Kelet-Magyarország, 1990. június (50. évfolyam, 127-152. szám)

1990-06-01 / 127. szám

2 Kelet-Magyarország 1990. június 1. A parasztság vesszőfutása (5.) Várszínházi esték ■■ Ünnepi Ha az időjárás is úgy akar­ja, a hét végén ismét bené­pesül a kisvárdai vár kör­nyéke, s megkezdődik a Várszínlházi Esték rendez­vénysorozata. Az idén tizen­egyedik alkalommal várják a színházi esték a közönséget a történelmi környezetben. Az idei színházi nyár fontos eseménye a II. Nemzetiségi Színiházi Fesztivál, amelyet a jövő héten, június 7-én nyit­nak meg. A találkozó való­ban igazi színházi fesztivál lesz, hiszen mintegy tíz nem­zetiségi, illetve magyar szín­ház mutatja be műsorát. A Várszínház! Esték első, június 3-i 'bemutatója köny- nyű nyáresti szórakozást ígér. A Lámán eh a Lovagja című musicalt a Miskolci Nemzeti Színház viszi szín­re. írója Dale Wassermann. A színmű megírása után többek között a következőket nyilatkozta: „Érdeklődése­met nem a Don Quijote cí­mű könyv, hanem a szer­zője, Cervantes keltette fel. Milyen ember lehetett ez a katona, drámaíró, színész, és adószedő, aki többször is megjárta a börtönt, aki el Diszkó lesz a hétvégén a me­gyei művelődési központban. Péntek este a klubkávéházban. szombat este az Ifi Centrumban lehet táncolni. Vasárnap az Egyedülállók Klubja várja az érdeklődőket. A szülő és a gyer­mek kapcsolatáról lesz szó egy hétfő esti előadásban. A pszi­chológus hétfőn és szerdán vár­ja az érdeklődőket. Orgonahangverseny lesz június harmadikán a római katolikus templomban Nyír­egyházán. Közreműködik Gergely Ferenc orgonamű­vész. Gergely Ferenc 1914- ben született Budapesten. Már 1931-ben a pesti Feren­ces rendi templom orgonistá­ja lett. 1948 óta a Zeneművé­szeti Főiskolában tanít. Sok­sok emlékezetes hangverseny fűződik a nevéhez, fellépett hatalmas hangversenyter­mekben és kis falvak temp­lomaiban is. Több kitünte­tése mellett 1989-ben II. Já­nos Pál pápa a Nagy Szent Gergely rend lovagi kereszt­jével tüntette ki. A műsorban fellép a ta­nárképző főiskola női kara, amelyet Ferenczi Erzsébet vezényel. Orgonán kísér Gyülvészi János. A hangver­senyen Bach, Mendelssohn, Liszt, C. Franch, Kodály mű­veit hallgathatják meg az ér­deklődők. Vasárnapi orgonamuzsika Május végére befejezték a restaurálási munkát a kis­várdai Várszínház épületé­ben. Június 3-án kezdődnek a nyári Várszínházi Esték. (Harasztosi Pál felvétele.) tudta viselni az örökös ku­darcot, és az élete alkonyéin mindennek ellenéire képes volt egy olyan lenyűgöző testamentumot írni, mint a Don Quijote.” Az előadás a Várszínházban fél 9-kor kezdődik. könyvhét Ha szerényebb keretek kö­zött is, de az idén is meg­rendezik az ünnepi könyv­hetet, amelynek megyei meg­nyitóját Nyíregyházán a Kossuth téren tartják június 1-jén 3 órától. A könyvhét alkalmából néhány író is el­látogat megyénkbe. Kiss Dé­nes a tiszavasvári városi könyvtárban június elsején tart író-olvasó találkozót, majd délután Nyíregyházán az egyik könyvsátorban de­dikál. Cseres Tibor jövő hé­ten lesz megyénk vendége, június 6-án a nyírbátori vá­rosi könyvtár által szervezett találkozón, illetve a megyei könyvtár nagytermében szer­vezett összejövetelen vesz részt. Petrovácz István, a tomyospálcai és a nagyecsedi általános iskolában találko­zik olvasóival június 7-én. Jövő héten rendezik a könyvtári napok rendezvény- sorozatát is, amelynek egyik programja június 4-én, a megyei könyvtárban lesz. Ezen négy országból érkezett könyvtárosok tanácskoznak. Diákok megyei találkozója Folyóirat­ajánló A Kagylókürt című perio­dikát tavaly óta olvashatjuk Magyarországon. A lap an­nak a szellemi mozgalomnak a törekvéseit fogalmazza meg, amelyik a nyolcvanas évek elején terjedt el előbb Kaliforniában, majd .nyuga­ton is. E mozgalom szervezet nélküli, nem ismeri ei sem a faji, sem a vallási megkülön­böztetést. Jellemzői az ősi, lelki beállítottságú civilizá­ciók kultúrájának tanulmá­nyozása. ezek szellemi érté­keinek átmentése, ápolása; környezetvédelem; természe­tes életmód és vegetárius táplálkozás: meditáció és egyéb lelki gyakorlatok a lel­ki harmónia, a belső béke elérésére. Egyik vallás és fi­lozófia mellett sem kötelezi el magát, de mindet tiszteli, és képes mindegyiktől tanul­ni. Nagykálió-Hanangodon rendezik meg az idén az Or­szágjáró Diáikok Megyei Ta­lálkozóját. A háromnapos sport-turisztikai találkozóin a megye különböző diákcso­portjai is bemutatkoznak. A június 2-án 9 órakor kezdő­dő kulturális szemlén fellép többek között a Köícsey gimnázium Flamingó együt­tese, a tiszalöki Teleki Blan­Két tárlat is nyílik a nyír­egyházi Városi Galériában a jövő héten. Victor Vasarely festőművész grafikai anya­gát június 5-én, kedden 17 órákor nyitja meg Romváry Ferenc művészettörténész. A galéria középső szintjén a ka középiskola nosztalgia együttese, a két nagykáfliléi színjátszó kör és a Kállai Kettős utánpótlás csoportja, a mátészalkai szakközépisko­la művészeti csoportja, a nyírJugosi általános iskola modemitánc-csoportja és u vajai jazz-ibalettesék. A kulturális programiban egy Erdélyből érkezett mű­vészeti csoport is közremű­ködik. XIV. Nemzetközi Érernmű- vészeti és Kisplasztikái al­kotótelep zárókiiállítást ren­dezik meg, amelynek a meg­nyitójára június 8-án 15 óra­kor kerül sor. A tárlat júli­us 15-ig látható. Tárlatok Népdalkörök Már hagyománynak szá­mít, hogy nyár elején a me­gye népdalkor»: és népzenei együttesei randevút adnak egymásnak Nyirbélteken. Az idén sem marad el ez a hangulatos seregszemle. A népdalkörök és népzenei együttesék XVI. megyei be­mutatóját június 2-án rende­zik meg a nyírtoélteki műve­lődési házibán. bemutatója A szombaton délelőtt 10 órakor kezdődő fesztiválon harminckét együttes, illetve szólóénekes lép fel. Este húsz .órától gálaestet rendeznek, amelyen a zsűri által leg­jobbnak ítélt együttesek, szó­listák működnék közre. A gálaest vendége a vámospér- csi népdalkör. A bemutató idején a művelődési házban az Erdélyi néprajzi fotók cí­mű kiállítás tekinthető meg. Sztálin, Rákosi a népköztársaság alapintézményei A politikusok megsértése a hét főbűntől is főbenjáróbb bűn volt. 1953. március 5-én Sztálin halála után a Balká- nyi Állami Gazdaság főkönyvelője kijelentette: meghalt a diktátor, oda az eszme, változások következnek. És még azt is hozzátette, hogy ezelőtt 30 évvel kellett volna meghalni. A bíróság 1 év 6 hónapi bőr tönre ítélte, a megyei bíróság azonban 2 év 8 hónapra fel emelté a büntetést, mert a né­pi demokratikus államrend, vagy annak alapintézményei ellen irányult a kijelentés. A bíróság megállapította: Sztálin elvtárs népünk fel­szabadítója és jótevője iránt Népköztársaságunk minden becsületes dolgozója hálával és tisztelettel tartozik. A há­la és a tisztelet hangján em­lékezett meg róla életében és a gyász napjaiban is. Az ércnél maradandóbb... Sztálin elvtárs neve ércnél maradandóbban vésődött be népünk leikébe és 100 mil­lióan fogadták meg elhunyta alkalmával, hogy még na­gyobb erővel és még szilár­dabb összefogással és ellen­ségeink ellen még fokozot­tabb küzdelmemmel fogják' kö­vetni a béke nagy harcosá­nak tanításait, kezükbe ve­szik a béke ügyét és végig kitartanak mellette. Amikor pártunk és népi kormányunk szilárd egységre hívta fel népünk minden egyes dolgozóját, mikor a gyász napjaiban acélosabb a szocializmus győzelmébe ve­tett hitünk, megsokszorozó­dott akaraterőnk, vádlott ki­válóit a becsületes dolgozók soraiból, ledobván álarcát, izgatott a népi demokratikus á'llamrend ellen. Hozzátette még a megyei bíróság, hogy a vádlott izgató kijelentéseit akkor tette, mikor a világ jó­tevőjének halála mély gyász­ba borította az emberiséget, és megállapította, hogy Sztá­lin nemcsak a magyar nép jótevője, hanem az egész vi­lág jótevője. A Mátészalkai Járásbíróság telekkönyvi előadóját azért ítélte előbb a járásbíróság, majd a Nyíregyházi Megyei Bíróság 2 év 6 hónapi bör­tönbüntetésre, mert 1953. március 7-én a bíróságon tartott gyászröpgyulés után kijelentette, hogy a Sztálin arcképéhez szükséges fekete szalag ha nem szerezhető be, van a nődolgozóknak fek-He kombinéja és abból kell két csíkot levágni gyászszalag- nak. Az ítélet szerint a vádlott bemocskolta a hatalmas Szov­jetunió nagy tanítómesterét, a kommunizmus lánglelkű harcosát, Sztálin elvtárs em­lékét és így népi demokra­tikus államrendünk alapin­tézménye, országépítő nagy pártja, az MDP ellen izga­tott gyűlöletre. Egy földműves foglalkozá­sú 70 éves embert azért ítélt el a Nyíregyházi Megyei Bí­róság 1953-ban 3 év 6 hó­napi börtönbüntetésre, mert egy ismeretlen személynek, azt aki provokálta és meg­kérdezte, hogy megvan-e elé­gedve a rendszerrel, azt mondta, hogy nincs, mert ötödmagával hetenként 3 kg kenyeret kap. Rákosival együtt volt fogságban 3 évig Szegeden és szalonnát cserélt vele dohányért, Rákosi még most is adósa neki egy pakli dohánnyal. Akkor Rákosi azt mondta, hogy ha ő 'lenne a vezér, biztosítaná a népnek a kenyeret. Hát izélje meg az Isten Rákosit, mert nem biztosítja a népnek a ke­nyeret. Az ítélet kifejti, hogy a vádlott társadalmi veszé­lyessége nagy, mert az or­szág népe választásra készül és a haza első férfiúját, Rá­kosi elvtársat rágalmazta. Nyolc év egy viccért Politikai viccek elmondá­sával is meg lehetett valósí­tani a népi demokratikus ál­lamrend elleni izgatást. Egy 8 hold földön gazdál­kodó kótaji szegény paraszt vicceket mesélt 1954 őszén az italboltban. A viccek Rákosi Mátyásról, orosz katonáról, Sztálinról szóltak és ezenkí­vül az ítéleti tényállás sze­rint 1954-ben többször kije­lentette, hogy a kormányzat elnyomja a parasztságot és túl magas beszolgáltatással terheli. Ezért első fokon 8 év börtönbüntetést, másodfokon 5 év börtönbüntetést szabott ki a bíróság. A kérdés és következtetés is bűncselekménynek minő­sülhetett. 1952. június 11-én Vasme- gyeren tanácsülést tartottak kül- és belpolitikai kérdé­sekről. Egv 33 éves egyéni gazda odaadta az elnöknek a Szabad Nép június 4-i szá­mát és kérte, hogy olvassa fel Ebben az állt. hogy Jugo szláviéban az előző évinél háromszorosára emelték . kivetett állami adók összegé és a parasztság ki van szol gáltatva a kizsákmányol kuláksóg önkényének, mer nem hozzák tudomására . parasztoknak, hogy mennj az adókötelezettség. A hallgatóság zúgolódti kezdett, és kifejezésre juttat ták. hogy nálunk ugyanig állnak a dolgok. A vádlót kijelentette, hogy „mondja már meg. mi a különbség két adórendszer között, mei ő nem tudja megállapítan Jugoszláviában a beszolgál tatást és a foglalást csa hirdetik, de nálunk végre i hajtják. Kérte, hogy hozzá nyilvánosságra az adóíveké hogy mindenki tisztában le gyen vele. hogy mennyi a adókötelezettsége.” A bíróság szerint a vádlói ..bárgyúságba” bugyolálta a izgató hatást. Azzal a céll; tette meg ezt a kijelentésé hogy a dolgozó parasztos gunk ugyanolyan gyűlöletté viseltessen saját társadaln rendszere ellen, mint amenj nyíre gyűlöli a kizsákmányc ló Tito-rendszert. Erkölcsileg megbízhatatlan Ha valakit tiltott határál lépésen értek, nem azéi vonták felelősségre, mertm« nekülni akart az elviselhetel len sorsa elől, hanem részbe az osztályellenség támadási tói kellett védeni a határ részben a felemelt 5 év« népgazdasági tervhez szül séges volt minden munkái kézre Magyarországon és at ban bízott a bíróság, hogy drákói büntetés majd vissz; tartja a határ menti közs< gekben a segítséget nyújtók; a hasonló bűntett elkövetés; tői. Egv nyíregyházi nő 194! ben megismerkedett eí bácskai származású jugoszlá állampolgárral és 1946-ba kimentek Jugoszláviába. O nem tudtak házasságot köti és házasságon kívül élte együtt. Megromlott az együt élésük és 1951. október 23-á visszaszökött Magyarorszái ra. Ezt követően Nyíregyhi zán lakott és nem dolgozol Tiltott határátlépés büntet és közveszélyes munkakeri lés bűntette miatt 3 év bői tönbiintetésre Ítélte őt a mi gyei bíróság, mert rámuú tott. hogy erkölcsi szempon ból megbízhatatlan szem lyek ellenállás nélkül rán hetők ellenséges tevéken1 ségre. A vádlott olyan területr szökött az országba, ahol szocializmussal ellenséges, t imperializmus szolgálatáb; álló rend uralkodik. Ez klikk gyakorta dob át a hí táron kémeket, szabotőrökí ezért szigorúan meg kell t rolni a vádlotthoz hason személyek által elkövet* illegális határátlépést. ★ Korántsem teljes a lisl még a bűncselekményni ítélt kategóriákat sem söre tűk fel. nem beszélve i egyedi esetekben hozott ít letekről. Ízelítő volt csup; mindez abból a korból, an a szocializmus hőskorának szoktak hívni, abból a korb amiről azt tanultuk: a hős szú rabság után végre elji a szabadság. Most néhál példával illusztráltuk ezt szabadságot dr. Kozma Is vánné dr. Váradi Katalin ki tatómunkája nyomán. Hol olvasóink ne csak az egyei esetekből vonhassanak le ki vetkeztetéseket. holnapi 1; púnkban egy hétvégi inter] segít eligazodni az idézője! be tett igazságszolgáltató munkájáról, a rendszer tv lajdonságáról. Közreadta: Balogh Józsi a Titó-féle cikket. "fémmunkás* Nyíregyháza gépi szemcseszórás bérmunkát vállal rövid határidővel, natúr és alapfestéssel. Az anyagok lehetnek rúd- és idomacélok, nyitott és zárt szelvények, táblalemezek, csövek, hegesztett féltermékek és öntvények. GÉPÜNK ÁTERESZTŐ MÉRETEI: szélesség 1500 mm. magasság 400 mm. Érdeklődés és megrendelés: „fémmunkás” Nyíregyháza, Rákóczi utca 100. Vállalkozás és Kereskedelem Tel.: 13-211; Telex: 73-408 Tfax: 13-328 (1836) IwmBiBiSí!

Next

/
Oldalképek
Tartalom