Kelet-Magyarország, 1990. október (50. évfolyam, 230-255. szám)

1990-10-03 / 232. szám

1990. október 3. Kelet-Magyaromig 5 Becsületsértés Felbőszülve tépte fel az ajtót. — Ki írta ezt a cik­ket?! Hogy merte bele­venni a nevemet?! Ezt nem teheti meg! „Felhomályosítjuk”, hogy joga van hozzá. Nem nyugtatja meg. — Tele van hazugsá­gokkal ! — Mégpedig? — Sokminden. — Amikor a rendőrök igazoltatták, nem találtak magánál hamis valutát? — De. — Nem volt már bün­tetve? — De. — Lopásért. — Nem kérem, én csak tiltott helyen horgásztam. — Nézze, az lopásnak minősül, így szerepel a periratokban. Be kell lát­nia ... — Na hát idefigyeljen, teszek én róla, hogy az ilyen ne fogjon mégegy- szer tollat a kezébe! Remélem, nem lesz túl meleg ősz. Olyankor kel­lemetlenül viszket a bőr a gipsz alatt . . . —t— Születésnapi vetélkedő A Széchenyi Kör és a Magyar Rádió közösen orszá­gos középiskolai vetélkedőt hirdet Széchenyi István szü­letésének 200. évfordulója al­kalmából. A cél nem a lexi­kális tudás számonkérése, hanem Széchenyi egyéniségé­nek, Magyarország és a saját sorsát alakító döntéseinek elemzése. Egyéni, illetve három fős csapatok jelentkezését vár­ják. A feltételeket tartalmazó leveleket minden intézmény­nek elküldték. A tervek sze­rint a döntőről a televízió is beszámol. PÁLYAVÁLASZTÁSI TA­NÁCSADÁST szervez a me­gyei Pedagógiai Intézet októ­ber 4-én Csengerben, az álta­lános iskolában 10 és 15 óra között. Várják — a környék­ről is — azoknak a nyolcadi­kosoknak a jelentkezését, akik még nem tudtak dönte­ni, esetleg bizonytalanok a pályaválasztás kérdésében. Az intézet munkatársai a be­szélgetések és képességvizs­gálatok után tanácsokat ad­nak, megkönnyítve ezzel a gyerekek, a szülők, s a peda­gógusok munkáját. HOGYAN KERESKED­JÜNK a Szovjetunióval és Romániával címmel tartanak előadást a Nemzetközi Gaz­dasági Kapcsolat Miniszté­rium munkatársai Debrecen­ben a Helyőrségi Művelődési Otthonban (Vöröshadsereg u. 24.). A bizonyára sok szabol­csit is érdeklő előadás 4-én lesz és 10 órakor kezdődik. Bébi a szatyorban Egy csecsemő holttestét ta­lálták szeptember 28-án haj­nalban Budapesten a Déli pá­lyaudvar és Kelenföld MÁV- állomás között húzódó vasúti alagútban. A fekete színű reklámszatyorba csomagolt ismeretlen kislány kihordott terhesség eredményeként él­ve született, feltehetően szeptember 27-én, csütörtö­kön. Arra a helyre, ahol megtalálták, nagy valószínű­séggel szeptember 27-én, csü­törtökön este 22 óra és 28-án, pénteken hajnali fél egy óra közötti időpontban kerülhe­tett A rendőrség most azok után nyomoz, akik kihordott terhességük után nem tudnak számot adni gyermekük hol­létéről. FOGADÓÓRA. Csabai Lászlóné, a Megyei Városi Tanács tanácselnöke október 3-án — szerdán — délután 3 órától hat óráig fogadóórát tart hivatali helyiségében. A NYUGDÍJRÓL, A TÁP­PÉNZRŐL, a családi pótlék­ról és egyéb társadalombizto­sítási ellátásról adnak felvi­lágosítást ma 10 órától dél­után kettőig Kisvárdán a vá­rosi tanácson, a Megyei Tár­sadalombiztosítási Igazgató­ság kihelyezett ügyfélszolgá­latán, amely holnap ugyan­csak 10-től 2 óráig Záhony­ban, a városi tanácson vár­ja az érdeklődőket. INGYENES PSZICHO­LÓGIAI szaktanácsadást tar­tanak minden szerdán dél­után háromtól öt óráig a Mozgáskorlátozottak Egye­sületében (Körte utca 13.). Ugyanitt kedden és csütörtö­kön, a mozgáskorlátozott ta­gok előzetes bejelentkezés alapján, fodrász, manikűrös, pedikűrös, kozmetikai szol­gáltatást vehetnek igénybe. Telefon: 19-989. ÜTBAN VOLT A TEHERAUTÓ. Tuzsér belterületén ittas kerék­páros előzni akart egy szabályo­san parkírozó tehergépkocsit, de nekiütközött a hátsó kerekének. Sérüléséből előreláthatóan nyolc napon túl gyógyul. Komoróban egy Dácia Combi gyulladt fel, személyi sérülés nem történt. VÉRADÁS. Ma a nagykál- lói cipőgyár, a nyíregyházi szociális otthon Fehérgyar­maton a Szavicsav és a gyógyszertárak adnak ott­hont a Vöröskereszt Megyei Szervezet véradó akciójának. Holnap pedig Nyíregyházán a Teológiai Akadémián vár­ják az önkéntes véradókat. Ifjúsági házat alakítottak ki egy régi épületben Rakamazon a Kálvária téren. A fiatalok táncos rendezvényeket, vetél­kedőket, találkozókat rendeznek a házban. (Saller Mária felvétele.) Nyerő az angol nyelv ÉRTÉKPAPÍR, TŐZSDE. BANK címmel tart előadást Szakács József, a Konsum Bank Rt. igazgatója ma dél­után 3 órától a Mezőgazdasá­gi Főiskolán, a ..Vállalkozói tevékenység gyakorlati ele­meiről” szóló előadás kereté­ben. PETŐ IVÁN, a Szabad De­mokraták Szövetségének ügy­vivője október 4-én 17 órától választási nagygyűlést tart Nyíregyházán, a Megyei Mű­velődési Központ hangver­senytermében. ÉLNI AKAROK! — ezt a címet adták a szervezők an­nak a keresztény fesztivál­nak, ami október 4-én dél­után 4 órakor kezdődik Nyíregyházán, a Kossuth té­ren. A műsorban fellép töb­bek között Pajor Tamás, Ba­logh Ferenc és Tihanyi Pé­ter színművész. Ha a kakas hörghurutos Egyre több gyógyszert és természetes gyógyászati ké­szítményt vásárolhatnak vény nélkül az agrárterme­lők. A szóban forgó, takar­mányokba keverhető anya­gok használata nem sérti a nemzetközi előírásokat, növe­li a hozamokat, javíthatja az állattartás teljesítményét. Négy kizárólag természe­tes hatóanyagokat tartal­mazó készítmény is szerepel a listán. Kettő közülük a sertéstenyésztésben használ­ható föl a gyulladásos be­tegségek megelőzésére az el­hullás csökkentésére. A ba­romfitenyésztésben szintén két biokészítmény áll a gaz­dák rendelkezésére, az egyik­kel a légúti betegségek ke­zelhetők, a másik pedig az állomány általános ellenálló­képességét javítja. PARAFE- NOMÉN MA­GYAR KIS­LÁNY? Né­meth Anikó 12 éves újpesti kislány Úri Geller kanál­hajlító képes­ségével ren­delkezik: szel­lemi összpon­tosításának erejével meg­görbül a kanál, eltörik az alu­mínium edény. Az általános is­kolás korú gyermeket el­sősorban a szá­mitógépek és a fizika érdekli. Talán éppen azért, mert egy- egy „attrakció” után még ő ma­ga is megijed... Fennakadt Szita a rostán A lakosság segítségével el­fogták Szita Gyulát, aki ala­posan gyanúsítható Papp Já­nos személyszállító kisiparos sérelmére, szeptember 8-án elkövetett emberölési kísérlet bűntettével. Október 1-jén délután 14 óra körül a főváros XIV. ke­rület, Amerikai út 44. szám alatt lévő 145. számú posta- hivatalból fegyveres rablás­ról kapott bejelentést a rend­őrség. A tettenért elkövetőt az állampolgárok fogták el. aki a rendőröknek igazolta­táskor Tiszeker László névre szóló személyi igazolványt adott át. Elszámoltatásakor kiderült, hogy az elfogott sze­mély azonos Szita Gyulával. Az eljárást a BRFK vizsgá­lati osztálya folytatja a gya­núsítottal szemben ember­ölési kísérlet és más bűncse­lekmények alapos gyanúja miatt. GYORSLISTA \yrremény betétkönyv-sorsolás Az Országos Takarékpénztár kedden Budapesten rendezte meg a nyereménybetétkönyvek 1990. harmadik negyedévi sorso­lását. Mindazok az 1990. szep­tember 29-éig váltott és a sorso­lás napján forgalomban volt nyereménybetétkönyvek. ame­lyek sorszámának utolsó három számjegye (számvégződése) meg­egyezik az alább felsorolt szá­mokkal. az 1990. harmadik ne­gyedévi átlagbetétjüknek a szá­mok mellett feltüntetett százalé­kát nyerték. Szám- Nyere- Szám- Nyere­vég- méay vég- mény zödés % zőtlés % 002 25 545 25 005 50 570 25 085 50 573 25 087 25 579 25 091 50 614 50 093 100 637 25 094 25 676 25 123 25 680 100 133 25 726 25 203 50 727 25 237 50 773 250 254 50 832 25 361 25 852 25 367 25 867 100 371 25 871 25 384 25 902 25 392 25 918 25 429 25 494 25 943 2i> 516 25 974 25 Nyeremény]egykék az Oktober 1-jén megtartott HATOS LOTTO tárgy nyeremény-sorsolásról, amelyen a szeptemberi szelvé­nyek vettek részt. A nyeremény­jegyzékben az alábbi rövidítése­ket használták: A Vásárlási utalvány (5000 Ft). B Opel Kadett típusú személy- gépkocsira szóló utalvány. C Wartburg Standard típusu sze­mélygépkocsira szóló utálván;/. D Szerencse-utalvány (30 000 Ft). E Vásárlási utalvány (10 000 Ft). 4 020 147 G 4 437 776 E 4 054 833 G 4 450 129 G 4 067 186 D 4 474 835 D 4 079 539 D 4 487 188 E 4 091 892 F 4 511 894 E 4 104 245 F 4 536 600 E 4 116 598 G 4 548 953 G 4 141 304 G 4 561 306 E 4 314 246 E 4 586 012 E 4 338 952 E 4 598 365 F 4 351 305 F 4 623 071 E 4 376 Üli E 4 647 777 F 4 388 364 G 4 771 307 D 4 400 717 D 4 783 660 E 4 413 070 E 4 796 013 F 4 425 423 G 4 808 366 F F Vásárlási utalvány (9090 Ft) G Vásárlási utalvány (7000 Ft). A nyertes szelvényeket októ­ber 26-áig kell a totó-lotto kiren­deltségek. az OTP-fiókok. vagy posta útján a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság címére (1375 Budapest. V. Nádor u. 15.) eljut­tatni. A hivatalos tárgynyeremény- jegyzék október 9-étől megte­kinthető az OTP-fiókokban. a totó-lottó kirendeltségekben és a postahivatalokban. 4 820 719 G 10 194 274 G 4 833 072 F 10 218 980 E 4 84 5 425 D 10 243 686 F 4 857 77« D 10 256 039 E 4 870 131 E 10 268 392 D 4 882 484 E 10 280 745 E 4 894 837 G 10 293 098 ü 4 907 190 F 10 305 451 D 4 919 543 F 10 317 804 E 4 931 896 G 10 330 157 E 4 944 249 G 10 342 510 F 4 956 602 G 10 354 863 F 4 968 955 E 10 379 569 G 4 981 308 F 39 421 472 F 4 993 661 F 39 458 531 G 10 144 862 F 39 582 061 G Vásárlás érvénytelen bélyegzővel A nyereményösszeget a betét­könyvet kiállító takarékpénztári fiók, takarékszövetkezet, vagy postahivatal október 19-étöl fi­zeti ki. (MTI) MIHÁLY-NAPI VÁSÁR. Mint a debreceni városi ta­nácstól megtudtuk, október 6-án és 7-én rendezik meg a Szent Mihály-napi vásárt. Debrecenben a Böszörményi út, Hámán Kató utca és Do- berdó utca által határolt sza­kaszára már előző nap dél­utánján odaköltözhetnek az árusok. A közelmúltban ismeretlen tettes a nyíregyházi Kelet Áru­házban érvénytelen bélyegzővel videokamerát vásárolt, mellyel 125 ezer forint kárt okozott. Szeptember 28-án Nyírbogáton behatoltak egy magánlakásba, ahonnan 40 ezer forint készpénzt elvittek. Szeptember 30-án reg­gelre betörtek a mátészalkai Áfész Öpályiban lévő ABC-áru- házába, ahonnan szeszes italt és váltópénzt loptak el, a kár 17 ezer forint. Feltörték a Nyírség Vendéglátó Vállalat mátészalkai presszóját is. melyből szeszes italt és v.J tópénzt vittek el. a kár 40 ezer forint. Október elsejére virradóan be­hatoltak a nagyecsedi Afész vál- laji műszaki boltjába, s onnan 160 ezer forint értékben műszaki cikkeket zsákmányoltak. Az elmúlt 24 órában a Nyír­egyházi Rendőrkapitányság ille­tékességi területén 10 személy­autót feltörtek. Nyíregyházán, a Vasvári Pál Gimnázium számítástechnikai he­lyiségéből ismeretlen tettes öt darab számítógépet eltulajdoní­tott. Feltörték Nyíregyházán, a Si­rály utcai italboltot, melyből, a tulajdonos szerint, 312 ezer fo­rint értékű árut vittek el. Feltörték Nyíregyházán, a Zrí­nyi Ilona utcán lévő Joker bu­tikot, melyből a miskolci illető­ségű elkövetők több száz ezer forint értékben ruházati cikke­ket tulajdonítottak el. A tettese­ket a Miskolci Rendőrkapitány­ság munkatársai elfogták. (csgy) HÍREK I Kelet­fflaprországj KÉPEK Október 3-, szerda A Nap kél 5 óra 45 perc­kor, nyugszik 17 óra £7 perckor; a Hold kelte 16 óra 31 perc, nyugta 4 óra 20 perc. HELGA NAPJA A HELGA eredeti alakja Helge, rövidített formája a németben ma is használa­tos Heia, Hella volt. Óger­mán eredetű név és jelen­tése „egészséges, boldog”. Kálmán Béla szómagyará­zata szerint további jelen­tése még az „ép” is. Né­metben a „Helge” férfinév­ként is használatos. Amíg a fenti formákban a modern nyelvekben alig található meg, addig orosz változata, az „Olga” nagyon közked­velt. Varható időjárás ma es­tig: az éjszakai ködfoltok feloszlása után túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Fő­leg a Dunántúlon megélén­külő déli szél várható. A legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet 6, 11, a legmaga­sabb nappali hőmérséklet szerdán 18 és 23 fok között alakul. A Tisza Tiszabecsnél —185 cm, apad, 5%, 12,5 CC, Vá- sárosnaménynál —143 cm, apad. 7%, 12,2 °C. Záhony­nál —227 cm, apad, 8%, 13,0 CC, Dombrádnál 24 cm, apad, 21%, —. a Szamos Csengéméi —55 cm, állan­dó, 4%, 14,6 °C. a Túr Gar­bóiénál —30 cm, árad, 87o, j 12,9 °C, a Kraszna Agerdő- nél 93 cm, árad, 18%, 12,6 °C. Megér eg> mosolyt Bemegy az asszony a boltba és kér egy cipőt a fiának. Az eladó meg­kérdezi: — És hány éves a fi­úcska? — Tíz múlt. — Akkor egy har­minckettes cipő biztosan megfelel. — Nemigen. Adjon egy 46-ost. Tudja, inflációs a gyerek, kamatlába van és hetente nő. Olvasószolgálat Hírek, információk, közérdekű kérdések közölhetők a belpolitikai rovatnál. Telefon: (42) 11-277. Délutáni és esti Hírügyeletes: TAPOLCAI ZOLTÁN Esemény hírek 17 órától lapzártáig: (42) 15-124. Közlekedésbiztonsági totó III. forduló Igaz Hamis 1. — Olyan vasúti átjáró előtt, amely nincs jelzőberendezés­sel biztosítva, minden eset­ben meg kell állni, s csak ezt követően szabad áthalad- _ _ ni. □ D 2. A jármű sebességét hirtelen fékezéssel csökkenteni csak abban az esetben szabad, ha eet a személy- vagy vagyon­biztonság megóvása szuksé­gessé teszi. LJ LJ 3. — Lakott területen kívül a gya­logos az úttest bal oldalán, a járműforgalommal szemben _ közlekedhet. LJ LJ 4. — Fékezéskor a tengelyek tér- _ ___ helése nem változik. LJ LJ 5. — Kanyarodáskor kritikus helyzetben a gépkocsi sebes­ségét enyhébb ívbe kormány­zást követően, fékezve csők- _ __ kentsük. LJ LJ

Next

/
Oldalképek
Tartalom