Kelet-Magyarország, 1994. december (54. évfolyam, 284-309. szám)

1994-12-01 / 284. szám

Bonn (MTI) — Helmut Kohl német kancellár meg­hívta a közép- és kelet-eu­rópai társult államok ve­zetőit december kilence­dikére Essenbe, ahol az Eu­rópai Unió csúcsértekez­letét követően tájékoztatást kíván adni a tanácskozás eredményéről. Maga Hel­mut Kohl jelentette ezt be szerdán Bonnban a német­francia csúcstalálkozót kö­vető sajtóértekezleten. Elmondta, a hat társult ország állam- és kormány­főit, valamint külügymi­nisztereit tájékoztatni akar­ja a csúcsértekezletről és el­sősorban arról a határozat­ról, amely a közép- és ke­let-európai társult államok­nak a csatlakozáshoz ve­zető jövőbeni közeledé­séről szól. A mintegy más­fél órásra tervezett talál­kozó után a kelet-európai vezetők hivatalosak a tagál­lamok vezetőinek részvé­telével tartandó vacsorára is, amelyen folytatni lehet az eszmecserét. Az EU soros elnökségét betöltő Németország ve­zetői korábban olyan utalá­sokat tettek, hogy a kelet­európai társult államokat meghívják a csúcstalálko­zóra, ám több tagállam — de különösen Franciaor­szág — ezt erőteljesen el­lenezte. aÉrfiW wiáéiwiirTiti ifrliftMiwil Mmmdm Kétórás... ...parlamenti beszédében Franz Vranitzky osztrák kancellár a következő négy évre kidolgozott munkater­vet átfogó, kezdeményező és bátor programnak ne­vezte. (MTI) Fel kell újítani... ...a népi kollégiumi moz­galmat a fiatalok tehetsé­gének minél szélesebb körű kibontakoztatása / érdeké­ben. Erről Göncz Árpád ál­lamfő beszélt a Pest megyei városházán egy kollégiumi tanácskozás megnyitóján. (MTI) Megnégyszerezik... ...a nyugat-szibériai orosz- amerikai-japán kőolajkiter­melést 1998-ig — közölte szerdán az Itochu Corpora­tion, Japán hatodik legna­gyobb külkereskedelmi cége. (MTI) Öt kontinens... ...negyvenkét országának képviselői gyűlnek össze csütörtökön Párizsban, hogy csúcstalálkozót tartsa­nak az AIDS leküzdésének módszereiről. (MTI) Hatályba lép... ...csütörtöktől a módosított illetéktörvény, amely sze­rint az ingatlanvásárlóknak az illetékelőleget a földhi­vatali bejelentéskor kell megfizetni. (MTI) ígéretet... ...tett arra Oroszország, hogy törekedni fog Japán­nal szembeni 1,1 milliárd dolláros kereskedelmi adósságának törlesztésére. (MTI) Vasutas­sztrájk Budapest (MTI) — A va­sutas szakszervezetek de­cember 8-án kétórás fi­gyelmeztető, majd decem­ber 12-étől 36 órás álta­lános munkabeszüntetést hirdetnek — jelentették be a Vasutasok Szakszerve­zete szerdai választmányi ülése után. Eszerint decem­ber 8-án hajnali 5 és 7 óra között tartják a figyelmez­tető sztrájkot, az általános vasutas munkabeszüntetés pedig december 12-én 22 órakor kezdődik. Az érdekképviseletek azért döntöttek a munka- beszüntetés mellett, mert elfogadhatatlannak tartják a kormányzat 6 százalékos béremelési ajánlatát. Vé­leményük szerint annak a minimumnak, amiről tár­gyalni érdemes 10 százalék feletti béremelésre kell vo­natkoznia. A szakszerveze­tek a csütörtöki kormány­ülést követően újra meg­beszélést folytatnak Lotz Károly közlekedési mi­niszterrel. Amennyiben a tárca vezetője az érdekkép­viseletek számára elfogad­ható ajánlatot tesz, úgy arra is látnak lehetőséget, hogy elálljanak a sztrájk meg­tartásától. Kisvárda hívószáma: 45 Átadták a telefonközpontot, a későbbiekben a környéket is rákapcsolják Kisvárda (KM) — Rég várt eseménynek örülhettek tegnap Kisvárda lakói: a MATÁV Rt. Debreceni Igazgatósága üzembe helyezte a négyezres kapacitású digitális telefon- központot, mely a Nyírtele- kom Kft. beruházásában ké­szült. Ez lehetővé teszi, hogy több mint kilencszáz, eddig ma­nuális központon lévő elő­fizető kapcsolódjon be az au­tomata távhívásba. A tervek szerint ebben az évben még ezemégyszáz új előfizetőt köt­nek rá a hálózatra. A beruhá­zás kétszázhatvanmillió fo­rintba került. A város körzetszáma 45-ös. A számváltozásról az előfize­tőket az üzemeltető MATÁV tájékoztatta. A környező hét község: Ajak, Anarcs, Ber- kesz, Jéke, Nyírtass, Pátrdha és Rétközberenes csak a l ’í{ sőbbiekben kapcsolódhat t.\ a hálózatra (az ezzel kapcsola­Diploma­koncert Nyíregyháza (KM - K. J.) — A nyíregyházi Besse­nyei György Tanárképző Főiskola e tanévben végző ének-zene és karvezetés szakos hallgatói adtak hangversenyt november 30-án a Művészeti Szak- középiskola dísztermében. A szakmai felkészültség, a művészi tehetség, vala­mint az egyéni kvalitások bemutatására egyaránt al­kalmat teremtett koncerten a főiskolások zenei tolmá­csolásában felcsendültek — többek között — Brahms, Karai, Bárdos, Schumann kompozíciói. A változatos hangula­tú műsorban közreműköd­tek: a Nyíregyházi Ve­gyeskar, a tanárképző kar­vezetés szakos hallgatói; zongorán kísért Nadzon Gusztáv. Két évvel ezelőtt Nyíregyháza város önkormányzata visszaadta a római katolikus egyháznak a Kossuth téri plébániai épület felső szintjét. Egyben kötelezett­séget vállaltak a honatyák, hogy három éven belül elvégeztetik a létesítmény felújítását. Ez most elkészült Elek Emil felvételei Csató László rendszermérnök vonalvizsgálat közben tos munkálatok már megkez­dődtek), ezért egyelőre még csak a 01-en keresztül hívha­tók. A körzet távközlési fej­lesztése előreláthatóan 1996- ra fejeződik be. Vízmű Leveleken Hét település tizenötezer lakosának Forgatag Levelek (KM - Gy. L.) — Hét település — Apagy, Bese­nyőd, Levelek, Magy, Nyírib- rony, Nyírtét és Ofehértó — nem kevesebb, mint tizenöt­ezer lakosának egészséges ivóvízellátását biztosítja az a vízmű, melyet tegnap adtak át Leveleken. A közel 90 millió forintos beruházást (állami támogatás­sal és az önkormányzatok hoz­zájárulásával) példás gyorsa­sággal valósította meg a Nyítricsav mint generálkivi­telező — tudtuk meg Kapdos József leveleki polgármester bevezető szavaiból. Az érde­mi munka július 11-én kez­dődött, a műszaki átadásra pedig november 11-e és 21-e között került sor — hallottuk Fekete Tibortól, a Sztrádaber Mérnöki Iroda Kft. ügyvezető­jétől. — A sors igazságot szolgál­tatott e térség lakosságának — mondta Móricz István, a Nyit­ricsav igazgatója —, hiszen alig több mint egy évtizede lakossági hozzájárulásból épült a régi vízmű. Ám akkor nem volt elegendő pénz, nem jutott tisztítóberendezésre. Ez a korszerű, az európai szab­ványnak megfelelő vízmű most azonban a lakosságnak egy fillérjébe sem került. Áz alvállalkozók — Hidro- set, Radépker Kft., a Villkisz Kisszövetkezet és a berende­zéseket szállító svéd-magyar Wattentechnik Kft. (svéd tu­lajdonosa jelenlétével tisztelte meg az ünnepséget), valamint Sulyok Béla, a Nyitricsav fő­mérnöke, Tormássi Géza és Sipolya Tibor üzemvezetők és társaik — precíz és gyors munkája nélkül azonban alig­ha készülhetett volna el határ­időre ez a szemre is szép léte­sítmény, melynek bejárata előtt a szalagot Zilahi József, a megyei közgyűlés alelnöke vágta át. Nyíregyháza (KM) — Az immár több éve hagyomá­nyos karácsonyi forgatag ma, december elsején veszi kezdetét Nyíregyházán. Több mint negyven keres­kedő kínálja portékáit a Kossuth téren egészen ka­rácsonyig. A gyerekek nagy örömére megérkezett a karácsonyfa is. Orgona Szatmárcseke (KM) — Szatmárcsekén december 4-én rendezik meg a község református templomában a felújított orgona avatóün­nepségét. A 10 óra 50-kor kezdődő istentiszteleten igét hirdet Balogh Tihamér esperes. Az orgonát a gyü­lekezet számára — újbóli használatra — átadja dr. Csorba Sándor, a Kölcsey Társaság alelnöke. Teljes lista Megyénk valamennyi tele­pülésének polgármester- és képviselőjelölt-névsora három mellékletünkben. 17-24. oldal Vajdaválasztás Kevés köztük az aktív kereső. Egyetlen nő sem rendelkezik állandó munkaviszonnyal. 2. oldal Ecsy baba Vannak olyan nők, akik azonnal állami gondozásba adják gyermeküket. 3. oldal SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG FÜGGETLEN NAPILAPJA u. évf., 284. sz 1994. december 1., csütörtök Ára: 17,90 Ft ‘ * iKj89í®í»&;<V P R 3 ERI jf Meghívó

Next

/
Oldalképek
Tartalom