Kelet-Magyarország, 1990. október (50. évfolyam, 230-255. szám)

1990-10-03 / 232. szám

4 Kelet-Magyarország 1990. október 3, Köszönet a szavazóknak Tisztelt Választópolgár! A kormánypártok nevében megköszönjük, hogy szeptem­ber 30-án részvételével és voksaival is támogatott bennünket, őszintén reméljük, hogy a második fordulóban is ott lesz, hiszén közös feladatunk a tisztességes helyi közélet, az ön- kormányzat megszervezése. Ha pedig valamilyen oknál fogva nem vett részt a válasz­tás első fordulójában, kérjük értékelje át a helyzetét és sze­mélyes részvételével hitelesítse az önkormányzati választá­sokat. Legyünk ott mindannyian, akik megszenvedve a múl­tat és vállalva a jelent, európai és magyar jövőt akarunk! Támogassa jelöltjeink és pártjaink programját! A Magyar Demokrata Fórum Választási Bizottsága * Szeptember 30-án városunk egyharmada minden előzetes kétkedés és fásultság ellenére az urnákhoz járult. Többsé­gükben a szabadelvű (liberális) ellenzéknek, a fiatal és sza­baddemokratáknak szavaztak bizalmat. Köszönjük, hogy bíz­nak bennünk, s úgy érzik, mi változtatni tudunk. Sokunk­nak elege van: tavaszi választás, népszavazás, szavazás, sza­vazás, szavazás . . . Kell ez nekünk? Mondjuk ki: igen! Hisz nem lehet, hogy csak kevesek döntsenek városunk jövőjéről. Gondoljunk ar­ra: a lehetőséget meg kell ragadni, városunkért, jövőnkért, nagyszüleinkért, gyermekeinkért. A szabaddemokraták az első forduló eredményeinek ismeretében újra, azonnal dolgoz­ni kezdenek, mert valljuk: még mindig van kiút. Kérünk mindenkit, aki már szavazott és aki még nem, jöjjön el ok­tóber 14-én, mert városunk jövője mindannyiunk érdeke! Szabad Demokraták Szövetsége Nyíregyházi Szervezete * Köszönetét mondunk mindazoknak, akik szeptember 30-án elmentek szavazni. Külön köszönjük a szocialisták jelöltjeire és listáira szavazók támogatását. Megértjük azokat a váiasz- .tópolgárokat is, akik távolmaradásukkal fejezték ki csaló­dottságukat és fenntartásukat a pártoskodás iránt. Mégis azt kérjük, hogy október 14-én állásfoglalásukkal segítsék a helyi önkormányzatok kialakítását. Szavazzanak! S ha úgy érzik, hogy a nehéz helyzetben lévő munkaválla­lók érdekében szót kell emelni, tiszteljék meg bizalmukkal a Szocialista Pártot. x\kik az első fordulóban ezt tették, azok­tól korábbi döntésük ismételt megerősítését kérjük. A Magyar Szocialista Párt Megyei Elnöksége * A FIDESZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei slzervezetei kö­szönik a választópolgároknak a választásokon való részvéteit és a szavazatokban a FIDESZ iránt megnyilvánuló rokon- szenvet. Igyekszünk a parlamenti frakcióhoz hasonlóan meg­felelni a választópolgárok belénk vetett bizalmának. Kérjük, hogy október 14-én minél többen menjenek el sza­vazni, mert ma nem az a kérdés; kié lesz a holnap, hanem az, hogy lesz-e holnap egyáltalán. FIDESZ megyei területi koordinációs irodája Mérföldkő (Folytatás az 1. oldalról) vételt, az elsőt a kelet- és kö­zép-európai országok közül. A közgyűlés a vita befejez­tével egyhangúlag megsza­vazta az előterjesztett hatá­rozati javaslatot. Ez a Par­lamenti Közgyűlés nevében javasolja a Miniszteri Ta­nácsnak Magyarország felvé­telét az Európa Tanácsba. Ezt követőleg szólalt fel Antall József miniszterelnök, aki hangsúlyozta, az Európa Tanácsba való felvétel Ma­gyarország, sőt az egész ke- let-közép-európai térség szá­mára politikai, történelmi mérföldkő az Európába visz- szavezető úton. AKCIÓ! A Nyírfa Áruház műszaki osztályán 5.000 — 50.000 Ft-ig előleg befizetése nélkül — részletre vásárolhatnak műszaki cikkeket október 3-tól AMÍG A KÉSZLET TART! Ahol már vasárnap döntöttek A megválasztott polgármesterek megyéekkeo Ajak Leskovics Béla (KDNP), Rétközberencs Kovács Károly, Anarcs Kalinák József (függet­lenék), Apagy Kiss István (FKgP), Nyírtét Révész Dezső, Aranyosapáti Pálfi András, Baktalórántháza Vida Károly, Nyírjákó Kiss Kálmán, Nyír- kércs Csorna Tiborné, Balkány dr. Kun Bertalan, Barabás Daró- ezy Pál, Gelénes Baksa Gyulá- né, Vámosatya Zsóka László, Bátorliget Ravasz Gyula, Terem Csák István, Beregdaróc Badak Sándor, Beregsurány Oláh De- zsőné, Márokpapi Kovács Kál­mán, Biri Márton József, Búj Frank Sándor, Cégénydányád Bakó Dániel, Gyügye Kiss Fe­renc (függetlenek), Szamosújlak ifj. Joó Károly (SZDSZ), Csa- holc Máté Tiborné, Túrricse Ko­vács Gusztáv, Vámosoroszi Pet- rikán János (függetlenek), Csa- roda Lukovics Bertalan (Beregi Ifjúsági Szövetség), Hetefejércse Kosa Tibor, Tákos Kiss Mihály (függetlenek), Csenger Apáti György (MDF—FKgP—MSZP), Csengeni j falu Király András (független), Komlódtótfalu Csorvási Gábor (FKgP), Szamos- angyalos Lukács Lajos, Számos- becs Gere Pál (függetlenek), Sza- mostatárfalva Porkoláb András Zoltán (FKgP), Demecser Újvári Sándor, Kék Medgyesi István, Dombrád Solymosi László, tJj- dombrád Harsányi Menyhért, Ti- szakanyár Balogh Zoltán, Dögé Vincze Ferenc, Encsencs Kóródi László (függetlenek), Érpatak ifj. Kóczon Pál (KDNP), Fényeslit- ke Kántor Józsefné, Gacsály Petra András, Gávavencsellő Ka­rakó László (függetlenek). Balsa dr. Mátyás László (FKgP), Gem- zse Szászi Pál (független), Gesz- teréd Bujdosó László (MDF— FKgP), Gégény ifj. Plósz András, Gyulaháza Bárdi Béla (függetle­nek), Hodász dr. Sáfár János (MDF), Kántorjáno-sá Váradi Lajos, Ibrány Berencsi Béla, Ilk Ba- ráth Gusztáv, Jánd Kakukk Ber­talan (függetlenek), Jánkmajtis Cséke László (KDNP—FKgP), Császiló Tóth Sándor (független), Gsegöld Tarcza György (FKgP), Darnó Ifj. Szűcs Imre, Hermán- szeg ifj. Nagy Bálintné, Kisna- mény Kővári István, Szamossá- lyi dr. Péter András, Jármi Szántó Csaba, Papos Kállai Ti­bor, Kállósemjén Lipcsei Miklós, Kálmánbáza Nádassy Andrásné, Kemecse Szentpéteri József, Kékese Pál Józsefné, Kisar Tol­di Albert, Nagyar Fekete Béla, Komoró Pongó Géza, Kölese Harbula István (függetlenek) Botpalád Varga Bertalanné (Ag­rárszövetség), Fülesd Bányai Bá­lint, Kispalád Kiss Jenő (függet­lenek), Sonkád Bandies Zsig- mond (MSZP), Besenyőd Kál- mándi István (független), Magy Málik Zoltán (MDF), Mátyus Varga Gyula, Tiszakerecseny Pé­csi László, Mándok Sajtos István (függetlenek), Benk Takács Sán­dor, Eperjeske Halász Mihály (MDF), Tiszamogyorós N. Ésik Bálint, Máriapócs Pálóczy La- josné (függetlenek), Kisléta Pén­zes Sándor (SZDSZ), Mezőla- dány Bakó Ferenc, Újkenéz Ko­vács Lajos, Mérk Kaluha János, Vállaj, Révész Antal, Nagydobos Balogh József (függetlenek), Nagyecsed Szűcs Gusztáv (KDNP —FKgP—MDF), Fábiánháza Papp Tamás, Tiszatelek Bagdi Miklós, Nagykálló Fodor János, Nagy- szekeres Karácsony Sándor, Kis­szekeres Balogh Lőrinc, Ne- mesboirzova Nagy Zsigmond, Zsarolyán Kónya József, Náb- rád Varga Károly, Kérsemjén Tóth Ferenc, Nyírbéltek Csik Mihály, Omboly Vékony Sándor (függetlenek), Nyírbogát Bírta Sándor (MSZP—MSZAP—MDF), Nyírbogdány Tanicsár Miklós, Nyírcsaholy Szuszté László, Nyírcsászári Egresi Miklós (füg­getlenek), Nyírderzs Komlósi Já­nos (FKgP), Nyírgyulaj Molnár Antal, Nyíribrony Molnár Sán- domé. Nyírkárász Félegyházi Gábor (függetlenek), Nyírkáta Jenei Sándor (MDF), Nyírlugos Hovánszki György (független). Pusztadobos Buries Sándor (KDNP), Nyírmeggyes Ertsey Géza, Nyirmihá'lydi Keremniczky Károly, Nyírpazony Csikai Sán­dor, Berkesz Kovács Menyhért, Nyírtura Bagoly Zoltán, Sényő Lajsz Miklós, Nyírvasvári Hu dák Mihály, Olcsva Tóth István, Ópályi Demcsák Bertalan (függetlenek), ököritófülpös Kiss Dániel (FKgP—MDF —VP). Fülpösdiaróc Kovács Barnáné, Géberjén Balogh Mik­lós, Rápolt Petri István (függet­lenek), Panyola Nagy László Barna (SZDSZ — MSZP — FISZ) Olcsvaapáti Halász Csaba, Pap Poncsák István (függetlenek), Lövőpetri Tóth Imre (MDF), Nyírlövő Nagy Károlyné, Pátro- ha Szikszai András, Penészlek Izsák Győző (függetlenek), Pe- nyige Körösi Miklósné (Agrár- szövetség), Kömörő Juhász Fe- rencné, Mánd Nagy István (füg­getlenek), Petneháza Molnár Bertalan (FKgP — KDNP), Las- kod Vargáné Kiss Katalin (füg­getlen), Piricse Páll Antal (KD­NP — MDF), Nyírpilis Kiss László, Porcsalma Fehér Zoltán, Pátyod Pethő András, Rakamaz Pirint Frigyes, Rozsály Ignácz Zoltán, Garbolc Nagy Elemér, Kishódos Czövek Zoltán, Méhte­lek Máté Béla, Nagyhódos Krakkó Adolf, Tisztaberek id. Szűcs József, (függetlenek), Zaj- ta Pintye Albert (KDNP), Sza- bolcsbáka László József, Sza- bolcsveresmart Nagy Béla, Sza­koly Rényai János, Szamosszeg Molnár András, Szamoskér Bí­ró László, Szatmárcseke Sarkadi Pál István, Túristvándi Bolla István, Tarpa Kovács Béla, Gu- lács Siket Sándor, Tivadar Danó Sándor, Timár Weisz Géza, Sza­bolcs Lakatos Dénes, Tiszabecs dr. Szántó István, Magosliget Kelemen Béla (függetlenek), Mi- lota Berki József (Agrárszövet­ség), Uszka Mester Miklós, Ti- szabercel Hajnal András, Paszab Tajthy István, Tiszabezdéd Sző- gyényi József, Tiszadada Gedon Árpád (függetlenek), Tiszadob Szabó Péter (MDF — FKgP — KDNP), Tiszaeszlár Jármi Fe­renc, Tiszakóród Gyulai Gáspár, Tiszacsécse Nagy Gyula, Tisza- lök Király Sándor, Tiszanagyfa- lu Kemecsei László (függetle­nek), Tiszaszalka Lapos István (Agrárszövetség), Tiszavid Pet- róczki Lajos, Tornyospálca Ba- dó János, Jéke Bogáti János, Tunyogmatolcs Rádi Miklós, Tu- zsér Révész László, Tyúkod Be- reczky István, Ura Mosolygó Miklós, Vaja Tisza László, Nyírparasznya Pethő Sándor, ör Hódi Miklós, Rohod Éles Dá­niel, Varsánygyüre Szűcs Ilona, Kisvarsány Bordás Gyula, Besz­terce Poór József, Tiszarád Papp Endréné (függetlenek), Vásáros- namény Hegedűs Antal (MDF), Győröcske ifj. Révész Béla, Ti- szaszentmárton Szántó Gyula (függetlenek). Bulgáriai beszélgetések (1.) Újjászülethet a Napos-part — mondja az elnök-vezérigazgató Napos-part (Szláncsev Brjag): tengerpart, napfény, 26 ezer szállodai hely, 6—7000 kempinghely, 1—2000 hely a bungalókban — és a csodalatos műemlékváros, Neszebar. Nagyjából ez az alap, amire a kedvelt Fekete-tengeri üdü­lőhely építhet. Most a 31. szezonzárásra készülnek, s a je­lenleg 10 500 fős idegenforgalmi (és kiszolgáló) csapat első embere Rali Apostolov elnök-vezérigazgató, akivel testvér­lapunk, a Csernomorszki Fár munkatársai szerveztek talál­kozót. — Lehet, hogy szerencsém van az idei kinevezésemmel — mondja a beszélgetés rá­hangolásaként Bulgária leg­nagyobb állami turisztikai cégének vezetője. — 1963 óta dolgozom a déli tengerparton, de szinte mindig második ember voltam, kisebb-na- gyobb részlegek, illetve az egész komplexum vezetőjé­nek helyettese. Mostani ki­nevezésemmel nagyjából egy- időben, májusban térhettünk át egy új, vállalkozói típusú gazdálkodásra. Nagyobb lett az önállóságunk, immár raj­tunk múlnak a dolgok, egyál­talán: van pénzünk, amely felett rendelkezünk. — Nem akarok udvariatlan lenni, de nagyon látszik, hogy itt minden jócskán elhaszná­lódott ... — Ne csodálkozzék: eddig bevételeink 85—90 százalékát be kellett fizetni az állam­kasszába, s a hatalmas valu­tabevételekből sem volt hasz­nunk, mert ahogy kezünkbe került, máris tovább kellett adnunk az utolsó centig. Ha szükségünk volt valamire, a központból kérhettünk — aminek eredményességéről nem is érdemes beszélni. Az új keretek között a nyereség 25 százaléka lesz az államé, 10 a helyi tanácsé, a többivel mi rendelkezünk. A befolyt valuta 20 százalékával gaz­dálkodhattunk önállóan az idén, ez jövőre már 50 száza­lék lesz. Ami egyben azt is jelenti: ha jól élünk új lehe­tőségeinkkel. újjászülethet a Napos-part. — Időben jött még a váltás? Magyarországra ugyanis az idén már nagyon sok rossz hír érkezett, például az ellátásról, az áram- és benzinhiányról. Jócskán meg is csappant az itt nyaraló magyarok száma ... — Bízom benne, hogy még időben. S el kell oszlatnom egy félreértést is. Igaz, hogy Bulgáriának nagyon sok ne­hézsége volt az idén. s álta­lag jó színvonalon el is lát­tuk. Kétségtelen, hogy az egyéni turisták sokkal job­ban ki voltak téve az általá­nos gondoknak. Ügy vélem azonban, hogy aki kellőkép­pen átgondolta nyári prog­Rali Apostolov ramját és szervezett csopor­tok résztvevőjeként válasz­tott minket, mivel áraink Európában még mindig ala­csonyak és így versenyképe­sek, kellemesen töltötte nya­rat a Napos-parton. — Tehát nehéz év telt él.. . — Ha ezt a turizmusra és a bolgár idegenforgalom gaz­dálkodási rendszerének át­állására értjük — minden­képpen. Most azonban már van bizonyos mennyiségű pénzünk, valutánk, s a követ­kező szezonig hozzálátunk a legszükségesebb felújítások­hoz, modernizálásokhoz. Mert erre évek óta egyáltalán nem fordítottunk gondot, holott meg kell feledni a nemzetközi normáknak. Az egész infra­struktúrát és a szolgáltatáso­kat rendbe kell tenni (ez per­sze nyilván nem egyetlen év feladata lesz). Űj beruházást mindössze egyet tervezünk: egy 5—6 csillagos luxus­üdülőt. Napos-parti üdülőtelep lem — több területen ne­künk kedveznek. Itt ugyanis nincs például cápaveszély, széles és nem hirtelen mé­lyülő a homokpad, nem kö­ves a part, hanem selymes a föveny, kitűnő a víz hőmér­séklete. jó a klíma, magas a napsütéses napok száma, szép a környék, van látnivaló és — ami egyáltalán nem mel­léke — kedvezőek az áraink. Most kezdjük érezni, hogy a bolgár turizmusból valóban előnyök is származhatnak, mert eddig erről csak beszél­tünk .. . — Ha már vállalkozhatnak, mit terveznek? — Mindent a turisták ér­deklődése szerint. Tudjuk, a legtöbben lebarnulni, pihen­ni jönnek ide, de csupán a napon feküdni nem elég. Ví­zibicikliket, vízisíket, sport­pályákat kínálunk, piknike­ket, műsoros estéket, varieté programokat szerve­zünk (amire 80 éttermünk, 260 kisebb presszónk, bárunk már most is , vállalkozik). Hegyvidéki kirándulásokat ajánlunk. Nagyobb gondot fordítunk a gyógyturizmusra, hiszen kitűnő lehetőségeink vannak például a víz alatti masszázsra, a mézkúrára, az iszapkúrára és hasonlókra. Tudjuk, sokan szeretnék ös­szekötni a bulgáriai tenger­parti nyaralást egy isztam­buli kirándulással, hiszen a mesés Kelet e nagyvárosa hajón alig több mint 200 ki­lométerre van, s nekünk ha­jónk (de autóbuszunk és re­pülőgépünk is) van. Volt már ilyen lehetőség, de a vele fog­lalkozók érdekeltségének hiá­nya, valutáris problémák és adminisztrációs akadályok miatt — úgymond — elfelej­tődtek. Mi új formában újra­élesztjük. Vízumprobléma sem lehet, hiszen a közeli Burgaszban török konzulátus működik — de nem is min­den esetben kell vízum. A legtöbb tervünk azonban mégis a szakmai és környe­zeti kultúrához kötődik, hogy tiszta és szép legyen a Na­pos-part, hogy munkatársaink nyelveket tudjanak és általá­ban jó megjelenésűek. kultu­ráltak legyenek. Ezért na­lában igazak azok a tények is, amelyeket kérdésében fel­sorolt. De ezek nem a szerve­zett turizmusban résztvevő­ket érintették. Mi például — Mely üdülőterületeket te­kintik önök saját konkurenciá­juknak, kikre figyelnek. Hon­nan akarják például „átcsábí­tani” az „5—6 csillagos” vendé­geket? gyón sok emberünket küld­jük hazai és külföldi tovább­képzésre. — 1991-től mit vár? ebben a szezonban a koráb­binál sokkal több élelmiszert szereztünk be kemény valu­táért, mint korábban bármi­kor, s a csoportokat arány­— Az olasz tengerpart, a Kanári-szigetek és újabban a török turizmus számíthat konkurenciának. De minde­nütt mások a természeti adottságok, s ezek — úgy vé­— Minőségében szeret­nénk jobb szezont. Marik Sándor Következik: Mit akarnak az alternatívok?

Next

/
Oldalképek
Tartalom