Kelet-Magyarország, 1994. március (54. évfolyam, 50-76. szám)

1994-03-14 / 61. szám

MEGYÉN INNEN, MEGYÉN TÚL 1994. március 14., hétfő Médiaháború — nyilvánossággal Pásztor Zoltán Budapest (ISB) — Március 15. alkalmából neves köz­életi személyiségektől kér­deztük: mi jut eszébe 1994. március közepén erről a fo­galomról: sajtószabadság. Haraszti Miklós: a Szabad Demokraták Szövetsége mé­diaprogramjának szerzője: — Nekem a nemzeti szé­gyen jut eszembe. Nemcsak azért, mert a világlapok és a világdiplomácia heves bírála­tának össztüzébe kerültünk, amiről csak azért nem tud a magyar közönség, mert a rádió és a televízió visszafogja az ezekről szóló híreket, hanem mert a médiák elleni kormány­rohamok belelökték az orszá­got a közép-kelet-európai át­lagba. A médiahelyzet a mos­taninál már nemigen lehet rosszabb, hiszen már most kedvezőtlenebbek a körülmé­nyek, mint az 1990-es válasz­tások idején. Akkor ugyanis a Szabad Európa Rádió alter­natívát kínált az állami sajtó­val szemben, nem beszélve'ar­ról, hogy akkor egy felszaba- dulóban lévő tömegtájékozta­tás működött, most pedig az elektronikus sajtó — a '48-as vagy az '57-es módszerekhez hasonló — „megfogását” fi­gyelhetjük meg. A kormány ezt valószínűleg nem a válasz­tási győzelem reményében te­szi, hanem az eredmény né­hány százaléknyi eltolódásá­MDF-lista Budapest (MTI) — Bo- ross Péter miniszterelnök, MDF-alelnök vezeti a Ma­gyar Demokrata Fórum or­szágos listáját, őt követik Für Lajos pártelnök, Le- zsák Sándor ügyvezető el­nök, Szabad György, az Országgyűlés elnöke, Kó­nya Imre alelnök, belügy­miniszter, Kulin Ferenc alelnök, frakcióvezető, Szabó Iván elnökségi tag, pénzügyminiszter. Szabó Tamás alelnök, privatizá­ciós miniszter, Schams- chula György elnökségi tag, a közlekedési tárca ve­zetője, Salamon László el­nökségi tag, az Országgyű­lés alkotmányügyi bizott­ságának elnöke. Koncert Nyíregyháza (KM) — Jó­tékonysági koncertet ren­dez a DOTE Nyíregyházi Egészségügyi Főiskolája és a Kodály Zoltán Általá­nos Iskola március 20-án este fél 8-kor a nyíregyházi református templomban az egyetemi gyermekklinikán működő Leukaemias Gyermekekért Alapítvány javára. A gyermekkori dagana­tos betegségek között leg- . gyakrabban a leukaemia * fordul elő. A leukaemiás gyermekek kezelésének egyik központja a Debre­ceni Orvostudományi Egyetem. A daganatos gyermekek kezelése, gon­dozása igen költséges, ezért hálásak mindenki­nek, aki az alapítványt tá­mogatja. A koncerten köz­reműködik a Cantemus gyermekkórus, a Banchieri • kamarakórus, a Cantemus fiúkórusa és a Pro Musica leánykar. ban bízik. Ettől azt várja, hogy „játékban” maradhat. Ez per­sze nem irreális számítás és ezért a néhány százalékért bár­mire képes. A nyilvánosság el­fojtásának azonban mindig az a célja, hogy a hatalom min­denki fölött uralkodjon. Ezért kell hangsúlyozni, hogy a leg­utóbbi rádiós események hatá­sai előbb-utóbb mindenkit érinthetnek. Csurka István, a Magyar Igazság és Élet Pártjának társ­elnöke: — Nincs sajtószabadság Magyarországon. Sajtóterror van és sajtószabadosság. Saj­nos, a rendszerváltozás e te­kintetben volt a legfogyatéko­sabb. A sajtót is ugyanazok­nak a kezében hagyta, akik a rendszerváltozás előtt is min­denek felett uralkodtak. A ma­gyar sajtóban csak egyoldalú vélemények jelennek meg, a lapok túlnyomó részét úgy szerkesztik, hogy a nem balol­dali és a nem liberális gondo­latmenetek általában kimarad­nak, vagy torzítással kerülnek bele a szövegekbe. Szinte minden lapot úgy állítanak össze, hogy a nemzeti érdek képviselete kimarad. A héten elfogadott átvilágítási törvény, amelynek egy része a sajtóra is vonatkozik, nagyon gyenge, „púdertörvény”. Sokkal szigo­rúbb jogszabályt szerettem volna, olyat, amely komoly szankciórendszert is tartal­maz. Farkasházy Tivadar, a Hócipő főszerkesztője, a Rá­Támogatottság A Köztársaság Párt Baranya megye után egy nap alatt hi­vatalosan is bizonyítani tudta támogatottságát, miután a lis­taállításhoz szükséges jelöltek ajánlási szelvényeit Szabolcs- Szatmár-Beregben és Békés­ben is öszegyűjtötte. Ezzel a Köztársaság Párt jogot szer­zett ahhoz, hogy mindhárom megyében listát állíthasson. Kisgazdaprogram Öt településen* ismerkedhet­nek az érdeklődők a jövő hé­ten a Független Kisgazdapárt programjával és képviselő­jelöltjeivel. Szerdán, március 16-án Ujfehértón G. Nagy né dr. Maczó Agnes, a párt alel- nöke, országgyűlési képviselő tart választási nagygyűlést 18 órától a művelődési házban. Másnap, 17-én 18 órától Vas- megyeren dr. Görgey Géza, Nyíregyháza (KM — T. K.) — A biztos jövőért szállt síkra az Egyesült Kisgazdapárt — egyebek közt ez derült ki a szombati sajtótájékoztatóju­kon, amelyen Rajkay Zsolt, & Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium poli­tikai államtitkára, a párt alel- nöke vázolta az országos prog­ramot. Amennyiben hatalom­ra kerül az Egyesült Kisgaz­dapárt, a magyar vevőnek lehetőséget adnának a földcse­HIRDETÉS diókabaré volt felelős szer­kesztője: — Szerintem tökéletesen megvalósult a sajtószabadság: 1.4 százalékkal csökkentették a létszámfölösleget a Magyar Rádióban, minden tökéletes, nem látok semmi problémát. Úgy is mondhatnám, hogy az a médiapolitika, amit a koalí­ció 1990-ben elkezdett, most ért a „csúcsra”. Csak gratulál­ni tudok. Azt tudom javasolni az elbocsátott kollégáknak, hogy valahol máshol keressék a munka folytatásának lehető­ségét, függetlenül attól, hogy mennyire igazságos vagy igazságtalan az, ami velük tör­tént. Nem érdemes véget nem érő bírósági ügyekbe kezdeni. Semmiképpen sem a sebeket kell nyalogatni, hanem kelle­metlenkedni kell a hatalom­nak, hiszen a sajtónak ez a fel­adata. Ezt az ellenőrző szere­pet akarja most megszüntetni a kormány. Nyugaton sem sze­reti a sajtót a hatalom, de ott legalább tudomásul veszi, el­tűri és nem harcol ellene. Zsigmond Attila, a parla­ment kulturális és sajtóbi­zottságának MDF-es elnöke: — Az 1990-ben megkezdő­dött rendszerváltásnak az egyik legfontosabb vívmánya a sajtószabadság. Az írott és az elektronikus médiákban jelen­leg mindenféle véleménynek megjelenési helye van. A rádi­ós elbocsátásokat nem tartom a sajtószabadsággal közvetle­nül összefüggésbe hozható 18-án 18 órakor Tyúkodon Kása László, 19-én 16 órától Kótajban a kulturházban dr. Görgey Géza, 20-án, vasárnap Nyírturán a művelődési ház­ban Hoványi Ferenc képvise­lőjelölt mutatkozik be a vá­lasztók előtt. Nem jelölt Félreértésből került a Nemzeti Demokrata Szövetség ajánlott képviselőjelöltjeinek listájára a vásárosnaményi választóke­rületben dr. Patakiné dr. Ba­rátit Ida körzeti orvos — tu­datta lapunkkal az érintett, aki így nem is gyűjt ajánlószel­vényeket. Fidesz-lista A Fidesz is túljutott az első akadályon, négy jelöltjének si­került már összegyűjteni az ajánlási szelvényeket, így a megyei lista is élővé vált. rére, eltörölnék a földadót. El­sődlegesen a munkanélküliség megoldásán, majd az infláció leszorításán fáradoznának, s a nemzetgazdaság növekedését szorgalmaznák. A hátrányos helyzetű térségekben különö­sen nagy figyelmet szentelné­nek a falun élő, az ipari szer­kezetváltás során a nagyüze­mekből kiszorult-emberekre. Dr. Kiss Tibor, a párt me­gyei elnöke, az Egyesült Kis­gazdapárt megyei programjá­történésnek, ugyanis ha egy főszerkesztő elküldi három újságíróját, vagy ha egy rádió­ból a felelős alelnök elküldi valahány beosztottját, akkor ezzel nem sértette meg a sajtó- szabadságot. Az ország lakos­ságát ma nem ez a téma fog­lalkoztatja elsősorban. Sajnos, vannak az embereknek ettől alapvetőbb és kínzóbb gond­jaik is. A sajtóban kialakult mostani helyzet onnan ere­deztethető, hogy a médiatör­vény nem tudott megszületni. A koalíció a törvény érdeké­ben nagyon sok mindent tett, de az ellenzék mindig megtor­pedózta az ügyet. Ha lett volna médiatörvény, sok minden másként alakult volna. Bencsik Gábor, a Magyar Újságírók Szövetségének fő­titkára: — Úgy tűnik, hogy a sajtó folyamatosan a politika fogsá­gában van, abban az értelem­ben is, hogy túlzottan a poli­tikára figyel. Onnan remél és azzal száll szembe, attól fél és attól vár megoldásokat. A politika túl sokat „sajtózik”, a sajtó pedig túl sokat politizál. Ez nehezíti el a sajtószabadsá­got Magyarországon. Biztos vagyok benne, hogy ha túl­esünk a választásokon, akkor mindenki egy kicsit megnyug­szik, és a sajtó újra az igazi hi­vatásával foglalkozhat. Talán nem is lehetett elkerülni ezt a mostanra kialakult helyzetet, talán keresztül kellett vergőd­ni ezen a „bozótoson”. Talán nem is volt más út... Lakossági fórum Szénégető László lesz a vendé­ge és szónoka annak a lakossá­gi fórumnak, amelyet március 16-án, szerdán 18 órai kezdet­tel rendeznek a jánkmajtisi művelődési házban. A megyei Földművelésügyi Hivatal ve­zetője a mezőgazdasági ter­melők részére nyújtandó álla­mi támogatások igénybevéte­lének lehetőségeiről, a falu­gazdász feladatairól tájékoz­tatja az érdeklődőket. Vezetőség A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének nyíregyházi szervezete március 16-án, szerdán 17 órakor az Evangé­likus Kossuth Gimnáziumban vezetőségválasztó ülést szer­vez. Az eseményen Teológia és tévtanítások címmel dr. Cselényi István, teológiai ta­nár előadást tart. nak fő vonásait ismertette, majd bemutatták a párt ország- gyűlési képviselőjelöltjeit. 1. körzet: Juha István. 2. Gom­bos József. 3. Zöldesi Mihály, 4. dr. Veres Ferenc, 5. dr. Nagy Miklós, 6. dr. Kiss Tibor, 1. dr. Janklovics Tibor, 8. Lakatos József, 9. dr. Szűcs Lajos, 10. Kiss Zoltán Sándor. Az Egyesült Kisgazdapárt kampánynyitó nagygyűlését március 26-án 10 órától tartják a nyírbátori sportcsarnokban. Falugyűlés Gávavencsellő (KM) — Jó- zsa Fábiánnal, a Belügymi­nisztérium politikai államtit­kárával falugyűlésen találkoz­nak a helybeliek március 16- án 18 órakor. A tanácskozáson a falu életével és a közelgő országgyűlési képviselő-vá­lasztásokkal kapcsolatban hangzik el beszélgetés. HIRLAPKEZBESITOKET felveszünk Nyíregyháza területére, korai munkakezdéssel. Jelentkezés: INFORM STÚDIÓ, Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 9. 11/201. szoba. *755ia/lH* Választási kampánysorok Nagyobb figyelemmel a faluért Kitüntetések Budapest (MTI) — A Mű­velődési és Közoktatási Minisztérium a nemzeti ünnep alkalmából művé­szeti díjakat adományo­zott. A díjakat március 12-én adták át a Néprajzi Múzeumban. A mozgókép területén ki­fejtett kiemelkedő alkotóte­vékenysége elismeréseként Balázs Béla-díjat kapott: Bacsó Zoltán operatőr, Be­nedek Katalin dramaturg­szerkesztő, Bócz Mara maszkmester, dr. Baglya Sándor rendező-operatőr, dr. Erdélyi Gábor hang­mérnök, Juhász Anna szinkronrendező, Palotai Éva vágó, Sopsits Árpád filmrendező. Szabó Ildikó filmrendező. Kiemelkedő színművé­szeti és színháztudományi tevékenységéért Jászai Ma­ri-díjat kapott: Csere László színművész, Duró Győző egyetemi adjunktus, Görög László színművész. Hőgye Zsuzsanna szín­művész, Khell Zsolt díszlet- tervező, Korcsmáros György színigazgató, M. Horváth József színmű­vész, PREGITZER FRU­ZSINA, a nyíregyházi Mó­ricz Zsigmond Színház színművésze, Szervét Tibor színművész, Tóth Ildikó színművész. Kiemelkedő irodalmi te­vékenysége elismeréseként József Attila-díjat kapott: Borbás Mária műfordító, Gál Sándor író. Kántor Pé­ter költő, műfordító, Ko­lozsvári Papp László író, Köntös-Szabó Zoltán író. Kőszegi Imre író, műfordí­tó, Markó Béla író, Oláh János költő, Péntek Imre költő, Tóth László költő, műfordító. Kiemelkedő zeneszerzői, zenei rendezői, zenetudo­mányi tevékenysége elis­meréseként Erkel Ferenc - díjat kapott Batta András zenetörténész, Huszár La­jos zeneszerző. A táncművészet területén folytatott alkotói, előadói, tudományos és pedagógiai tevékenysége elismerése­ként Harangozó Gyula-dí­jat kapott: Bozsik Yvette ko­reográfus. Gerdesits Irén Sólymos Pál és Végh Krisz­tina magántáncos. Kiemelkedő zenei- és előadóművészeti tevékeny­sége elismeréseként Liszt Ferenc-díjat kapott: Elekes Zsuzsa orgonaművész, Ge­rendás Péter gitárművész. Kollár Éva karnagy, Prunyi Ilona zongoraművész, Su­lyok Imre orgonaművész, zeneszerző, zenetörténész. Tardy László karnagy, Kiemelkedő fotóművé­szeti és fotóelméleti tevé­kenysége elismeréseként Balogh Rudolf-díjat kapott: Kincses Károly fotómúzeo- lógus, Tóth György fotog­ráfus. Kiemelkedő iparművé­szeti, ippri tervezőművé­szeti. művészetírói, művé­szettörténészi tevékenysége elismeréseként Ferenczy Noémi-díjat kapott: Bla- zsek Gyöngyvér belsőépí­tész, Eck Imréné főrestau­rátor, Forgács Éva művé­szettörténész, Harsay Ilona iparművész, Jegenyés Já­rt eh iparművész, Lehoczky János iparművész, Lőrincz Győző keramikus tanár. Nagy Tibor formatervező, Tóth Sándor szövöttanyag- tervező. Veress Miklós por­celántervező. Kiemelkedő képzőművé­szeti, illetve művészetírói, művészettörténészi tevé­kenysége elismeréseként Munkácsy Mihály-díjat kapott: Balás Eszter szob­rászművész, Balázs-Piri Balázs karikaturista, Biká- csi Daniella festőművész, Gaál Tamás szobrászmű­vész, Gémes Péter grafi­kusművész, Kulinyi István grafikusművész, Pankaszi István főrestaurátor, ifj. Pál Mihály szobrászművész, SZIKORA TAMÁS festő­művész, Végh András fes­tőművész. Kiemelkedő artistaművé­szeti tevékenysége elisme­réseként Hortobágyi Ká- roly-díjat kapott: ifj. Don­nert Antal idomár. Kimagasló újságírói te­vékenysége elismeréseként Táncsics Mihály-díjat ka­pott: dr Angyal Sándor, a Kelet-Magyarország fő- szerkesztője, Bernát György tudósító, Herceg János főmunkatárs, Kopper Judit vezető szerkesztő, Kopreda Dezső vezérigaz­gató-helyettes főszerkesztő. Tanács István tudósító. Sipkay Barna-nívód íj Nyíregyháza (KM) — A Kelet-Magyarország Szer­kesztőségének munkatársai évente március 15. alkal­mából — amely a szabad sajtó napja is — titkos sza­vazással választják ki ma­guk közül azt az újságírót, aki a Sipkay Bama-nívódí- jat kapja. Áz idén a meg­tisztelő elismerést Baraksó Erzsébetnek, a kulturális rovat vezetőjének ítélte oda lapunk kollektívája. Sajtófotó '93 pályázat Budapest (MTI) — A adták át. A fotósok népes Néprajzi Múzeumban lát- mezőnyében a sport kate- ható a Sajtófotó ’93 és a gória 1. díját kapta Balázs World Press Photo tárlat. A Attila (MTI-Kelet-Magyar- pályázat díjait a megnyitón ország). HIRDETÉS MEGÉRKEZIK A CORDOBA Nyíregyházára is! Köszöntse velünk a SEAT legújabb modelljét. 1994. március.18-án 18.30 órakor TŰZIJÁTÉKOT rendezünk, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk a SEAT szalon előtti téren. (Nyíregyháza, Szarvas u. 1—3.) '8rv»^lH-U.04*

Next

/
Oldalképek
Tartalom