Kelet-Magyarország, 1991. június (51. évfolyam, 127-151. szám)

1991-06-01 / 127. szám

Csütörtökön este az idő is kegyes volt a III. nemzetisé­gi színházi fesztivál vendé­geihez Kisvárdán. Dr. Oláh Albert polgármester köszön­tője után Tóth Mária a Köz- társasági Elnöki Hivatal osz­tályvezetője felolvasta Göncz Árpád levelét. Ezután dr. Vi- rágh Pál köztársasági elnöki megbízott megnyitotta a fesztivált. Az életért, az azt feláldo­zó ember küzdelméről szól a színház. Mozgásba hozza képzeletünket, olyan színte­reket teremt. amelyeken megélhetjük a magunk hét­köznapi történéseit is. Volt idő, amikor a színház az egyetlen eszköze volt a hata­lom elleni tiltakozásnak — mondta, majd hozzátette, hogy a kisebbségi létben élők számára ma is nagy jelentő­sége van a színháznak, mert növelik a megmaradás esé­lyeit. A fesztivál első bemutató­ját a kolozsvári Állami Ma­gyar Színház tartotta. Sha­kespeare: Ahogy tetszik cí­mű vígjátékát állították szín­padra. A péntek délelőtti színmű­vészeti szimpózium a színhá­zak képviselői beszámoltak életükről, gondjaikról. Ab- lonczy László bevezetőjében utalt az általános magyaror­szági színházi válságra, amely arra kényszeríti a szakembereket, hogy újra­gondolják a színház szerke­zetét, kapcsolatrendszerét. Eddig a félelem légkörében jöttek létre jó előadások, ezután a szabadság körülmé­nyei közepette kell jó pro­dukciókat létrehozni. Kincses Elemér arról be­A kolozsvári Állami Ma­gyar Színház játékában csü­törtökön este Shakespeare: Ahogy tetszik című vígjáté­kát láthatta a nagyérdemű, a kisvárdai Várszínházban. (Balázs Attila felvétele) szélt, hogy a kisebbségi szín­házaknak a szeretettlenség és a megtűrtség légkörében kell élniük, éppen ezért meg kell teremteniük a szeretet és a tolerancia birodalmát. A jelenlegi helyzet rosz- szabb, mint a korábbi, mond­ta Ferenczi István, a maros- vásárhelyi Színművészeti Fő­iskola tanára. Meg kell ta­lálnunk a művészeti igé­nyesség és a közönségigény közötti középutat. Többen felvetették, hogy nagyon sok színész hiányzik a nemzetiségi színházakból, s mindenkit visszavárnak, akik az elmúlt időszakban elhagyták színházukat. Ha ez nem történik meg. akkor tovább tart a romániai ma­gyar színjátszás hanyatlása, mondta Kötő József Kolozs­várról. A szimpózium délután is folytatta munkáját. Este a művelődési központban Háy Gyula: Caliguló című drámá­ját mutatták be a komáromi Jókai Színház előadásában. A baráti találkozók, meg­beszélések szombaton is foly­tatódnak. ezen kívül két elő­adás lesz. Délután Kovách Aladár: Téli zsoltár, este Gogoi: A revizor című da­rabját láthatja a közönség a nagyváradi Állami Színház, illetve a szabadkai Népszín­ház előadásában. Nagy István Attila Munkatársunk jelenti Spanyolországból Karatés erőpróba Napsütésre és szemerkélő estére ébredtek pénteken a magyar kyokusinka karate­válogatott tagjai a spanyol- országi Zaragózában, Erre mondják: az aragóniai ördög is veri a feleségét. Végre ágyban aludhattak a csoport tagjai, hiszen szerdán reg­gel 6-kor indult a busz Szol­nokról és csütörtökön este 9 után érkezett meg két és fél ezer kilométeres út végén Aragónia félmilliós városába, ahol szombaton rendezik a szakág Európa-bajnokságát. (Folytatás a 16. oldalon) Kézben tartott infláció Göncz Érpárt a TIB közgyűlésén Kormányszóvivő tájékoztatója Az év első harmadában az árak, a jövedelmek és a gazdasági teljesítmények összhangban voltak. Az eddigi fo­lyamatok nem igazolják az infláció elszabadulását prog­nosztizáló pesszimista várakozásokat. Változatlanul reális az esély arra, hogy az ez évre számításba vett 35—38 száza­lékos növekedési ütem nem lesz nagyobb. Ezt Cinkotai János kormányfőtanácsos je­lentette be a pénteki szoká­sos kormányszóvivői tájékoz­tató vendégeként. A szóvivői tájékoztató má­sik vendége, Tütős Sándor, a Kárpótlási Hivatal elnöke ar­ról számolt be, hogy a kor­mány elfogadta azt a kor­mányrendeletet, amely az 1938 és 1945 között, faji vagy nemzetiségi hovatartozás, il­letőleg a nácizmussal szem­beni magatartás miatt depor­táltak, vagy egyéb hátrányt szenvedett személyek társa­dalombiztosítási és munkajo­gi helyzetével foglalkozik. Az ezen időszakban személyes szabdaságukban korlátozottak az évek számától függően kapnak pénzbeni kárpótlást. Az első évre 500, a máso­dik és ötödik év közötti idő­szak után évenként 250, míg a hatodik évtől évi 300 fo­rint nyugdíj-kiegészítésben részesülnek. Szólt arról, hogy eddig 39 ezren nyújtották be kérelmüket, s közülük — az első felmérések szerint — mintegy 15 ezren jogosultak. László Balázs szóvivő vé­gezetül az agrárgazdasági programról szólt. Az agrár- politika legfontosabb célját a piaci viszonyok megteremté­sében, a jelenleginél haté­konyabb, alkalmazkodóbb és versenyképesebb agrárterme­lés kiépítésében határozta meg a kormány. E célok megvalósítására fontosnak tartja a mai nagyüzemi struktúrák, tulajdonviszo­nyok átalakítását, a magán- tulajdonon alapuló szerveze­ti formák kiépítését. Ápolni '56 emlékét Göncz Árpád köztársasági elnök üdvözlő szavaival vet­te kezdetét pénteken délelőtt a Budapest Konrgesszusi Központ Bartók-termében, a TöLténelmi Igazságtétel Bi­zottság 1991. évi közgyűlése. Göncz Árpád kiemelte: a TIB feladata 1956 szellemé­nek képviselete, tudatosítása a mai közéletben, s a törté­nelmi igazság felkutatása. lapén professzor Nyíregyházán Energiatakarékos napház Középpontban a kicsik Gyermekgyógyászok tanácskozása A szervátültetésekről, a gyomor- és bélpanaszokról. a növekedés zavarairól, vala­mint a beteg gyerekek lelki gyógyításáról hangzottak el tudományos igényű előadá­sok azon a kétnapos ülésen, amelyet a Magyar Gyermek- orvosok Társasága északke­let-magyarországi területi szervezete tartott Nyíregyhá­zán május 31-én és június 1-jén. A tudományos ülésen öt megye. Borsod, Nógrád, He­ves, Hajdú és a házigazda Szabolcs gyermekgyógyászai mellett külföldi vendégek is közreadták tapasztalataikat. Nagy érdeklődés mellett hangzottak el péntek délelőtt a gyermekkori szervátülteté­Gluténmentes kekszet, Már- kus-kenyeret, Béres-cseppel dúsított almalevet mutattak be a résztvevőknek. sekkel foglalkozó előadások. Az orvosok a máj-, a vese- és a csontvelő-transzplantá­ció lehetőségeiről és már a gyermekkorban elvégzett si­keres átültetésekről mondták el tapasztalataikat. Az egészségügyi főiskolán a tudományos ülés résztvevői megismerkedhettek a megye élelmiszeriiparának olyan ter­mékeivel, amelyeket a bete­geknek, diétázóknak, fogyó­kúrázóknak ajánlanak a táp­lálkozási szakemberek. (tk) Francia képviselettel a Renault Hungária közreműkö­désével autószalon nyílt pénteken Nyíregyházán. Renault-szalon nyílt B Hinni muszáj M em is olyan régen még én is ott álltam a ka­tedránál és vártam, hogy mi következik. Pedig nagyon jól tudtam: elő­lép a padsorok közül egy fiú és egy lány, s félénken, bátor­talanul elsuttogják a köszöntőt. Átadják a szeretet és a hála virágait. Ilyenkor illett félretenni a tananyagot, s valami egészen másról beszélni. A nyersebb, a mindnyájunkat körülölelő élet­ről, gondokról és örömökről, szorongásokról és a bátorság óvatos ösvényeiről. Aztán megváltoztak a dolgok. Más lett minden. Nem hatód­tunk meg annyira, úgy érez­tük, hogy kiüresedtek a kö­szöntő szavak, hiányzik mogü- lük a hétköznapok munkahálá­ja. Pedig a gyerekek ugyan­annyi évesek voltak: óvodások, általános iskolások, középisko­lások. A kirakatélet megsá- pasztotta a pedagógusok arcát is: egyre kevésbé érezték a társadalmi figyelmet, a meg­becsülést. Ezért aztán sokan azt mondták: ne az ünnepeken, hanem a hétköznapokon be­csüljenek meg bennünket! A két tábor azóta is szemben, áll egymással. A pedagógusnapi köszöntés még a régi rendszer maradványa. Száműzzük tehát: Mostanában egyre kevesebb híradás szól arról, hogy az is­kola, s benne a pedagógus al­kotó légkörben végzi minden­napi feladatát. Inkább azt ta­pasztalni, hogy sok minden nincsen rendjén a mai iskolá­ban. Alig. múlik el hél, hogy ne érkezne levél a megye egyik vagy másik iskolájából: ide jöjjenek, mert itt nagy a bot­rány, az igazgató átmenti a hatalmát, korrupció van, vá­daskodások, peres ügyek. $ uram bocsá’ verik a gyereke­ket! Egy éve már, hogy sok szó esett a rendszerváltásról. Ke­rülje el a politika az iskolá­kat, ne legyenek ezek az in­tézmények a politikai küzde­lem színterei. Ezzel szemben mi történt? Acsarkodó indula­tok mögé bújt az iskola, hírek és álhírek keringenek erröl- arról. Leváltásról, megszűnés­ről. S az emberek a helyüket keresik. Zaklatottan mennek be az órákra. Nem törődnek a munka fegyelmével. A jövővel. Gyönyörűek a virágok. Sze- retetre méltóak a gyerekek. Ez az ünnep arra figyelmeztet, hogy éremes, de muszáj is hin­ni bennük. Mert belőlünk is át­örökítenek egy parányit. Nagy István Attila Akio Okumura japán pro­fesszor a saját rendszeréhez hasonlónak minősített a nyíregyházi Nagylucskait László napházát. A távol-ke­leti szakember csütörtökön Debrecenben a saját találmá­nyáról, a solar systemről tar­tott előadást, amelyet Ja­pánban már többezren hasz­nosítanak. Az energiamegta- ikarítás 30—60 százalékos, a többletköltségek 5—8 év alatt megtérülnek. Ezt a rendszert kívánja Magyarországon el­terjeszteni, amihez az eljá­rás leírását ingyen bocsátja a hazai szakemberek rendelke­zésére. Új vasúti menetrend (4. oldal) A japán feltaláló után a nyíregyházi Bán Ferenc és Nagylucskay László a ma­gyarországi napházak sajá­tosságáról, technikai szerke­zetéről és a nyírségi épít­mény munkálatairól szólt. Az ezt követő szakmai- és üzleti megbeszélésen a további konzultációkban egyeztek meg. A technológia elterjesz­tésében pedig a Magyar Te­levízió Felkínálom című mű­sora segítene. összeállt egy nyíregyházi team, amely a tervezéstől az eladásig vál­lalná a rendszer elterjeszté­sét a tiszántúli részen. Akio Okumura japán kollégái és a magyar vendéglátókkal kö­zösen pénteken a falumúze­umban járt, ahol a magyar építészet egy részének törté­netével ismerkedett. Arra a kérdésre, hogy legközelebb mikor jön Magyarországra, azt válaszolta, ha sikerül cé­gének a magyar partnerekkel megegyezni a napkollektorok gyártásáról, akkor még eb­ben az évben. XLVIII. évfolyam, 127. szám ÁRA: 7,80 FORINT 1991. június 1., szombat A 200 millió forintot érű lottó­számok: 5, 22, 56, 57, 74 Az anyanyelv székesegyházában Nemzetiségi színházi fesztivál Kisvárdán

Next

/
Oldalképek
Tartalom