­tani, telefonos fórumon hozzászó­lók és kérdezők azt bizonyítot­ták, hogy egyre jobban szélese­dik a tudatos vásárlók köre. Nyugtával lesz nyugta Többen sérelmezték, hogy a piacon vásárláskor, főként a kül­földi kereskedők nem adnak nyugtát. A távol-keleti áruk nin­csenek ellátva tájékoztató cím­kékkel, és akadályba ütközik a minőségi kifogások intézése. Gyakori ellenőrzéseink az áruk származására, a tájékoztatókkal történő ellátásra irányulnak. Az a tapasztalatunk: egyre inkább tudatosul a vásárlókban az, hogy nyugta nélkül lemond minden jogérvényesítési lehetőségről, át­vállal a kereskedőtől minden kockázatot, amely az áru hasz­nálatával jár. Nyugta nélkül mi sem tudunk hatékony segítséget nyújtani a károsult vásárlóknak. Téves az a felfogás, hogy a hibás kozmetikai szolgáltatások­ra nincs jogorvoslat. Az olvasó­nak azt tanácsolom, amennyiben a kozmetikus nem rendezi megelégedésére reklamációját, forduljon panaszával hozzánk. Adott esetben a minőségileg ki­fogásolt szolgáltatásnak több oka lehet (a készítmény minősége, alkalmazása, stb.). A legcélsze­rűbbnek azt tartanám, ha a koz­metikus a szolgáltatást megismé­telné, és ha e szolgáltatás is ki­fogásolható, szakvéleményt kell beszerezni. Akciós termék rendes áron Vásárlói tapasztalatok sze­rint gyakran előfordul, hogy a Tesco Áruházban az akciós termékeket eredeti áron szá­molják a pénztárnál. Ha ezt a vásárló észreveszi, a külön- bözetet a vevőszolgálatnál visszakaphatja, ám a vásár­láskor a blokkot a vevőszol­gálat bevonja. Ehhez a kereskedelemnek nincs joga! A felügyelőség gyakran végez nagy tételű próbavásárlást az áruházban, ezt a jelenséget az utóbbi évben már nem tapsztalta. Célszerű lenne, ha ezeket az eseteket a Vásárlók könyvébe is bejegyeznék a megkárosí­tottak! ELETKEPEK j j j j j i j' j j j j j "j j j j j j’-i T. j Jvi J''­mm Találkozás tanítványommal találkozás tanár és ta­nítvány harminckét év utáni találkozója volt. A tanár én vagyok, a tanítvány Kovács István, a Malév parancsnokpi­lótája, budapesti lakos. 47 éves, özvegy édesanyja ma is Nyíregyházán él, őt látogatta meg. Kíváncsi lebegésben indul­tam a találkozóra. Azonnal megismertük egymást. Ami­kor az őszülő, rövidre nyírt hajú, kifogástalan külsejű fér­fi indult felém, az okos „mókusszempár” és a határo­zott, szinte „peckes” járás azonnal elfeledtette az eltelt évtizedeket. Az első kérdések­re rögtönzött humor, az azon­nal hatni, meghökkenteni- akarás is a régi „kópé” diá­kot idézte. A beszélgetés „reptető”. Nincs benne üresjárat, eről- tetettség. Szinte csak asszisz­tálok, figyelek, belőle ömlik a szó családról, munkáról, vál­ságokról és megoldásukról, ol­vasási szenvedélyről (Krúdy, Ottlik, Kundera, Hrabal, Vá­mos Miklós...). Megkérdezem, hogy ekkora élményanyaggal, mesélő tehetséggel és olvasott­sággal miért nem ír? Azt fele­li, hol van ő Krúdytól és köz­ben zsonglőrként villant fel egy Krúdy-novellát utazással, hóeséssel, a téli Popráddal... És mesél, mesél, mesél... Repülőutakról, kedves bará­tokról, családi együttlétekről, a gyerekeiről - Réka, László, Dani... Hallgatom, meg-megszóla- lok, én is mesélek, vitatkozók, helyeslek és „fejcsóválok”, s közben elemzem: micsoda iramban él, mégis mindent átél, mindent „lefényképez” és megőriz... És milyen színesen, élmény tér emtően mesél... Ez az „összeállítás” férfiben na­gyon ritka... Re Löpül az idő - gyarapod­nak a cigarettacsikkek. Az utolsó percekben szinte gyer­mekes dicsekvéssel röppenti el a szavakat: „szeretem a szép autókat, a mobil telefono­kat, a szép tollakat, a szép órákat...” (máris mutatja!) S rögtön ezután - mint minden mondatáradata után - egy kedves, jellemző, rövid neve­téssel „helyreteszi” önmagát, mintha azt mondaná: „hiába, én már csak ilyen vagyok!” Egy tanárnak - különösen, ha olyan, kicsit múltban élő ember, mint én - a legna­gyobb ajándék, ha váratlanul kiderül, hogy adott valakinek valamiféle indíttatást... Hogy ezt visszajelezte, és ezt ilyen „élményavató” kedvességgel tette. Tóth Józsefné, A HAJDANI TANÁRNŐ Mariska néni 102 éves Nyíregyháza (KM - Gy. L.) - Május 31-én ünnepelte szü­letésének 102. évfordulóját a Sóstói Szivárvány Idősek Otthonában Pilinszki And- rásné. A hatalmas születés- napi torta, a sok-sok virág és Giba Tamás alpolgármes­ter köszöntője nyomán kissé elérzékenyült Mariska néni Az ünnepség előtt szobájában beszélgettünk nevelt lánya, Ju­lianna társaságában, akivel négyéves kora óta éltek egy csa­ládban. Itt is volt torta, igaz ki­sebb, de nagyon finom.- Jól érzem magam, igaz már csak keveset eszem, de mindent szeretek. Itt van ez a kis rádió, azon mindig meghallgatom a hí­reket, az időjárást. írtam három keresztgyermekemnek is Buda­pestre, meghívtam őket. Sajnos, nem tudtak eljönni, de kedvesen köszöntöttek levélben, aminek én nagyon örülök. Mariska néniék öten voltak testvérek, tizenkét éves korában már varrodában dolgozott, hu­szonhárom esztendős volt, ami­kor férjhez ment. Gyermekük nem született, ezért magához vet­te az árva unokahűgát. Férje 1977-ben hunyt el. Mélyen vallá­sos, a bibliát hajlott kora ellené­re is rendszeresen olvassa. Botos Irénke nénivel zsoltárokat szeret­nek énekelni és nagyokat beszél­getni. Századik születésnapját már az otthonban ünnepelte, szí­vesen emlékszik vissza rá, hiszen a kerek évforduló alkalomból Göncz Árpád köztársasági elnök is köszöntötte emléklappal, amit azóta is szobája falán őriz. Mariska néni Gyürke László felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom