Kelet-Magyarország, 1990. október (50. évfolyam, 230-255. szám)

1990-10-01 / 230. szám

2 Kelet-Magyarország 1990. október 1. Városainkban két hét múlva ismétlés következik (Folytatás az 1. oldalról) A misék és istentiszteletek előtt és után érezhetően megnő a forgalom a szava­zóhelységekben. Többnyire — csakúgy mint tavasszal — javakorabeli, vagy fehérha­jú idős emberek, házaspárok jönnek megadni a tiszteletet saját véleménynyilvánítá­suknak. Ünneplő ruhában, komótosan. Mikor döntötte el a néni, hogy kire fog szavaz­ni — kérdezem egy fekete­kosztümös idős hölgytől. — Jó előre. A lányomra sza­vaztam. Nem szívesen vállal­ta, de rábeszélték. Egy bácsi arról panaszkodik, hogy nem ismer senkit „ezek közül”. A tanteremben kialakított szavazóhelyre fia­A nyíregyházi 17-cs számú szavazókörzet első szavazója Demeter Pál. így még idejé­ben munkába ér. tál anya jön kisfiával. Be­mennek a fülkébe, majd né­hány perc múlva az anyuka bedobja a szavazatát. A kis­fiú érdeklődéssel csodálja az urnát. A mögöttük lévő falról Szent István jóságosán szigo­rú tekintettel nézi mozdula­taikat. Így találkozik egy pil­lanatra múlt, jelen és jöven­dő. □ 17 órára 3 község kivételé­vel minden faluban elérte, sőt meghaladta a szavazók számaránya a szükséges 40 százalékot. Szamosszegen a választásra jogosultak 62,7 százaléka adta le szavazatát. Mátészalka városban a jel­zett időpontig a választópol­gárok 2g százaléka kereste fel a szavazóhelyiségeket. □ Kisvárdán és a hozzá tar­tozó húsz településen rend­ben indult meg a szavazás reggel hat órakor. A város­ban a 12 912 szavazásra jogo­sult állampolgárból délelőtt tíz óráig csak 1576 fő vett részt, ami 12,2 százaléknak felel meg. A körzethez tarto­zó tíz településen, ahol a szavazók száma 28 671 fő, a délelőtt folyamán 5847-en mentek el szavazni, s adták le a voksukat a jelöltekre. A legtöbben Győröcskén sza­vaztak, a lakosok 46 százalé­ka, Fényeslitkén 33, Gégény- ben 22, míg Szabolcsbákán 20 bolcsveresmarton 52,1 száza­lék volt a részvétel. □ Vasárnap hajnalban egy kicsit még álmosan gyülekez­tek fél hat körül Tiszabecsen az iskola előtt a szavazat- számláló bizottság tagjai az újságíróval együtt. Nemsoká­ra megérkeztek az urnák, megkerült a bejárati ajtó kulcsa, egy rövid eligazítás után a már ott-tartózkodó el­ső szavazó ellenőrizte az ur­nákat, s már semmi akadálya nem volt annak, hogy meg­kezdődjék a szavazás. Az azt követő percekben folyamato­san érkeztek a választásra jogosult emberek, akik tulaj­donképpen összekötötték a „kellemest a hasznossal”, ugyanis egyúttal a tejet is leadták a szemben lévő csar­nokban. □ Kölesén két választókor is működött. A kisebbik a mű­velődési házban kapott ott­hont, ide 419 szavazót vár­tak. Ott jártunkkor — nyolc óra körül — már 60—70 sze­mély levoksolt. Egy hölgy éppen az otthon fekvő beteg férje helyett szeretett volna szavazni, de tájékoztatták ar­ról: ezt nem lehet. A bizott­ság tagjai megígérték neki, hogy a mozgóurnával felke­resik, majd a férjét, s így ő sem marad ki a szavazás­ból. □ A református templommal • szembeni iskolában rendez­ték be Vásárosnaményban a 4. sz. szavazókört. Mint Csonka Miklós, a szavazat- számláló bizottság elnöke elmondta, hat óra után öt perccel érkezett az első sza­vazó. Fél tízig közel kilenc­falu egyik diplomásának rö­vid idő alatt összegyűjtötték a szükséges ajánlócédulát, de a falu orvosa úgy döntött, ő nem kíván polgármester len­ni. A volt fehérgyarmati já­rásban, Kispaládon volt a legsikeresebb a szavazás, itt ugyanis fél 11-re a lakosság 51,6 százaléka már az ur­nákhoz járult. A legekben vi­szont Zajta viheti a prímet, ugyanis az alig 500 lakosú Elégedett volt a szavazatszedő bizottság Baklalórántházán a Vári Emil Általános Isko­lában a szavazásra érkezők számával a délelőtti órákban. Leg B legtöbb polgármes­terjelölt Győröcskén jutott egy lakosra. A 89 férfi és 75 nő — ennyien szavazhattak e Zá­hony melletti kis faluban — öt polgármesterjelöltét állí­tott. Ez — ha jól számoltuk — annyit jelent: majdnem 33 választó jut egy polgár­mesterjelöltre. Mellesleg eb­ben a faluban a képviselő­testület — írd és mondd — háromtagú lesz. Testület K étszer is ülésezett a területi választási bi­zottság. A délelőttin egy magyi panasz ügyében is állást foglaltak. Azt jelentették be, hogy a magyi szavazatszámláló bi­zottság elnökének a férje polgármesterjelölt — és ez összeférhetetlen. Természete­sen nem az — állapították meg, hiszen a szavazatszám­láló bizottság egy testület­ként működik, s nem befo­lyásolja munkájában, hogy ki az elnöke. Fehérgyarmaton a polgár- mesterségért négyen, a 13 képviselőtestületi tagságért 34-en versenyeztek. Vala­mennyien azért szorítottak, hogy érvényes legyen a sza­vazás. Hiszen egy évvel ez­előtt, amikor az „igen”-ekkel viaskodtunk, még közel 60 százalékos volt a részvétel, idén március 25-én alig több mint a szavazásra jogosultak fele, s két héttel később Nem volt ez másképp Nagykállóban sem. A műve­lődési házban lévő 1. sz. sza­vazókört felkeresők többsége Karikák K ét jelölt és három ka­rika volt a nagykál- lőiak egyik szavazó­lapján. Egy sajnálatos nyomdahiba miatt az első helyen szereplő polgármester­jelölt neve után két karika is volt, a második helyen lévő jelölt neve mögött pedig csak egy. Vajon félreérthető ez? Vajon hová tette az X-et, akinek a második helyen sze­replő jelölt azt mondta: ha rám szavazol, a második ka­rikába teszed az X-et. Vajon melyik esélyeit rontja ez a tévedés? Mindenesetre a má­sodik helyen szereplő jelölt írásban nyilatkozta: ő tudo­másul veszi Így is az eredmé­nyeket. mindössze 27,91 százalék döntött akkor arról, ki le­gyen a képviselő a Parla­mentben. (Július 30-án már újabb 10 százalékos volt a csökkenés.) Tegnap reggel 6 órakor a Két polgármesterjelölt közül kell választani, ezt is elmond­ja Kerezsi Zoltán, a nagykállói 1-es számú szavazókörzet­ben, Sveda Andrásné szavazónak. vénén döntöttek a polgár- mester illetve a képviselők személyéről. Az elnök abban reménykedett, ha továbbra is folyamatosan érkeznek a sza­vazók. akkor meglesz a 40 százalék. Is elmúlt már harmincéves, a fiatalok tehát otthon ma­radtak. Kerezsi Zoltán elnök szerint a szavazókor 901 sza­vazópolgárából délig 360—370 személy szavazott le. Vár a munka T iszabecsen kora reggel a szavazatszámlálási bizottság tag­jaival várakozott együtt az első szavazó. Orosz Sándor. — Mint mindennap, ma is fél ötkor keltem, mert várnak a jószágok. Ágért jöttem ilyen korán szavazni, mert mennék már most is tengerit szedni, később nem érek rá. A polgármester mellett hét olyan ember kell nekünk, akik azt akarják, hogy jó legyen a népnek. Ez a falu el van szakítva az országtól. Elsősorban az a gond, hogy nincs munkalehetőség az asszonyoknak. Jó lenne a régi épületeket is felújítani, különö­sen a háromemeletes malmot, amely esetleg lakásnak, de meg szállodának is jó volna. Guszev: a 70 éves volt fagylaltárus Orosz István jól akar­ja látni, hogy kire szavazzon. határszéli községben öt pol­gármesterjelölt indult. Így szinte minden választópolgár előre elkötelezte magát aján­lócéduláival. A meglepetés szombaton reggel: az egyik jelölt bejelentette visszalépé­sét, így elvileg itt is születhet megoldás, hiszen a szavazók részvétele már délelőtt túlha­ladta a 35 százalékot. „Felfedezés” S ényőn reggel 9 óra tájban derült ki, hogy baj van. 24 képviselőjelöltet állított a falu lakossága, a szavazólapon pedig csak 23 név volt. A kimaradt jelöltnek ajánlói hív­ták fel a figyelmét, nincs a neve a szavazólapon. A szavazatszámláló bizottság nyomban lezárta a két urnát, amelyek 146 addig leadott szavazatot tartalmaztak. Üj urnákat nyitottak, s míg körülbelül tíz percig szünetelt a szavazás, addig hozzá­gépelték a 24. nevet is a szavazólapokra. Hogy mi lesz a követ­kezménye? Nem tudni. Lehet, hogy új választást rendel­nek el Sényőn, lehet, hogy „csak” megsemmisítik a 146 hiányos listára adott szavazatot. Azt mindenesetre nehéz lesz megmagyarázni a falu népének: hogyan ellenőrizték le a ki­nyomtatott szavazólapokat, ha a hibát a választóknak kellett fel­fedezni rajta. százaléka szavazott le. Kis­várdán a 10 választókerület­ben 17 szavazókörben várták a szavazókat. Kisvárda, 17 óra: a 12 912 szavazóból csak 3623 fő jelent meg az urnáknál (28,06%). Így a városban ismét szavaz­ni kell. A városhoz tartozó körze­tekben — a zárás előtti hely­zet szerint — eredményes volt a szavazás. Fényeslitkén 64,5%, Kékesén 62,9%, Sza­Kevésbé biztató eredmény­ről számolhatott be 11 órakor Király Miklós a nyírbátori 10. sz. szavazókörben, ame­lyet a művelődési házban rendeztek be: a 965 szava­zásra jogosult közül még csak 103-an adták le voksu­kat, pedig tapasztalatai sze­rint a legtöbben általában a délelőtti órákban szavaz­nak ... Inkább a középko­rúak és az idősek mentek el dönteni a képviselők szemé­lyéről. Döntöttem. hét szavazó helyiségében mindegyikében nyitottak. Akadtak olyanok,- akik elfe­lejtették az óraigazítást, s többen már öt óra óta várták a szavazás megkezdését, hogy innen, a remek időt kihasz­nálva, almát szedni indulja­nak. Szalai László reformá­tus lelkész — az egyik pol­gármesterjelölt — az MDF színeiben a szavazásról in­dult híveihez az igehirdetés­re. Még 11 óra sem volt, ami­kor Fehérgyarmaton mint­egy 1200-an nyilvánítottak véleményt. A csúcs a 2-es számú és az 1-es számú kör­zetben volt. Fehérgyarmat egyik legöregebb állampolgá­ra, a 93 éves Nagy Ferencné betegágyához kérte a szava- zatszedőket. □ A szomszédos Penyigén Kőrössy Miklósné, a korábbi tanácselnöknő agrárszövetsé­gi jelöltként indult. Igaz, a □ A szatmári községek mind­egyikében zavartalanul folyt a szavazás kora reggeltől, Iskolapadban M emigen gondolták a vásárosnaményi 4. sz. szavazókor korosabb szavazói, hogy fognak még ülni iskolapadban. Egy tanteremben rendezték be ugyanis a szavazókört, s töb­ben inkább a padot válasz­tották a szavazófülke helyett a szavazólap kitöltéséhez. Jól is tették, hogy leültek hiszen 43 képviselőjelölt és 6 pol­gármesterjelölt nevének el­olvasásához bizony idő kell. Mint dolgozatíráskor a diá­kok, olyan elmélyülten né­zegették a lapot a szavazók, s megfontoltan húzogatták be a kereszteket. S hogy jól ol­dották-e meg a „dolgozatot”? Ez bizony csak pár év múlva fog kiderülni, amikor már látszani fognak az új önkor­mányzat ténykedésének jelei. délelőtt 11 órakor egyébként nem volt egyetlen olyan te­lepítés sem, ahol a részvétel ne érte volna el a 20 száza­lékot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom