Kelet-Magyarország, 2002. június (62. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-01 / 126. szám

2002. június 1., szombat MINDENFELŐL /2 1« lm i HÍREK 0 Szélsőségesek őrizetben A Gaza- övezet déli részén található Gus-Katif környékén az izraeliek az elmúlt 24 órá­ban 23 szélsőséges palesztint vettek őri­zetbe. Közülük ketten beismerték, hogy egy zsidó településen öngyilkos merény­letet akartak végrehajtani. 0 Ariel Sáron izraeli mi­niszterelnök pénteken magasrangú amerikai és európai tisztviselőkkel tár­gyalt a közel-keleti bé­kéért tett erőfeszítésekről 0 Halálos ítélet A zanzibári fellebbvite- li bíróság jóváhagyta két orosz állampol­gár halálos ítéletét. Az első fokú ítéle­tet öt héttel ezelőtt hozta a Tanzániához tartozó sziget egyik bírósága. A két orosz ellen az volt a vád, hogy 1997-ben a szi­geten megölték egy honfitársukat. A tan­zániai orosz nagykövetség jegyzékben kérte az afrikai ország kormányát, hogy tekintsenek el az ítélet végrehajtásától. Az Alkotmánybíróság napirendjén Budapest (MTI) - Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén megvitatja a személyi jövedelemadóról szóló törvénynek az ár­folyamnyereségből származó jövedelem­mel, valamint az adójóváírással kapcsola­tos rendelkezéseit kifogásoló indítványo­kat. A testület elé kerül a természet védel­méről szóló törvénynek a védetté nyilvá­nítási eljárással összefüggő egyes rendel­kezéseit támadó indítvány. Egy indítványozó szerint az alaptörvény­be ütközik a csődeljárásról, a felszámolá­si eljárásról és a végelszámolásról szóló törvénynek az a rendelkezése, amely sze­rint a bíróság a felszámolást elrendelő vég­zésben kijelöli a felszámolót. Kedden a testület foglalkozik a közjegy­zőkről szóló törvénynek a fegyelmi eljárás­ra vonatkozó néhány szabályát megkér­dőjelező indítvánnyal. Az alkotmánybírák megtárgyalják az Al­kotmánybíróságról szóló törvénynek az al­kotmányjogi panasszal kapcsolatos egyes rendelkezéseit vitató indítványt. Az Alkotmánybíróság ülésének napi­rendjén szerepel a polgári perrendtartás­ról szóló törvénynek a felülvizsgálat jogin­tézményével összefüggő szabályozását ki­fogásoló indítvány. Szigorították a biztonsági ellenőrzést a kasmíri Srinagarban, miután indiai és pakisztáni csapatok újrakezdték a tüzér­ségi párbajt a vitatott határterület men­tén EPA-felvétel Az első csapás joga Iszlámábád (Krónika) - Pakisztán fenn­tartja a jogot arra, hogy elsőként alkalmaz­zon atomfegyvert, ha az Indiával kialakult jelenlegi konfrontáció fegyveres konflik­tusba csap át. Ezt Pakisztán moszkvai nagykövete nyilatkozta az Interfax orosz hírügynökségnek. Arra a kérdésre, hogy Iszlámábádban számolnak-e ezzel a lehető­séggel, a diplomata kijelentette: ,,Ha Pa­kisztán területének akárcsak egy darabká­ja ellen is agressziót követnek el, orszá­gom minden rendelkezésére álló eszköz­zel védekezni fog. Pihenő Egy építkezésen dolgozik az édes­anyjával a hatéves bangladesi Shema, mert a szülei nem keresnek elég pénzt, hogy fenn­tartsák a családot. Amíg a világ ma ünnepli a Nemzet­közi Gyermekna­pot, a több mint hat és fél millió bangladesi gyer­mekmunkás nagyrésze nem is hallott ilyen ün­nepről EPA-felvétel Megemelik a köralkalmazottak bérét A kormány első ülésén megerősítették: teljesítik, amit a kampány idején vállaltak Budapest (MTI) - Szeptem­ber 1-től átlagosan 50 száza­lékkal emelkedik a közalkal­mazottak bére, a döntés kö­rülbelül 600 ezer embert érint - derült ki Medgyessy Péter szavaiból a kabinet pénteki ülését követő sajtó- tájékoztatón, Budapesten. A kormányfő megjegyezte: a jövő héten egyeztetést folytatnak a szociális partnerekkel, és ezt követően fogják a tervezetet a parlament elé terjeszteni. Gál J. Zoltán kormányszóvi vő a döntés kapcsán elmondta:az egészségügyi intézmények szak- alkalmazottjai, a szociális intéz­mények szakalkalmazottjai, kul­turális intézmények szakalkal­mazottjai és a felsőoktatás egyéb oktatói 53,2 százalékos béreme­léssel számolhatnak. A szociális intézmények felső­Budapest (Krónika) - Nagy várakozás előzte meg ma a kormányülés határozatait, és azt a városligeti rendezvényt is, amelyet nyílt kormány­ülésnek neveztek el. A helyszínen maguk a minisz­terek tájékoztatták a megje­lent érdeklődőket mindar­ról, amiről nemsokkal korábban a sajtó munkatársai kaptak hí­reket.- ígérjük, nemcsak négyéven­ként fogunk ide visszajönni - mondta Medgyessy Péter minisz­terelnök a városligeti napozóré­ten, a Nagyszínpadon, a nyílt kormányülést követően. Úgy fokú végzettségű szakalkalmazot­tal 71,7 százalékos béremelést kapnak, a közoktatás pedagógus dolgozói 52,4 százalékos béreme­léssel számolhatnak.- A kormány garantálja, hogy az intézmény-fenntartók hozzá­jutnak azokhoz a forrásokhoz, amelyekből ez a béremelés kifi­zethető - fogalmazott a kormány- szóvivő. Medgyessy Péter bejelentette: egyszeri alkalommal, 19 ezer fo­rintot folyósítanak a nyugdíja­soknak júliusban. Az érintettek az összeget az egyéb juttatások­tól elkülönítve, külön időpont­ban fogják megkapni. A döntés nemcsak a szokásos nyugdíjas kört érinti, hanem azokat is, akik nyugdíj jellegű juttatások­ban részesülnek. Gál J. Zoltán elmondta: az adómentes nyugdíj-juttatás sze­mélyenként és nem ellátáson­döntöttünk, a párbeszéd kormá­nya leszünk, mert a kormány erejét nem a hatalma adja, ha­nem az emberek, akik mögötte állnak - folytatta a kormányfő, majd ismertette a mai kormány­ülésen született döntéseket, ame­lyek a száznapos program végre­hajtását szolgálják - mondta Medgyessy Péter.- Elkezdtünk kormányozni és ennek vannak jelei - mondta Ko­vács László külügyminiszter, az MSZP elnöke. Egy nap alatt Ró­mában a NATO-orosz csúcson a magyar külpolitika három bak­lövését sikerült helyrehozni személyes találkozókkal a ma­gyar-amerikai, a magyar-orosz ként jár; több mint hárommil- lióan vannak azok, akik erre a juttatásra számíthatnak. Medgyessy Péter közölte: szin­tén szeptember 1-től adómentes­sé válik a minimálbér. Medgyessy Péter kérdésre vá­laszolva hangsúlyozta, hogy a közalkalmazotti béremelés 350 milliárd forintos éves kiadásá­nak idei hatása alacsonyabb lesz, mint az államháztartásnak a tervezetten felüli, 172 milliárd forintos hiánya. Hozzátette: a de­ficitet az idén a piacról fogja fi­nanszírozni a kormány, a bér­emelések jövő évi finanszírozása megoldható. Indoklásként a kormányfő el­mondta: a vállalkozások terhei­nek csökkentésére irányuló in­tézkedésekkel növekedésnek in­dulhatnak a beruházások, és a magyar gazdaság is az eddiginél nagyobb ütemben bővülhet. Hoz­kapcsolatokat és a visegrádi együttműködést - mondta Ko­vács László, és úgy folytatta: hiá­ba hiszi a Fidesz, hogy a válasz­tási vereség után az ő program­ját az ő általa kinevezett gárdá­val fogja az MSZP-SZDSZ-kor- mány végrehajtani. Kuncze Gábor, a koalíciós partner SZDSZ elnöke szintén megköszönte a szavazók bizal­mát, a legnagyobb tapsot pedig akkor kapta, amikor azt ígérte: semmilyen ügy az elmúlt négy évből nem marad feltáratlanul, hogy mindenki a jövőre nézve is megtanulhassa: nem lehet visz- szaélni a választók bizalmával és a választók adóforintjaival. zátette: ezzel kihasználhatóvá vá­lik a konjunktúra ez év végére és jövő év elejére várt megindu­lása. A kormányfő közölte: a szep­tember 1-jétől érvényes, a mini­málbér adómentességét jelentő előterjesztés részleteit a követke­ző kormányülésen tárgyalják. A miniszterelnök az MTI kér­désére- megerősítette, hogy azon­nali hatállyal felmentették Bara- nyay Lászlót, a Magyar Fejlesz­tési Bank vezetőjét, és egyúttal megerősítette azt is, hogy Erőss Jánost és Zdeborszky Györgyöt az MFB igazgatósági tagjává vá­lasztották. Medgyessy Péter hozzátette: csupán személyi váltással vélhe­tően nem lehet megoldani a Ma­gyar Fejlesztési Bankban jelent­kezett problémákat, ezért is kez­deményezték a KEHI-nél a bank vizsgálatát. Mellőzik Kolozsvárt Bukarest (Krónika) - A román kormánypárt mellő­zi Kolozsvárt, hogy megsza­badulhassanak Funartól. Damian Brudascu Nagy Románia Párti képviselő tudni véli, hogy a kormány­párt feláldozza Kolozsvárt Funar plogármester meg­buktatása érdekében. Állí­tását bizonyítandó, a kép­viselő egy szociáldemokra­ta pártvezető 2000-ben elhangzott kijelentését idé­zi, miszerint 4 évig mellő­zik Kolozsvárt, hogy 2004- ben megszabadulhassanak Funartól. Nyílt kormányülés a Városligetben Szigorítják a fegyverviselést Berlin (Krónika) - Szigorítják a fegyverviselés szabályait Né­metországban. Ez várható volt, miután április végén egy erfurti gimnáziumban 17 ember halálát okozta az iskola egy volt tanuló­ja, olyan fegyverekkel, amelyeket sportlövőként, szabályos engedély birtokában vásárolt. Az új fegyvertörvényt történe­tesen éppen a vérengzés napján fogadta el a parlament alsóháza, és ma a felsőházra hárult az a feladat, hogy a más körülmények között valószínű jóváhagyás he­lyett rábízza egy különbizottság­ra a törvény szigorítását. Ebben kormány és ellenzék egyetért, te­hát várható, hogy még a nyári törvényhozási szünet előtt elfo­gadják a szigorított törvényt. Várható, hogy felemelik a fegy­vervásárlás korhatárát, sporto­lóknál 18-ról 21, vadászoknál 16- ról 18 évre. Visszavonják az áp­rilisban elfogadott enyhítést, amely azt mondta volna ki, hogy a gyerekek 12 helyett már 10 éves korukban lőni tanulhatnak. Új feltétel lesz, hogy a lövész sport­körökben a fiatalokkal külön er­re kiképzett oktatóknak kell fog­lalkozniuk. Lehet, hogy betiltják a különösen veszélyes gyorstüze­lő sörétes puskát, a pumpgunt, amelyet a pisztoly mellett, máso­dik fegyverként az erfurti gyilkos is magával vitt, és csak egy mű­szaki hiba miatt nem használta. Tervezik továbbá, hogy orvosi és pszichológiai vizsgálathoz kössék a fegyvervásárlást. Lerombolt otthonok Kevés épségben maradt lakóházat látni a palesztin fennhatóságú Nabluszban, ahová izraeli ka­tonák jelentős páncélos támogatással betörtek pénteken Kiadóvezető, felelős kiadó: Szabó Miklós (szabo@inform.hu). Főszerkesztő: Angyal Sándor (angval@inform.hu). Értékesítési vezető: Némethné Fórizs Erzsébet (nemethne@inform.hu). Terjesztési vezető: Szerbina István (szerbina@inform.hu). Marketingvezető: Kereső Magdolna (kercso@inform.hu). Előfizethető a 06-80/203-655 Ingyenesen hívható telefonszámon, vagy e-mailen: heletterieinforni.hu Az előfizetés díja: egy hónapra 995 forint, negyedévre 2890 forint, fél évre 5490 forint, egy évre 10 590 forint. Kézbesítési észrevételek: 06-40/424424, Hlrdetésfeladás - keretes hirdetés: telefon; 0642/501510, telefax; 06 42/501970, email: kelethlrdeinform.hu apróhirdetés feladása telefonon: 06 90/494949 (a hívás az apróhirdetés árát tartalmazza), személyesen. Szerkesztőség telefon: 0642/501-510. telefax: 0642/501-973. E-mail: keleteinform.hu Kiadja az Inform Média Kft., 4400 Nyíregyháza. Dózsa Gy. u. 4-6. Postacím: 4401 Nyíregyháza. Postafiók 47. Hírügynökségek: MTI, EPA. Lapunk eladott példányszámát rendszeresen vizsgálja és audltálja a MATESZ. Nyomás: Inform Média Kft., Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Felelős vezető: Szilágyi László. Telefon: 06-52/526-626. ISSN 0133-2058 t^Aatesz

Next

/
Oldalképek
Tartalom