Kelet-Magyarország, 1997. február (54. évfolyam, 27-50. szám)

1997-02-20 / 43. szám

1997. február 20., csütörtök Pistike ne legyen selejt Iskolaminőség amerikai módra • Csatlakozzon a család • Más tartalmakkal j-T őrünk divatos szak­ig mája, a marketing II többek között arról szól, hogy minél meghök- kentőbb módon próbáljon reklámot kelteni egy üzlet­nek. Plakátok, feliratok vi­rítanak lassan a virágágyá­sokban is, egyesek pedig at­tól sem riadnak vissza, hogy az útmenti élő fába kalapálják vasszöggel a boltjukat hirdető táblát. Az embernek meg ilyenkor az jut eszébe: mi szerencse, hogy nem ott várt éppen a buszra. Mert mire észbe­kap, már szendvicsembert csináltak belőle: hazáig hirdetheti nyakába akasz­tott táblán, hol legolcsóbb a kolbász. Kállai János Nyíregyháza (KM) — Két tetszetős küllemű könyvet — kötetpárost — tartok a ke­zemben. Figyelmet érdemlő a cím: A minőség iskolái. Nem kevésbé az alcím: A Teljeskörű Minőségi Me­nedzsment (TQM) alkalma­zása az iskolában. A kiadványok a nyíregyházi School Bt. égisze alatt jelentek meg. A több szempontból uni­kumnak számító művek ki­adóját, Kuknyó Jánost kérdez­tük: miért tartotta fontosnak a publikálást, milyen a könyvek várható szakmai fogadtatása. Mennyiségi kérdés — Amerikai alapművekről van szó. A szerző, John Jay Bonstingl nemzetközi oktatási szaktanácsadó; szakterülete a TQM iskolaszintű fejlesztésé­nek és megvalósításának a se­gítése és támogatása. Bons­tingl úr nem ismeretlen Nyír­egyházán és megyénkben; két­szer járt a megyei pedagógiai intézetben, tanfolyamot veze­tett, előadásokat tartott. Hogy miért adtuk ki a könyvét, plusz a hozzá tartozó segédanyagot? Nos, a magyar tanügyben mindmáig a mennyiségi kér­dések voltak a meghatározók. Az iskolák mutatók, statiszti­kai adatok keretei között tevé- kenykedtek(-nek). A fenntar­tói hatáskörbe tartozó determi­nánsok — mint a tanulólét­szám, indítható csoportok, pe­dagógusok száma — az intéz­mények belső világát is átha­tották. A jövő viszont megkö­veteli: a mennyiségi szemlé­Szülől... ...értekezletet tartanak a nyír­egyházi Hunyadi Mátyás Álta­lános Iskolában a leendő elsős gyerekek hozzátartozói szá­mára csütörtökön 17 órától. Az érdeklődők megismerked­hetnek a beiskolázás lehetősé­geivel és az iskola profiljával. A báli... ...szezon még nem ért véget, amit mi sem jelez jobban, hogy szombaton a nyíregyházi Korona Hotel Kodály Termé­ben IPOSZ-bált tartanak. Rock Story... ...címmel tart előadást a nyír­egyházi Móricz Zsigmond Könyvtárban Farkas „Shulcz” létről át kell térni a minőségi­re. Azt a kvalifikációt, minő­séget kell értékmérőnek tekin­teni, amit az iskola kiad. A Nemzeti Alaptanterv (NAT) csak úgy vihet be új értékeket a meglevő rendszerbe, ha a minőség oldaláról közelít. Más tartalmakkal, mint az ed­digi tantervek tették. O Az új, a más, a minőség­re összpontosító tartalmak megjelenítéséhez, továbbítá­sához, más módszerek kelle­nek? — Más pedagógiai kultúrára lesz szükség. Erre taníthat meg Bonstingl könyve. Hogy világosabb legyen, röviden a következőről van szó. Ha taní­tok, felelős vagyok a magam munkájáért, egyszersmind a környezetem, vagyis mások munkájáért is. Mindenki min­denkiért felelős. Ugye, isme­rős!? Közösségi pedagógia ez a javából! Azt sugallja: koope­ratív szellemű belső világot kell kialakítani az iskolában. A NAT eredményes előkészí­Tibor február 20-án 16.30 és 18 óra között. A téma az 1964 és 1997 közötti brit invázió lesz. (KM) A kisvárdai... ...kórház és a baktalórántházi gyermektanácsadó épületében véradókat várnak csütörtökön 9 és 14 óra között. Emellett le­hetőség nyílik az állandó nyír­egyházi, kisvárdai és fehér- gyarmati állomásokon is a vér­adásra. (KM) Tagfelvételit... ...hirdet a Slip Tánc-Sport Klub mozgáscentruma február 22-én 8 órakor társastánc és formációs tánc csoportjába. Jelentkezni nyolcéves kortól tését, bevezetését enélkül ne­héz elképzelni. Példa a tanításra O Az elvek valóban visszakö­szönnek... De milyen módszer­beli nóvumokat kínál az ame­rikai modell? — Példával próbálom érzé­keltetni az egyik leglényege­sebb momentumot. Ha a tás­kakészítő munka közben jön rá: a hibás ragasztó miatt válik le a táska füle, a baj erősebb ragasztó használatával azon­nal megszüntethető. A kár: nulla. Ha a meósnál bukik ki a selejt, a kár tízszeres. Ha a ve­vő jön rá a bakira — százszo­ros. Transzponáljuk a példát a tanításra! Matematikai elője­lek. Nem értik a gyerekek a dolgot; magam jövök rá a za­varra; korrigálom, azonnal. Nem történt baj. Ha a hiányos­ság mondjuk egy felmérés al­kalmával a rossz eredmények­ben mutatkozik meg, már jó néhány diákunk lemaradt. Ha mindez az életben derül ki, a lehet a megyeszékhelyen a Jó­kai Mór Református Általános Iskola kistomatermében. Nyilvános... ...előadást tart az Arany Ró­zsakereszt Nemzetközi Szelle­mi Iskolája a nyírbátori Alko­tóházban (Szent vér u. 7.) Az eljövendő új ember címmel február 21-én 18 órától. (KM) Januártól... ...a munkáltatók által kiadott munkanélküli-járadék megál­lapításához szükséges igazoló lap megváltozott. A Megyei Munkaügyi Központ kéri: aki ezután munkanélküli-járadé­kot igényel, a munkáltatótól új igazoló lap kitöltését kérje. tanulmányok befejezése után, nos, akkor „Pistike” behozha­tatlanul kiesett az egészből, ő a mi selejtünk. Utalhattam volna az olvasástanításra is; nem ti­tok: a sok funkcionális analfa­béta a magyar oktatásügy 100 százalékos kára. Az amerikai modell a belső ellenőrzés módszerével — a felelősség fentebb vázolt kölcsönösségét hangsúlyozva — elkerülhe­tőnek tartja az ilyenfajta cső­döt. ORendben. A lényeg azt hi­szem érthetővé vált. De egy ilyesfajta pedagógiai szemlé­lethez, metodikához hogyan tud csatlakozni a szülő, a csa­lád? — Csatlakoznia kell, nem tehet mást. Egy meghökkentő adatra hivatkozom: a gyerek élete teljes idejének mind­össze kilenc százalékát tölti az iskolában. Meghökkentő, nem? Vagyis: egy oktatási-ne­velési rendszeren belül az is­kola nem mindenható. Nem vállalhat fel mindent. Csak a szülői társadalommal, a mik­ro- és makrotársadalmi kör­nyezettel együttműködve tud eredményt produkálni. Még­hozzá: folyamatos kontroll közepette! Szélesebb körben O Milyen a könyv fogadtatá­sa? Vannak-e már konkrét visszajelzések? — A minőség iskolái című könyvpáros e témában az első szakirodalom angolból fordít­va Magyarországon. Jó, hogy megyénk a kiadvány szakmai gondozója. Ez megkönnyítheti a szélesebb körben való meg­ismertetést, a segítségadást a használathoz. Gratulálunk Beszámol­tunk róla, hogy a na­pokban a nyíregyházi 20-as iskolában óvodások számára rendeztek vers­mondó versenyt és rajzpá­lyázatot. Ezen a következő eredmények születtek. Versmondásban első lett Nagy Andrea (1 -es óvoda), második Tolnay Viktória (4-es) és Várkondi László (23-as), harmadik Szakács Krisztina (18-as) és Szabó Róbert (12-es). A rajzpá­lyázaton első helyezést ért el Radics Attila (3-as óvo­da) és Kovács Henrietta (4-es), második lett Jeney Júlia (3-as) és Valkovics Anikó (4-es). Tojásfej Nyíregyháza (KM) — A Tojásfejűek klubja tart foglalkozást február 21-én, pénteken 15-órától Nyír­egyházán, a Krúdy Gyula Gimnáziumban. Ä téma ezúttal Egy mentőorvos esetei. Az előadó: dr. Pá- pay György. A Szent 1. u. 16 szám alatt látják el a betegeket este 7- től reggel 7-ig. A Főnix gyógyszertár tart ügyeletét (Dózsa Gy. u. 12.). —---------------__________í □ Rendezvények nos Iskola tanulóinak alko­tásaiból nyílt kiállítás, amely február 26-ig tekint­hető meg. A mátészalkai Szatmári Múzeumban Miskolczi László kétszeres Mun- kácsy-díjas festőművész emlékkiállítását, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén néprajzát bemutató tárlat látható február végéig. Máriapócson a Galériá­ban Vajda László népi ipar­művész munkáiból tekint­hető meg kiállítás. Színház A nyíregyházi Móricz Zsig­mond Színházban ma 19 órától: Férj az ágy alatt (Móricz-bérlet). A Krúdy Kamarateremben 19 órától: Vén Európa Hotel (bérlet­szünet). Ssabolct-Szatniár-Baieg magye független napilapja Főszerkesztő: dr. Angyal Sándor Főszerkesztő-helyettes: Marik Sándor Szerkesztők: Ésik Sándor, dr. Nagy István Attila. Sipos Béla Rovatvezetők: Kováts Dénes (aktuális). Galambos Béla (gazdaság), Kállai János (kultúra), Máthé Csaba (sport), Elek Emil (fotó), Csonka Zsolt (tördelés) Szerkesztőség: Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u. 3-5. 4401. Vidéki szerkesztőségek: Kisvárda, Szent László u. 5. Tel.: (45) 415-955, Mátészalka, Kölcsey u. 2. Tel./fax: (44) 310-651. Budapesti szerkesztőség: Inform Stúdió, Budapest (ISB), 1054 Budapest V., Báthory u. 7. III. emelet 8. Telefon: 269-5706. Szerkesztőségvezető: Dombrovszky Ádám Hírügynökségek: Magyar Távirati Iroda (MTI), Associated Press (AP). Kiadja a Kelet-Magyarország Lapkiadó Kft. Felelős kiadók: Thomas Koch és Ésik Sándor Ügyvezető igazgatók: Bényeiné Kiss Éva, Boros Sándor, Fábryné Mészáros Katalin, Thomas Koch Igazgatóhelyettes: Marinkás Kálmánná Postafiókszámok: lapkiadó 25; szerkesztőség 47. Telefon: (42) 311-277. Telex: 73-344. Telefax: 315-124. Sportrovat (éjszakai üzenetrögzítő): 310-329. Hirdetés: 310-150. Nyomtatás és terjesztés: Inform Stúdió Kft., Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Telefon: (06-52) 413-101. Terjesztés: Drágossy Richárd ügyvezető igazgató Árusításban terjeszti: Kelet-Magyarország Lapkiadó Kft., Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u. 3-5. Levélcím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 25. Telefon: (42) 311-277/35 mellék. Előfizethető az Inform Stúdió Kft. hírlapkézbesítőinél, postautalványon vagy átutalással az Inform Stúdió Kft. 11993001-02302322-00070003 számú pénzforgalmi jelzőszámra. Személyesen az Inform Stúdió Kft.-nól, Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 9., a Kelet-Magyarország Lapkiadó Kft.-nél, Nyíregyháza, Zrínyi I. u. 3-5., a Kelet-Magyarország Lapkiadó Kft. kirendeltségeiben: Kisvárda, Szent László u. 5., Mátészalka, Kölcsey u. 2. Előfizetési díj 1996. december 1-től egy hónapra 655 forint, negyedévre 1965 forint, fél évre 3930 forint, egy évre 7860 forint. Az áruspéldányok ára hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és szombaton 31 forint, pénteken a TV Plusszal 34 forint. (Az árak az áfát is tartalmazzák.) Meg nem rendelt kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. INDEXSZÁM: 25059 HU ISSN 0133-2058. Ügyfélszolgálati telefönszámunk üzenetrögzítővel: 06-80/306-306 A HÍVÁS A MEGYÉBŐL INGYENES! Mozi BÉKE MOZI: Csinibaba. Előadások kezdete: 16, 18 és 20 óra. KRÚDY MOZI: Mind­halálig. Előadások kezdete: 16, 18 és 20 óra. MONTÁZS MOZI: Von­zások és állatságok. Elő­adások kezdete: 18 és 20 óra. Kiállítások A nyíregyházi Városi Galé­riában Keszler Johanna emlékkiállítása. Megtekint­hető hétfő kivételével már­cius 2-áig naponta 10-18 óráig. Ugyanitt a XX. szá­zadi magyar művészettel is­merkedhetnek Haas János gyűjteményéből. A nyíregyházi Városi Galéria Nyírfa téri Zenepa­vilonjában a 7. Sz. Általá­* M W glgjjgMi g|ggg|g§fö | ar m mm Hallo! — vezetes közben Budapest (L. P.) — Az em­berek többsége tisztában van azzal, mikor lehet autóvezetés közben biztonságosan telefo­nálni. Ismereteink szerint ed­dig nem történt a mobiltele­fon használata miatt közleke­dést baleset — hangsúlyozta -érdeklődésünkre Drozdy Győző, a Pannon GSM Rt., külkapcsolati igazgatója azzal összefüggésben, hogy a kor­mányzat június 1-jétől tervezi a módosított KRESZ hatályba léptetését. A külkapcsolati igazgató úgy véli, a közlekedésrendé­szeti szabályok már most is tartalmaznak olyan előírást, amely alapján el lehet járni a szabálytalankodó gépkocsi- vezetővel szemben. Ha tehát valaki azért karambolozott, mert használta a telefonját, most is büntethető. A KRESZ szerint semmi olyan tevé­kenység nem folytatható, ami á vezetést veszélyezteti. Ez azonban nem csak a telefoná­lásra vonatkozik, a dohány­zás, a vezetés közbeni étkezés vagy éppen fagylaltozás ha­sonlóképpen lekötheti a ke­zet, elvonhatja a figyelmet, ám mindezekkel kapcsolat­ban eddig mégsem kezdemé­nyezett egyetlen szakhatóság sem rendeletmódosítást. Dr. Gyurkovics Sándor, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium köz­igazgatási államtitkára érdek­lődésünkre elismerte, a ható­ságok eddig nem tudták bizo­nyítani, hogy a baleseteket a telefonkészülékek vezetés közbeni használata Okozta volna. A KRESZ-módosítási javaslatukban azonban a biz­tonság kedvéért az szerepel, hogy a mobilkészülékeket csak rögzített állapotban vagy a gépkocsi álló helyzetében használhassák az autóveze­tők. Drozdy Győző a körülte­kintő, tehát az egyéb, szintén figyelmet elvonó tevékenysé­gek tilalmát is tartalmazó mó­dosítással értene egyet. Úgy véli. az ilyen mértékű túlsza­bályozás Európában nem jel- lernző. Bár elismerte, hogy égy-két országban lépésekéi:; tesznek az autóvezetés közbe­ni telefonálás visszaszorításá­ra, a többség azonban a jelek szerint úgy látja, rábízható a döntés az állampolgárokra, akik meg tudják ítélni, mikor: használható a kézi teletónké-j szülék és mikor nem. Mindenféle megyénk településeiről A minőségi iskola kézikönyvei lehetnek Harasztosi Pál felvétele Vasszög ElESBBSEHSSil— — HAZAI HOL MI _

Next

/
Oldalképek
Tartalom