Kelet-Magyarország, 1997. február (54. évfolyam, 27-50. szám)

1997-02-20 / 43. szám

Mellékleteink 8 oldalon 3 változatban. Kisvárda, Mátészalka. Nyíregyháza körzetében. 17-20. oldal Iskolaminőség A gyermek élete teljes idejének mindössze kilenc százalékát tölti az iskolában. 2. oldal Vámosok Sziszifuszi harcot folytatnak a vám- és pénzügyőrök a csempészek ellen. 3. oldal D Oslo (MTI) — A kétnapos hivatalos norvégiai látoga­táson tartózkodó Horn Gyula szerdán megbeszélé­seket folytatott Björn Tore Godal norvég külügy-, (jobbra fent), és Jörgen Kosmo védelmi miniszter­rel. Megbeszéléseik közép­pontjában egyebek között a NATO-val kapcsolatos kér­dések álltak. A magyar mi­AP-felvétel niszterelnök találkozott a norvég parlament külügyi bizottságának tagjaival is, akik biztosították a vendé­get, véleményük egységes a NATO-kibővítés támogatá­sát illetően, és kiemelték, hogy Magyarország Cseh­ország és Lengyelország mellett az első körben esélyes. Horn Gyula tegnap este hazaérkezett Oslóból. Középpontban a NATO Tocsik Márta... ...jogásznő szerdán megje­lent az MDF-Fidesz-szék- házügyet vizsgáló parla­menti ad hoc bizottság előtt. A több mint 800 mil­lió forintos sikerdíjáról el- híresült jogásznőt egy napi­lapnak adott nyilatkozata alapján hívta meg a testület, ugyanis Tocsik Márta uta­lást tett arra, hogy informá­ciói vannak az egykori Fi- desz-ingatlan értékesítésé­nek körülményeiről. (Cik­künk a 8. oldalon.) (MTI) Bő fél órát... ...várt Tocsik Mártára szer­da reggel 10 órától az ÁPV Rt. megbízási szerződéseit vizsgáló parlamenti bizott­ság, majd egyhangúlag megállapította: ismét siker­telen maradt Tocsik Márta megidézése, s ezzel a jo­gásznő a sokadik alkot­mánysértést követte el. Az Egészség... ...biztosítási Önkormányzat és az Országos Egészség- biztosítási Pénztár gazdál­kodását vizsgáló parlamen­ti bizottság szerdai ülésén elutasította a határozati ja­vaslatához benyújtott mó­dosító indítványokat. Egyeztetés Budapest (MTI) — Kilenc agrárképviselettel tárgyal csütörtökön az FM-ben a miniszter a vitatott kér­désekről — jelentették be a Földművelésügyi Mi­nisztérium. valamint a pénzügyi tárca képviselői szerdán a gazdák képvise­lőivel Kiskőrösön folytatott tanácskozáson. A kiskőrö­siek követelik, hogy a szer­vező bizottság bevonásával tárgyaljanak a mezőgazda- sági termelőket érintő, ez évben életbe lépett adó- és tb-törvény teljes visszavo­násáról. Kosa Gyula a me­zőgazdasági termelők szer­vező bizottságának vezető­je azt mondta a pénzügymi­niszter meghívását koráb­ban azért nem fogadták el, mert szerintük a mezőgaz­dasági problémákról vidé­ken kell tárgyalni, nem pe­dig Budapesten. Elvárták volna, hogy a figyelmeztető demonstráció idején, febru­ár 14-én a szakminiszter személyesen tájékozódjék a helyszínen. A február 24-én kezdődő demonstrációs hullám következményeiért kizárólag a kormány fele­lős. Ezen a tüntetésen köve­telni fogják a miniszterek távozását is. Új közalkalmazotti bértábla Érinti a megyei önkormányzat valamennyi oktatási, szociális és gyermekintézményét Nyíregyháza (KM — B. J.) — Tizenhat-tizenhét százalé­kos béremelést hajtottak végre a megyei önkormányzat intéz­ményeiben dolgozó közalkal­mazottak között. Ez volt az el­múlt két hét legnagyobb ese­ménye a megyeházán. Az új közalkalmazotti bértábla feb­ruár elsejétől lépett hatályba, s érintette, a megyei önkormány­zat valamennyi oktatási, szoci­ális és gyermekintézményét egyaránt. Az új táblázat szerinti bér­besorolás érdekessége az volt — mint azt Hamvas Lászlótól, a megyei közgyűlés alelnökétől megtudtuk —, hogy azok a területek, ame­lyek korábban bérben valame­lyest elmaradtak, most előnyt élveztek. Ennek következmé­nyeként igen szétszórt lett a megyei intézmények közötti béremelési skála. Volt ahol 28 százalékos béremelést kel­lett végrehajtani ahhoz, hogy minden dolgozó bére megfe­leljen a bértáblázat szerinti besorolásnak, s volt olyan te­rület is, ahol minimális, mind­össze ötszázalékos emelés tör­tént. Ez azt jelenti, hogy eddig Már a megemelt béreket számfejtik a Tákisz számitógépes központjában Eiek Emil felvétele nagyon egyenlőtlenek voltak a bérek, a mostani emeléstől kezdve azonban az azonos ka­tegóriába soroltak bére ugyan­annyi lesz akkor is, ha a múze­umban dolgozik és akkor is, ha a mérki szociális otthonban keresi kenyerét. Éppen ezek­ben a szociális intézmények­ben volt nagyon alacsony a bér, a mostani bértáblázat megszüntette az igazságtalan­ságot. A mostani béremelés száz­hetvennyolcmillió pluszbért jelent, amit a központi költ­ségvetésből kapott pénz csak részben fedez, a többi pénzt a megyei önkormányzat saját költségvetésének terhére biz­tosít. Hatszáz embert érint a béremelés, s márciusban már az emelt bért kapja minden közalkalmazott. A biokultűra reneszánsza Tiszaszalka (KM - K. B.) — Azt még nem lehet állítani, hogy leáldozóban volna a vegyszergyártó cégek csillaga, ám tény, az utóbbi időben egy­re többet hallani a természetes gazdálkodásról, naturális nö­vénytermesztésről, vagy más néven biokultúráról. A vegy­szerek felhasználása nélküli — így természet- és emberba­rát, de egyszersmind olcsó — technológiák, módszerek meghonosodását azonban nyilvánvalóan gátolja az, a gazdálkodók körében elterjedt és meggyökeresedett nézet, mely szerint: permetezés nél­kül a kártevők elpusztítanák nemcsak a termést, hanem ma­gát az anyanövényt is. Mindazonáltal a nyugati pi­acon egyre inkább keresettek a természetbarát módszerekkel termelt gyömölcsök és egyéb növények, ezért korántsem lé­nyegtelen, hogy a honi gazdák milyen portékával kopogtat­nak az Éurópai Unió ajtaján. Egyebek között ezekről a problémákról is szó esett azon a tegnap délutáni tiszaszalkai előadáson, amelynek fókuszá­ban a biokultúra meghonosítá­sa, elterjesztése, illetve a bio­gazdálkodáshoz szükséges technológiák álltak. A fóru­mon egyebek között elhang­zott, hogy a gazdaságilag el­maradott vidékek számára a biokultúra-programba való be­kapcsolódás valós esélyt je­lentene a felzárkózásra. A teg­napi tiszaszalkai program első előadója dr. Márai Géza egye­temi tanár, a Biokultúra Egye­sület elnöke volt. Rajta kívül a térségi bioprogram elindítását vállaló Záhony és Térsége Fej­lesztési Kft. felkérésére dr. Török István és Parragh Dé­nes beszélt a bionövények ter­mesztéséről. A piaci helyzet­ről a biotermékekkel kerese- kedő cég, az Obanex Kft. ve­zetője, Karácsony Dániel tájé­koztatta a hallgatóságot. | Holló őrizetben Nyíregyháza (KM — K. D.) — Lapunkhoz közelál­ló forrásokból tegnap úgy értesültünk, hogy a hét ele­jén hűtlen kezelés alapos gyanújával a rendőrség őri­zetbe vette dr. Holló Lász­lót, a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Egészség- I biztosítási Pénztár igazga­tóját. Információink szerint 1 hamarosan döntés születik esetleges szabadlábra he­lyezéséről, vagy előzetes letartóztatásáról. Holttestet találtak az autóban Kováts Dénes Újfehértó (KM) — Halott fér­fit találtak tegnap reggel Újfe­hértó határában egy Fiat gép­kocsiban, melyet — informá­cióink szerint — körözött a rendőrség. Amikor a helyszínre értünk, még tartott a szemle, majd a vezetőülésen ülő, a biztonsági övvel becsatolt holttestet ki­emelték, s elszállították. Ak­kor már ismert volt a férfi ki­léte, aki 48 éves, egykoron hajdúszoboszlói lakos. La­punk úgy értesült, hogy a ha­lott azonos azzal a személlyel, akit közveszélyokozás miatt azért keresett a rendőrség, A holttest kiemelése A szerző felvétele mert szerelemféltésből fel­gyújtotta élettársa lakását. Az autóban látott égési nyo­mok, egy búcsúlevélféle, vala­mint a műanyag benzines kan­na azt a gyanút támasztja alá, hogy a férfi öngyilkossági szándékkal okozott tüzet autó­jában, miután szeszes italt ivott, de valószínűleg nem a tűz, hanem az oxigénhiány il­letve füstmérgezés okozhatta halálát. Tudomásunk szerint állam- polgári bejelentésre mentek ki a helyszínre a rendőrök, aki úgy tudta, hogy körözik az au- , tót, megnézték közelebbről így fedezték fel a holttestet. Az ügy részleteit még vizs­gálják. SZABOLCS-SZATMAR-BEREG FÜGGETLEN NAPILAPJA uv. évf„ 43. sz. 1997. február 20., csütörtök Ára: 31 Ft ■ftiÉBriÉUd

Next

/
Oldalképek
Tartalom